• No results found

05. Protokollsutdrag - KSAU, 2015-04-20, § 66

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "05. Protokollsutdrag - KSAU, 2015-04-20, § 66"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-04-20

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 66/2015 Dnr 2014/0387 KS-9

Diariekod: 013

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - överföring av ansvar från

landstinget till kommunerna - komplettering

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-04-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-10, § 208 att biträda förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård inom LSS verksamheter övergår från landstinget till kommunerna i länet från och med den 1 oktober 2015.

Efter förnyad kontakt med finansdepartementet har KSL fått ytterligare information om frågans formella hantering. För att skatteväxlingen ska hanteras av finansdepartementet måste ytterligare ett beslut fattas i kommunfullmäktige. Detta tillägg avser att hemställa hos

finansdepartementet om en justering av den kommunalekonomiska utjämningen

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Sollentuna kommun hemställer tillsammans med Stockholms Läns Landsting och övriga kommuner i länet, hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2013:976) om

kommunalekonomiskutjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1 januari 2016

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-081. Godkänna återrapportering av

Har bolagets styrelse antagit den personalpolicy som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni

• Fullmäktige godkänner majoritetens förslag till politisk inriktning för budgetåret

Plan- och fastighetsutskott gav 2008-09-08 kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum.. Planen handläggs med

• Fullmäktige antar reviderad inkallelseordning för suppleanter i AB SOLOM:s styrelse enligt bilaga till kommunledningskontorets

Sollentuna kommun biträder kommunalförbundet Brandkåren Attundas förslag till underlag för vision och inriktningar i handlingsprogram för perioden 2016-2019..

Ernst & Young:s sammanfattande bedömning är att kommunen behöver utveckla sitt sätt att arbeta med inköps- och upphandlingsfrågor för att åtgärda brister och

• Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets