• No results found

Remiss av betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Remiss av betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Ju2020/03640

Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) instämmer i förslaget om att skärpa synen på hedersrelaterade brott genom att införa en särskild brottsbenämning – Ett särskilt hedersbrott.

FSUM, som är en ideell förening och samlar de flesta ungdomsmottagningar i Sverige, arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, fysisk och psykisk hälsa för ungdomar från ca 13 till 25 år.

I ungdomsmottagningarnas arbete ingår att stärka ungdomars identitet och möjligheter att göra bra livsval liksom att värna rätten till ungdomars rätt till sin kropp, sexualitet och egenvärde oavsett kön, religion, könsidentitet, sexuell läggning, eller funktionsvariation.

I remissen om ett särskilt hedersbrott finns dessa tankegångar med vilket då gör att FSUM kan stå bakom förslagen i utredningen.

För styrelsen 201218

Ann Åkerman Mats Lindén

Barnmorska ungdomsmottagningen Karlskrona Kurator ungdomsmottagningen Falkenberg

För styrelsen

References

Related documents

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland

Barnombudsmannen har förståelse för att formerna för möten under utredningen har påverkats av pågående pandemi, men att involvera barn på lämpligt sätt utifrån

Exempel på sådana beteenden kan vara att offret isoleras från vänner och familj och att offret inte får välja arbete

Domstolsverket har bedömt att utredningen i övrigt inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar, och Domstolsverket har

Mot bakgrund av att Europarådets expertgrupp Grevio, som granskat Sveriges genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

Viktigt är också att den brottsförebyggande delen av socialtjänstens och polisens verksamheter utbildas för att kunna förmedla förståelse och kunskap till den som är utsatt

Det är även mycket positivt, ur ett brottsofferperspektiv, att rättsväsendets tillgång till uppgifter om brottsoffret, är upp till straffets allvar och till utredningsprocessen,

utvecklingen av hedersrelaterat våld och förtryck även ska inkludera gruppen personer med funktionsnedsättning i sin uppföljning, särskilt personer med

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att straffskalan för det nya hedersbrottet rimligen bör vara densamma som för fridskränkningsbrotten. Frågan är dock

Ändringarna i dessa lagar innebär att sekretessbelagd uppgift om målsäganden inom sjukvården får tas in i ett rättsintyg och lämnas ut till myndighet som har till uppgift

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten föreslår att en nationell strategi för området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-strategi) utgår från visionen:

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Ett särskilt hedersbrott får jag meddela att jag avstår från att lämna

Myndigheten vill med anledning av vad som anges på sidan 294 påpeka att rättsintyg som utfärdas av andra än Rättsmedicinalverket normalt utfärdas av legitimerade läkare inom

Socialstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett särskilt he- dersbrott ska införas utifrån att det kan ha ett viktigt signalvärde samt i framtiden leda

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens förslag om att införa ett särskilt hedersbrott som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot

Stockholms tingsrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen domstolen har att bevaka, tillstyrker de förslag utredningen för fram i

En tänkbar situation är att gärningsmannen själv uppger att denne inte begått brottet för att bevara eller återupprätta sin heder utan enbart för att påverka målsäganden

23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ser att det ger de brottsbekämpande myndigheter som avses i bestämmelsen förbättrade förutsättningar att utreda och

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott VKV förespråkar i första hand en höjning av minimistraffet för fridskränkningsbrotten och

Vidare finns det en risk för, om kravet på dubbel straffbarhet avskaffas när det gäller endast hedersbrott, att svårmotiverade skillnader kommer att uppstå i för- hållande till

kvartil Median Övre  kvartilMax

vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna i syfte att förtydliga myndighetsuppdraget och tillkännager detta för