HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

Full text

(1)

4423

Diarienummer

3674/3/15

Ärende Besvär som gäller färdtjänst Ändringssökande A

Beslut som överklagas

Helsingfors förvaltningsdomstol 3.11.2015 nr 15/1173/6 Ärendets tidigare handläggning

Social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors, tredje sektionen har med sitt beslut 11.6.2015 § 21 avslagit A:s yrkande om omprövning av ett tjänsteinnehavarbeslut, med vilket A:s ansökan om färdtjänst avslagits 27.2.2015.

Förvaltningsdomstolens avgörande

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt överklagade beslut avslagit A:s besvär över sektionens beslut. Förvaltningsdomstolen har motiverat sitt beslut enligt följande:

Enligt 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) ska kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad som på grund av sitt handi- kapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Enligt 5 § 1 mom. i förordningen om service och stöd på grund av handi- kapp betraktas som gravt handikappade de som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårig- heter.

(2)

A har ansökt om färdtjänst för resor för uträttande av ärenden och för fri- tidsresor under vintertidens köldperiod. Enligt ansökan är promenadvä- gen till närmaste busshållplats 300 meter, närmaste metrostation 300 me- ter och närmaste närbutik 300 meter. A använder kollektivtrafikmedel cirka 1–3 gånger i veckan förutom vid köldgrader. Hon kan promenera upp till fem kilometer under sommaren och 50–100 meter under vintern beroende på kölden.

Enligt ett läkarintyg om behovet av färdtjänst av 1.9.2014 lider A av en kronisk lungsjukdom och osteoporos. Läkaren har bedömt att lungsjuk- domens påverkan på A:is rörelseförmåga är tre på skalan 1–4 och osteo- porosens påverkan är två. Helhetsbedömningen av hennes handikapp- el- ler sjukdomsrelaterade rörelseförmåga framgår inte ur läkarintyget. En- ligt intyget har A svårigheter att röra sig utomhus speciellt under köldpe- rioden.

Enligt läkarintyget innebär punkt tre på skalan 1–4 att handikappet eller sjukdomen hindrar tidvis oskäligt mycket användning av allmänna tra- fikmedel, t.ex. om vädret eller föret är dåligt, sjukdomstillståndet växlar mycket eller det är långt till allmänna trafikmedel från bostaden.

Enligt ett fysioterapeututlåtande av 10.2.2015 har A tillsammans med fy- sioterapeuten gjort en försökspromenad på 150 meter till närmaste köp- centrum. Promenaden har avbrutits två gånger på grund av andnöd. A har varit tvungen att stanna efter en gångsträcka på 50 meter. Hon hade tagit astmamedicin, när hon hade kommit fram till köpcentret. Enligt ut- låtandet använder A inte hjälpmedel då hon rör sig. Hon har inte problem med att röra sig i trafikmedel och inte heller övriga balansproblem.

Förvaltningsdomstolen konstaterar, att A har svårigheter att röra sig ut- omhus under köldperioden. Med beaktande av läkarintyget och fysiote- rapeututlåtandet samt den utredning som i övrigt erhållits om A:s sjuk- domar och de begränsningar som sjukdomar förorsakar samt den om- ständigheten, att A kan använda allmänna kollektivtrafikmedel, kan A inte anses ha varit gravt handikappad på det sätt som avses i ovannämn- da lagrum vid den tidpunkt, då tredje sektionen har fattat beslutet. Det finns inte skäl att ändra sektionens beslut.

(3)

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

A har yrkat att de beslut som meddelats i hennes ärende ska upphävas och hon ska beviljas färdtjänst enligt ansökan. På grund av allvarlig lungsjukdom har A svårigheter att röra sig ute i köld och stark kall vind.

Den helhetsbedömning som förvaltningsdomstolen har efterlyst framgår av ett tredje 9.11.2015 daterat läkarintyg, som bifogas besvärsskriften. A kan inte anlita kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter, då andnöd utlö- ser panik och försvårar uttrycksförmågan vid köld.

Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk, tredje sektionen, har gett en förklaring. På basis av ansökan om färdtjänst, läkarintyg, utlåtande av fysioterapeut samt tjänsteinnehavares bedömning och beslut kan A inte anses vara gravt handikappad i förhållande till rätten till färdtjänst enligt handikappservicelagen. Enligt läkarintygen och utlåtandet kan A inte an- ses ha oskäligt stora svårigheter att använda sig av offentliga färdmedel.

Det 9.11.2015 daterade läkarintyget kan inte anses ge någon sådan ny in- formation som skulle motivera ändring av förvaltningsdomstolens be- slut. A:s besvär ska avslås.

A har gett ett genmäle. Det är ett faktum att köld och isig blåst hindrar A att röra sig. A behöver inte färdtjänst annat än under köldperioder. Läkar- intygen och fysioterapeutens skriftliga utlåtande talar inte för att färd- tjänst inte skulle beviljas. En domstol ska inte kunna tolka en ansökan i strid med dessa. Sjukdomarna framgår av läkarintygen.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären.

Förvaltningsdomstolens beslut ändras inte.

Skälen till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Med beaktande av de skäl och bestämmelser som förvaltningsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomsto- len och utredningen i ärendet finns det inte skäl att ändra förvaltnings- domstolens beslut.

(4)

Det alle, som vederbör, till efterrättelse länder.

Högsta förvaltningsdomstolen:

Pekka Vihervuori president

Irma Telivuo Hannele Ranta-Lassila

förvaltningsråd förvaltningsråd

Leena Äärilä Antti Pekkala (g)

förvaltningsråd förvaltningsråd

Freja Häggblom

Föredragande, referendarieråd

(5)

Distribution

Beslut A, utan avgift

Avskrift Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd, tredje sektionen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :