• No results found

Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap."

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lärande

Lerums Gymnasium

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5)

På Lerums Gymnasium behandlar vi varandra med respekt. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande behandling. Likabehandlingsplanen gäller diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling som äger rum mellan elever såväl som mellan personal och elever.

Inledning

I Skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska skolan vilar på demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Alla som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

(Skollagen 1 kap. 5§).

Kränkande behandling och diskriminering

Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap.

Skolans uppdrag

Enligt 6 kap i Skollagen angående kränkande behandling och 3 kap. 14§-16§ i Diskrimineringslagen ska huvudmannen se till att:

 Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. (Skollagen 6 kap 6§, Diskrimineringslagen 3 kap 14§)

 Man förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering.

(Skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§)

 Det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan. (Skollagen 6 a kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§)

(2)

Definitioner

Kränkande behandling

I Skollagen 6 kap 3§ definieras kränkande behandling som:

ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Gemensamt för all kränkande behandling är:

 Någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

 Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.

 Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.

 En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

 Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna.

En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon har blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

Kränkningar kan vara

 Fysiska, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar.

 Verbala, till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög.

 Psykosociala, till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning

 Text- och bildburna, till exempel klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, sociala medier

Diskriminering

Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 § och är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom till exempel strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna. De sju diskriminerings- grunderna är:

 Kön

 Etnisk tillhörighet

 Religion eller annan trosuppfattning

 Sexuell läggning

 Funktionshinder

 Ålder

 Könsöverskridande identitet eller uttryck.

(3)

Trakasserier

I diskrimineringslagens 4 § definieras också trakasserier som:

ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Mobbning

Mobbning handlar om att en eller flera personer regelbundet under en längre tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera personer.

Rättigheter och skyldigheter

Eleverna har rätt till likabehandling och rätt till skydd mot kränkning och diskriminering, enligt Skollagen och Diskrimineringslagen. Varje incident av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Skolans likabehandlingsplan är en allmän offentlig handling som den som vill har rätt att ta del av. Däremot gäller sekretess för information som gäller enskild person och som kan vara till men för

vederbörande.

(4)

Förebygga och förhindra – årlig plan

I förebyggande syfte arbetar alla lärare på Lerums Gymnasium efter läroplanen och all personal har ett gemensamt ansvar för att värdegrundsfrågor diskuteras regelbundet. Alla elever får information om likabehandlingsplanen vid skolstart.

Det långsiktiga arbetet med att förebygga handlar om sprida kunskap och skapa ett gott klimat på skolan. Skolledningen kan besluta om kompetensutveckling bland personalen. De kan också besluta att bygga om eller bygga bort utrymmen som skapar otrygghet. Alla ska veta vem man vänder sig till vid misstanke om att någon kränks eller diskrimineras. Därför informeras personal och elever om detta en gång per termin. Personal informeras på något av de personalmöten som sker en gång i veckan. Elever informeras på klassråd av sina mentorer.

Rutin för den årliga planen

 All personal meddelar elevhälsan eventuella signaler som skolan övergripande behöver ta tag i, som rör diskriminering och kränkande behandling. Rektorerna utvärderar resultatet av GR:s enkät, och andra signaler som har kommit in, i nära samarbete med personalen. Den årliga planen revideras, vilket rektor ansvarar för. Rektor lägger, utefter vad som har kommit fram i utvärderingen, fram förslag till nya prioriterade mål som enheten ska arbeta med under kommande läsår. Förslaget presenteras för skolans personal i början av höstterminen.

 Arbete årlig plan

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Nov dec

Nya prioriterade mål

presenteras för personalen och beslut tas om vilka målen blir.

Rektor sammanställer läsårets resultat.

Rektorer/arbetslag återkopplar till elevhälsan hur arbetet ska genomföras GR

utvärdering

(5)

Upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

För att personalen tidigt ska upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns ett antal olika forum, sammanhang och verktyg:

Enkäter

Göteborgregionen, GR, genomför en gemensam enkätundersökning som mäter skolelevers uppfattning om sin skola. Enkäterna genomförts av samtliga elever i gymnasieskolan. Enkäten tar upp frågor inom följande ämnen: Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande, Skolmiljö, Kunskap och lärande, Bemötande. Resultatet av undersökningen presenteras på såväl skol- som kommunnivå samt per kommun för hela Göteborgsregionen.

Utvecklingssamtal

Varje mentor har utvecklingssamtal med eleverna i sin klass varje termin. Där tar läraren bl.a. upp hur eleven mår och har det i klassen och hur klassklimatet är.

Arbetslag

Skolans lärare är indelade i arbetslag. Arbetslagen träffas kontinuerligt och diskuterar bland annat elevernas trivsel och mående.

Hälsosamtal

Skolsköterskorna har hälsosamtal med alla elever i årskurs 1.

Elevhälsoteam

Varje skolenhet träffar elevhälsans personal regelbundet och kartlägger hur det fungerar i olika klasser och för enskilda elever.

Överlämning från tidigare skola

Elevhälsan får överlämningar från tidigare skola om hur situationen har varit för berörd elev. Elevhälsan meddelar elevens lärare om signaler lärarna ska vara uppmärksamma på, exempelvis ensamma elever.

Trygghetsteamet

Lerums Gymnasium har ett trygghetsteam. I teamet ingår olika personalgrupper.

Dit kan de på skolan vända sig till om de upplever att någon eller några blir kränkta eller diskriminerade. Mailadressen till trygghetsteamet är

trygghetsteam@lerum.se

(6)

Skyddsombud

Skyddsombudet granskar den fysiska och psykosociala miljön på skolan och undersöker tendenser, deltar i arbetsmiljöronder och för en kontinuerlig diskussion med elevhälsan.

Samrådet

Samrådet är ett forum där representanter för olika personalgrupper och elever träffas och tar upp frågor som på olika sätt berör eleverna. Här tas bl.a. upp om det finns tendenser till brott mot de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna och om och på vilket sätt kränkande behandling förekommer på skolan.

Elevkåren

Elevkåren består av representanter från alla skolans klasser. Elevkårsstyrelsen ska på olika sätt uppmärksamma de olika diskrimineringsgrunderna och arbeta mot kränkande behandling. Det kan exempelvis handla om att hitta frågeställningar eller gruppuppgifter som klassrepresentanterna får ta med sig och göra med sin klass. Elevkårsstyrelsen träffar verksamhetschefen regelbundet.

Rapportering

Vid möte med vårdnadshavare och genom mentor ska information ges om hur vårdnadshavare och elever ska rapportera när en elev upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

(7)

Utreda trakasserier, kränkande behandling, mobbning och fall av diskriminering

All personal är skyldig att rapportera och medverka till att utreda uppgifter vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer. Ärendet tas upp i respektive elevhälsoteam en utredning görs och där beslutas vilka åtgärder som ska ske.

Trygghetsteamet är en viktig resurs i detta arbete och kallas in vid behov. För stöttning med utredning och för att planera insatser.

Vid signaler från föräldrar om misstanke om kränkande behandling eller diskriminering, genomförs samtal med berörd elev. Om någonting sker utanför skolan och utanför skoltid, uppmanas vårdnadshavarna att agera, exempelvis göra en polisanmälan.

Alla ärenden som kommer till enhetens kännedom ska anmälas till huvudmannen.

För rapportering till huvudmannen gäller följande rutin: Anmälan till Sektor Lärande (att. Linda Axelsson) görs via särskild blankett av rektor skyndsamt efter det att kränkning upptäckts.

Åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Om det förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska rektor vidta de åtgärder som krävs för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. Åtgärderna ska vara grundande på den utredning som gjorts av det enskilda fallet. Ärendet följs sedan upp och utvärderas av rektor, elevhälsoteam och Trygghetsteamet, i de fall det har varit inblandade. Rektor ansvarar för att åtgärderna samt uppföljningen dokumenteras.

Delaktighet och ansvar

Likabehandlingsplanen förankras och beskrivs av mentor och rektor/ verksamhetschef på möte med vårdnadshavare och på mentorsträffar. För att göra elever och vårdnadshavare delaktiga i likabehandlingsarbetet och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan personal, elever och vårdnadshavare finns nedanstående riktlinjer:

(8)

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss på Lerums Gymnasium:

 Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan.

 Att vi arbetar för en lugn och trivsam miljö.

 Att vi ingriper mot alla former av kränkningar.

 Att vi kontaktar dig om något särskilt händer.

 Att vi gör vårt bästa för att ditt barn ska lyckas med sina studier.

Vi på Lerums Gymnasium förväntar oss av dig som vårdnadshavare

 Att du stöttar ditt barn att ta ansvar för studierna.

 Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut.

 Att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa.

 Att du ställer upp på skolans värdegrund.

 Att du håller dig informerad om ditt barns närvaro.

 Att du deltar på möten med vårdnadshavare.

Som elev kan du förvänta dig av oss på Lerums Gymnasium

 Att vi bemöter dig med respekt.

 Att vi bryr oss om dig.

 Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut.

 Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkningar.

 Att vi gör allt för att du ska få en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt.

 Att vi kommer att göra allt för att du ska lyckas med dina studier och få så mycket kunskap som möjligt.

Vi på Lerums Gymnasium förväntar oss av dig som elev

 Att du bemöter andra med respekt.

 Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut.

 Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse.

 Att du ställer upp på skolans värdegrund.

 Att du passar tider, är närvarande och tar ansvar för dina studier.

(9)

Kompetensutveckling

Se årlig plan för respektive skolområde som beskriver vilka

kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras och som är inriktade på likabehandlingsarbetet.

Kvalitetssäkring

Likbehandlingsplanen varje läsår och vid behov revideras. Under första delen av höstterminen är personalen med och diskuterar de förslag på revidering av likabehandlingsplanen. Då finns också möjlighet att lämna ytterligare förslag på hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering, vilka de prioriterade målen ska vara och hur de målen behandlas i klasserna.

Kontaktpersoner

Mentor

Mentor har huvudansvar för eleverna i klassen. Se lerum.se/gymnasium/larare

Trygghetsteamet på Lerums Gymnasium www.lerum.se/gymnasium/trygghetsteamet

Elevhälsan

Lena Aldén, kurator, 0302-52 13 55, 073-688 89 92 Pernilla Wenander, kurator, 0302-52 16 43, 0761-29 55 04 Alexandra Jansson, psykolog, 0302-52 15 59, 070-231 11 83 Berit Sundvall, Skolsköterskor, 0302-52 13 52, 0736-88 89 99 Karin Kastensson, Skolsköterskor, 0302-52 14 50, 0768-86 34 76 Jenny Lindholm, Skolsköterskor, 0302-52 13 57, 073-071 21 63 Martin Rosenqvist, Skolsköterskor, 0302-52 10 18, 076-129 54 39 Annalena Önnhed, Specialpedagog, 0302-52 20 69

Marie Larsson, Specialpedagog, 0302-52 10 20, 0736-60 67 26 Kajsa Lundgren, Specialpedagog, 0302-52 13 39, 0727-02 13 39

Inger Green, Studie- och yrkesvägledare, 0302-52 13 74, 0736-84 44 47 Sanna Pitkänen Studie- och yrkesvägledare, 0302-52 13 79, 0761-28 15 44

(10)

Rektorer

Astrid Kling, rektor enhet 1, 0302-52 13 67 Christina Söderman, rektor enhet 2, 0302-52 13 41 Joakim Ryttsén, rektor enhet 3, 0302-52 13 77 Sara Lundqvist, rektor enhet 4, 0302-52 13 45 Lars Andersson, rektor enhet 5, 0302-52 13 40

Övrig personal

Annan personal på Lerums Gymnasium. lerum.se/gymnasium/personal

All personal är skyldig att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att trakasserier, kränkande behandling eller mobbning

förekommer. Elev får lämna uppgifter anonymt.

Det finns möjlighet att lämna meddelanden i brevlåda hos Elevhälsan eller e-posta trygghetsteamet; trygghetsteam@lerum.se Man kan också vända dig till andra myndigheter.

Diskrimineringsombudsmannen, DO telefon:08-120 20 700

do@do.se

Barn- och elevombudet, BEO telefon: 08-586 080 00 beo@skolinspektionen.se

References

Related documents

Ansvarar för att utreda kränkningar, trakasserier eller annan kränkande behandling som inträffat på skolan.. Ansvarar för att enheten anmäler till huvudman ifall det

Om huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande behandling, eller inte uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder mot

All personal är skyldig att rapportera misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling till rektor.. Elev eller personal som vill rapportera misstanke

 varje år upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling med en översikt över de insatser som behövs för att dels främja lika rättigheter

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Mål 2 : Att planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är väl känd hos medarbetare, elever och vårdnadshavare.. Åtgärd: Samtliga kontaktlärare skall

Om ditt/dina barn skulle utsättas för mobbing, hot, våld eller annan kränkande behandling vill vi att du omgående kontaktar den/de vuxna på förskolan som har hand om ditt/dina

diskriminerande/kränkande behandling. För att skolan ska ha en fungerande plan mot diskriminerande/kränkande behandling, är det också viktigt att varje barn/elev och vuxen känner