• No results found

Export och import PXY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Export och import PXY"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 Produkt: GEOSECMA for ArcGIS

Modul: Datautbyte Skapad för Version: 10.7.1 Skapad: 2020-11-30

Export och import PXY

I denna guide ska vi gå igenom hur man gör för att kunna exportera giltiga och synliga/osynliga lager till formatet PXY filer.

Innehåll

Exportera data till PXY ... 1 Importera data från PXY ... 5

Exportera data till PXY Notera att:

Kartdokument innehållande lager som ska exporteras ska öppnas innan verktyget används. Om dokumentet inte är öppet visas ett felmeddelande om att data saknas.

Texter exporteras ej.

Vill du exportera ett urval av objekt gör urvalet innan du startar exportrutinen. Du gör urvalet med någon av de urvalsmetoder dom finns, t ex att välja i kartan med hjälp av selekteringsverktyget

.

Välj ”Exportera till PXY” i Dataredigerare i verktygsfältet för Datautbyte.

(2)

2 Nu öppnas dialogen ”Exportera till PXY”.

(3)

3

Följandetabell förklarar fält och knappar i dialogen Exportera till PXY.

Standard z värde:

Det är möjligt att ange z värde som används för objekt där z värdet är okänt (alla 2D och 3D med odefinierade z-värden).

Standardvärde är 0. Används där z värde inte är definierat:

Alla 2D objekt

Alla 3D objekt där z värde är odefinierat

Notera att: Om inget värde anges kommer inget att exporteras som z värde för objekt då z värdet är okänt.

Markera i ”Exportera endast valda objekt” för att exportera bara de valda objekt som är selekterade innan dialogen öppnas.

Klicka på Nästa för att komma till nästa steg i exporten

(4)

4

Klicka nästa igen, ange sökväg till vart PXY-filen ska sparas och därefter ”Starta export”.

(5)

5 Importera data från PXY

I Datautbyte verktyget klicka på ”Importera PXY fil”

Nu öppnas dialogen Importera PXY-fil

(6)

6

Ange sökväg till PXY-filen som ska importeras genom att klicka på mappikonen till höger om fältet  klicka öppna.

Klicka på ikonen för plus till höger i dialogen om du vill lägga till ytterligare PXY-filer.

Klicka på pilarna för att ändra ordningen på PXY-filerna.

I fältet Temporär geodatabas för utdata, ange sökväg till var den temporära utdatabasen ska lagras genom att klicka på mappikonen till höger om fältet.

I fältet Koordinatsystem, Ange vilket koordinatsystem som data i PXY-filen har genom att klicka på mappikonen till höger om fältet.

Dialogrutan Geografisk referens öppnas där koordinatsystem kan väljas.

(7)

7 Markera vad du vill importera. Välj Linjer, punkter, osv.

Importera linjer

Importera linjers brytpunkter som punkter Importera fria punkter

Separera konstruktionskod från objektkod: denna funktion finns för att kunna kombinera objektkod och konstruktionskod när det är tillagt som objektkod i PXY-filen.

Notera att: Om denna funktionalitet används så kommer alla mätningar att hanteras som punkter.

I fältet Felbegränsning (valfritt), ange ett värde för hur många fel som är tillåtna innan importen avbryts.

Klicka OK för att starta importen. En filbaserad geodatabas har skapas på den plats som angavs.

(8)

8

OBS: Du kommer att få ett meddelande som berättar om importen gick bra eller något gick fel i

”Resultat” dialogen.

Du kan får detta också genom att klicka på Geobearbetning  Resultat.

Ytterligare hjälp om importer och exporter finns att få i GEOSECMA:s hjälpfil.

References

Related documents

Cette remarque souligne encore une fois l’importance du thème de la nature pour les fins de romans houellebecquiens, et pourrait inciter à une

Methods On two different days, heart rate and oxygen uptake measurements were made during three submaximal (model 1) and a maximal exercise intensity (model 2) on a cycle

partneringprojekt bara för att hålla verksamheten igång, de skulle kunna jobba sakta och ändå få betalt för allt utan att det syns som röda siffror i någon rapport. Den

Receiving mechanical massage and mental training programs, either separately or in combination, included in a “recovery chair”, showed positive effects on

Genom att iaktta hur fältsekreterare skapar legitimitet till fältet, fältet i denna studie syftar till det offentliga rummet där ungdomar och fältsekreterare befinner sig i, kan vi

postoperativ sårinfektion kan vara smärtsam samt leda till orkeslöshet, vilket gör att patienten får svårt att ta hand om sig själv och behöver hjälp av anhöriga för att

En intressant icke-vetenskaplig studie kring offentlig konst som också bör nämnas är Statens konstråds Offentlig konst, ett kulturarv: tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten

Jag fortsätter sedan med att resonera kring huruvida man kan anta att det litterära fältet i Pierre Bourdieus mening har förändrats, dels utifrån dagens kulturpolitska klimat,