SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samordningsförbundet Sydnärke. Plats och tid: Kumla stadshus kl

Full text

(1)

Plats och tid: Kumla stadshus 2016-04-25 kl. 09.00-12.00 Närvarande

Beslutande ledamöter: Inger Trodell Dahl, ordförande Siv Ahlstrand, vice ordförande Annica Moberg

Liisa Ejdenwik

Unni Livengård (ersätter Susann Tegevi) Ulrika Björklund (ersätter Magnus Andersson) Richard Nygren

Ersättare: Ida Särnholm

Övriga deltagande: Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Madeleine Johansson, sekreterare

Justeringens tid och plats:

Underskrifter: Paragrafer 16-33

Sekreterare: ………

Madeleine Johansson

Ordförande: ………..

Inger Trodell Dahl

Justerande: ………..

Annica Moberg

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§: Samordningsförbundet Sydnärke

Sammanträdesdatum: 2016-04-25

Anslag uppsättes: 2016- Anslag nedtages tidigast: 2016-

(2)

Utdragsbestyrkande 2

Ärendelista

§ 16 Val av protokollsjusterare

§ 17 Fastställande av dagordning

§ 18 Projektredovisning, Framsteget

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

Presentation av det regionala partnerskapet för sociala innovationer

Föregående protokoll Ekonomisk redovisning

Minnesanteckningar från beredningsgruppen, 1 april 2016

Förslag till omdisponering av medel till utökad sekreterartjänst.

Redogörelse för kvartalsrapport 1, år 2016

Förslag till arbetsbeskrivning för förbundschefen Förslag till arbetsbeskrivning för beredningsgruppen

Ansökan om projektmedel till projektet Hallsbergsmodellen, Hallsbergs kommun

Ansökan om medel till projektet handledarutbildning, Laxå kommun

Ansökan om medel till projektet Hunddagis, Laxå kommun Medelstilldelning för 2017

Övrigt Nya frågor

Nästa styrelsemöte

(3)
(4)

Utdragsbestyrkande 4

§ 16

Val av protokollsjusterare

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att utse Annica Moberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

(5)

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Dagordningen för dagens sammanträde ska fastställas av Samordningsförbundet Sydnärke

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att fastställa föreliggande dagordningen.

Dagordningen godkänns.

(6)

Utdragsbestyrkande 6

§ 18

Projektredovisning Framsteget

Ärendebeskrivning

Anna Bylin presenterar syftet med projektet Framsteget. Målet är att 28 personer ska genomgå projektet.

34 st anmälningar sedan start, varav 26 st var aktuella för uppstart. Pga av 2 st avbrott så är det idag 24 st deltagare. Bland deltagarna finns både låg- och högutbildade.

En samtalsresurs, psykolog har även avlastande samtal med personal.

Samarbete har inletts med SFI för språkets skull och även ett samarbete med Fylstakyrkan är aktuellt.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(7)

§ 19

Presentation av det regionala partnerskapet för sociala innovationer

Ärendebeskrivning

Anders Bro presenterar det regionala partnerskapet för sociala innovationer.

Partnerskapet för sociala innovationer startade i januari 2015.

Syftet

• Att ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala innovationer.

• Social innovation: en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med samhälleliga behov och utmaningar.

Hur det utvecklades

• Utredning/förslag 2013-2014

• Beslut i landstingsstyrelsen oktober 2014 om Partnerskap för sociala innovationer.

• Stiftelsen Cesam ges i uppdrag att koordinera.

• Start januari 2015.

Konkret innehållslig verksamhet

• Forsknings-cirklar och dialogmöten

• Lär seminarier

• Rådgivning och metodstöd

• Projekt-koordinering

• Information och kommunikation

• Nationellt och europeisk förankring och erfarenhetsutbyte Informationen kan ses som inbjudan till att delta i partnerskapet.

Förbundets hållning är att stödja infrastrukturer och nätverk som verkar för att stödja sociala innovationer och social ekonomin. Partnerskapets utgångspunkter är

nationell koppling, regionalt ansvar, EU-orientering och kommunala/lokala utgångspunkter.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att med Raéd Shaqdih som kontaktperson tacka ja till inbjudan att delta i partnerskapet.

(8)

Utdragsbestyrkande 8

§ 20

Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Felaktigheter angående närvaro på sammanträdet har uppmärksammats.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

Att efter rättelse angående deltagare lägga protokollet till handlingarna.

(9)

§ 21

Ekonomisk redovisning

Ärendebeskrivning

Catarina Karlsson presenterar resultat för första kvartalet 2016 och lämnar förslag till en tilläggsbudget för 2016. Tilläggsbudgeten har sina grunder i att det har tillkommit tre nya ansökningar om projektmedel och att personalkostnaderna kommer att öka något under året.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att godkänna tilläggsbudget 2016.

(10)

Utdragsbestyrkande 10

§ 22

Minnesanteckningar från beredningsgruppen, 1 april 2016

Ärendebeskrivning

Raéd Shaqdih går igenom minnesanteckningarna.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna

(11)

Förslag till omdisponering av medel till utökad sekreterartjänst.

Ärendebeskrivning

Finsam Sydnärke har behov av resursförstärkning när det gäller sekreterare för Finsam Sydnärke. Idag köper vi tjänsten av Kumla kommun. Förbundet har begärt mer timmar men i dagsläget har Kumla kommun inga möjligheter att tillhandahålla detta.

I rollen som administrativ assistent ingår det bl.a. att ansvara för:

• Att protokollföra styrelsens möten.

• Att arbeta med att föra anteckningar i samband med olika beredningsmöten.

• Ansvara för textkorrektur när texten är skriven och ska göras färdig för layout eller ska publiceras.

• Samordna interna och externa möten för ett flertal aktörer.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att budgetera 50 500 kr som resursförstärkning när det gäller sekreterare för Finsam Sydnärke. Tjänsten kommer att tillhandahållas av Laxå kommun.

(12)

Utdragsbestyrkande 12

§ 24

Redogörelse för kvartalsrapport 1, år 2016

Ärendebeskrivning

Raéd Shaqdih redogör för kvartalsrapport 1, 2016.

7 av insatserna har lämnat delrapport. Redogörelse från IPS önskas till nästa styrelsemöte.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(13)

§ 25

Förslag till arbetsbeskrivning för förbundschefen

Ärendebeskrivning ---

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att godkänna förslaget om arbetsbeskrivning och titel för förbundschefen.

(14)

Utdragsbestyrkande 14

§ 26

Förslag till arbetsbeskrivning för beredningsgruppen

Ärendebeskrivning ---

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att godkänna förslaget om arbetsbeskrivning för beredningsgruppen.

Reservation

Liisa Ejdenwik reserverar sig mot beslutet.

(15)

§ 27

Ansökan om projektmedel till projektet Hallsbergsmodellen, Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning

Förstudien har redan startat. Den startade för två månader sen, den 1:a feb.

Att Hallsbergs kommun ansöker först nu beror på att Hallsbergs kommun haft en dialog med Finsam Sydnärke och att det först nu var möjligt för dem att söka. Detta pga. av att rådde osäkerhet i förbundet runt årsskiftet om hur mycket ackumulerade medel som fanns att tillgå.

Därför rekommenderades Hallsbergs kommun att invänta med att skicka in en ansökan.

Hallsbergs kommun står för ansökan och man vill utreda om kommunens arbetslivsinriktade insatser kan kompletteras med insatser i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Hur och på vilket sätt kan detta bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden snabbare kan nå egen försörjning. Hallsbergs kommun vill också utreda om ASF kan vara ett komplement till traditionell kommunal verksamhet för personer med beslut om sysselsättning enligt LSS och SOL.

Idag är Hallsbergs kommun delägare i ett ASF, Childrens Upptäckarhuset och kommunen köper också platser för personer med beslut om sysselsättning enligt LSS o SOL, i en verksamhet som heter Aniara. Det finns alltså intressanta embryon till ASF som kan utvecklas.

I förstudien kommer ett förslag på ett eventuellt genomförande att tas fram och kopplat till det också en affärsplan.

I förstudien används LFA-metoden, Logical Framework Approach i syfte att säkerställa att förstudien följer en strukturerad process i olika steg. Metoden finns utförligare beskriven i ansökan och flera av er är säkert bekanta med metoden.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att godkänna ansökan om medel om totalt 155 000 kr.

(16)

Utdragsbestyrkande 16

§ 28

Ansökan om medel till projektet handledarutbildning, Laxå kommun

Ärendebeskrivning

Finsam i Sydnärke vill genom utbildning riktat till handledare på arbetsplatser utveckla handledarrollen och därigenom öka kvalitét på praktikplaceringar. Genom att erbjuda en handledarutbildning som är en viktig kompetensutveckling för den enskilda medarbetaren ger insatsen också ett mervärde för arbetsgivaren genom att låta personal få utbildningen.

Att uppmärksamma handledarrollen skapar i sig positiva effekter och förstärks ytterligare genom de nätverk som understöds och på så vis blir en naturlig följd av utbildningen. Presidiet utgår från att även övriga deltagare från de samverkande myndigheterna i Sydnärke ska i mån av plats kunna delta. Att Finsam Sydnärke bidrar med medel till själva utbildningen på totalt 55 000 kr. Däremot anser förbundet att kostnaden för lokalhyra om 10 000 bör avslås. Detta med tanke på att utbildningen kan mycket väl genomföras i kommunens lokaler.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att godkänna om medel om totalt 55 000 kr.

(17)

§ 29

Ansökan om medel till projektet Hunddagis, Laxå kommun

Ärendebeskrivning

Kommunen saknar sysselsättning och möjlighet till arbetsprövning och arbetsträning i

närområdet för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Efter modell i Lekebergs kommun har kommunpsykiatrin ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att öppna ett hunddagis i Laxå (2012). För driften planerar man att ansöka om medel hos Finsam, samordningsförbundet Sydnärke. Det görs ett år i taget, i högst tre år.

Presidiet ställer sig positiv till ansökan men vill villkora att nedan synpunkter tas med i projektplanen

- Målet bör vara individer som deltar ska ges stöd för att närma sig steget till arbetsmarknaden.

- Att det ska framgå att verksamheten är öppen för alla deltagare från hela Sydnärke.

- Att skriva om texten under syftet. Ta bort texten” ge service till hundar” och istället skriva att ”ge stöd och hjälp till personer som är i behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att bevilja ansökan om medel till projektet med 270 000 kr som endast ska användas till att täcka kostnader för projektledaren.

(18)

Utdragsbestyrkande 18

§ 30

Medelstilldelning för 2017

Ärendebeskrivning

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden för 2017. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver vi er hjälp med uppgift om vad berörd kommun/berörda kommuner och landsting/region planerar att avsätta för respektive samordningsförbund för 2017. Vi behöver också uppgift om eget kapital 2015-12-31 enligt årsredovisningen.

Beredningsgruppen föreslår att medlemmarna i Finsam Sydnärke avsätter lika mycket för 2017 som för 2016 enligt nedan nivåerna:

Laxå 153 077

Hallsberg 420 302

Kumla 572 424

Askersund 302 344

Region Örebro län 1 448 847

Staten 2 897 694

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar att godkänna förslaget.

(19)

Övrigt

a. Förslag om att genomföra en styrelsekonferens/ samsyn konferens, lunch till lunch med övernattning, den 27-28 oktober.

b. Inbjudningar, vid intresse meddela Raéd Shaqdih för anmälan.

c. Ändring av datum för styrelsemötet den 26 augusti till den 19 september kl.9-12.

d. Information beträffande ansökan om s.k. ofördelade Finsammedel till projektet

KompetensKnuten. Raéd informerar beviljar att Försäkringskassan centralt 500 000 kr.

e. Rapport från Finsams konferensen skjuts upp till nästa möte.

f. Nationella rådets rekommendation om Ägarsamråd. Raéd informerarom att vi inte är så alerta i länet vid ägarsamråd. Inger Trodell Dahl ska träffa regionrådet Jenny Sten 4/5 och lyfter frågan då. Raéd Shaqdih skriver ihop och ansvarar för ett utskick till

kommunchef och KSO.

g. Att utse en rekryteringsgrupp för Coachningteamet. Den grupp som finns idag är dysfunktionell då medarbetare ingår i gruppen. Hela konceptet om Coachningteamet kommer att presenterats till nästa möte.

h. Liisa Ejdenwik lyfter frågan om vem som ersätter Anna Windh.

i. Information om arbetslöshetsstatistik och sjukskrivningstal kommer att få mer utrymme till nästa styrelsemöte.

j. Siv Ahlstrand lyfter frågan om Försäkringskassans ökade sjukskrivningar inom kommunen. Tid önskas för diskussion kring förebyggande arbete.

k. Liisa Ejdenwik lyfter frågan om hur vi kan samarbeta och hur vi kan samverka kring individerna.

(20)

Utdragsbestyrkande 20

§ 32

Nya frågor

- Presentation av ny medarbetare i mottagningsteamet.

- Dialog kring försäkringskassans sjukskrivningstal. Underlag skickas till Raéd Shaqdih till nästa styrelsemöte.

- IPS

(21)

Nästa styrelsemöte

10/6 kl. 9-12, Stadshuset, Kumla

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :