x xx xx x (I) DAGSLJUS POTENTIAL VALLA PARK KLIMATSTUDIE

Full text

(1)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 VSC (%)

(I) DAGSLJUS POTENTIAL

TEST 1: VSC

Diagrammet visar den andel av himmelsljuset frän en CIE Overcast Sky (mulen himmel) och som träffar respektive fasad. Ett löst antagande kan därefter göras att fönster som erhåller <12 % VSC (visas med mörkblå färg i nedanstående diagram) troligen har svårigheter att uppnå dagsljuskraven enligt BBR 22 kapitel 6:322.

BYGGNAD A1

Dagsljustillgången på de södra fasad är väldigt god. Rum med fönster på dessa fasader bör kunna uppfylla BBR:s dagsljuskrav med konventionella fönsterstorlekar och rums- djup. Längs den norra fasaden behöver rum som angränsar till balkonger begränsas i rumsdjup och även utföras med stora fönster. Förmodligen behövs det också ljusare kulö- rer på materialen i dessa rum. Mängden dagsljus på norra fasaden på den västra delen av byggnaden är låg och utgör en särskild utmaning att uppfylla BBR krav.

BYGGNAD A2

Dagsljustillgången på de västra fasad är väldigt god. Rum med fönster på dessa fasader bör kunna uppfylla BBR:s dagsljuskrav med konventionella fönsterstorlekar och rums- djup. Längs den östra fasad behöver rum som angränsar till balkonger begränsas i rumsdjup och även utföras med stora fönster.

BYGGNAD B

Med undantag för rum som har angränsande balkonger är dagsljustillgången i allmänhet god i byggnaden och majori- teten av rummen bör kunna uppfylla BBRs dagsljuskrav med konventionella fönsterstorlekar och rumsdjup. Ovan nämnda fall där rum har fönster placerade intill balkonger kommer dessa behöva utföras med väl tilltagna fönster och deras rumsdjup kommer behöva begränsas.

Allmänt råd: Begränsande balkong djup rekommenderas.

B D

C

B C D

A

1

A

1

A

2

A

2

x x x x x x

x xx

x

(2)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 VSC (%)

DAGSLJUS POTENTIAL (FORTS.)

B

D

D

B

C

C A

2

A

2

A

1

A

1

x

x

(3)

(II) TILLGÅNG DIREKT SOL (BALKONGER)

SOLTIMMAR

Diagrammen anger antal soltimmar per dag med klar himmel.

Ett antagande kan göras att en balkong som erhåller minst 5 timmar sol dagligen har god tillgång till direkt sol.

HUS A1

Med undatag för balkonger i de övre våningarna är soltillgång- en begränsad. Skuggning från hus A2 är påtaglig i de västra delarna.

HUS A2

Balkonger have god tillgång till direkt sol. Det bör dock noteras att dessa balkonger inte får någon direkt sol efter kl. 12.

HUS B

Dessa balkonger har mycket god tillgång till direkt sol.

HUS D

För de mindre balkongerna, är solexponering på en acceptabel nivå . De större balkonger är dock i allmänhet mer blockerad och med några få undantag har mycket dålig tillgång till direkt sol.

DAGTID 21 JUN (kl 08:00 - 21:00)

A

1

A

2

B

≥ 5 4 3 2 1

≤0

Soltimmar t/d

(4)

N

Ö V

S

kl8 kl18

kl19 kl20

kl21

MIDWINTER VÅR- HOSTDAGJÄMKNING

MIDSOMMAR kl11

kl10 kl13 kl12

kl14 kl15 kl16 kl17

kl9

HIMMEL

BYGGNAD B

≥ 5 4 3 2 1

≤0

≥ 5 4 3 2 1

≤0

≥ 5 4 3 2 1

≤0

Soltimmar t/d

Soltimmar t/d Soltimmar t/5t

Soltimmar t/d

DAGTID 21 JUN (kl 08:00 - 21:00) KVÄLLSOL 21 JUN (kl 16:00 - 21:00)

(III) TILLGÅNG DIREKT SOL (UTEPLATSER)

A

1

A

1

A

1

A

1

A

2

A

2

A

2

A

2

B

B

B

B C

C D

D

D

D

C

C

≥ 3 2 1

≤0

SOLTIMMAR

Diagrammen anger antal soltimmar per dag med klar himmel.

Ett löst antagande kan därefter göras att mark som erhåller minst 5 timmar sol dagligen har god tillgång till direkt sol. För sol på kvällen räknas minst 3 timmar sol som god tillgång till direkt sol. OBS: tillgången till direkt solljus utomhus är ej ett krav från BBR.

HUS A1 och A2 - PRIVATA UTEPLATSER

Områden i direkt anslutning till de norra fasaderna av byggna- der A1 får väldigt lite direkt solljus. Men den dagliga solexpone- ringen är god både på väster och öster sidor av hus A2. Det bör noteras att ingen av de områdena som ligger i direkt anslutning till gårdsfasaden erhåller kvällssol under sommarmånaderna.

HUS B och D - PRIVATA UTEPLATSER

Områden på marknivå intill byggnadens södra fasader har mycket god tillgång till direkt sol under hela året. Tillgång till sol under hösten/våren och på sommarkvällar är begränsad på norra sidan av husen (särskilt i hörnet mot byggnaden A2).

ÖVRIGA UTEPLATSER (Lekplats, Picknick, mm)

Som nämnts ovan är solexponeringen mycket begränsad längs den norra fasaden på byggnad A1. Mot byggnad C är dock so- lexponeringen markant förbättrad.

SE SOLDIAGRAM SE SOLDIAGRAM

SE SOLDIAGRAM SE SOLDIAGRAM

(5)

(IV) TILLGÅNG DIREKT SOL (SKOLGÅRD)

SOLTIMMAR

Diagrammen anger antal soltimmar per dag med klar himmel.

Ett löst antagande kan därefter göras att mark som erhåller minst 5 timmar sol dagligen har god tillgång till direkt sol. För sol på kvällen räknas minst 3 timmar sol som god tillgång till direkt sol. OBS: tillgången till direkt solljus utomhus är ej ett krav från BBR.

GÅRD 1

Västra delen av gården har god tillgång till direkt sol. Med un- dantag för sommardagar, den östra delen få begränsad mäng- der direkt sol. Området intill norra fasaden av hus C är särskilt påverkade.

GÅRD 2

Områden i direkt anslutning till de norra fasaderna av byggnad

”C” får begränsat med direkt solljus under vår- och höstdagjäm- ning, men tillgången på direkt solljus förbättras avsevärt under april månad. Dagtid under sommaren är tillgången mycket bra.

≥ 5 4 3 2 1

≤0

≥ 5 4 3 2 1

≤0

≥ 5 4 3 2 1

≤0

Soltimmar t/d

Soltimmar t/d Soltimmar t/5t

Soltimmar t/d

DAGTID 21 JUN (kl 08:00 - 21:00) KVÄLLSOL 21 JUN (kl 16:00 - 21:00)

DAGTID 21 MAR/SEPT (kl 08:00 - 18:00) DAGTID 21 APR (kl 08:00 - 18:00)

A

1

2 2

2 2

1 1

1 1

A

1

A

1

A

1

A

2

A

2

A

2

A

2

B

B

B

B C

C D

D

D

D

C

C

≥ 3 2 1

≤0

(6)

(IV) SKUGGANALYS

21 MAR/SEPT 21 DEC

(kl 09:00) (kl 12:00) (kl 15:00) (kl 18:00)

21 JUNI

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :