RAPPORT Upprättad av: Malin Hjort

Full text

(1)

RAPPORT

2013-09-23

Upprättad av: Malin Hjort

(2)

2 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

RAPPORT

Kund

Kustbostäder AB Sjögatan 28 613 81 Oxelösund

Konsult

WSP Samhällsbyggnad 601 86 Norrköping Besök: Södra Grytsgatan 7 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

Kontaktpersoner

Andreas Trobeck, Fastighetsförvaltare, Kustbostäder AB. Tel 0155-388 23 Malin Hjort, uppdragsansvarig, WSP samhällsbyggnad AB Tel 010-722 64 26

Innehåll

1 Bakgrund 4

2 Sammanfattning 4

3 Tillgänglighet – lagar, regler, riktlinjer 4

3.1 Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13 HIN2) 4

3.2 BBR, Boverkets byggregler (BFS 2011:26) 5

3.3 Tillgänglighet på allmänna platser (BFS 2011:5 ALM2) 5

3.4 Diskrimineringslagen 5

3.5 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 5

3.6 Handisam 5

4 Inventeringsmetodik och avgränsningar 6

5 Nuläge inventering 6

5.1 Offentliga lokaler 7

5.1.1 Kommunhuset 7

(3)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.1.2 Biblioteket 9

5.1.3 IP Ramdalen 11

5.1.4 Badhuset och Sporthall vid Ramdalsskolan 13

5.2 Skolor, förskolor och fritidsverksamhet 15

5.2.1 Breviksskolan 15

5.2.2 Stenviks förskola 17

5.2.3 D-skolan 18

5.2.4 Ramdalsskolan 19

5.2.5 Peterslundsskolan 21

5.2.6 Oxelö förskola 22

5.2.7 Frösängs förskola 23

5.2.8 Blåklockans förskola 24

5.2.9 Skattkistans förskola 25

5.2.10 Dalgångens förskola 26

5.3 Äldreboenden/gruppboenden 28

5.3.1 Sjötångens äldreboende, Höjdgatan 27 28

5.3.2 Björntorps äldreboende, Klockartorpsv.1-3 30

5.3.3 Björntorps äldreboende, Sundavägen 11 31

5.4 Övriga lokaler 33

6 Bilagor 34

1. Inventeringsprotokoll 34

2. Digitala fotofiler (CD) 34

(4)

4 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

1 Bakgrund

Under våren och sommaren 2013 har WSP Samhällsbyggnad utfört tillgänglighets- inventeringar på uppdrag av Kustbostäder. Inventeringen har innefattat ett antal lo- kaler där man kontrollerat hur tillgängligheten för personer med olika funktionshin- der, främst syn-och rörelsehinder, är uppfylld i förhållande till gällande lagar och regler. Inventeringen har fokuserats på att påvisa så kallade. enkelt avhjälpta hinder, men även framtida behov av tillgänglighetsanpassning vid ombyggnader har inven- terats. Dokumentet kan då användas som hjälpmedel vid prioritering, planering och kalkylering för anpassning vid kommande ombyggnationer av lokaler och entréytor.

2 Sammanfattning

Tillgänglighetsinventeringar har utförts i Oxelösund vår och sommar 2013. Där kontrollerades hur tillgängligheten var uppfylld i ett antal lokaler t ex kommunhuset, bibliotek, skolor, förskolor och äldre- och gruppboenden i kommunen. Detta styrs av ett antal lagar, föreskrifter och regler som ska vara uppfyllda, beroende på vad lokalerna används till. Vissa brister ska åtgärdas omgående exempelvis s k enkelt avhjälpta hinder (HIN) medan andra brister endast behöver åtgärdas vid ombyggna- der (BBR).

Inventeringen utfördes av WSP Samhällsbyggnad tillsammans med underkonsult som är sakkunnig inom tillgänglighet. Inventeringsprotokoll/checklista framtagen efter gällande regler användes vid inventeringen. Vid inventeringen användes hjälpmedel som kamera, måttstock, lasermätare för avstånd och lutning samt dator. I inventeringen kontrollerades tillgängligheten avseende rörelse- och synhinder. I in- venteringen har det inte ingått att ta fram färdiga lösningar för påvisade bristerna utan att hitta de hinder som finns. Lösningar bör föreslås i projekteringsskedet.

Vid inventeringen påvisades ett antal brister som bör åtgärdas direkt såsom trösklar, kontrastmarkeringar, dörrautomatik, ledstänger och ramper. Samtidigt noterades även ett antal brister som kräver mer omfattande åtgärder och bör hanteras vid en eventuell framtida ombyggnation av byggnaderna. Detta kan exempelvis vara ni- våskillnader utomhus, för smala dörrar, inga eller för små handikapptoaletter, större nivåskillnader i byggnader. De kontrollerade punkterna framgår av inventeringspro- tokollen i (Bilaga 1 samt numrerade foton i Bilaga 2 på CD).

3 Tillgänglighet – lagar, regler, riktlinjer

3.1 Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13 HIN2)

Enkelt avhjälpta hinder (HIN) är en samling föreskrifter som tillkom för att snabb- bare åtgärda små hinder som ställer till stora problem i allmänna lokaler och lokaler dit allmänheten har tillträde. Den ursprungliga målsättningen var att detta skulle göras under 2010, men föreskrifterna har nu fått en uppföljare som gäller till 2016.

Dessa regler gäller befintliga byggnader även om inga andra åtgärder görs, till skillnad från BBR. I beteckningen ”enkelt avhjälpt” ligger att det ska göras en be-

(5)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

dömning där nyttan av åtgärden skall vägas mot ekonomiska och andra konsekven- ser..

3.2 BBR, Boverkets byggregler (BFS 2011:26)

BBR, Boverkets byggregler, gäller vid nybyggnad och ombyggnad av lokaler: dessa regler är normalt sätt inte retroaktiva (med några undantag, främst för brandskydd), dvs åtgärdas i samband med nästa ombyggnad. BBR reglerar också anläggningar på tomtmark.

I regelverket avseende tillgänglighet delar man på publika lokaler och övriga. Pub- lika lokaler är allmänna lokaler och lokaler dit allmänheten har tillträde. I denna inventering hör kommunhuset och biblioteket självklart till publika byggnader. Det finns inga tydliga avgränsningar för skolor (och förskolor)men praxis är att man brukar räkna huvudentrén och vägen till reception/expedition som publik samt aula, dvs de rum som man kommer till som besökare. För skolornas övriga delar gäller arbetsmiljölagstiftningen (AFS) både för lärare och elever.

3.3 Tillgänglighet på allmänna platser (BFS 2011:5 ALM2) ALM är regelverket för utformning av allmänna platser, dvs mark som är detaljpla- nelagd som allmän plats. Den gäller alltså inte för kommunalt ägd tomtmark, t ex skolgårdar, dessa lyder istället under BBR för utformning av t ex ramper.

3.4 Diskrimineringslagen

Sedan 2008 gäller även Diskrimineringslagen. Lagens syfte är att motverka diskri- minering med anledning av ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. Den är inte en bygglagstiftning uppdelad i vad som behöver utföras ret- roaktivt och vad som ska utföras i samband med andra åtgärder utan träder i kraft då någon utsätts för en diskriminering och startar en rättsprocess. Den gäller främst lokaler som hyrs ut för allmänna ändamål t ex föreläsningar eller andra evenemang, men skulle också kunna komma att användas vid ett anställningsförfarande om en person nekas anställning med hänvisning till en dåligt anpassad arbetsplats.

3.5 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS

Delar av lagstiftningen kring tillgänglighet hamnar under arbetsmiljölagarna. Grun- den är att man ska kunna (fortsätta) arbeta i alla lokaler med en funktionsnedsätt- ning, om det inte är uppenbart orimligt med anledning av arbetets art, dvs de flesta arbetslokaler ska vara fullt tillgängliga. Vissa måttbestämmelser skiljer sig något från måtten i t ex bostäder.

3.6 Handisam

Handisam är myndigheten för handikappolitisk samordning. Vid utformningen av inventeringsblanketten har Handisams arbetsmaterial för utformningen av tillgäng-

(6)

6 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

liga lokaler använts. Denna är främst utarbetad för myndighetslokaler och har en hög profil avseende tillgänglighet. Inventeringsblanketten har sedan kompletterats med övriga tillgänglighetsbehov som specificeras i HIN och BBR.

4 Inventeringsmetodik och avgränsningar

Inventeringen har utförts av Malin Hjort, Landskapsingenjör, WSP Samhällsbygg- nad och Helena Hammarskiöld, Arkitekt, certifierad, sakkunnig på tillgänglighets- frågor, AG Arkitekter (Underkonsult).

Vid inventeringen användes en framtagen checklista se inventeringsprotokoll (bi- laga 1) med tillhörande digitala foton (Bilaga 2 CD).

Dessutom användes bärbar dator, digitalkamera, lasermätare för lutning och av- ståndsmätning och tumstock.

Platsbesöken genomfördes tillsammans med personal från respektive verksamheter.

Vid inventeringen har främst ingått att inventera tillgängligheten för personer med syn- och rörelsehinder. Tillgängligheten för personer med hinder i form av hörsel- nedsättning har inte ingått i inventeringen. Tillgängligheten för övriga ytor på skol- gårdar och lekplatser/lekredskap har inte ingått i inventeringen.

Inventeringens huvudsyfte har varit att hitta de brister som finns. Inga färdiga lös- ningar har framtagits utan bör föreslås i projekteringsskedet. I dokumentet finns re- kommenderade prioriteringar för tillgänglighetsåtgärder.

5 Nuläge inventering

Nedan finns en enkel sammanfattning per objekt av de brister som påträffats i de olika lokalerna. De olika objekten består i vissa fall av flera byggnader. Komplett inventeringsprotokoll med anmärkningar per objekt finns i (Bilaga 1) och sorterade numrerade digitala fotofiler finns på (Bilaga 2 CD skiva).

(7)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.1 Offentliga lokaler 5.1.1 Kommunhuset

Kommunhuset är byggt 1975 och ligger centralt i Oxelösund. Kommunhuset har ett antal serviceverksamheter såsom vård- och omsorgsförvaltningen, kommuninform- ation, polis, socialtjänst, miljökontor, byggnadskontor vilket innebär många besö- kande varje dag.

Inventering:

Utvändigt: Kommunhuset ligger invid en gångväg med parkering precis utanför.

Vid tillfället för inventeringen var marken vid entrén under ombyggnad pga om- läggning av fjärrvärme.

Bedömningen som gjordes på plats var att det var för brant lutning utanför entrén.

Manöverdonet för dörrautomatiken sitter för nära dörren så den riskerar att öppnas rakt på den som sitter i rullstol. Vid tidpunkten för inventeringen var det svårt att bedöma om ett fungerande ledstråk fram till entrén fanns.

Invändigt fungerar bygganden i stort sett på ett bra, endast några mindre brister hittades såsom bristfälliga av kontrastmarkering på trappor och ledstänger som bör kompletteras. Det saknas en låg del av receptionsdisken som nås från rullstol.

I den relativt nya RWC:n är dörrhandtaget svårt att nå från rullstol och handfatet inte förlängt för rullstol.

Enstaka dörröppningar i de mest publika utrymmena är smala och kan därför even- tuellt inte passeras med alla typer av rullstolar.

Slutsats:

(8)

8 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Detta är en av kommunens viktigaste entréer när det gäller tillgänglighetsfrågor.

Man bör ta tillfället i akt att ordna en bra tillgänglighet vid entrén när man återställer efter utförda ledningsarbeten. Lutningen utanför entrén bör kontrolleras och/eller utföra en ramp alternativt åtgärda beläggningen fram till entrén. Dessutom bör man passa på att åtgärda att dörrautomatiken blir åtkomlig på ett bra sätt vid återställan- det av ytorna. Armbågskontakten flyttas så att den inte är placerad bakom dörrbladet som slår upp. Funktionen för ledstråk ska fungera för synskadade. Detta kan t ex utgöras av en plantering/gräsytekant eller kantsten som personer med synhinder kan använda sig av för orienteringen fram till huvudentrén.

Invändigt bör man ordna en griptång eller dörrautomatik på dörrhandtaget i RWC.

Kontrastmarkering och ledstänger på befintliga trappor bör ses över med hänsyn tagen till byggnadens kulturhistoriska värde. Det bör finnas ett anvisat konferens- rum för möten med bredare dörröppning som klarar alla rullstolar. Receptionsdisken bör åtgärdas. Dessa åtgärder räknas som enkelt avhjälpta och bör göras omgående.

Kontrastmarkering av toalettdörrar bör åtgärdas vid nästa ombyggnad tillsammans med tillgängliga utrymningsvägar och dörrar till personalens uteplats.

(9)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.1.2 Biblioteket

Biblioteket är en publik lokal som med många olika verksamheter som används av ett stort antal besökare varje dag. Lokalerna används både dag och kvällstid. Här finns även caféverksamhet, fritidsgård och aula/samlingsal.

Inventering:

Utvändigt: Eftersom bibliotekets entré ligger intill en öppen torgyta bedöms funge- rande ledstråk saknas och det kan vara svårt för en person med synhinder att orien- tera sig.

Invändigt: Biblioteksbyggnaden ligger på Järntorget med entréer åt två olika håll.

Den ena entrén har hiss som i stort fungerar bra beträffande tillgänglighet. Skylt- ningen från hissen till reception/information är något otydlig. Kontrastmarkeringen av dörrar och hiss har för dålig kontrasterande verkan. Scenen i samlingssalen sak- nar ramp och är inte tillgänglig.

(10)

10 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Slutsats:

Funktionen för ledstråk bör utredas och säkerställas vid en ev. ombyggnad av mark- ytor utanför entréerna. Viktigt är att dessa åtgärder utförs på liknande sätt i kommu- nen så att en person med synhinder kan känna igen sig.

Skyltningen från hissen till receptionen bör förbättras omgående. Vid framtida om- byggnader invändigt bör färgsättningen ses över. Scenen i samlingssalen komplette- ras med ramp så att även personer med rörelsehinder kan använda den. Men ef- tersom scenen är en tillfällig uppbyggnad är lagstiftningen lite otydlig om vad som gäller här. En motsvarande tillfällig ramp borde då vara rimligt att finnas att tillgå för sådana tillfällen.

(11)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.1.3 IP Ramdalen

Idrottsplats med omklädningsrum, fotbollsplaner och löpbanor mm.

Inventering:

Utvändigt: Handikapparkering finns inte ordnad inom området men man kan lätt köra in med bil vid behov. Mellan kör/gångbanan av asfalt och löparbanorna finns en makadamyta som inte kan passeras med rullstol.

Invändigt: För närvarande är inget av omklädningsrummen avpassat för att kunna användas av personer med rullstol. Inga av de offentliga toaletterna som finns för publik är tillgängliga.

Slutsats:

Ytan mellan gångvägarna bör göras tillgänglig genom att iordningställa tillgängliga gångar som kan användas för personer i rullstol. Det är inte rimligt att samtliga om-

(12)

12 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

klädningsrum görs tillgängliga. En lagom nivå vore att de två omklädningsrum som är enklast att åtgärda byggs om samt att ett RWC för publik ordnas. Det f d vakt- mästeriet, som innehåller två mindre omklädningsrum, har så pass många brister att den inte bör användas som tillgängliga omklädningsrum.

Övriga byggnader på området, t ex kontorsbyggnaden, ägs inte av kommunen och omfattas därmed inte av inventeringen. Det bör däremot påpekas att lokaler som hyrs ut till allmänheten ska vara tillgängliga enligt Diskrimineringslagen.

(13)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.1.4 Badhuset och Sporthall vid Ramdalsskolan

Badhus med simhall, omklädningsrum, gym och sporthall.

Byggnaden är ombyggd sedan 2009. Ny utbyggnad med entré och plattformshiss har utförts.

Inventering:

Utvändigt: Några mindre brister hittades vid entrén bl a tröskeln vid entrédörren som är för hög. Nuvarande HKP ligger lite för långt från entrén, men annars bra.

Funktionellt ledstråk för personer med synnedsättning finns idag i form av låg mur vid parkering och naturlig gräskant närmast gångbana fram mot entrén.

Invändigt saknar receptionsdisken en lägre del som nås av personer i rullstol. I simhallen är dörrar försedda med automatik där det behövs (utom relaxavdelningen) ett flertal fullstora RWC finns. Själva bassängen har trappa ned men inte lyft.

Bowling: Numera ombyggd till gym. Lyftbord finns till nedre nivå. I trappan till gym går trappräcket ej 300 mm förbi trappnos som det egentligen ska göra.

Idrottshallen ligger en våning ner i förhållande till entrén. Passage mellan omkläd- ningsrum och planen förutsätter att man går i ett antal trappor. Enda alternativet är att röra sig utvändigt ta sig in via nödutrymningen, men även då saknas omkläd- ningsmöjlighet för rörelsehindrade. Medley som driver verksamheten har planer på ombyggnad. De ritningar som finns framtagna för planerad ombyggnaden uppfyller tillgängligheten.

Slutsats:

Markbeläggning bör justeras vid entré för att undvika nivåskillnad vid tröskeln.

Funktionen för ledstråk bör tydliggöras närmast entrén för att visa riktningen till entrén. Det viktigt att se till att hinder såsom parkerade cyklar mm inte finns i vägen för ledstråket

(14)

14 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Den pågående ombyggnaden, där endast sporthallen återstår, är väl utformad avse- ende tillgänglighet. Om sporthallen utförs enligt planerna kommer även den fungera bra. Vid huvudentrén finns tyvärr ett typiskt enkelt åtgärdbart hinder i form av en för hög tröskel. Detta bör åtgärdas direkt.

Det nämndes vid inventeringen att badhuset eventuellt kommer att användas för re- hab i högre grad än idag. I så fall kan de mindre problem som noterats, t ex höjden på receptionsdisken, behöva åtgärdas.

.

(15)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2 Skolor, förskolor och fritidsverksamhet 5.2.1 Breviksskolan

Huvudbyggnaden är byggd på 1960-talet och har en välbevarad arkitektur. Skolan har drygt 300 elever i årskurs 6-9. Skolan består av ett antal byggnadsdelar och i anslutning till huvudbyggnaden ligger även sporthallen och I-huset.

(16)

16 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Inventering:

Utvändigt: Parkeringen ligger långt från huvudentrén, med stor nivåskillnad alt lång gångväg. Det finns ingen avpassad handikapparkering. Entrédörrar vid passage mot sporthall har dörrautomatiker.

Sporthallen ligger på en högre marknivå än skolan i övrigt och kan möjligen angö- ras med bil. Entré som kan göras tillgänglig finns på husets gavel.

I-huset har ingen avpassad handikapparkering.

Invändigt: Tillgängliga hissar finns i huvudbyggnaden, men inte i alla trapphus vilket gör att t ex träslöjden får nås via syslöjden vilket inte är tillfredställande.

Trapporna i skolan saknar kontrastmarkering, men räckena är godkända förutom vid nödutrymningstrappen i I-huset. Vissa glaspartier vid trappor saknar markering.

Kontrastmarkering mellan trädörrar och tegelväggar är inte fullgod. Fullstor handi- kapptoalett saknas i huvudbyggnad och I-hus.

Byggnaderna är sammanlänkade med en förbindelsegång. Här finns ramper, men dessa är något långa. De är dock flackare än normkravet.

Idrottshallen har ingen anpassad entré, utan man har använt en brant tillfällig ramp genom redskapsförrådet. Omklädningsrum ligger på högre plan än själva hallen.

Omklädningsrummen fungerar bra men RWC saknas. Trappor i byggnaden saknar konstrastmarkering på stegen. Tillgänglig entré har tidigare ordnats genom förrådet.

Slutsats: Skolan i sig fungerar relativt bra och man har haft rullstolsburna elever.

Det är däremot svårt att ta sig till skolan utan att köra bil ett långt stycke över skol- gården. Detta böra utredas för att få fram en bra lösning så att man snabbt kan lösa problemet den dagen behovet uppstår. Ny tillgänglig entré skulle t ex kunna ordnas på plan 1 för huvudbyggnaden och I-huset.

Att få till en anpassad entré till idrottshallen måste på sikt tas fram en lösning på. En möjlighet är att ordna tillgängligt omklädningsmöjlighet på nedre nivån. Detta be- höver utredas ytterligare i ett senare skede precis som avsaknaden av fullstor RWC.

Det finns ett antal enkelt avhjälpta hinder i form av kontrastmarkeringar och varningsmarkeringar av glasytor, se inventering, dessa ska utföras direkt.

(17)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.2 Stenviks förskola

Ombyggd skola från 1970-tal. Dygnet runt-öppet med förskola och fritids.

Inventering:

Utvändigt: Parkeringsplatsen ligger nedanför lång backe. Löst grus på vägen dit och även på lekytan gör att gården inte är tillgänglig. Entréer har generellt för höga trösklar och steg till ytterdörrar.

Invändigt: Enstaka dörrar (främst i nattavdelningen) går inte att nå handtaget på från rullstol. RWC finns, men schakt inkräktar på 2,2x2,2 m-måttet. Gymnastik- byggnaden har trappsteg in i lokalen, för trånga passager och trappa ned till hallen.

Slutsats:

Byggnaden i sig har endast mindre problem, men det är svårt att angöra/parkera som rullstolsburen. Det finns möjlighet att ordna tillgänglig angöring och egen entré från baksidan alternativt utförs en ny angöring bredvid inlastningen, men då måste den befintliga åsnestigen(trappan) ersättas med tillgänglig ramp. Frågan bör utredas för att snabbare kunna genomföra en åtgärd när behov uppstår.

Gymnastiksalen är inte tillgänglig pga små mått, trappsteg etc. Tillgänglig entré kan möjligen utföras via nödutrymningen direkt in i salen, men då saknas tillgänglig omklädningsmöjlighet. Om man ordnar tillgänglig entré kan lokalen användas för samlingar och föräldramöten.

(18)

18 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.3 D-skolan

Huvudbyggnaden är byggd på 1920-talet. Skolan har ca 110 elever i årskurs F-5.

Matsal är byggd på tidigt 1970-tal.

Gymnastiksalen ligger intill skolbyggnaden.

Inventering:

Utvändigt: Det finns i dagsläget ingen avpassad handikapparkering. Tillgänglig entré finns från gården, dock saknar entrédörren automatik.

Invändigt: Tillbyggt hisstorn från 1990-talet finns. RWC saknas på skolan.

Samtliga trappor i byggnaden är endast kontrastmarkerade i nederkant. Det finns generella problem med ledstänger, där de saknas på vissa kortare trappor och går ej förbi trappnos på övriga trappor.

Vissa dörrar (t ex till klassrum) har nivåskillnad men som är lätt att åtgärda med tröskelkil. Många dörrar sitter i nischer i tjocka väggar, vilket gör det svårt att komma åt dem och detta är ett problem som hör till äldre byggnader och är svårt att åtgärda på ett enkelt sätt.

Matsalens entrédörr har en mindre nivåskillnad. RWC saknas. (en RWC med små mått finns men används som förråd).

Gymnastiksalen ligger på annan marknivå än övriga skolan med en alltför brant slänt mellan huvudbyggnad och gymnastiksal. Trappsteg till entrédörrar, trång hall där man ej kan nå dörrhandtag. RWC saknas. Handikapparkering saknas.

Slutsats: Handikapparkering med anslutande gångväg kan ordnas vid matsalen.

För huvudbyggnaden åtgärdas räcken och kontrastmarkeringar direkt. Ursprungligt räcke i trappspindel skulle ev kompletteras med ledstång. Detsamma gäller även entrén till matsalen. Gymnastikbyggnaden kräver större åtgärder som får utföras på sikt. Även här bör man utreda frågan om angöring/parkering.

(19)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.4 Ramdalsskolan

Samtliga byggnader:

Skola från 1970-talet med ca 275 elever i årskurs F-5.

Inventering:

Utvändigt: Entréer mot skolgården har skrapgaller som lutar ända upp emot dörren och dörrar försedda med dörrstängare och saknar öppnings automatik. Till slöjd- byggnaden är pardörrarna för små för passage genom endast ett dörrblad.

Entréerna mot norr har höga steg, även den som är närmast handikapparkeringen.

De nya brandutrymningsdörrarna vid fritids är för smala för rullstol. Enda automati- ken som finns har kopplats ur pga kodlås. (bör åtgärdas)

Aulans entré mot skolgården har samma problematik som övriga entréer. Här är kraven högre eftersom aulan är en publik lokal.

Ett antal innerdörrar i aluminiumpartier har 20 mm höga trösklar av aluminium med 45 graders fasning vilka ev kan vara problem att forcera med rullstol bl a till biblio- tek och matsal. RWC med godkända1980-talsmått finns, men ingen fullstor med mått enligt dagens normer.

Invändigt: Invändigt RWC saknas (finns ev plats att bygga i f d kapprum). Scenen saknar tillgänglighet. Det är en trappa ned till musiksalen, d v s enda tillgängliga entrén är nödutrymningen om inte trapplift byggs.

(20)

20 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Musikskolans entré mot skolgården har samma problem som övriga entréer med lutande vilplan. Direkt innanför dörren finns en trappa. Ett antal dörrar i korridor- ände går inte att nå handtaget till och RWC saknas.

Slutsats:

Det är lämpligt att markbeläggningen in mot entréerna tillgänglighetsanpassas i samband med att man bygger om gården (som enligt utsago planeras). Samtidigt bör man montera dörrautomatik framför allt vid aulan. Om ombyggnaden skjuts upp bör dessa åtgärder utföras som enkelt avhjälpta hinder. Trapporna till musikskolan och musiksalen bör vid nästa ombyggnad förses med trappliftar, men fram till dess bör man ordna en bra strategi för hur man ska lösa undervisningen för rullstolsburna elever så att det inte uppfattas som diskriminerande. De höga trösklarna på alumini- umpartierna bör ersättas så fort tillfälle ges. De enkelt avhjälpta hindren i form av trappräcken/kontrastmarkering bör lösas omgående.

(21)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.5 Peterslundsskolan

Skola från 1970-talet med förskoleklass, åk 1-5 samt särskola och nyligen tillagd småbarnsavdelning.

Inventering:

Utvändigt: Här finns bra möjlighet till handikapparkering, men ingen uppskyltad plats. Det finns mindre felaktigheter vid entrédörrar/trösklar som är lätta att åtgärda.

Dörr- automatik saknas vid huvudentrén.

Invändigt: Musiksalen ligger i källaren utan hiss och detta är inte någon godtagbar lösning. RWC med mått enligt dagens rekommendationer saknas. Dörrar till de små ljusgårdarna har trappsteg.

Slutsats:

Skolan/förskolan har goda förutsättningar att fungera riktigt bra. Det som saknas är skyltad parkering, mindre kilar vid skrapgallren, automatik på huvudentrén, åtgärd vid småbarnsentrén och på sikt en fullstor RWC. En plan för alternativ lokal till mu- sikundervisningen bör också finnas färdig. Dörrarna in till ljusgårdarna skulle kunna göras mer tillgängliga med relativt små medel.

(22)

22 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.6 Oxelö förskola

Förskola från tidigt 1970-tal.

Inventering:

Utvändigt: Parkeringen ligger nedanför en alltför brant backe. Huvudentrén från gården har litet steg upp till dörrarna.

Personalentrén från baksidan är i princip anpassad, men används inte idag, utan är låst. Där finns också möjlighet till angöring för handikapparkering på samma ställe som vändplan för lastintaget. Entréer in på gården har litet trappsteg och saknar dörrautomatik.

Invändigt: Dörrar till mindre rum inom avdelningarna är för smala för att passeras med rullstol, medande större rummen fungerar tillgänglighetsmässigt. Det är möjligt att komma som besökare, men kan vara problem för ett rullstolsburet barn. Barnrull- stolar är visserligen något smalare än dem för vuxna, men inte i alla lägen. Inga trösklar finns annat än på altandörrar. RWC saknas.

Slutsats:

Den bakre vändplanen bör användas som angöring och tillgänglig entré. Detta kan göras i princip utan några ombyggnader. På så vis kan förskolan fungera för föräld- rar med rullstol. För att kunna ha rullstolsburna barn bör stegen in mot lekytan kompletteras med ramper och dörrautomatik, vilket också kunde vara en praktisk fördel. I ett läge att ett rörelsehindrat barn ska börja på förskolan bör även RWC ordnas och smala dörrar bytas mot bred.

(23)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.7 Frösängs förskola

Förskola från 1970-tal.

Inventering:

Utvändigt: Brant backe finns mellan entré och parkering. Mindre steg finns vid en- trédörrarna. Tillgänglig parkering saknas.

Invändigt: Enstaka dörrar i lokalen (skötrum) är för smala för passage med rullstol och RWC saknas. Kontrastverkan mellan dörr och vägg är ej tillräcklig på några ställen.

Slutsats: Om en ny angöring hänvisas och entréerna förses med ramp kan förskolan fungera bra för barn med rullstolsburna föräldrar. God möjlighet att ordna angöring för handikapparkering finns vid inlastningen i nivå med entrén. Om förskolan ska fungera för rullstolsburna barn måste eventuellt några av innerdörrarna breddas. .

(24)

24 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.8 Blåklockans förskola

Förskola från 1970-tal.

Inventering:

Utvändigt: Brant backe mellan entré och parkering. Transportbilar kör upp till pla- nen och backar tillbaka. Svårt att ordna vändplats utan att skada förskolans idylliska och skyddade läge. Trappsteg upp till verandor och trösklar på entrédörrar finns.

Invändigt fungerar lokalen bra. RWC finns.

Slutsats: Förskolan visar tydligare än de övriga problemet att ordna tillgänglig angö- ring utan att orsaka risker för barnen med biltrafik eller väldigt stora åtgärder. Man bör ha en färdig strategi för hur man ska hantera detta och det bör troligen vara samma som man använder för transporter.

De mindre stegen vid entréerna är lätt åtgärdade i samband med ombyggnad av ve- randorna (som enligt utsago är på gång). Detta borde utföras i samband med detta.

.

(25)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.9 Skattkistans förskola

Tidigare del av Ramdalsskolan (hus A) från 1970-tal. Ombyggd till förskola.

Inventering:

Utvändigt: Möjlighet saknas att ta sig mellan lekytan på baksidan och in i hu- set.(finns trappa alternativt en lång väg runt med ett trappsteg) Parkering finns en bit ifrån.

Invändigt: Ny entré under byggnad i anslutning till Ramdalsskolans aula. Den blir tillgänglig och även de nya lokalerna utförs tillgängliga. RWC finns i de äldre de- larna. En av entréerna är också relativt trång.

Slutsats:

Handikapparkering närmare skulle vara möjlig att ordna på ett bra sätt vid behov.

Huvudentrén har samma hinder som övriga entréer på Ramdalsskolan. Detta kan klassas som enkelt avhjälpt. Ett svårare problem är att man inte kan nå den huvud- sakliga lekytan. Det bör göras en utredning för att hitta en smidig lösning på detta.

Som på de flesta skolor saknas kontrast mellan dörrar och vägg.

(26)

26 (34)

L:\5465\10177948\10177948_ tillgänglighet Oxesund\3_Dokument\38_Rapport\Tillnglighet oxesund 130923.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

5.2.10 Dalgångens förskola

Förskola från 1970-tal. Delad i avdelningarna Förseglet och Storseglet.

Inventering:

Utvändigt: Parkering finns inom rätt avstånd men handikapparkering är inte upp- skyltad. Entréerna till Förseglet har steg upp och trösklar som bör kompletteras med ramp. Storseglets entréer fungerar bättre men har även de nivåskillnader. Automa- tiska dörröppnare saknas på entrédörrar. Även altandörrarna har för höga trösklar.

Invändigt: HWC har för små mått, jämfört med dagens normer. Som på de flesta skolor saknas tillräcklig kontrastmarkering mellan dörrar och vägg. Inom lokalen finns ett antal dörrar som är mycket smala, de flesta går till förråd men även vissa skötrum går ej att nå med rullstol samt en öppning mellan en avdelad lekhall.

Slutsats:

Nivåskillnaderna på entrédörrarna bör åtgärdas direkt då detta räknas om ett enkelt avhjälpt hinder, altandörrarna kan åtgärdas på längre sikt.

Man bör skylta upp en handikapparkering

De dörrar inne i lokalerna som är för smala, bör åtfärdas vid nästa ombyggnad.

Även en HWC med korrekta mått behöver åtgärdas vi nästa ombyggnad av lokaler- na då detta är ett BBR krav.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :