Delårsrapport Januari juni 2008

Full text

(1)

Operativa nyckeltal

• Fastighetsintäkterna uppgick under perioden till 161,9 Mkr (153,1)

• Periodens resultat blev 179,9 Mkr (259,6)

• Resultat per aktie

1)

uppgick till 7,48 kr (11,39)

1) Antalet aktier har förändrats i samband med konvertering och återköpsprogram

Händelser under andra kvartalet

• Brinova har förvärvat Skooghs Fastigheter genom bolagsförvärv till ett fastighetsvärde om 1 245 Mkr. Likvid lämnades i form av Brinovas egna återköpta aktier till en kurs om 105 kronor per aktie och en kontant ersättning om 13,5 Mkr. Total likvid var 123,5 Mkr.

• Brinova har genom förvärvet av Skooghs reducerat antalet egna aktier till ett innehav om 257 892 B-aktier motsvarande 1,0 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna per den 30 juni.

• Brinova förvärvade, inom Affärsområde Bostäder/Kommersiellt, tre fastighe- ter av Bergendahl & Son Fastighets AB till ett fastighetsvärde om 175 Mkr.

• Brinova har tecknat ett nytt hyresavtal med Green Cargo avseende nya ytor om 18 800 kvm.

• Brinova uppför lagerbyggnad om 10 000 kvadratmeter till ett fastighets värde om 90 Mkr i Haninge.

Delårsrapport

Januari – Juni 2008

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

2008

(2)

Övergripande mål och strategier

Vi skall, på utvalda marknader, vara en aktiv marknadsaktör och utvärdera tillgängliga attraktiva fastigheter och aktier som kan vidareutvecklas.

Vi ska uppnå våra mål genom:

• En kompetent och bred affärsstruktur

• Ett eget fastighetsbestånd som utvecklas och förädlas

• Ett aktivt ägande av fastighetstillgångar, i form av aktieinnehav

• Fokusering på tillväxtmarknader

• Lokal närvaro med ett bra nätverk

• En god finansiell kapacitet och optimal kapitalstruktur

• Att ha en professionell organisation bestående av skickliga och engagerade medarbetare med hög etik

Kundanpassad förädling

skapar nya realiserbara värden

Brinova har aktier i fastighetsbolag på de intressantaste fastig­

hetsmarknaderna i Sverige. Bolagen som tillhör de ledande på respektive marknad är en finansiell placering som ökar vår marknadsnärvaro. Vi deltar också som delägare i skapandet av nya fastighetsbolag.

Wihlborgs Fastigheter aB Diös Fastigheter aB Klövern aB

Platzer Fastigheter aB Fabege aB

aktieinnehav

Brinova Fastigheter AB är ett modernt, kundfokuserat och framgångsrikt fastighetsbolag som skapar värden genom att utveckla egna strategiskt belägna logistik­

fastigheter, kommersiella fastigheter, bostäder och placeringar i andra fastighetsbolag. Fastigheterna förädlas, förvaltas och när så är lämpligt avyttras de till professionella förvaltare eller användare.

Vision

Brinova ska vara den självklara partnern för den som vill göra fastighetsaffärer.

Affärsidé

Brinova skapar värden genom att långsiktigt, effektivt och med hög kompetens utveckla fastighetstillgångar på utvalda marknader i Sverige.

Projekt

Logistik

Bostäder/Kommersiellt Fastighetsinnehav

(3)

Koncernen i siffror

2008 2007 2007

jan-juni jan-juni jan -dec

Resultat efter finansiella poster, Mkr 194,8 280,6 388,7

Periodens resultat, Mkr 179,9 259,6 351,2

Balansomslutning, Mkr 6 523,4 6 139,2 6 086,7

Före utspädning

Eget kapital per aktie, kr 71,7 105,4 98,2

Resultat per aktie, kr 7,5 11,4 14,7

Fastighetsintäkter, Mkr 161,9 153,1 308,8

Driftsnetto, Mkr 112,3 108,2 216,4

Hyresvärde, Mkr 437,3 309,8 341,0

Uthyrbar yta, tkvm 733,8 548,5 606,4

% 30

Avkastning på eget kapital

Anders Silverbåge, VD

Fastighetsrörelsen

Soliditet

%

40 50

Koncernen

Räntetäckningsgrad ggr

4 5

Brinovas resultat uppgick under perioden till 179,9 Mkr (259,6)

Andra kvartalet har präglats av ett fortsatt högt affärstempo. Förvärvet av Skooghs Fastigheter och tre City Grossanläggningar innebär ett större fastighetsbe­

stånd, och därmed större möjligheter till nya affärer, både rena fastighetsaffärer och nya affärer med våra befintliga kunder och samarbetspartners.

Efterfrågan på lokaler till lager, logistik och kontor är fortsatt god. Vi tecknade under perioden ett nytt hyresavtal med Green Cargo om 18 800 kvadratmeter i Helsingborg.

Jag ser fram emot ytterligare affärer inom vårt affärsområde Logistik under sommaren och hösten så håll dig informerad via vår hemsida. Där kan du även prenumerera på nyheter från oss.

Aktieinnehavets utveckling är en följd av den oro som för närvarande präglar börsen. Intjäningsförmågan och därmed utdelningskapaciteten är dock fortsatt goda i de bolag där vi har aktier.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla kunder, aktieägare, anställda och samarbetspartners en riktigt skön sommar !

Helsingborg i juli 2008

Anders Silverbåge, VD

”Andra kvartalet har präglats av ett fortsatt högt affärstempo”

”Intjäningsförmågan och därmed utdelnings­

kapaciteten är dock fortsatt goda”

VD har ordet

(4)

Fastighetsintäkter per affärsområde och totalt driftsnetto

Mkr Mkr

0 25 50 75 100

Logistik

Bostäder/Kommersiellt Projekt Driftsnetto Q306 Q4

06 Q1

07 Q2

07 Q3

07 Q4

07 Q1

08 Q2

08 0 25 50 75 100

Rörelseresultat Mkr

0 50 100 150 200 250

Q306 Q4

06 Q1

07 Q2

07 Q3

07 Q4

07 Q1

08 Q2

08 Rörelseresultat

Rullande 12 mån

Mkr

0 100 200 300 400 500

Resultat efter skatt Mkr

Q306 Q4

06 Q1

07 Q2

07 Q3

07 Q4

07 Q1

08 Q2

08 0

50 100 150 200 250

Resultat efter skatt Rullande 12 mån

Mkr

0 100 200 300 400 500 Fördelning av tillgångar per

affärsområde

Logistik

Bostäder/

Kommersiellt Projekt

Övrigt

Aktieinnehav

Händelser under perioden

Brinova har tillsammans med Ernströmgruppen samt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän bildat ett nytt gemensamt bolag. Brinovas innehav i det nya bolaget uppgår till 25 procent. Bolaget har ett totalt fastighetsvärde om 3,2 miljarder kronor och ett fastighetsbestånd med en yta om ca 280 000 kvm.

De av Brinova ägda fastigheterna som sålts till det nya bolaget är Nordstaden 14:1, Gullbergsvass 1:1, Gasklockan 2 och Backa 18:9 med en total yta uppgående till 28 226 kvm. Fastighetsvärdet uppgår för dessa fastigheter till 549,0 Mkr.

Försäljningen medförde en realiserad värdeförändring om 10 Mkr.

Brinova fortsatte sitt återköpsprogram av den egna aktien. Läs mer under

”Brinovaaktien”.

Brinova har inlett arbetet med ett nytt bolag tillsammans med Katrineholms kom­

mun. Bolaget, Katrineholms Logistikcentrum AB, ägs till 51 procent av Brinova Fastigheter AB och 49 procent av Katrineholms kommun. Det gemensamma bolaget ska exploatera mark, uppföra, hyra ut och förvalta logistikfastigheter i

Sandbäckens industriområde i anslutning till den planerade godshanteringstermi­

nalen i Katrineholms kommun.

Brinova har förvärvat, inom Affärsområde Bostäder/Kommersiellt, tre fastigheter av Bergendahl & Son Fastighets AB till ett fastighetsvärde om 175 Mkr. De tre fastig­

heterna är belägna i Staffanstorp, Höganäs och Ytterby/Kungälv och har en sam­

manlagd yta uppgående till 19 690 kvadratmeter fördelat på Staffanstorp 5 535 kvm, Höganäs 5 200 kvm och Ytterby/Kungälv 8 955 kvm. Fastigheterna förvär­

vades i form av bolag och tillträddes 30 april 2008. Fastig heterna används som detaljhandelsbutiker och är i sin helhet uthyrda till City Gross, som ingår i Ber­

gendahls Gruppen.

Årsstämma avhölls den 24 april 2008.Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman – i enlig­

het med styrelsens och verkställande direktörens förslag – dela ut 5,00 kr per aktie samt en extra utdelning om 1,50 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till tisdagen den 29 april och utdelningen sändes ut av VPC måndagen den 5 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvars frihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter och två nyvaldes. De nyvalda är Erik Paulsson och Anders Silverbåge. Styrelsen består nu av Boel Flodgren, Bo Forsén, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson, Svante Paulsson samt Anders Silverbåge. Bo Forsén omvaldes som styrelsens ordfö­

rande. Enligt stämmans beslut ska arvodet till ledamöterna uppgå till sammantaget 910 000 kr.

Brinova övertog Skooghs Fastigheter i Kristianstad den 5 maj 2008 genom bolags- förvärv till ett fastighetsvärde om 1 245 Mkr. Likvid lämnades i form av Brinovas egna återköpta aktier till en kurs om 105 kronor per aktie och en kontant del om 13,5 Mkr. Total likvid var 123,5 Mkr. Beståndets sammanlagda yta uppgår till 132 321 kvm och utgörs av bostäder om 82 891 kvm, kommersiella lokaler om 45 575 och vårdlokaler om 3 855 kvm. Tillträde skedde den 9 maj.

Den 19 juni förvärvade Brinova Spanien 5 i Helsingborg för 2,8 Mkr.

(5)

Brinova har tecknat ett nytt hyresavtal med Green Cargo avseende nya ytor om 18 800 kvm (till- och ombyggnation) i fastigheten Hästhagen 4, Helsingborg. Totalt kommer 32 100 kvm att nyttjas. Tillträde på de nya ytorna sker den 1 januari 2009.

Brinova uppför lagerbyggnad om 10 000 kvadratmeter till ett fastighetsvärde om 90 Mkr på expansionsmark Jordbromalm 4:34 intill Green Cargos nuvarande anlägg­

ning i Haninge. Green Cargo kommer att kunna flytta in under september 2009 då även försäljning sker till NLP som äger den angränsande befintliga anläggningen vilken Brinova sålde 2005.

Intäkter, kostnader och resultat

Fastighetsintäkter

Fastighetsintäkterna uppgick till 161,9 Mkr (153,1), varav för affärsområdena Logistik, Bostäder/Kommersiellt och Projekt respektive 103,1 Mkr (101,3), 53,2 Mkr (48,8), 5,6 Mkr (3,0).

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick under perioden till 91 (94) procent.

Fastighetskostnader

Fastighetskostnaderna uppgick till 49,6 Mkr (44,9), fördelat på affärs områdena Logistik, Bostäder/Kommersiellt och Projekt respektive 21,8 Mkr (25,4), 22,6 Mkr (17,6) och 5,2 (1,9). Kostnads nivån, som bedöms ligga på en för verksam heten normal nivå, varierar med årstid er na.

Personal

Koncernen har totalt 54 (29) anställda, 23 (14) kvinnor och 31 (15) män. Detta motsvarar 49 (24) heltidstjänster.

Driftsnetto

Driftsnetto för perioden uppgick till 112,3 Mkr (108,2), fördelat på affärsområdena Logistik, Bostäder/Kommersiellt och Projekt respektive 81,3 Mkr (75,9), 30,6 Mkr (31,2) och 0,4 Mkr (1,1).

Central administration

De centrala administrationskostnaderna uppgick till 9,0 Mkr (11,6).

Marknaden

Längs de stora kommunikations lederna i södra och mellersta Sverige är efterfrågan på areor i logistikfastig heter fortsatt stabil. För bostäder och kommersiella lokaler på orter i södra och mellersta Sverige där Brinova är verksamt är efterfrågan fortsatt generellt god. Hyres nivåerna och vakanserna är i stort sett oförändrade. Fastighets­

marknaden har förändrats så att utbudet av fastigheter har ökat markant. De ökade finansieringskostnaderna innebär stigande avkastningskrav jämfört med de top priser som betalats i vissa marknader.

Orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter

Orealiserade värdeförändringar uppgick under perioden till 16,0 Mkr (40,3).

De orealiserade värdeförändringarna är till största delen hänförbara till fastig- heter med nya kontrakt, driftsoptimering och färdigställande.

(6)

Kassaflöde Mkr

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300

Q306 Q4

06 Q1

07 Q2

07 Q3

07 Q4

07 Q1

08 Q2

08 Kassaflöde

Rullande 12 mån

Mkr

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300

räntebärande skulder per 30 juni 2008 ränteför- Mkr Varav ränta, andel,%

falloår räntetak % 1)

2008 1 695,2 5,0 38,3

2009 245,0 80,0 4,5 5,6

2010 1 136,2 1 007,0 4,0 25,7

2011 557,0 375,0 3,9 12,6

2012 613,5 500,0 5,0 13,9

2013 125,5 4,6 2,8

2014 49,7 4,6 1,1

Totalt 4 422,1 1 962,0 4,5 100,0

1) Avser aktuell genomsnittlig ränta per 2008-06-30. Ränte- nivån förändras i takt med det generella ränteläget men med begränsning av aktuella räntetak.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick till –138,7 Mkr (45,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 11,9 Mkr (253,1).

Förvärv och försäljningar av förvaltningsfastigheter gav ett kassa flöde om –58,6 Mkr (–160,3). Förvärv och försäljningar av tillgångar via dotterföretag gav ett kassa­

flöde om –650,5 Mkr (108,5). Ökning av finansiella fordringar gav ett kassaflöde om –260,9 Mkr (–451,7). Samman taget gav investerings verksam heten ett kassa flöde om –970,0 Mkr (–503,7).

Förändring av lån uppgick till 965,0 Mkr (443,2). Transaktioner med egna aktier gav ett kassaflöde om 9,1 Mkr. Finansieringsverk sam heten gav ett kassaflöde om 819,4 Mkr (296,3).

Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2008 till 9,0 Mkr (56,0).

Finansiering

Eget kapital

Brinovas egna kapital uppgick till 1 784,4 Mkr (2 645,9). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 27,3 procent (43,1).

Räntebärande skulder

De räntebärande skulderna, exklusive skulder till delägda bolag och med hänsyn tagen till värdering av derivat uppgick per 30 juni till 4 415,8 Mkr (3 195,5), varav lån hänförliga till aktieinnehaven i Fabege, Wihlborgs, Diös och Klövern uppgår till 1 236,5 Mkr (1 236,5). Den genomsnittliga räntan efter hänsyn tagen till ränte derivat var 4,5 procent (3,9).

Räntesäkring via räntetak har skett om totalt 1 962,0 Mkr mellan 1 och 5 år.

Aktie finansier ings volym en om 957 Mkr säkrades under fjärde kvartalet 2005 till en räntenivå om 3,4–3,7 procent med en löptid om cirka fem år. Under andra kvartalet 2007 räntesäkrades ytterligare 279 Mkr med ett räntetak om 5,5 procent och en löp­

tid om fem år. Fastighetskrediterna är säkrade via fasträntelån, swappar och räntetak.

Fastighetskrediter som är säkrade via räntetak per 30 juni 2008 är 726,0 Mkr.

Brinova upp fyller kraven för säkrings redo vis ning vilket innebär att orealiserade värde för änd ringar på säkrings instrumenten, redovisas direkt i säk rings reserven i eget kapital för att senare lösas upp mot resultatet i takt med att den säkrade posten redovisas i resultat räkningen.

Konvertibla skuldebrev

Backahill AB begärde under 2007 konvertering av samtliga konvertibla skuldebrev 2005/2010 till 2 501 786 nya aktier av serie B i Brinova. Konverteringen har påverkat nyckel talen och inneburit en utspädning av aktieantalet.

(7)

Fastighetsbestånd per affärsområde, %

Logistik, 46 % Bostäder/

Kommersiellt, 47 %

Projekt, 7 %

Bokfört värde, 4 446,7 Mkr

Hyresvärde per region, Mkr Stockholm, 72,4

Helsingborg, 69,4

Göteborg/Borås, 31,6

Örebro, 52,8 Malmö, 31,7

Jönköping, 18,5 Hässleholm,

121,8 Övriga orter, 39,1

Hyresvärde, 437,3 Mkr

Hyresvärde per affärsområde, %

Hyresvärde, 437,3 Mkr

Logistik, 49 % Bostäder/

Kommersiellt, 46 %

Projekt, 5 %

Fastighetsbestånd per 30 juni 2008 Bokfört antal

Mkr värde fastigheter

Fastighetsbestånd per

1 januari 2008 3 467,7 69

Förvärv 1) 1 464,3 71

Investeringar i befintliga

fastigheter 47,8

Försäljningar –549,0 –4

Komponentavskrivningar

rörelsefastighet –0,1

Orealiserade värdeförändringar 16,0

Totalt 30 juni 2008 4 446,7 136

1) Antalet fastigheter har ökat med två via fastighetsregle-

ringar.

Fastighetsbestånd per 30 juni 2008

Fastighetsbeståndet omfattade, per 30 juni 2008, totalt 136 (66) helägda fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 437,3 Mkr (304,7) och ett bokfört värde om 4 446,7 Mkr (3 253,8). Fastigheterna är koncentrerade till södra och mellersta Sverige.

Brinovas totala uthyrningsbara yta uppgick till 733 800 kvadratmeter (548 500), fördelat på affärsom rådena Logistik om 431 300 kvadrat meter (404 300), Bostäder/

Kommersiellt om 257 200 kva drat meter (116 900) och Projekt om 45 300 kvadrat- meter (27 300).

Investeringar och försäljningar i fastighetsbeståndet

Investeringarna uppgick under perioden till 1 512,1 Mkr (235,9), varav förvärv av fastigheter stod för 1 464,3 Mkr (90,1) och investeringar i fastigheter och projekt för 47,8 Mkr (145,8), varav huvuddelen avser investeringar i Bronsringen 1 och 3, Hästhagen 4 och Mosås 4:57.

Brinova har tillsammans med Ernströmgruppen samt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän bildat ett nytt gemensamt bolag, Platzer Fastigheter AB. Brinovas innehav i det nya bolaget uppgår till 25 procent. Bolaget kommer preliminärt att ha ett totalt fastighetsvärde om 3,2 miljarder kronor och ett fastighetsbestånd med en yta om ca 280 000 kvm. Brinova har, till Platzer, överfört fastigheterna Nordstaden 14:1, Gullbergsvass 1:1, Gasklockan 2 och Backa 18:9 med en total yta uppgående till 28 226 kvm. Fastighetsvärdet uppgick på dessa fastigheter till 549,0 Mkr. För­

säljningen medförde en realiserad värdeförändring om 10 Mkr.

Brinova övertog Skooghs Fastigheter i Kristianstad den 5 maj 2008 genom bolags­

förvärv till ett fastighetsvärde om 1 245 Mkr.

Brinova förvärvade, inom Affärsområde Bostäder/Kommersiellt, tre fastigheter av Bergendahl & Son Fastighets AB till ett fastighetsvärde om 175 Mkr.

Fastighetsbestånd per affärsområde

affärsområden per antal uthyrbar Bokfört Hyresvärde, Ekonomisk Kontrakterad 30 juni 2008 fastigheter yta, tkvm värde, Mkr Mkr uthyrnings- årshyra, Mkr

grad, %

Logistik 28 431,3 2 055,4 213,8 95 204,0

Bostäder/Kommersiellt 96 257,2 2 092,4 201,6 94 189,9

Summa 124 688,5 4 147,8 415,4 95 393,9

Projekt 12 45,3 298,9 21,9 13 2,8

Totalt fastigheter 136 733,8 4 446,7 437,3 91 396,7

(8)

Aktieinnehav per 30 juni 2008, %

Bokfört värde, 1 819 Mkr Övrigt, 10 %

Fabege, 52 %

Wihlborgs, 23 % Diös, 8 % Klövern, 6 %

Dagon, 1 %

aktieinnehav per 30 juni 2008

aktie Bokfört värde, Mkr

Fabege 938,6

Wihlborgs 418,6

Platzer 176,6

Diös 145,0

Klövern 116,1

Dagon 18,9

Övriga delägda bolag 5,2

Summa bokfört värde 1 819,0

Aktieinnehav

Brinova har aktieinnehav i de börsnoterade fastighetsbolagen Fabege AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Diös Fastig heter AB (publ), Klövern AB (publ) och Dagon AB (publ) samt i det onoterade fastighetsbolaget Platzer Fastig heter AB.

Fabege är verksamt i Stockholms regionen med fokus på kommer siella fastigheter och projekt. Brinovas innehav uppgår till 23 291 091 aktier vilket motsvarar 14,0 procent av kapitalet och röstetalet.

Wihlborgs är verksamt i Öresunds regionen med fokus på kommer siella fastig­

heter. Brinovas innehav upp gick per den 30 juni 2008 till 3 866 964 aktier mot- svarande 10,3 procent av kapitalet och röstetalet.

Diös är verksamt i norra Sverige med inriktning på fastigheter med hög direkt­

avkastning. Brinovas innehav uppgick per den 30 juni 2008 till 5 847 420 aktier som motsvarar 17,5 procent av kapitalet och röste talet.

Klövern är verksamt i hela södra Sverige och utvecklar med lokal närvaro aktivt kommersiella fastigheter i större svenska städer. Brinovas innehav uppgår till 6 210 958 aktier i Klövern motsvarande 3,8 procent av kapitalet och röstetalet.

Dagon är verksamt i hela landet med förvaltnings­ och utvecklingsområden från Malmö i söder till Sollefteå i norr. Per den 30 juni 2008 uppgick Brinovas innehav till 340 151 aktier motsvarande 1,7 procent av kapitalet och röstetalet.

Brinova har under andra kvartalet erhållit en total utdelning om ca 136 Mkr.

Brinovas redovisningsprincip avseende inne haven i Fabege, Wihlborgs, Diös, Klövern och Dagon redovisas enligt IAS 39 Finansiella instrument i värderings- kategorin ”Finansiella tillgångar som kan säljas”.

Platzer Fastigheter AB:s inriktning är kommersiella fastigheter i Göteborg och Mölndal med en tillväxtinriktad strategi. Brinovas innehav i bolaget är 25 procent.

Per den 30 juni 2008 uppgick det bokförda värdet inom aktie innehav till 1 819,0 Mkr (2 638,7).

Värdering av aktieinnehav

Vid marknadsvärderingen av aktieinnehaven i Fabege, Wihlborgs, Diös, Klövern och Dagon per 30 juni 2008 uppgick den orealiserade förlusten till 699,9 Mkr i förhål­

lande till värdet per 31 december 2007. Brinovas bedömning är att bolagen fortsatt har en stabil intjäning, hög substans i förhållande till börskurs och en långsiktigt god ut­

veckling, vilket sammantaget gör att Brinova ser börsens nedgång som temporär och därmed redovisas värdeförändringen i aktieinnehavet fortsatt mot det egna kapitalet.

Brinovaaktien

Brinovas B-aktie

Brinovas B-aktie är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap listan.

Stängnings kursen den 30 juni 2008 var 92,50 kr mot öppnings kursen den 2 januari 2008 som var 96,75 kr, vilket innebär en minskning under med ca 4 procent. OMX Stockholm All-Share Index minskade under motsvarande period med 20,8 procent.

Under perioden har Brinovaaktien som högst noterats i 110,25 kr och som lägst i 84,00 kr. Se vidare på brinova.se under Ekonomi/Direkt Från Börsen.

Innehav av egna aktier

Vid årsstämman den 3 maj 2007 beslutades om bemyndigande för styrelsen att dels förvärva och dels avyttra egna aktier. Under 2007 inleddes ett åter köpsprogram som fortsatte under perioden. Totalt har 1 305 512 B-aktier köpts tillbaka och sedan har 1 047 620 aktier avyttrats genom förvärv av Skooghs Fastigheter. Brinovas eget inne­

hav per den 30 juni är 257 892 aktier, motsvarande 1,0 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna.

(9)

Finansiella rapporter

För vidare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör anders.silverbage@brinova.se, tel. 042-449 22 22 Peter Andersson, Ekonomi- och Finansdirektör peter.andersson@brinova.se, tel. 042-449 22 44 Jonas Hallström, IR | Marknadskoordinator jonas.hallstrom@brinova.se, tel. 042-449 22 43

Finansiell rapportering

Delårsrapport 3:e kvartalet 2008 26 november 2008 resultaträkningar – koncernen

Koncernen 2008 2007 2008 2007 2007

Mkr apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni jan-dec

Fastighetsintäkter 90,3 74,1 161,9 153,1 308,8

Fastighetskostnader –27,2 –18,2 –49,6 –44,9 –92,4

Driftsnetto 63,1 55,9 112,3 108,2 216,4

Central administration –5,0 –6,1 –9,0 –11,6 –18,6

Övriga rörelseintäkter 0,1 1,4 0,5 4,2 5,3

Övriga rörelsekostnader –0,9 –3,3 –3,1

Realiserade värdeförändringar från

förvaltningsfastigheter 7,4 10,0 19,0 72,9

Orealiserade värdeförändringar från

förvaltningsfastigheter 4,0 20,0 16,0 40,3 66,2

Andel i resultat från intressebolag 3,7 4,7

Andel i joint venture resultat –0,2 2,2 –0,4 0,4 1,5

rörelseresultat 65,7 79,9 134,1 157,2 340,6

Finansiella intäkter 143,8 194,8 1) 147,1 197,8 1) 204,0 1)

Finansiella kostnader –52,2 –36,4 –86,4 –74,4 –155,9

resultat efter finansiella poster 157,3 238,3 194,8 280,6 388,7

Skatt –7,4 –11,9 –14,9 –21,0 –37,5

Periodens resultat 149,9 226,4 179,9 259,6 351,2

Periodens resultat fördelat på

moderbolagets aktieägare 149,9 226,4 179,9 259,6 351,2

Periodens resultat fördelat på

minoritetsintresse 0,0 0,0

nyckeltal före utspädning

Eget kapital, kr per aktie 71,7 105,4 71,7 105,4 98,2

Periodens resultat, kr per aktie 6,2 9,9 7,5 11,4 14,7

Antal utestående aktier, miljoner 24,8 25,1 24,8 25,1 24,9

nyckeltal efter utspädning

Eget kapital, kr per aktie 71,7 105,4 71,7 105,4 98,2

Periodens resultat, kr per aktie 6,2 9,1 7,5 10,6 14,2

Antal utestående aktier, miljoner 24,8 25,1 24,8 25,1 24,9

1) I samband med inlösenförfarande av Fabegeaktier till Klövernaktier har det uppstått en bokföringsmässig vinst av engångskaraktär om 66,4 Mkr.

(10)

Finansiella rapporter

affärsområden

Koncernen 2008 2007 2007

Mkr jan-juni jan-juni jan-dec

Fördelning per affärsområde Fastighetsintäkter

Logistik 103,1 101,3 208,0

Bostäder/Kommersiellt 53,2 48,8 96,1

Projekt 5,6 3,0 4,7

Totalt 161,9 153,1 308,8

rörelseresultat

Logistik 98,2 120,9 255,6

Bostäder/Kommersiellt 39,7 35,2 85,6

Projekt 0,4 1,1 5,1

Aktieinnehav 4,3 10,7 10,7

Koncerngemensamt –8,5 –10,7 –16,4

Totalt 134,1 157,2 340,6

Balansräkningar

Koncernen 2008 2007 2007

Mkr jan-juni jan-juni jan-dec

Tillgångar

anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 4 441,1 3 248,4 3 461,9

Övriga materiella anläggningstillgångar 6,3 6,0 6,5

Finansiella anläggningstillgångar 1 956,1 2 690,2 2 396,7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 110,9 138,6 73,9

Likvida medel 9,0 56,0 147,7

Summa tillgångar 6 523,4 6 139,2 6 086,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 781,4 2 645,9 2 446,4

Eget kapital hänförligt till minoritet 3,0

Långfristiga skulder

Övriga räntebärande långfristiga skulder 4 405,3 3 181,3 3 263,9

Icke räntebärande långfristiga skulder 0,2 0,2 0,3

Uppskjuten skatteskuld 158,5 130,2 143,0

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 10,6 14,2 24,0

Beräknat utdelningsgrundande resultat

Koncernen 2008

Mkr jan-juni

Periodens resultat 179,9

Orealiserade värdeförändringar på kvarvarande fastigheter –16,0

Återläggning orealiserade värdeförändringar på sålda fastigheter 0,1

Resultat försäljning egna aktier 15,0

Skattekonsekvens Brinova 4,5

Beräknat utdelningsgrundande resultat enligt finansiellt mål 183,5

(11)

Finansiella rapporter

nyckeltal

Koncernen 2008 2007 2007

jan-juni jan-juni jan-dec

Avkastning på eget kapital, % 8,5 9,8 13,7

Avkastning på totalt kapital, % 4,5 5,8 8,8

Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 4,8 3,5

Soliditet, % 27,3 43,1 40,2

Förändring i eget kapital

Koncernen 2008 2007 2007

Mkr jan-juni jan-juni jan-dec

ingående balans 2 446,4 2 673,8 2 673,8

Lämnad kontant utdelning aktieägare –154,7 –146,9 –146,9

Förändring reserver -699,3 25,0 –759,1

Ökning aktiekapital 319,7 25,0

Övrigt tillskjutet kapital –485,3 319,7

Återköp av egna aktier –100,9 –17,3

Försäljning egna aktier 110,0

Förändring minoritet 3,0

Periodens resultat 179,9 259,6 351,2

utgående balans 1 784,4 2 645,9 2 446,4

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 781,4 2 645,9 2 446,4

Minoritetsintressen 3,0

Kassaflöden

Koncernen 2008 2007 2007

Mkr jan-juni jan-juni jan-dec

Resultat efter finansiella poster 194,8 280,6 388,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –30,1 –59,0 –205,3

Betald skatt –1,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapitalet 164,7 221,6 181,7

Ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –51,6 –8,7 68,9

Ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder –101,2 40,2 59,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,9 253,1 310,4

Tillgångsförvärv –756,5 –106,8 –124,2

Avyttring av tillgångar via dotterföretag 106,0 215,3 219,8

Förvärv av förvaltningsfastigheter –58,6 –170,9 –256,0

Försäljning av förvaltningsfastigheter 10,6 25,5

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,0 –0,2 –1,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0

Ökning(–)/minskning(+) av finansiella fordringar –260,9 –451,7 –378,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten –970,0 –503,7 –514,3

Förändring av lån 965,0 443,2 505,5

(12)

Finansiella rapporter

resultaträkningar – moderbolaget

Moderbolaget 2008 2007 2007

Mkr jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 12,8 13,0 25,0

Kostnad för utförda tjänster –21,4 –23,1 –42,5

Bruttoresultat –8,6 –10,1 –17,5

Intäkter från andelar i koncernbolag 1) 20,6 132,7 202,3

Kostnader för andelar i koncernbolag 1) –0,7 –6,0

rörelseresultat 12,0 121,9 178,8

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 21,0 19,7 42,3

Räntekostnader och liknande kostnader –19,3 –18,0 –31,0

resultat före skatt 13,7 123,6 190,1

Skatt på periodens resultat 1,9 –0,3 –4,1

Periodens resultat 15,6 123,3 186,0

1) I intäkter och kostnader från andelar i koncernbolag ingår försäljningar och resultat från andelar i koncernbolag.

Balansräkningar – moderbolaget

Moderbolaget 2008 2007 2007

Mkr jan-juni jan-juni jan-dec

Tillgångar

anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar 0,7 0,6 0,8

Finansiella anläggningstillgångar 2 727,0 1 730,7 1 746,5

Uppskjutna skattefordringar 13,5 13,2 15,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 352,8 706,4 688,9

Likvida medel 8,5 56,0 147,6

Summa tillgångar 3 102,5 2 506,9 2 599,0

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 929,1 2 032,0 2 062,7

Långfristiga skulder

Räntebärande långfristiga skulder 548,7

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 600,1 406,2 516,5

Icke räntebärande kortfristiga skulder 24,6 68,7 19,8

Summa eget kapital och skulder 3 102,5 2 506,9 2 599,0

Moderbolaget

Moderbolaget redovisade för perioden ett resultat före skatt på 13,7 Mkr (123,6).

Investeringar gjordes med 986,8 Mkr (114,6) som bl.a. bestod av aktieägartillskott till Brinova Nova 181 AB, aktier i intressebolaget Platzer Fastigheter AB, förvärv av bolag från Bergendahl & Son Fastighets AB samt förvärv av Skooghs.

Bolagsförsäljningar av Brinova Log Mölndal AB, Brinova Backa Två AB, Brinova Nordstaden, Brinova Gullbergsvass och Brinova Nova 181 AB har gett ett resultat om 20,6 Mkr.

Omsättningen i moder bolaget, som i huvudsak utgörs av koncern interna tjänster, uppgick till 12,8 Mkr (13,0).

(13)

Finansiella rapporter

Nyckeltal koncernen

nyckeltal Koncernen

nyckeltal Koncernen 2008 2007 2007 rullande

jan-juni jan-juni jan-dec 12-mån Finansiella

Avkastning på eget kapital, % 8,5 9,8 13,7 12,3

Avkastning på totalt kapital, % 4,5 5,8 8,8 4,3

Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 4,8 3,5 2,8

Soliditet, % 27,3 43,1 40,2 27,3

Rörelseresultat, Mkr 134,1 157,2 340,6 317,5

Resultat efter finansiella poster, Mkr 194,8 280,6 388,7 302,9

Periodens resultat, Mkr 179,9 259,6 351,2 271,5

Balansomslutning, Mkr 6 523,4 6 139,2 6 086,7 6 523,4

aktierelaterade Före utspädning

Eget kapital per aktie, kr 71,71 105,41 98,20 71,71

Resultat per aktie, kr 7,48 11,39 14,68 11,25

Kassaflöde per aktie, kr –5,77 2,00 5,74 –1,95

Antal utestående aktier, miljoner 24,8 25,1 24,9 24,8

P/E–tal 1) 8 6 7 8

Efter utspädning

Eget kapital per aktie, kr 71,71 105,41 98,20 71,71

Resultat per aktie, kr 7,48 10,55 14,21 11,25

Kassaflöde per aktie, kr –5,77 1,82 5,48 –1,95

Antal utestående aktier, miljoner 24,8 25,1 24,9 24,8

P/E–tal 1) 8 7 7 8

Fastighetsrelaterade

Hyresintäkter, Mkr 161,9 153,1 308,8 317,6

Driftsnetto, Mkr 112,3 108,2 216,4 220,5

Hyresvärde, Mkr 2) 437,3 309,8 341,0 437,3

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 91 94 94 91

Uthyrbar yta, tkvm 733,8 548,5 606,4 733,8

1) P/E tal för kvartal beräknas på rullande 12 månader 2) På kvarvarande fastigheter vid periodens slut.

Definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genom­

snittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.

Ekonomisk uthyrningsgrad

Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka löper vid periodens slut i procent av hyresvärde.

Hyresvärde

Utgående hyra på årsbasis med tillägg för bedömd mark nadshyra för vakanta ytor.

Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansom- slutningen.

(14)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Brinova Fastigheter AB upprättar koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolknings uttalanden från International Financial Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen dock med beaktande av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering; RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer. Avvikelser från IFRS föranleds i vissa fall av begränsningar till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatte skäl.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Samma redovisnings­ och värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2007. För närmare information om principerna hänvisas till årsredovisningen.

De nya och reviderade standarder och tolkningsmeddelanden som antagits av IASB/IFRIC och godkänts av EU med ikraftträdande 1 januari 2008 har inte bedömts påverka Brinova Fastigheter AB:s finansiella rapporter på annat sätt än genom krav på vissa tillkommande upplysningar.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste före tags led- ningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs­ och skuldposter respektive intäkts­ och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Brinovas risker beskrivs i Årsredovisningen 2007 på sidorna 34–39. Inga väsentliga föränd­

ringar har uppstått därefter.

Helsingborg den 9 juli 2008, Brinova Fastigheter AB (publ)

Bo Forsén, Ordförande Boel Flodgren Göran Hellström Svante Paulsson

Bo Nilsson Erik Paulsson Anders Silverbåge

Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och

osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

(15)

Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Brinova Fastigheter AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översikt­

lig granskning (SÖG) 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra utfråg­

ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovis­

ningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk­

ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De gransk­

ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundad på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några om­

ständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 juni 2008, samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Helsingborg den 9 juli 2008, SET Revisionsbyrå AB

Willard Möller Auktoriserad revisor

(16)

tion, Malmö

Logistik

Bostäder/Kommersiellt Projekt

Brinovas fastighetsbestånd per 2008-06-30

Brinova Fastigheter AB är ett modernt, kundfokuserat och framgångsrikt fastighetsbolag som skapar värden genom att utveckla egna strategiskt belägna logistik-

fastigheter, kommersiella fastigheter, bostäder och placeringar i andra fastighetsbolag.

341 052

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :