• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 8 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.1

dels att 16 § ska upphöra att gälla, dels att 19 § ska ha följande lydelse.

19 § Ersättning för kostnader enligt 3–6, 9–11, 13, 15, 17 och 18 §§ ska efter ansökan betalas ut kvartalsvis i efterskott.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal som ansökan avser. Om ansökan avser ersättning enligt 3–6 §§, ska den ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter det kvartal som barnet eller den unge har genomgått utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Johan Klefbäck (Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 16 § 2019:1119.

SFS 2021:804

Publicerad den 9 juli 2021

References

Related documents

1 § 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till regioner, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård samt

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår

6 § 1 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon- ersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän- ningar som bor

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar