Uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Full text

(1)

1 MARS 2011

Uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Tidigare redovisningar har skett vid landstingsstyrelsens sammanträden den 29 januari 2008 (§ 5), 2 september 2008 (§ 174), 3 juni 2009 (§ 103) och 9 februari 2010 (§ 7). I rapporten den 9 februari 2010 avslutades återstående ärenden för åren 2004 och 2005.

2006

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 113

Dokumentation av kroppsska- dor

I avvaktan på landstingsgemensamt Mediaarkiv finns en rutin för lagring av patientrelaterade bilder som ska nås från VAS. Projektet Mediaarkiv har startat och i detta ingår kravet att nå multimediafiler från VAS.

Ärendet avslutas.

2008

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 53

Utveckling av njursjukvården i Norrbotten

2008: 28 oktober (§ 217).

2009: Ingår i ärendet om verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus 5 februari (§ 14), 3 juni (§

103), 17 december (§ 218).

2010: 29 april (§ 61) ärende om eta- blering av dialysverksamhet vid Kiru- na sjukhus.

Fortsättning utifrån beslut § 110-2006.

Se även § 61-2010.

Arbetet med beslutade åtgärder har inletts. Rapportering kommer att ske löpande.

Uppdraget att långsiktigt motverka behovet av dialys omhändertas inom ramen för det landstingsgemensam- ma folkhälsoarbetet och arbetet med att implementera den folkhälsopolitis- ka strategin.

Handläggningsöverenskommelse för njursjukvård har fastställts.

Någon dialysenhet utanför Sunderby sjukhus har inte etablerats. Analysen visade att en etablering utanför sjuk- huset inte var motiverad i dagsläget utifrån patientunderlag och ökade driftskostnader..

En sjuksköterskebaserad mottagning inklusive transplantationsmottagning med placering vid Sunderby sjukhus har etablerats. Sedan juni 2010 finns en enhet för självdialys. Vidare finns en stor påsdialysverksamhet. Under 2010 hade 61 procent av de nya pati- enter denna form av dialys..

Dialysverksamhet vid Kiruna sjukhus planeras starta under hösten 2011.

Inom division Medicinska specialiteter pågår arbete med och planeras för ökat nyttjande av distansöverbryg- gande teknik i vården. Arbetet sker delvis i samverkan med divisionerna Primärvård och Länsteknik.

(2)

1 MARS 2011

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 76

Återremitterat ärende: Utveck- ling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet

3 juni 2009 (§ 103) Styrelse- och fullmäktige ärende.

Ärendet i vänteläge i avvaktan på erforderliga beslut.

Se även § 159-2009 och § 200-2009.

Ärendet avslutas.

2009

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 12

Hälso- och sjukvård till gömda flyktingar och papperslösa m fl

Tillämpningsanvisningar fastställda 2 september 2010.

Ärendet avslutas.

§ 14

Verksamhet och lokalanvänd- ning vid Sunderby sjukhus Se även § 96–2007

2009: 25 augusti (§ 135), 17 decem- ber (§ 218).

2010: 3 juni (§ 87).

2011: 10 mars (§ ..).

Investeringar och åtgärder för läkarut- bildning pågår. Planering för byggstart av etapp 1 enligt styrelsebeslut pågår och följer planen.

§ 37

Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsbered- ningarnas verksamhetsrappor- ter för år 2008

29 april 2010 (§ 54) Ärendet avslutas.

§ 38

Styrelsens beredning av pro- gramberedningens verksam- hetsrapport för år 2008

29 april 2010 (§ 54) Ärendet avslutas.

§ 39

Styrelsens beredning av regionala beredningens verk- samhetsrapport för år 2008

29 april 2010 (§ 54) Ärendet avslutas.

§ 43

Införande och tillämpning av rehabiliteringsgarantin

2009: 17 december (§ 218).

2010: 29 april (§ 54), 30 september (§ 127).

2011: 9 februari (§ 7).

Fortlöpande rutinmässig rapportering.

Ärendet avslutas.

§ 45

Revisionsrapport Landstingets miljöpolicy – implementering i organisationen

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (§ 32).

Ärendet avslutas.

§ 64

Komplettering av styrelsens delegering av beslutanderätt

Beslut fattas löpande.

Ärendet avslutas.

§ 73

Revisionsrapport ”Att få leva tills man dör” Den palliativa vården inom Norrbottens läns landsting

Beaktas löpande i utvecklingen av palliativ vård.

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (4 mars 2010, § 32).

Ärendet avslutas.

§ 76

Direktiv för utredning avseende införande av närsjukvård

2009: 29 september (§ 157).

2010: 29 april (§ 54), 30 september (§

127).

2011: 9 februari (§ 7).

Pågår.

Under 2010 genomfördes dialogmö- ten som ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen svarade för i lä- nets kommuner, öppna möten för att samla in underlag för en analys av hur olika omvärldsfaktorer kan väntas påverka utvecklingen. .

Vidare genomförde projektledaren en serie informationsmöten på sjukhusor- terna för intresserad personal. Härut- över har information lämnats i olika

(3)

1 MARS 2011

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 76 forts sammanhang till olika målgrupper

såväl skriftligen som muntligen.

Den 25 januari 2011 presenterades närsjukvårdsutredningens rapport

”Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten. En rapport om hot, möj- ligheter och vägval inför år 2020”.

Utredningens arbete planeras avslu- tas under hösten 2011. Tidplanen är dock beroende på styrelsens beslut med anledning av ovannämnda rap- port.

§ 77

Utveckling av habiliteringen Utvecklingsarbetet pågår. Resurser

omfördelas under en treårsperiod.

Länsenheten Särskilt stöd/Funktions- hinders uppdrag var att bygga upp ett neuropsykiatriskt vuxenteam för vux- na personer, bygga en kompletteran- de vuxenhabilitering över länet och bidra till utveckling av samverkan mellan barnhabiliteringen, primär- vården och vuxenhabiliteringen.

Uppbyggnaden är indelad i tre etap- per.

Det neuropsykiatriska vuxenteamet startade 3 maj 2010.

Uppbyggnaden av lokala team i vux- enhabiliteringen pågår och beräknas vara genomförd senast hösten 2011.

Uppbyggnaden av länsövergripande resurser beräknas ske i slutet av år 2011.

Gemensamt utvecklingsarbete med barnhabiliteringen/primärvården/

länsenhetens vuxenhabilitering Gemensamma rutiner i länet för över- lämnade från barnhabiliteringen till primärvården och/eller länsenhetens vuxenhabilitering är utarbetade under 2010.

Överenskommelse om att LSS insat- ser för barn ska utredas och beslutas i Länsenheten Särskilt stöd/Funktions- hinder är gjort. Upprättande av rutiner ska ske under första kvartalet 2011.

”Vuxenblivande” är ett naturligt första steg som utvecklingsområde mellan barnhabiliteringen och vuxenhabilite- ringen i länet påbörjas 2011.

§ 129

Anskaffning av vaccin med anledning av nya influensan

2009: 25 augusti (§§ 135 och 149 - SKL-rekommendation om vaccina- tion), 29 september (§ 157), 6 no- vember (§ 199), 17 december (§ 218).

2010: 9 februari (§ 7), 4 mars (§ 32) och slutrapport 3 juni (§ 87).

Ärendet avslutas.

(4)

1 MARS 2011

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 159

Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vård- platserna i länet

Se även § 76-2008 och § 200-2009.

§ 162

Motion nr 14/08 om införande av MRI/sjukvårdslarm till rädd- ningstjänsten

Se § 64-2010. Beslut på landstings- fullmäktige den 16–17 juni 2010 (§

56).

En utbildningssamordnare för IVPA anställts på halvtid. Vidare pågår samverkan med räddningstjänsten om utbildning, utrustning m m, arbete med justering av avtalet med kommu- nerna och information till verksamhe- ten.

Införande beräknas ske under våren och hösten 2011. Förslag på kriterier för utalarmering är framtagna.

§ 200

Återremitterat ärende: Utveck- ling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet

2010: 29 april (§ 54), 30 september (§

127). Se även § 76-2008 och § 159-2009.

Utvecklingsarbete enligt styrelse- och fullmäktigebeslut pågår.

Utvecklingen följer en utvecklingsplan som är gemensam med det material som tagits fram i den palliativa sam- verkansgruppen för norra regionen och som anpassats till de lokala förut- sättningar som råder i Norrbotten.

Fflera gemensamma utbildningsaktivi- teter har hållits och hösten 2010 stod landstinget värd för regionens årliga palliativa dagar.

Norrbotten numera är tredje bäst i riket på att registrera i Svenska Pallia- tivregistret. Som en del i bildandet av Regionala cancercentra (RCC) kom- mer regionens gemensamma plan för palliativ vård att skickas ut till förtro- endevalda och chefer inom kommun och landsting.

De palliativa rådgivningsteamen är etablerade enligt uppdraget och är en integrerad del i division Medicinska specialiteters verksamhet.

Utvecklingsarbetet i övrigt handlar bland annat om att öka antalet så kallade brytpunktsamtal, att fler pallia- tiva patienter ska få rätt diagnos, och att införa en standardvårdplan för vården av döende på de palliativa enheterna (vård enligt LCP-modellen).

Arbetet planeras att fortsätta även under 2011 i samverkan med Norrbot- tens kommuner.

Fr o m den 1 september 2010 ökade antalet disponibla platser med tre vid den palliativa enheten på Sunderby sjukhus. Därutöver har antalet dispo- nibla vårdplatser vid länsdelssjukhu-

(5)

1 MARS 2011

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 200 forts sen minskat och OBS-platserna vid

Haparanda vårdcentral avvecklats.

§ 224

Plan för användning av 2010 års ram för folkhälsoarbete

2011: 9 februari (§ 7). Ärendet avslutas.

§ 226

Revisionsrapport Implemente- ring av barnkonventionen

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009-2010 styrelsen 5 maj 2011.

2010

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 15

Revisionsrapport Handläggning av patientnämndsärenden

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen 5 maj 2011.

§ 34

Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsbered- ningarnas verksamhetsrappor- ter för år 2009

Återföringsdag planerad den 27 april 2011.

§ 35

Styrelsens beredning av pro- gramberedningens verksam- hetsrapport för år 2009

Återföringsdag planerad den 27 april 2011.

§ 36

Styrelsens beredning av regio- nala beredningens verksam- hetsrapport för år 2009

Återföringsdag planerad den 27 april 2011.

§ 40

Upphandling av rituell omskä- relse

Se även § 65-2010

§ 55

Revisionsrapport

Patientsäkerhet – Norrbottens läns landstings arbete med den nationella satsningen för att öka patientsäkerheten

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen 5 maj 2011

Patientsäkerhet är ett strategiskt ar- betsområde som är integrerat i verk- samheten.

Ärendet avslutas.

§ 61

Etablering av dialysverksamhet vid Kiruna sjukhus

Se även § 53-2008.

§ 62

Plan för landstingets lokalan- vändning i Gällivare

Rapportering sker senare under 2011. Ärendet påbörjat.

§ 63

Vårdval Norrbotten - beställar- funktion

27 oktober 2010 (§ 166) Löpande rapportering sker under 2011.

Beställarenheten är etablerad och finns organisatoriskt under Hälso- och sjukvårdsenheten. En beställarchef är rekryterad och en successiv uppbygg- nad/komplettering av enheten pågår.

Organisationens slutliga utformning bedöms vara klar under våren 2011.

§ 64

Införande av I väntan på ambu- lans (IVPA)

Se även § 162-2009 samt landstings- fullmäktige 16–17 juni 2010 (§ 56).

Kontakt med kommunerna har tagits och en avtalsmall är under utarbetan- de. I dagsläget är inga avtal tecknade.

Endast en kommun (Arvidsjaur) har tackat nej.

(6)

1 MARS 2011

Beslut Återrapportering till styrelsen Ärendets status

§ 65

Omskärelse och sterilisering på icke-medicinska grunder

Se även § 40-2010.

Rituell omskärelse: Barn under 3 år remitteras utomläns eftersom ingrep- pet måste göras i full narkos. Barn över 3 år hänvisas till att avvakta om- skärelse till de själva kan fatta beslut.

Ingreppet kan utföras i Norrbotten i dagkirurgi och med lokalbedövning.

Processen med upphandling av steri- lisering ska påbörjas.

§ 91

Teckning förlagslån Kommun- invest

Beslut i landstingsfullmäktige 16–17 juni 2010 (§ 52). Låneavtal tecknat och beloppet utbetalt.

Ärendet avslutas.

§ 98

Utredning angående gemen- sam folktandvårdsorganisation i tre norrlandslän

2010: 30 september (§ 127).

2011: 9 februari (§ 7). Kartläggningen är avslutad. Under våren 2011 utreds bl a tänkbara drifts- former och vissa organisatoriska för- hållanden samt effektiviseringspoten- tialen vid förändring.

§ 99

Revisionsrapport Granskning av landstingets styrning av läkemedelsanvändningen

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen den 5 maj 2011.

§ 100

Revisionsrapport Säkerhets- och arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hot och våld i verksamheterna

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen den 5 maj 2011.

§ 101

Revisionsrapport Landstings- anställdas bisysslor

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen den 5 maj 2011.

§ 109

Slutrapport från e-hälsaprojek- tet

Rapportering sker under 2011. E-hälsa är i hög grad och i ökande takt en integrerad del av verksamhe- ten. Vissa specifika projekt kommer att rapporteras särskilt under 2011.

§ 137

Revisionsrapport Kvalitetssäk- ring av medicintekniska pro- dukter – tonvikt på förbruk- ningsmaterial

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen den 5 maj 2011.

§ 191

Nationella riktlinjer för hjärt- sjukvård

§ 198

Plan för användning av 2011 års ram för folkhälsoarbete

Löpande rapportering under 2011.

§ 205

Revisionsrapport Landstingets upphandlingsverksamhet

Se Uppföljning av revisionsrapporter 2010 styrelsen den 5 maj 2011.

§ 212

Fortsatt verksamhet för BD Pop

9 februari 2011 (§ 7) förlängning av projektet t o m 28 februari 2011.

Styrelseärende 9 februari 2011 (§ 12) med förslag till fullmäktige att bilda aktiebolag fr o m den 1 mars 2011.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :