ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (19)

Full text

(1)

Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman (S), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Erik Dahlén (FP), ledamot

Stefan Andersson (S), tjg ersättare

Övriga deltagare Christer Andersson, förvaltningschef Barbro Edin, miljöinspektör

Anette Labba, nämndsekreterare

Mats Abrahamsson, byggnadsinspektör Gunnar Grönlund

Utses att justera Sten-Åke Nilsson

Justeringens tid och plats Omedelbar justering

Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 90

Anette Labba

Ordförande

John Sundström

Justerande

Sten-Åke Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-30

Datum för anslags uppsättande 2013-05-31 Datum för anslags nedtagande 2013-06-24

Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice

Underskrift

Anette Labba

Utdragsbestyrkande

(2)

Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman (S), ledamot Sten-Åke Nilsson (C), ledamot Erik Dahlén (FP), ledamot

Stefan Andersson (S), tjg ersättare

Övriga deltagare Christer Andersson, förvaltningschef, § 86-92 Barbro Edin, miljöinspektör, § 86-94

Anette Labba, nämndsekreterare

Mats Abrahamsson, byggnadsinspektör Gunnar Grönlund

Utses att justera Sten-Åke Nilsson

Justeringens tid och plats Tisdagen den 4 juni 2013, kl 11.00, Enheten för nämndservice

Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 86-89,91-101

Anette Labba

Ordförande

John Sundström

Justerande

Sten-Åke Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-30

Datum för anslags uppsättande 2013-06-05 Datum för anslags nedtagande 2013-06-28

Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice

Underskrift

Anette Labba

Utdragsbestyrkande

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Godkännande av dagordning

§ 87 Återkoppling föregående protokoll

§ 88 Tillväxt i Arjeplogs kommun

§ 89 Delårsuppföljning för MBR-nämnden, januari – april 2013

§ 90 Mål om Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, Mål M 301-99

§ 91 Taxor och avgifter för MBR-nämnden, år 2014

§ 92 Investeringar för MBR-nämnden, år 2014

§ 93 Detaljplan för del av Allmänningsskogen s:1, Flyggsundet

§ 94 Detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken

§ 95 Mellanström 2:56, Dispens från strandskydd för nybyggnad av

Ersättningsbyggnad

§ 96 Slagnäs 5:6, Bygglov för nybyggnad av testbanor

§ 97 Mellanström 2:14, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

§ 98 Jäckvik 1:180, Bygglov för nybyggnad av garage samt placering av ytterligare två byggnader

§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut

§ 100 Delgivningar

§ 101 Information vid mötet ___

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslå att följande ärenden utgår:

8. Kvalitetsnyckeltal för MBR-nämnden, år 2014 – 2016

9. Verksamhetsplan och budget för MBR-nämnden, år 2014 – 2016 15. Forsudden 2:7 – bygglov för nybyggnad av fritidshus

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna föreslagen dagordning.

Följande ärenden utgår:

8. Kvalitetsnyckeltal för MBR-nämnden, år 2014 – 2016

9. Verksamhetsplan och budget för MBR-nämnden, år 2014 – 2016 15. Forsudden 2:7 – bygglov för nybyggnad av fritidshus

_____

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Återkoppling föregående protokoll

Sammanfattning

MBR-nämnden har beslutat att ha återkoppling till föregående möte genom att bland annat visa innehållsförteckningen från föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag MBR-nämnden 2013-04-26 – Innehållsförteckning.

Protokollsutdrag MBR-nämnden 2013-04-26 § 54 Godkännande av dagordning.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna återkopplingen av föregående protokoll.

_____

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tillväxt i Arjeplogs kommun

Gunnar Grönlund informerar om följande pågående detaljplaner:

- Stabburudden

- Vid infarten till Arjeplog - Lugnetskolan

- Öberget 2:30 - Öberget 2:1 - Prästbord 2:18

- Allmänningsskogen, Flyggsundet - Hällbacken

- Stensund 2:2 - Adolfström

- Inom centrum av Arjeplogs samhälle

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Lägga informationen till handlingarna.

_____

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delårsuppföljning för MBR-nämnden, januari – april 2013

Sammanfattning

Delårsuppföljning för MBR-nämnden för perioden januari – april 2013 har upprättats.

Prognosen för år 2013 visar på ett underskott på 169 000 kronor jämför med tilldelad driftsbudgetram.

Beslutsunderlag

MBR-nämnden – Prognos för måluppfyllelsen, tertial 1 2013.

Budgetprognos, MBR-nämnden, 2013-05-16 kl 08.40.

Investeringsprognos MBR-nämnden år 2013.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna delårsuppföljning för MBR-nämnden för perioden januari – april 2013 och överlämna den till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret.

_____

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mål om Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, Mål M 301-99

Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen har skickat en kungörelse för yttrande till miljö-, bygg- och räddningsnämnden avseende mål om Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering.

Skellefteåälvens Vattenregleringsföretag har begärt att mark- och

miljödomstolen ska befria företaget från skyldigheten att anlägga ytutskov och att domstolen ska undanröja tidigare meddelade beslut i frågan.

Företaget begär även att domstolen ska avsluta målet då företaget anser att det inte återstår några andra frågor att behandla i anledning av medgivet tillstånd.

Beslutsunderlag

Kungörelse. Mål om Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. M 301-99.

Tjänsteutlåtande av Barbro Edin, 2013-05-15: Mål om Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner, Mål M 301-99.

Förslag till yttrande till Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2013-05-30.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna förslag till yttrande till Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

Beslutsexpediering

Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

_____

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Taxor och avgifter för MBR-nämnden, år 2014

Sammanfattning

Förslag till Taxor och avgiftet för MBR-nämnden för år 2014 har upprättats.

Beslutsunderlag

Förslag Taxor och avgifter för MBR-nämnden, år 2014

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Föreslå kommunfullmäktige fastställa att bygglovstaxan faktor N ändras från 0,8 till 1,0.

Föreslå kommunfullmäktige fastställa att handläggningsfaktor för strandskyddsdispens ändras från 200 till 120.

Föreslå kommunfullmäktige fastställa övriga taxor och avgifter för MBR- nämnden enligt upprättat förslag.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret.

____

Ajournering

Mötet ajourneras kl 10.00 – 10.25 och återupptas därefter.

____

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Investeringar för MBR-nämnden, år 2014

Sammanfattning

Förslag på investeringar för MBR-nämnden för år 2014 har upprättats.

Beslutsunderlag

Investeringsäskande, ansvar 42, 2013-04-25.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sten-Åke Nilsson (C) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med motivering att nämnden i grunden är positiv till investeringsäskandet och att förvaltningen ges i uppdrag att inarbeta den årliga avskrivningen och räntekostnaden i befintlig driftsbudgetram.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till förvaltningen med motivering att nämnden i grunden är positiv till investeringsäskande men att förvaltningen ges i uppdrag att inarbeta den årliga avskrivningen och räntekostnaden i befintlig driftsbudgetram.

Beslutsexpediering

Förvaltningen.

Ekonomikontoret.

_____

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan för del av Allmänningsskogen s:1, Flyggsundet

Sammanfattning

Planförslaget för del av Allmänningsskogen s:1, Stor-Mattaure, Flyggsundet har varit översänt på samråd/remiss till berörda sakägare och statliga och kommunala myndigheter, under tiden 2013-04-08 – 2013-05-04.

Planen upprättas enligt plan- och bygglagens ”normalt förfarande”, vilket innebär att planen skall ställas ut för granskning under minst tre veckor.

Beslutsunderlag

Planhandlingen Granskningshandling för Allmänningsskogen s:1, Stor- Mattaure, Flyggsundet, 2013-03-14.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna planhandlingen Granskningshandling för Allmänningsskogen s:1, Stor-Mattaure, Flyggsundet daterad 2013-03-14 för granskning.

Föreslå kommunfullmäktige att ge Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delegation att anta detaljplan för del av Allmänningsskogen 1:1,

Flyggsundet.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige.

Handläggare.

_____

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken

Sammanfattning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat att rubricerad detaljplan skulle skickas ut på granskning. Granskningshandlingen är upprättad 2012-09-10. Granskningshandlingen har varit utställd på Arjeplogs kommun under tiden 2013-01-07 – 02-05. Annons om granskningen har varit införd i Norran och i Piteå-tidningen 2013-01-05.

Under granskningstiden har 12 skrivelser inkommit samt Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Beslutsunderlag

Granskningsutlåtande för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Bredviken, daterad 2013-02-12.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänner granskningsutlåtandet daterat 2013-02-12.

Föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken.

Undantag görs för tomten mellan fastigheterna Bredviken 1:20 och 1:21, vilket innebär att den nya detaljplanen innehåller 5 istället för 6 nya tomter.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige.

Handläggaren.

_____

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mellanström 2:56

Dispens från strandskydd för nybyggnad av ersättningsbyggnad

Sammanfattning

Sökande ansöker om dispens från strandskydd för en nybyggnad av fritidshus om 71 m2 och förråd om 15 m2 på fastigheten Mellanström 2:56 i Arjeplogs kommun.

På fastigheten fanns en smedja fram till 1950-talet som stod där förrådet står idag. Marken nyttjades till slutet av 1960-talet och sedan varit orörd till 2003. År 2003 beviljades bygglov och etablering påbörjades.

Bygget fortskrider under 2004-2006 och stannar av 2007 pga dödsfall.

2012 köps fastigheten av nuvarande ägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av Mats Abrahamsson, 2013-05-21: Strandskyddsdispens, nybyggnad fritidshus-ersättningsbyggnad.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bevilja dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 § Miljöbalken, för en nybyggnad av fritidshus och förråd, ersättningsbyggnad för ett förråd, på fastigheten Mellanström 2:56 i enlighet med inlämnad ansökan och situationsplan.

Tomtplatsavgränsning görs på ca 2 500 m2.

Grund för dispens är att området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fri passage för allmänheten lämnas närmast strandlinjen då fastigheten inte går ner till stranden.

Enligt LIS-policyn bidrar fritidshusbebyggelse till utveckling av landsbygden.

Kostnad

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige: 3 560 kronor.

Faktura skickas separat.

Beslutsexpediering

Handläggare.

Sökande.

_____

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Slagnäs 5:6

Bygglov för nybyggnad av testbanor

Sammanfattning

Sökande ansöker om bygglov för nybyggnad av testbaneanläggning på fastigheten Slagnäs 5:6.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för nybyggnad av testbanor, 2013-04-09.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Delegation ges till byggnadsinspektören att fatta beslut om bygglov för nybyggnad av testbanor på fastigheten Slagnäs 5:6.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

_____

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mellanström 2:14

Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mellanström 2:14.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Ge byggnadsinspektören delegation att bevilja bygglov på fastigheten Mellanström 2:14.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

_____

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jäckvik 1:180

Bygglov för nybyggnad av garage samt placering av ytterligare två byggnader

Sammanfattning

Sökande ansöker om nybyggnad av garage på 49 m2 samt ändrad placering av två Sorselestugor på 15 m2 + 16 m2.

I området finns en detaljplan från 1984 där BF1 är bostadsändamål, friliggande och en våning. Punktprickad mark får icke bebyggas.

På tomten får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan

gårdsbyggnad uppföras. Sammanlagd byggnadsyta får uppgå till 200 m2. I gårdsbyggnad får boningsrum icke inredas. Huvudbyggnad får inte ha större höjd än 4,6 m och uthus 3,0 m.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av Mats Abrahamsson, 2013-05-23: Ansökan om bygglov för garage och placering av två ytterligare byggnader.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Avslå ansökan om bygglov enligt 9 kap 30 § PBL för en nybyggnad av garage på 49 m2 samt ändrad placering av två Sorselestugor på 15 m2 + 16 m2.

Avslag på ansökan med stöd av att planerad byggnation inte inryms i aktuell detaljplan. Byggnation på punktprickad mark och för många byggnader på fastigheten.

Besvärshänvisning bifogas till sökande.

Kostnad

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige: 2 421 kronor.

Faktura skickas separat.

Beslutsexpediering

Handläggaren.

Sökande.

_____

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärendet

MBR-nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med MBR-nämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till MBR-nämnden. Redovisningen innebär inte att MBR-nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får MBR-nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Barbro Edin, beslutsdatum 2013-04-17 – 2013-05-21.

Mats Abrahamsson: Duvan 2 Värmepumpsanläggning, 2013-05-20 Mats Abrahamsson: Granen 4 Värmepumpsanläggning, 2013-05-20 Mats Abrahamsson: Korsnäbben 12 Värmepumpsanläggning, 2013-05-09 Mats Abrahamsson: Duvan 12 Värmepumpsanläggning, 2013-05-08 Mats Abrahamsson: Löjan 5 Värmepumpsanläggning 2013-05-08 Mats Abrahamsson: Siken 4 Värmepumpsanläggning 2013-03-06

Mats Abrahamsson: Ljungpiparen 1 Värmepumpsanläggning 2013-05-09 Mats Abrahamsson: Häggen 6 Värmepumpsanläggning 2013-05-08 Mats Abrahamsson: Mellanström 2:14 Beslut om strandskyddsdispens

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna redovisning av ovanstående delegeringsbeslut.

_____

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delgivningar

Beslutsunderlag

Ärendelista 2013-04-17 – 2013-05-21, handläggare Barbro Edin.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Lägga delgivningarna till handlingarna.

_____

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Information vid mötet

Gunnar Grönlund

- Tillgänglighet för funktionshindrade

Mats Abrahamsson

- Mellanström 1:47 – Strandskyddsdispens - Långviken 5:8 – Strandskyddsdispens - Östra Uddjaur 1:15 – bygglov

- Kraja – vattenverksamhet - Torget – hemvändardag

- Samen 1 – komplementbyggnad - Adolfström – komplementbyggnad - Trafikplan

- Örnvik

- Begreppet Kontrollansvarig - Bredviken 1:21 – bygglov - Jäckvik 1:6 – överklagan

- Plan- och byggdagar i Luleå i nov 2013

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Byggnadsinspektören uppdras att ta fram den senaste tillgänglighetsundersökningen.

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören _____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :