• No results found

24.1. Revidering av regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "24.1. Revidering av regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2016-05-10

Lill Sandberg Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0295 KS-1 Diariekod: 150

Kommunstyrelsen

Revidering av regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog 2011 nuvarande regler för upphandling i Sollentuna kommun, reviderade 2012, 2013 och 2014.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade regler för inköp och upphandling.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla inköpsorganisationen med införande av tydliggjorda ansvar, se över styrande dokumentation för inköpsrutiner, kontinuerligt arbeta med avtalstrohet och strategiska inköpsområden samt minska antalet leverantörer. Bakgrunden till detta beslut är en förstudie avseende översyn av kommunens inköpsrutiner som genomfördes i slutet av 2014 och i början av 2015 där det bland annat framkom att styrdokumentationen var

svårförståelig och otydlig.

Med anledning av härav behöver aktuell upphandlingspolicy, se ärende 2016/0075 KS.1, samt regler för upphandling revideras utifrån de nya förutsättningarna. Revideringen innebär bland annat att reglerna byter namn till regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun. Vidare innebär detta att förtydligande av kommunstyrelsens och nämnderna ansvar sker.

Avsnitt angående uppföljning och allmänhetens insyn föreslås läggas till reglerna bland annat då förslag finns anta att program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018, dnr 2016/0042 KS.103.

Godkänt dokument, 2016-05-18, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-05-10

Dnr 2016/0295 KS-1 Sidan 2 av 2

Katarina Kämpe Lill Sandberg

Kommundirektör Inköpschef

Bilaga:

1. Regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun

Godkänt dokument, 2016-05-18, Katarina Kämpe

References

Related documents

Föreliggande program anger inriktningen för stadens arbete med att säkerställa en kvalitativ uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet inom områden

Syftet med programmet är att säkerställa att samma mål och riktlinjer som styr de kommunala verksamheterna även regleras i styrningen av privata utförare.. I samband med

Detta program gäller för kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder för sådana verksamheter som utförs av privata utförare efter upphandling enligt LOU eller LOV..

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-22, § 43, att remittera kommunledningskontorets förslag till ”Program för mål och uppföljning av privata utförare

Revideringen innebär bland annat att reglerna för miljökrav i upphandling byter namn till regler för miljökrav vid inköp och upphandling i Sollentuna kommun. Vidare

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2016-02-22, § 43/2016, Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015 – 2018 till nämnderna..

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-22, § 43, att remittera program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018 till kommunens

Programmet bedöms understödja förbättrad uppföljning och kontroll av privata utförare och därmed ett underlag för att utveckla och förbättra nämndens verksamhet och