• No results found

Ett prov på Lindometillverkning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ett prov på Lindometillverkning"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

SMÄRRE MEDDELANDEN.

Ett prov på Lindometillverhning.

Det är sedan gammalt bekant, att Lindome socken i norra Halland varit ett centrum för möbelsnickeri. Flera äldre författare, som skildrat Halland, ha berört denna tillverkning och Barclueus ger en ganska in­

gående och högst intressant skildring av dess stora betydelse för västra Sverige. Han påpekar till och med, att en livlig export försiggick där­

ifrån. Yid de undersökningar, som gjordes i Lindome för Göteborgsut- ställningens hantverks- och allmogeavdelningar, fann jag, att det var ytterst svårt att fastställa exakt vilka möbler och typer, som gjordes där.

Vid en resa i Värmland sommaren 1928 fann jag emellertid en möbel från Lindome, som jag anser vara av det intresse, att ett meddelande i Fata-

. r*

Fig. 1. Bord, tillverkat i Lindome 1830. Nu i Ransäters hembygdsgård, Värmland.

(2)

SMÄRRE MEDDELANDEN. 49

buren är motiverat. Det är ett bord av ljus polerad björk i Karl-Johans- stil av den form, som fig. 1 visar. Det har två sidoklaffar med vridhållare och en draglåda. I denna finnes en lapp med följande inskrift: »Detta Divan Bord är förfärdigat af Snickaren Mathias Svensson uti N:o 4 Hellesåker, Lindome Sok:en Hellåsåker den 14:de Iunij 1830.» På en annan lapp i lådan står: »L. Pettersson. Meubeltillverkare i Göteborg Huset N:o 3 och 4 Sillegatan.»

Bordet tillhör Ransäters hembygdsgård i Värmland. Dess tidigare öde är mig ej bekant.

Sigurd Erixon.

Korta linfästen.

De linfästen, som oftast brukats i Älvdalen, Mora och Malung i Dalarna, äro mycket korta, fig. 2. Hur de ha använts, har ej varit klart, förrän den 90-årige bonden Staffan-Anders från Åsen i Älvdalen vid ett be­

sök i Nordiska museet kunde meddela, att de höllos i vänstra handen. Någon bild av förfaringssättet har icke funnits förrän Ola Bannbers i anslutning till nyssnämnda meddelande fotograferade arbetsmetoden i Älvdalen, fig. 3.

Jag meddelar här till jämförelse ett kopparstick, fig. 4, föreställande en grekisk kvinna hållande lin­

fästet på samma sätt som i Älvdalen och själva sländan i högra handen. Dess tillkomst är mig obekant. Jag har funnit det hos en bokförsäljare vid en Seinekaj i Paris, och det synes härröra från 1800-talets början. Under­

skriften antyder, att det är en flicka från de grekiska öarna det är fråga om. Hugo Blummer påvisar i Tech- nologie und Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und Römern (Band 1, sid. 132), att linfästet

hölls på detta sätt även i det antika Grekland och hau g gort liu.

illustrerar även detta genom några vasmålningar. huvud från Älv- Sigurd Erixon. dalens s:n, Dalar­

na. L. 27 cm.

Nord. mus. 46.388.

Nordiska allmogesmycken och orientaliska.

Analogierna mellan nordiska allmogesmycken och orientaliska äro tydliga, men ingen har hittills brytt sig om att närmare undersöka dem.

Dock skulle en sådan undersökning icke blott vara ytterst intressant utan även giva uppslag till en vidgad syn på hela vår konst under järnåldern och medeltiden. Under min sista resa i Orienten har jag sett smycken som verkligen ge en något att tänka på. Traditionen och främmande idéer hänga i längre än man tror. I Balkanländerna finnas smycken till vilka den sassanidiska vingade kungakronan varit modell. De sassanidiska kungarna togo i sin tur detta emblem från egyptierna, där den vingade

4

290301. Fataburen 1929.

References

Related documents

• Hen springer fram, skriver förklaringen på ett begrepp och springer tillbaka till sitt led och lämnar över pennan till nästa person, som gör samma sak..?. • Dags att

En narrativ studie av meningsska- pande och lärande riktas intresset mot idrottsutövandets estetik, dels med avseende på vilket lärande som synliggörs med hjälp av John Deweys

Fastighetsreferens Innehåller referenser till de fastigheter som organisationen är nuvarande eller tidigare lagfaren ägare eller tomträttsinneha- vare till.. objektidentitet

Jönköpings kommun har av infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att senast 2021-01-18 yttra sig över promemorian ” Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktion

Promemorian behöver i detta sammanhang redovisa hur svenska företag ska göra för att försäkra sig om att inte använda skyddade beteckningar... Kunskapen om vilka

Åklagarmyndigheten delar uppfattningen att straffansvaret för offentlig uppmaning till terrorism ska utvidgas till att även avse uppmaning till rekrytering, utbildning och resa..

~ lytande livsmedel ställer höga krav på förpackningen. Den måste skydda produkten så att både smak och näringsvärde bibehålls under distribution och lagring. Tetra Pak har

Alla respondenter var överens om att transportmöjligheterna blivit sämre och att det finns mycket som kan förbättras. För att lösa bristen på transport har ett

Händelsers placering har valts i kronologisk ordning, men har ej mätts upp med någon precision.. Se www.klassklur.weebly.com/so.html för sidor på SO-rummet där

Uppsatsens titel ”Icke blott för rika barn,” syftar på Anna Eklunds och Signe Åkermarks initiativ att inrätta och driva en folkkindergarten i arbetarstadsdelen Hjorthagen vid

nom, utmålat honom med alla fullkomlighetens färger och ibland i vakna drömmar tyckt sig vandra vid hans sida lifvet framåt. Det hade varit månader, som hon hoppats och längtat, att

Andra paragrafen i dr Lulus bantnings- schema lyder på gymnastik och motion. Men man tar grundligt fel, om man tror att gymnastik utan diet ger något resultat. Inte heller är

Detta är enligt Kristensson (2014) en nödvändighet när man skriver en litteraturöversikt för att kunna bibehålla en kritisk granskning av de vetenskapliga artiklarna samt att

”Det övergripande målet med projektet är att hitta en ny kreativ och alternativ form där samhälle, näringsliv och ideella aktörer gemensamt hittar former för att kickstarta

Västmanlands läns museum och Kulturutveckling konst vid Landstinget Västmanland samarbetar gärna med er och stödjer ert arbete kring konst och kulturmiljö.. Vi har

Syfte är att bredda sin förståelse för talad engelska, att få kännedom om en av de största författarna genom tiderna och att använda film som medel för att uttrycka tankar

Med undantag för in- flammatoriska tarmsjukdomar kan vi se att de former som valts i Me- dicinsk grundkurs (Gillå 2005) stämmer väl överens med beläggen i korpusen.

Utrustning för de- stinationsutrop och hållplatsutrop finns också i alla fordon, men tekniska problem, till exempel ljudnivån, gör att det inte alltid fungerar till 100

Försäljning av de nyutkomna frimärkena, specials- tämpel, lotteri, värdering, plockbord med frimärken, försäljning av äldre frimärken och vykort. Katrineholms

• Eftersom det finns tre av varje, får man inte göra exakt lika gester som någon annan.... Digerdöden

Grunden för den här analysen är att de svenska folkskollärarna valde att bli lärare utifrån premissen att de skulle verka inom den svenska skolan och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för unga som sparar till en egen bostad och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att behålla den gällande nivån på den särskilda löneskatten för personer som är 65 år eller äldre, och