• No results found

Yttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Box 470 Besöksadress Tel växel Telefax

901 09 UMEÅ Storgatan 49 090 – 70 82 00 090 - 17 83 53 E-postadress: registrator@brottsoffermyndigheten.se 2021-01-11 Dnr 10224/2020 Justitiedepartementet Regeringskansliet 10333 STOCKHOLM

Yttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Ert diarienummer Ju2020/03640.

Brottsoffermyndigheten anser att de förslag som presenteras är angelägna och väl genomtänkta. Utredningen har föreslagit viktiga åtgärder på området.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker därför i huvudsak de förslag som lämnas i utredningen men vill framföra följande synpunkter och kommentarer.

8.4 Behovet av ytterligare straffrättsliga lagändringar

Brottsoffermyndigheten menar att tiden nu är mogen att allvarligt överväga om konstruktionen av grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och förslaget om

hedersbrott ska ta sin utgångspunkt redan i gärningspersonens kontrollerade beteende. Sådan lagstiftning finns bland annat i England som utgår från att våld som utövas i en nära relation ofta föregås av olika former av kontrollerande beteenden. Exempel på sådana beteenden kan vara att offret isoleras från vänner och familj och att offret inte får välja arbete och

fritidssysselsättning. Konsekvenserna för offret av att leva under sådana omständigheter kan vara jämförbara med att utsättas för fysisk misshandel. En lagstiftning med fokus på

kontrollerande beteenden skulle även kunna omfattade det som benämns ekonomiskt våld.

I behandlingen av denna remiss har generaldirektören Annika Öster varit beslutande och juristen Fredrik Selin varit föredragande.

Annika Öster

References

Related documents

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland

Barnombudsmannen har förståelse för att formerna för möten under utredningen har påverkats av pågående pandemi, men att involvera barn på lämpligt sätt utifrån

Barnperspektivet innebär en vuxen persons tolkning av barnets bästa till skillnad från barnets perspektiv där det är barnets röst som är i fokus.. BOJ vill framhålla att det

Burlövs kommun instämmer i att det behövs en ny särskild brottstyp eftersom hedersrelaterat förtryck skiljer sig från grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, då

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson.. I den slutliga handläggningen har också

Domstolsverket har bedömt att utredningen i övrigt inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar, och Domstolsverket har

Mot bakgrund av att Europarådets expertgrupp Grevio, som granskat Sveriges genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot

FSUM, som är en ideell förening och samlar de flesta ungdomsmottagningar i Sverige, arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, fysisk och psykisk hälsa för

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

Viktigt är också att den brottsförebyggande delen av socialtjänstens och polisens verksamheter utbildas för att kunna förmedla förståelse och kunskap till den som är utsatt

Det är även mycket positivt, ur ett brottsofferperspektiv, att rättsväsendets tillgång till uppgifter om brottsoffret, är upp till straffets allvar och till utredningsprocessen,

I uppdraget ingår även att analysera om minimistraffet för grov fridskränkning bör höjas och lägga fram ett sådant förslag oavsett ställningstagande samt

utvecklingen av hedersrelaterat våld och förtryck även ska inkludera gruppen personer med funktionsnedsättning i sin uppföljning, särskilt personer med

MFoF uppmanar lagstiftaren att särskilt be- akta barn och ungas rätt att välja umgänge, sociala aktiviteter, studier, arbete, part- ner samt att skyddas mot

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att straffskalan för det nya hedersbrottet rimligen bör vara densamma som för fridskränkningsbrotten. Frågan är dock

Ändringarna i dessa lagar innebär att sekretessbelagd uppgift om målsäganden inom sjukvården får tas in i ett rättsintyg och lämnas ut till myndighet som har till uppgift

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Ett särskilt hedersbrott får jag meddela att jag avstår från att lämna

Myndigheten vill med anledning av vad som anges på sidan 294 påpeka att rättsintyg som utfärdas av andra än Rättsmedicinalverket normalt utfärdas av legitimerade läkare inom

Socialstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett särskilt he- dersbrott ska införas utifrån att det kan ha ett viktigt signalvärde samt i framtiden leda

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens förslag om att införa ett särskilt hedersbrott som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot

Stockholms tingsrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen domstolen har att bevaka, tillstyrker de förslag utredningen för fram i

En tänkbar situation är att gärningsmannen själv uppger att denne inte begått brottet för att bevara eller återupprätta sin heder utan enbart för att påverka målsäganden

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott VKV förespråkar i första hand en höjning av minimistraffet för fridskränkningsbrotten och