Rapport för tre månader (1/1-31/3 2005)

Full text

(1)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2005)

Ökade volymer, oförändrad omsättning men negativt resultat

• Omsättningen uppgick till 138 MKr (136)

• Resultat före skatt uppgick till -8 MKr (7)

• Resultatet efter skatt uppgick till -9 MKr (6)

• Resultat per aktie efter skatt -1,98 Kr (1,41)

• Antalet anställda minskas med 20 till under 150

VD Rune Torbjörnsens kommentar

”Det första kvartalet gav ett negativt resultat. Det försämrade resultatet beror främst på dollarns fluktuationer, en hård prispress på marknaden samt att utförsäljningen av gamla telefonmodeller gått trögare än beräknat.

Den underliggande löpande verksamheten utvecklades dock bättre än resultatet visar. Volymerna fortsatte att öka men prispressen gav en i stort oförändrad omsättning. Vi är i full gång med vår plan för att minska våra kostnader ytterligare och kommer under tredje kvartalet ha minskat personalen med ca 20 personer till 150 anställda. Detta kommer att medföra sänkta kostnader om ca 5 Mkr.

Den svaga starten på året påverkar inte den positiva utveckling som jag ser med vår nya marknadsdrivna tillväxtstrategi. Tvärtom, våra nyutvecklade produktserier väcker stort intresse hos våra återförsäljare och vi kommer under 2005 att fortsätta lanseringarna av IP-telefoniprodukter och övriga tillbehör. Vi har stora möjligheter att utveckla och lansera en rad snabbrörliga konsumentprodukter genom att utnyttja koncernens primära styrkor – sourcing, design- och kvalitetskunnande samt mycket goda kundrelationer.”

Omsättning och resultat för kvartal 1

Doro, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under det första kvartalet omsatt 138 MKr (136), vilket innebär i stort sett samma omsättning som föregående år. Volymerna har fortsatt att öka men sänkta kundpriser förklarar att omsättningen ligger på samma nivå som föregående år.

Doro är nu i slutfasen av ett större generationsskifte i produktutbudet och försäljningen av äldre modeller går långsammare och med sämre marginaler än för de nyutvecklade produkterna. Lagret har skrivits ned under perioden. Kvartalets resultat har påverkats negativt av att leverantörsskulder i US dollar bokade till en låg bokslutskurs den siste december har betalts till väsentligt högre kurser. Detta har påverkat resultatet om ca 6 Mkr.

Omkostnaderna har fortsatt att vara låga. Resultatet har belastats med kostnader för minskningen av personal om -3 MKr (0).

Avskrivningarna har ökat till -2 MKr (-1) genom att avskrivningar sker av förra årets högre investeringar.

Finansnettot har försämrats till 0 MKr (1) genom den stigande US dollar kursen som har gett negativa valutakursdifferenser vid omvandlingen av skulder.

Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -8 MKr (7) för kvartalet. Skattebelastningen har varit låg och uppgick till -0,5 MKr (-1). Resultatet efter skatt uppgick till -9 MKr (6).

Ökade volymer och i stort samma omsättning

Det första kvartalet följde den säsongsmässiga trenden med en lägre försäljning än i kvartal 4 året innan.

Volymerna har fortsatt att öka under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Konkurrensläget har däremot medfört att försäljningspriserna fortsatt att sjunka. Detta har endast i begränsad omfattning kunnat kompenseras vilket har medfört sänkta marginaler.

Försäljningsutvecklingen har varit positiv, framförallt i England, Australien, Frankrike och Norge.

Försäljningen av 500-serien fortsätter att gå bra och ytterligare modeller i serien har lanserats under kvartalet.

En trådad serie baserat på samma designkoncept gör nu 500-serien till Doros bredaste och mest sålda

telefonserie. Doro 850 colour har fortsatt att lanseras och fått mycket goda recensioner och omdömen i media.

(2)

helt ny serie av olika walkie-talkies (PMR).

Dotterbolaget UpGrade Communication fortsätter att vinna olika projekt inom trådlösa bredband. UpGrade har vidare fått den svenska distributionen av företaget RADs produkter – världsledare inom produkter för

ihopkoppling av data och telefoni. Produkterna ökar UpGrades förmåga att kombinera trådlösa bredand, ADSL och fiber för att erbjuda kunderna en helhetslösning för bredband.

Ökad balansräkning

Koncernens balansomslutning har minskat jämfört med slutet av förra året till 297 MKr (307) men är högre än vid slutet av kvartal 1 förra året (239 MKr). Investeringar uppgick till 1 MKr (1). Goodwill uppgår till 14 MKr (14).

Kassa och outnyttjade krediter uppgår till 15 MKr (39) vid kvartalets slut.

Lagret har ökat med 20 MKr till 140 (96) från 119 MKr vid årets slut. Ett intensivt arbete pågår med att minska lager genom utförsäljning av äldre modeller. Detta förväntas ge resultat under kvartal 2. Lagret har vid

utgången av Q1 en betydligt bättre mix än vid årets slut och andelen nya produkter växer efter hand.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt i kvartalet om -33 MKr (-23). Kassaflödet är säsongsmässigt normalt negativt under den första delen av året.

Forsatta satsningar på utveckling och försäljning

Kostnaderna är på samma nivå som föregående år men en större andel spenderas inom produktutveckling och marknadsföring.

Kostnaderna för kvalitet fortsätter att minska genom den goda kvalitén på de nya produkterna. Doros kvalitet är idag på en mycket hög nivå bland telefonileverantörer.

I koncernen uppgick antalet anställda vid slutet av perioden till 162 (171).

Stigande US dollar

Under kvartalet har US dollarn stärkts och haft en negativ påverkan på resultatet.

Doro skyddar sig mot US dollarns större fluktuationer genom att köpa optioner. Vid slutet av kvartalet var ca 50

% av de kommande sex månadernas nettoflöde i US dollarn täckt genom optioner.

Konvertering av B-aktier

Vid nyemissionen 2001 tecknades 11.764.705 nya B-aktier med 1/10 röst som inte varit noterade på börsen.

Dessa B-aktier kunde inlösas fram till och med bolagsstämman 2005. Då någon inlösen inte har skett konverterades därmed med automatik dessa B-aktier till A-aktier efter bolagsstämman. Efter denna konvertering hade Doro 21.467.859 A-aktier.

Omvänd split

Bolagsstämman 15 mars biföll styrelsen föreslag om en omvänd split om 5:1 (d.v.s. att fem gamla aktier ger en ny aktie). För att genomföra den omvända spliten måste antalet aktier vara delbart med fem. De aktieägare, vars innehav inte var jämt delbart med fem fick kostnadsfritt det antal aktier som behövdes för att innehavet skulle bli jämt delbart med fem. Stämman beslöt också bifalla förslaget om en nyemission om 7.141 aktier till Erik Penser fondkommission AB till det nominella beloppet om 1 Kr för att användas vid den omvända spliten.

Antalet aktier i Doro uppgick före den omvända spliten till 21.475.000 aktier och efter till 4.295.000 aktier. Alla nyckeltal är omräknade med det nya antalet aktier (även för tidigare år). Med en omvänd split får Doro mer normala värden per aktie. Vidare förväntas likviditeten i aktien fortsätta att öka då fler får jämna börsposter.

Utsikter för innevarande år

Svängningarna i US dollarn påverkar priserna och därmed också marginalerna. Lanseringarna av nya telefoni- och snabbrörliga elektronikprodukter fortsätter i hög takt. Administrationskostnaderna minskas bl.a. genom olika program för outsourcing av främst logistik och eftermarknad. Doro har goda möjligheter att fortsätta öka volymerna utan att öka kostnaderna i motsvarande grad.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6 MKr (10). Resultatet före skatt blev -11 MKr (+4).

Löner och anställningsvillkor VD

Vd Rune Torbjörnsen har en fast årlig lönedel om 1,3 MKr (en ökning med 0,1 MKr) och en rörlig lönedel med en målnivå motsvarande 20 % av den fasta lönen som bonus, som inte längre är garanterad. Bonus kan maximalt uppgå till 100 % av den fasta lönen. I övrigt är anställningsvillkoren de samma som redovisades i årsredovisningen.

(3)

Tvister

I årsredovisningen finns en utförlig redovisning av olika tvister. Ingen väsentlig förändring av läget i tvisterna har skett sedan årsredovisningen lämnades.

Rapportering i enlighet med IFRS

I enlighet med de krav som ställs på börsnoterade bolag inom EU från och med 2005, har Doro gått över till rapportering helt i enlighet med IAS/ IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är den första gjord enligt IFRS.

Påverkan för Doro är mycket liten. 2004 är omräknad och har en resultatförbättring om 3 Mkr på grund av att ingen avskrivning av goodwill sker. Det egna kapitalet i koncernen enligt svenska redovisningsprinciper vid utgången av 2003 överensstämmer med det egna kapitalet enligt IFRS vid ingången av 2004. Vid utgången av 2004 blir det egna kapitalet enligt IFRS 3 Mkr högre till följd av att goodwill ej avskrivs.

En utförlig redovisning av arbetet har gjorts i Doros årsredovisning och en detaljerad redovisning finns i tabellerna på sidorna 7 och 8. I Doros årsredovisning finns vidare en redovisning av verkligt värde för

finansiella tillgångar och skulder samt anläggningstillgångar. Någon skillnad finns inte mellan bokfört värde och verkligt värde både vid 2004 års slut och vid periodens slut.

Kommande rapporter

För 2005 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 20 juli, 19 oktober och 30 januari 2006.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.

Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för granskning av Doros revisorer.

För mer information

Välkommen att lyssna till Doros deltagande i Financial Hearings i Stockholm tisdag 19 april, 2005, kl 12.00.

Vänligen ring på telefonnummer 08-562 137 25 eller följ presentationen i efterhand på Internet www.financialhearings.se.

För ytterligare information kontakta:

VD Rune Torbjörnsen 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 19 april 2005

Styrelsen Doro AB (publ)

Organisationsnummer 556161-9429

Skiffervägen 80 SE-224 78 Lund Sverige

Telefon: +46 46 280 50 60 www.doro.com

(4)

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET

Alla belopp för 2004 är omräknade enligt IFRS. Värden för 2003 är inte omräknade. Alla nyckeltal är omräknade med det nya antalet aktier 4.295.000 efter omvänd split.

RESULTATRÄKNINGAR (MKr)

2005 2004 Senaste 2004 2003

jan-mar jan-mar 12 månader

Nettoomsättning 138 136 651 649 648

Rörelsens kostnader -144 -129 -640 -624 -613

Rörelseresultat före avskrivningar -6 7 12 25 35

Avskrivningar enligt plan -2 -1 -6 -6 -19

Rörelseresultat efter avskrivningar -8 6 5 19 15

Finansnetto 0 1 7 8 12

Rörelseresultat efter finansiella poster -8 7 13 27 28

Skatt -1 -1 -1 -1 -12

Nettoresultat -9 6 12 26 16

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 4295 4295 4295 4295 4295

Vinst per aktie före skatt -1,86 1,55 2,95 6,37 6,42

Vinst per aktie efter skatt -1,98 1,41 2,76 6,15 3,66

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MKr)

31 mar 31 mar 31 dec 31 dec

2005 2004 2004 2003

Immateriella anläggningstillgångar 17 14 17 14

Materiella anläggningstillgångar 11 7 11 8

Varulager 140 96 119 73

Kortfristiga fordringar 118 110 146 114

Kassa 11 13 15 33

Summa tillgångar 297 239 307 242

Eget kapital 85 77 96 70

Räntebärande skulder 68 13 35 13

Icke räntebärande skulder 144 149 176 159

Summa eget kapital och skulder 297 239 307 242

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MKr)

2005 2004 2004 2003 jan-mar jan-mar

Rörelseresultat efter avskrivningar -8 6 19 15

Avskrivningar enligt plan 2 1 6 19

Finansnetto 0 1 8 12

Skatt -1 -1 -1 -5

Förändring av rörelsekapitalet -25 -30 -61 -1

Kassaflöde från löpande verksamheten -33 -23 -29 41

Förvärv/goodwill 0 0 0 0

Investeringar -1 -1 -12 -3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 -1 -12 -3

Upptagna lån 33 1 22 -20

Nyemission 0 0 0 0

Utbetald utdelning 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser och övrigt -3 2 0 2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 3 22 -18

Förändring av likvida medel -4 -21 -18 19

Nettoskuldsättning 57 0 20 -21

(5)

EGET KAPITAL (MKr)

31 mars 31 mars 31 dec 31 dec

2005 2004 2004 2003

Ingående balans 96 70 70 53

Periodens resultat -9 6 26 16

Utdelning 0 0 0 0

Nyemission 0 0 0 0

Valutaeffekt och övrigt -2 1 0 2

Utgående balans 85 77 96 70

ÖVRIGA NYCKELTAL

2005 2004 2004 2003 31 mar 31 mar

Netto skuldsättningsgrad 0,51 0,01 0,22 saknas

Soliditet (%) 29 32 30 29

Antal A-aktier 4295 1942 1942 1942

Antal B-aktier (inlösenbara) 0 2353 2353 2353

Synligt eget kapital per aktie (Kr) 19,86 17,85 22,41 16,39 Avkastning på genomsnittligt eget kapital (%) -38 33 32 26 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) -27 28 18 18

Börskurs periodens slut (Kr) 43,50 56,00 55,00 45,75

Börsvärde (MKr) 187 240 236 196

KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING , (MKr)

2005 2004

Kv1 Kv1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning 138 136 144 148 220

Rörelsens kostnader -144 -129 -138 -141 -215

Rörelseresultat före avskrivningar -6 7 6 7 5

Avskrivningar enligt plan -2 -1 -1 -1 -2

Rörelseresultat efter avskrivningar -8 6 5 6 3

Finansnetto 0 1 -2 -3 12

Resultat efter finansiella poster -8 7 2 3 16

Skatt -1 -1 1 0 -1

Nettoresultat -9 6 3 3 15

KVARTALSVIS BALANSRÄKNING , (MKr)

2005 2004

31 mar 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 17 14 14 14 17

Materiella anläggningstillgångar 11 7 7 9 11

Varulager 140 96 108 123 119

Kortfristiga fordringar 118 110 108 127 146

Kassa 11 13 7 10 15

Summa tillgångar 297 239 244 281 307

Eget kapital 85 77 80 84 96

Räntebärande skulder 68 13 32 52 35

Icke räntebärande skulder 144 149 132 145 176

Summa eget kapital och skulder 297 239 244 281 307

(6)

2005 2004

jan-mar jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec

Rörelseresultat efter avskrivningar -8 6 4 6 3

Avskrivningar enligt plan 2 1 1 1 2

Finansnetto 0 1 -2 -3 12

Skatt -1 -1 1 0 -1

Förändring av rörelsekapitalet -25 -30 -26 -20 16

Kassaflöde från löpande verksamheten -33 -23 -22 -16 32

Förvärv/goodwill 0 0 0 0 0

Investeringar -1 -1 -2 -1 -5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 -1 -2 -1 -5

Upptagna lån 33 1 19 20 -17

Nyemission 0 0 0 0 0

Utbetald utdelning 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser och övrigt -3 2 -1 -1 -4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 3 18 19 -21

Förändring av likvida medel -4 -21 -6 2 6

Nettoskuldsättning 57 0 25 42 20

FÖRSÄLJNING PER SEGMENT, (MKr)

2005 2004 2004 2003

jan-mar jan-mar

Norden 52 54 277 283

Övriga Europa 57 58 248 245

Övriga marknader 29 24 124 120

Totalt 138 136 649 648

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR PER SEGMENT, (MKr)

2005 2004

jan-mar jan-mar

Norden -4 -1

Övriga Europa -1 7

Övriga marknader -1 3

Koncernkostnader och övrigt -2 -3 Resultat efter avskrivningar -8 6

(7)

REDOVISNING AV EFFEKTER AV IFRS

I samtliga jämförelsesiffror för 2004 är värdena justerade för effekter av IFRS enligt nedan. Siffror för 2003 är inte omräknade enligt IFRS.

EGET KAPITAL (MKr)

Enligt svenska redovisningsregler

2005 2004

31 mar 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec

Summa eget kapital 83 76 79 82 94

Effekt av IFRS på eget kapital 3 1 1 2 3

Enligt IFRS

Summa eget kapital 85 77 80 84 96

Den enda justering som gjorts är att goodwill inte skrivs av.

RESULTAT EFTER SKATT (MKr)

Enligt svenska redovisningsregler

2005 2004

Kv 1 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Resultat efter skatt -10 6 2 2 15

Effekt av IFRS på resultat 1 1 0 1 1

Enligt IFRS

Resultat efter skatt -9 6 3 3 15

Den enda justering som gjorts är att goodwill inte skrivs av.

AVSTÄMNING AV RESULTATRÄKNING (MKr)

Svenska Effekt vid redovisnings övergång regler till IFRS IFRS

2004

Nettoomsättning 649 649

Rörelsens kostnader -624 -624

Rörelseresultat före avskrivningar 25 25

Avskrivningar enligt plan -9 3 -6

Rörelseresultat efter avskrivningar 16 3 19

Finansnetto 8 8

Rörelseresultat efter finansiella poster 24 3 27

Skatt -1 -1

Nettoresultat 23 3 26

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 4295 4295

Vinst per aktie före skatt 5,75 6,37

Vinst per aktie efter skatt 5,55 6,15

(8)

AVSTÄMNING AV BALANSRÄKNINGAR (MKr)

Svenska Effekt vid redovisning övergång regler till IFRS IFRS

2004

Immateriella anläggningstillgångar 14 3 17

Materiella anläggningstillgångar 11 11

Varulager 119 119

Kortfristiga fordringar 146 146

Kassa 15 15

Summa tillgångar 305 307

Eget kapital 94 3 96

Räntebärande skulder 35 35

Icke räntebärande skulder 176 176

Summa eget kapital och skulder 305 307

AVSTÄMNING AV KASSAFLÖDET (MKr)

Inga väsentliga skillnader finns mellan kassaflödesanalysen enligt IFRS och tidigare redovisad kassaflödesanalys.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :