• No results found

Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

2019-04-05, rev 2020-01-24

(2)

Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan 2019-04-05, rev 2020-01-24

Beställare: Kungsbacka kommun Stadshuset, Storgatan 37 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Elin Kajander

Konsult: Norconsult AB

Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Araz Ismail

Handläggare: Jimmy He

Uppdragsnr: 106 07 02

Filnamn och sökväg: \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n- data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01

dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290 - rev.doc

Kvalitetsgranskad av: Bengt Askmar

(3)

2019-04-05, rev 2020-01-24 Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290- rev.doc

Innehållsförteckning

1 Förutsättningar ... 4

2 Utförda undersökningar ... 4

3 Geotekniska förhållanden ... 4

3.1 Topografi m.m... 4

3.2 Jordlager... 5

3.3 Hydrogeologiska förhållanden ... 7

3.4 Sättningsförhållanden ... 8

4 Stabilitet ... 8

5 Risker för blocknedfall ... 8

6 Markradon ... 8

7 Sammanfattning och rekommendationer ... 10

7.1 Allmänt ... 10

7.2 Stabilitet ... 11

7.3 Grundläggning och sättningar ... 11

7.4 Markarbete ... 12

7.5 Kompletterande geoteknisk undersökning ... 12

7.6 Hantering av dagvatten ... 12

Tillhörande handling

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Ritning

Restriktioner vid damm Ritning G601

(4)

borg\n-data\106\07\1060702\5 eskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290-

1 Förutsättningar

På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning för detaljplan inom rubricerat område. Planförslaget innebär att bostadsbyggnader planeras inom området.

Avsikten med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållandena som underlag för planarbetet.

2 Utförda undersökningar

Fält- och laboratorieundersökningar har utförts i samband med föreliggande uppdrag. Dessa resultat inklusive de från tidigare undersökningar, redovisas i tillhörande handling, ”Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo (MUR)”, med samma uppdragsnummer och datering.

En dagvattenutredning har utförts av Tyréns AB i samband med planarbetet,

”Dagvattenutredning för Algusered l :290 och l :228”, med uppdragsnummer 291427 och daterad 2019-08-12.

3 Geotekniska förhållanden

3.1 Topografi m.m.

Planområdet består av fastighet 1:290 och norra delen av 1:228. Planområdet har en yta på ca 2,3 ha.

Planområdet avgränsas av Ekleundsvägen i norr och Lilla Ekleundsvägen i öster.

Mot söder och väster finns det små fastigheter.

Planområdet utgörs till stor del av ängsmark. I norra delen av fastighet 1:290 finns Algusereds förskola med parkeringsplatser och lekplatser. Markytan där är till stor del asfalterad. En uppstigande fastmark finns på östra sidan av Lilla

Ekleundsvägen, utanför planområdet.

Algusereds förskola byggdes vid år 1988/89. Alla byggnader kommer att rivas. De två huvudbyggnaderna är grundlagda på torpargrund, se Figur 1.

Planområdet utgörs helt av lermark.

(5)

2019-04-05, rev 2020-01-24 Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290- rev.doc

Fastighet 1:290 och 1:228 utgörs av ett låglänt område. Markytan sluttar mycket svagt från öst mot väst. Marknivån ligger mellan nivå ca +12 vid nordvästra hörnet till ca +15 vid planområdets östra gräns.

Figur 1. Sektion av skolbyggnaden.

3.2 Jordlager

Baserat på utförda undersökningar (se MUR) beskrivs nedan rådande geotekniska förhållanden.

Jordlagren består från markytan i huvudsak av:

· Mulljord/ fyllningsmassor vid markytan.

· Torrskorpelera.

· Lera sonderades till som mest ca 24 m djup i bh 5.

· Friktionsjord.

Mulljorden finns vid markytan och dess mäktighet uppmättes till ca 0,2 m.

Fyllningsmassorna finns inom norra delen, bl.a. i närheten av byggnaderna, under hårdgjord yta etc. Fyllningsmassorna kan bestå av grus, sand, silt, lera, block och organisk jord. Eftersom byggnader inom planområdet kommer att rivas, kan byggrester och ledningar finnas kvar därefter. Öster om skolbyggnaderna finns en kulle på ca 2 m (se Foto 3 av Bilaga 4 i MUR). Fyllningsmassorna här bedöms komma från avschaktade massor vid skolbyggnaderna. Vid nordöstra hörnet (där bh 7 ligger), bedöms det att det hade funnits en byggnad. Fyllningsmassor med block förekommer där.

(6)

borg\n-data\106\07\1060702\5 eskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290-

Torrskorpeleran är väl utbildad och dess underkant ligger på mellan 1,5 och mer än 2 m djup. Torrskorpeleran har generellt hög halt av skalrester och därför är ofta siltig.

Leran har generellt mycket högt halt med skalrester och kan ofta klassas som skaljord (d.v.s. sandig eller siltig lera). Leran är lös strax under torrskorpeleran och dess hållfasthet ökar långsamt mot djupet. Lerans vattenkvot respektive

konflytgräns varierar mellan ca 40 – 75 % respektive ca 40 – 60 %. Sensitiveten uppmättes till max 70 varvid leran är högsensitiv. Leran kan delvis klassas som kvicklera. Densiteten är mellan ca 1,5 och 1,8 ton/m3. Skikt av friktionsjord (kan vara skaljord) kan finnas i lerlagret.

Skjuvhållfastheten finns sammanställd och redovisas i Bilaga 5 i MUR. Lerans odränerade skjuvhållfasthet, i korrigerat värde, visas i Figur 2 med valda värden enligt Tabell 3.1. Lerans hållfasthet är tydligt högre vid nordöstra hörnet (där bh 7 ligger) och vid planområdets östra gräns i närheten av fastmarken.

Leran bedöms vara sättningskänslig.

Tabell 3.1 Vald korrigerad hållfasthet.

Djup [m] Korrigerad hållfasthet [kPa]

Till 2 12

Ökar sedan med 0,8 kPa/m

Friktionsjorden under leran har generellt liten mäktighet förutom vid nordöstra hörnet (där bh 7, R1.2 och R1.4). Friktionsjorden bedöms vara minst halvfast lagrad.

(7)

2019-04-05, rev 2020-01-24 Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290- rev.doc

Figur 2. Sammanställning av lerans odränerade skjuvhållfasthet.

3.3 Hydrogeologiska förhållanden

Grundvattennivån inom lermarksområdet har mätts i skruvborrhålen vid undersökningstillfället samt i ett grundvattenrör (i bh 3). Grundvattennivån i grundvattenröret mäts automatiskt från 19-02-22. Mätresultaten redovisas i Bilaga 6 i MUR.

Avvattning inom norra delen sker generellt mot väster.

Två grundvattenmagasin kan identifieras, den övre vid markytan och den nedre i friktionsjorden under lerlagret. Grundvattennivån i den övre grundvattenmagasinet ligger högt, generellt mellan 0 och 1,3 m djup.

Den uppmätta grundvattennivån vid bh 3 i det nedre grundvattenmagasinet låg mycket lågt i början av mätserien och ökar under hel mätperioden mellan 19-02-22 och 19-04-02. Den låga grundvattennivån i början av mätserien kan inte förklaras med gängse geoteknisk teori.

Vi bedömer att grundvattennivån i den nedre grundvattenmagasinet också ligger högt –ibland kan trycknivån sannolikt ligga strax över markytan.

(8)

borg\n-data\106\07\1060702\5 eskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290-

3.4 Sättningsförhållanden

Leran bedöms vara normalkonsoliderad. Sättningsmodulen ML bedöms vara låg.

Marken är därmed att betrakta som sättningskänslig. Detta innebär att ytterligare påförd last på jordlagret resulterar i relativt stora sättningar under lång tid.

4 Stabilitet

Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är tillfredsställande med hänsyn till små nivåskillnader inom planområdet och att markytan ligger lågt i relation till omgivande mark.

5 Risker för blocknedfall

Inget berg i dagen finns inom planområdet. Ett höjdparti som ställvis består av berg i dagen finns på andra sidan av Lilla Ekleundsvägen, utanför planområdet.

Marklutningen där utgör dock inte någon risk för blocknedfall.

Det föreligger därför ingen risk för blocknedfall.

6 Markradon

Gammastrålningsmätningar har gjorts i 15 punkter, i syfte att bestämma radonavgång.

Mätningarna gjordes (2019-03-10) med en spektrometer av typen GT-30, med en kristall av natriumjodid (NaI). Spektrometern delar in strålningen i kalium-, thorium- och urangenererad gammastrålning, och presenterar även dosrat. Den del av gammastrålningen som är av intresse för radonbildning är enbart bidraget från uran.

Mätningarnas geografiska placering redovisas i Figur 3.

(9)

2019-04-05, rev 2020-01-24 Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290- rev.doc

Figur 3. Placering av gammastrålningsmätning.

I Tabell 6.1 presenteras rekommenderad markklassificering enligt

Byggforskningsrådet R85:1988, lågradon, normalradon och högradon, för en mark med avseende på radiumhalt [Bq/kg]. I Tabell 6.2 redovisas resultaten för

gammastrålningsmätningarna med beräknad radiumhalt enligt följande:

Radiumhalt [Bq/kg] = 12,35* Uran [ppm]

Tabell 6.1 Gränsvärden för riskklassificering med avseende på radiumhalt [Bq/kg].

Riskklass Material

Lågradon [Bq/kg]

Normalradon [Bq/kg]

Högradon [Bq/kg]

Berg <60 60 - 200 >200

Sand <25 25 - 50 >50

(10)

borg\n-data\106\07\1060702\5 eskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290-

Tabell 6.2 Mätresultat och riskklassificering med avseende på radiumhalt.

Mätpunkt Material vid punkten

Kalium [%]

Thorium [ppm]

Uran [ppm]

Dosrat [µSv/h]

Radiumhalt [Bq/kg]

Riskklass

1 Sand 1,8 6,4 0,7 53,7 8,6 Låg

2 Sand 2,6 5,1 2,1 72,3 25,9 Normal

3 Sand 2,8 6,3 1 71,8 12,4 Låg

4 Sand 2,9 7,4 0,5 73,8 6,2 Låg

5 Sand (Asf) 2,3 17,5 7 139,7 86,5 Hög

6 Sand 1,8 3 1,9 50,6 23,5 Låg

7 Sand 1,9 6,2 0,9 55,6 11,1 Låg

8 Sand 1,7 6,4 0,7 52,6 8,6 Låg

9 Sand 1,5 5 2 52,5 24,7 Låg

10 Sand 1,7 4,4 1,3 48,7 16,1 Låg

11 Sand (Asf) 2,9 16,3 1,4 108,2 17,3 Låg

12 Sand (Asf) 2,5 12 3,1 99,3 38,3 Normal

13 Sand 1,6 5,4 2,5 59,4 30,9 Normal

14 Berg 3,4 4,5 1,4 78,3 17,3 Låg

15 Berg 3,7 3,7 2,3 86,8 28,4 Låg

Note:Asf = på asfalterad yta.

I 4 av totalt 13 mätpunkter inom planområdet, klassas mätresultaten som högre än

”låg” radonmmark. Lermarksområdet kan, enligt konventionen, klassas som lågradonmark p.g.a. jordens täthet.

Planområdet klassas baserat på mätresultaten som normalradonmark.

7 Sammanfattning och rekommendationer

7.1 Allmänt

Planförslaget bedöms med hänsyn till de geotekniska förhållandena vara lämpliga att genomföra.

Planförslaget innebär att nya bostadshus uppförs inom planområdet och att de befintliga skolbyggnaderna rivs.

(11)

2019-04-05, rev 2020-01-24 Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290- rev.doc

7.2 Stabilitet

Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är betryggande med hänsyn till relativt små nivåskillnader inom planområdet.

Planerade byggnader kommer att antingen vara lätta eller grundläggas på pålar.

Eftersom marken inom planområdet är sättningskänslig planeras det inte för stor höjning av dagens marknivåer utan att åtgärder vidtas med exempelvis lättfyllning, vilket innebär ingen eller mindre markbelastningar. Totalstabiliteten efter

byggnaden kommer fortsatt att vara tillfredsställande.

Ingen risk för blocknedfall föreligger.

I dagvattenutredningen av Tyréns AB har en dagvattendamm planerats för att hantera dagvatten inom och kring planområdet. Läget, utformningen, djupen etc.

behandlades i utredningen.

Förutsättningar för dammen är en volym på 370 m3, en yta på 1230 m2 och

maximal vattennivå på +11,8. Detta innebär att dammbotten ligger i genomsnitt på 0,3 m djup vid den högsta vattennivån.

För att säkerställa stabiliteten kring dagvattendammen, föreslås restriktioner angående dagvattendammen enligt nedan,

1. Släntlutning skall vara 1:2 eller flackare.

2. Bottennivåer begränsas i enlighet med ritning G601. Bottennivåer begränsas till +11,3 inom 10 m avstånd från vägkant och till +10,6 i övrigt.

Med de föreslagna restriktionerna påverkar dammen inte den tillfredställande totalstabiliteten för planerade anläggningar och byggnader.

Totalstabiliteten för nuvarande och framtida förhållanden är därmed tillfredsställande.

7.3 Grundläggning och sättningar

Planområdet består helt av lermark.

Jordlagren består av torrskorpelera, lera och tunt friktionslager på berg. Leran är lös och dess hållfasthet ökar långsamt mot djupet. Leran är ställvis högsensitiv och kan delvis klassas som kvicklera. Lerlagrets mäktighet är dock varierande, från mindre än 5 m vid nordöstra delen (vid bh 7) till över 20 m vid södra delen (vid bh 2 och 5). Leran inom området med större mäktighet bedöms vara sättningskänslig.

Byggnader med mindre belastning (små hus med 1-plan till 2-plan) kan

grundläggas med platta på mark där geotekniska förhållanden är gynnsamma, bl. a.

homogena geotekniska förhållanden och jämna djup till fast botten.

(12)

borg\n-data\106\07\1060702\5 eskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290-

Byggnader med större belastningar eller med större utbredning kan grundläggas med stödpålar till fast botten. Ett alternativ kan vara kompensationsgrundläggning med lättfyllning.

Vid kompensationsgrundläggning med lättfyllnadsmaterial ska risken för upplyftning, med anledning av höga grundvattennivåer, beaktas.

Vid höjdsättning av byggnader ska hänsyn tas till risken för större marksättningar.

I samband med detaljprojektering och byggskede ska en byggnadsteknisk beskrivning upprättas där de geotekniska frågeställningarna noggrant beaktas.

Planområdet klassas som normalradonmark. För nya byggnader skall radonskyddat utförande normalt tillämpas.

7.4 Markarbete

I samband med anläggande och nivåsättning av planområdet ska hänsyn tas till befintliga ledningar så att dessa inte kommer till skada till följd av belastningar och sättningar från markuppfyllnader. Ledningar som ska anslutas till byggnader ska utformas så att de klarar vissa markrörelser.

För djupa (över ca 2 m) schakter eller schakter vid trångt utrymme erfordras stödkonstruktion. Vid schaktarbeten med och utan stödkonstruktion samt fyllnadsarbeten ska hänsyn tas till risken för stabilitetsbrott. Schaktslänter och stödkonstruktioner ska anpassas efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt med beaktande av förekommande belastningar och pågående trafik intill schakt.

7.5 Kompletterande geoteknisk undersökning

Inför detaljprojektering av byggnader, skall en bedömning om en kompletterande geoteknisk undersökning göras.

7.6 Hantering av dagvatten

Planområdet utgörs av ett låglänt område. Grundvattennivån ligger högt. Risk för översvämning som orsakas av intensiv nederbörden och/eller smältvatten bedöms föreligga.

Tyréns AB har utfört en dagvattenutredning för att hantera dagvatten inom och kring planområdet.

(13)

2019-04-05, rev 2020-01-24 Kungsbacka kommun Algusered 1:290 Detaljplan

Geoteknisk undersökning för detaljplan

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\106\07\1060702\5 arbetsmaterial\01dokument\g\beskr-pm-eurokod\pm_algusered1_290- rev.doc

Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik

Jimmy He

jimmy.he@norconsult.com

Bernhard Gervide Eckel bernhard.gervide- eckel@norconsult.com

(14)
(15)

42

33

40

42 15

1 5 B 30

1 5 A 3 6

32 27

13 22

31 5 2

F ö rs k o la 1 :6 6

1 :6 6

s :1 1 :2 5 7 1 :2 5 8 1 :2 4 7

1 :2 2 8

A L G U S E R E D 1 :2 6 9

0

s:1

1 :1 1 1

1 :6 6 1 :1 1 3 1 :6 6

1 :6 6

1 :1 6 7 1 :1 0

1 :1 5 6 1 :2 9 0 1 :6 6 2 :1 3

1 :2 2 0 s :1

1 :1 1 8 1 :2

1 :1 5 5

1 :1 7 2 1 4 :2

lu Eke väg nds

en Sjög ånge n

Rothlin s väg

ro ls ih G

ä v e g n

Ekelundsväge n Lilla

hlin Rot äg sv

NorconsultABBox8774,40276Göteborg Tfn031-507000www.norconsult.se

References

Related documents

För en uppfyllnad till projekterade nivåer kan sättningar inom områden med störst lermäktighet uppgå till c:a 0,5 à 1 m. Sättningarna kommer variera mycket i detta

Grundvattennivån/portrycket i jorden bedöms följa havets nivå inom planområdet.. Förbehåll gjordes dock bland annat för de stora osäkerheterna rörande glaciärernas

Stabiliteten för sektion A och för sektion C är med befintliga förhållanden inte tillräckligt för att uppnå säkerhetsfaktorn F = 1,0 (1,0 för SK2).. Att inte SK3 valts,

Beräkningar för framtida förhållanden har endast utförts i sektion A (odränerad och kombinerad analys) då denna sektion är dimensionerande.. I sektion

Resultatet visar att stabiliteten för glidytor från detaljplaneområdet mot Kungsbackaån är tillfredställande i sektion

En tidigare geoteknisk undersökning har utförts av Ramböll Sverige AB 2014, denna undersökning har tillhandahållits av Eskilstuna kommun och är inarbetad på ritningarna tillsammans

Detta område alternerar mellan ytnära berg samt berg i dagen, vilket innebär att grunden generellt sett är bra, dock måste grundläggningsmetod för nuvarande byggnad kunna

I detaljplanen föreslås även att den del av Wallbergs backe som idag ligger på kvartersmark inom Bukärr 22:1 görs till gemensamhetsanläggning för gata samt att marken ska