• No results found

4. 3. 2. 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "4. 3. 2. 1."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Huvudhandledare:

Anna-Karin Welmer, docent, lektor anna-karin.welmer@ki.se

08-524 888 04

Projekttitel: Effekt av träning under akut sjukhusvistelse på funktionell förmåga för patienter 75 år och äldre – från intervention till

implementeringsforskning

Bakgrund

Äldre personer som vårdas på sjukhus på grund av akut sjukdom löper ökad risk för försämrad funktionell status. Studier indikerar att träning under sjukhusvistelsen kan minska beroende av hjälp hos personer 75 år och äldre, men mer forskning behövs för att jämföra effektiviteten av olika träningsinterventioner.

Syfte/Frågeställningar

I denna trearmade randomiserade studie vill vi:

• klargöra om strukturerad multikomponentträning (innehållande både gång- och styrkeövningar) är effektiv jämfört med sedvanlig vård avseende mobilitet och beroende av hjälp och

• undersöka om ett individanpassat program med styrke-, balans- och gångträning är mer effektivt än ett enkelt träningsprogram bestående av endast uppresningar från stol och gångträning.

I en första delstudie kommer genomförbarheten att undersökas (rekryteringsgrad, följsamhet till interventionen, acceptans och säkerhet) och i ett sista delarbete vill vi undersöka förutsättningar för att omsätta kunskapen från projektet i klinisk praxis.

Metoder

Patienter 75 år och äldre som inkommit akut till geriatrisk avdelning vid Karolinska Universitetssjukhuset eller Dalengeriatriken i Stockholm kommer att inkluderas i studien.

Uppföljningar görs vid sjukhusutskrivning och efter tre månader. Data kommer att samlas in med kliniska tester och validerade enkäter för studie 1–3, samt med kvalitativa intervjuer för den fjärde delstudien.

Planerade studier

1. Undersökning av studiens genomförbarhet

2. Utvärdering av interventionens korttidseffekter vid sjukhusutskrivning 3. Utvärdering av interventionens effekter tre månader efter utskrivning 4. Undersökning av förutsättningar för implementering av resultaten Betydelse

Antalet äldre personer som vårdas akut på sjukhus kommer sannolikt att öka i takt med att befolkningen åldras. Därför är det viktigt att identifiera de mest effektiva interventionerna för att minska konsekvenserna av akut sjukhusvistelse hos äldre personer.

References

Related documents

Konstruerad Ritad Granskad Godkänd Datum

En teori är att vid det första testet var deltagarna inte bekanta med rörelserna och nervösa över hur det skulle gå till, men efter det första testet så har en inbaning skett

Att ha hälsa innebär inte att endast vara fri från sjukdom. Personer som lever med sjukdom upplever hälsa på många olika sätt. Syftet med denna litteraturstudie var att

Resultatet belyser (Lövlien et al., 2008) att sjuksköterskan är viktig för patienten ur informationssynpunkt och att den sjuksköterskeinformation patienten erhåller kan

De smärtade dem när de inte kunde vara med sina kompisar samt när kompisarna inte kunde vara där för dem (Forsner, Jansson & Soerlie 2005 B).. ”Jag hade vänner,

En bra fysisk status leder även till kortare och lättare återhämtningstid efter sjukdom och minimerar riskerna för framtida ohälsa eller fall... 8 förbättrad

och ”ljus, ljud och lukt”. 36) gjorde observationer och intervjuer bland äldre patienter, närstående och vårdare i sjukhusmiljö för att undersöka vad en terapeutisk

K analýze dat byl z obou zařízení vybrán pro každou polohu jeden graf, který bude porovnáván s odpovídajícím grafem z druhého zařízení. Učinilo se tak