1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (19)

Full text

(1)

Beslutande John Sundström (S) ordförande Anders Burman (S) ledamot Nenne Åman (s) ledamot

Åse Sundström (FP) tjg ledamot

Övriga deltagare Christer Andersson, samhällsutvecklingschef, §§ 222-226 Martin Stenlund, bygg- och hälsoskyddsinspektör

Barbro Edin, miljöinspektör, §§ 222-226

Utses att justera Nenne Åman,

Justeringens tid och plats Enheten för nämndservice 4 oktober kl 08.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 222-238 Siv Lestander

Ordförande

John Sundström

Justerande

Nenne Åman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-03-10

Datum för anslags uppsättande 2011-10-04 Datum för anslags nedtagande 2011-10-27

Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice

Underskrift

Siv Lestander

Utdragsbestyrkande

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 Godkännande av dagordning

§ 223 Delårsrapport Tertial 2

§ 224 Tillsynsutredning för 2012, för tillsyn/kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, mm

§ 225 Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel

§ 226 Remiss om Redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam

bevarandestatus (NV04042-10, Dnr 315-4322-10 NI). M2011/1973/Nm

§ 227 Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3, ansökan om planläggning av området.

§ 228 Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun (skyltplan)

§ 229 Arvliden 3:2, Ansökan om godkännande av planläggning

§ 230 Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om friköp av fastigheten Luttonlandet 1:1 Dnr 613-6190-11

§ 231 Trafik och hastighetsplan

§ 232 Allmänningsskogen 1:4 och s:1, yttrande över ansökan om avstyckning

§ 233 Laisvall 7:140, detaljplan för del av Laisvall 7:140

§ 234 Jutis 1:6, bygglov för nybyggnad av camping

§ 235 Jutis 2:6, nybyggnad av lokal för bygg-och livsmedelsverksamhet

§ 236 Delgivningar – miljöinspektör

§ 237 Delgivningar – bygg- och hälsoskyddsinspektör

§ 238 Delegationer

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 222

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna dagordningen.

____

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 223 MBR2011/522 042

Delårsrapport tertial 2

Sammanfattning

Ekonomichefen har tagit fram delårsuppföljning per 2011-08-31.

Beslutsunderlag

Delårsuppföljning per 2011-08-31, MBR-nämnden

MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänner delårsrapport tertial 2.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen ____

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 224 MBR2011/520 400

Tillsynsutredning för 2012, för tillsyn/kontroll enligt miljöbalken,

livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, mm___________________________

Sammanfattning

Miljökontoret har enligt gällande lagstiftning upprättat en tillsynsutredning för år 2012 inom miljö-, bygg- och räddningsnämndens

tillsynsområden/kontrollområden inom miljöinspektörens

verksamhetsområden enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, mm.

Syftet med tillsynsutredningen är bl a att ge en bild av det tillsynsbehov som föreligger samt redovisa hur tillsynsuppgifterna är fördelade samt var

behoven finns. En myndighet som har tilldelats operativa tillsynsuppgifter ska enligt gällande lagstiftning för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn/kontroll. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är en sådan myndighet som har ansvar för operativa tillsynsuppgifter/kontrolluppgifter.

Tillsynsutredningen visar att miljö-, bygg och räddningsnämnden inte har tillräckligt med personella resurser för att tillgodose de behövda

tillsynsinsatserna.

Beslutsunderlag

Tillsynsutredning, 2012, miljökontoret.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner tillsynsutredning för 2012.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen ____

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 225 MBR2011/521 406

Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel______________________

Sammanfattning

Livsmedelsverket har fastställt ny vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Ändringarna i vägledningen innebär att taxan för offentlig kontroll behöver ändras.

Livsmedelsverkets reviderade vägledning är finjusterad för att få en bättre och mer rättvisande värdering av risken i respektive livsmedelsanläggning.

Beslutsunderlag

- Reviderad taxa för offentlig livsmedelskontroll, miljökontoret - Förslag taxa för offentlig kontroll av livsmedel

- Beräkning av timavgift enligt SKL:s modell

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige - att kommunfullmäktiges beslut 2010-10-25, § 109 om taxa för offentlig kontroll av livsmedel, ska sluta att gälla 2011-12-31

- att anta den reviderade taxan för offentlig kontroll av livsmedel - att höja timtaxan till 1050 kronor

- att den nya taxan ska gälla från och med 2012-01-01

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen ____

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 226 MBR2011/488 409

Remiss om Redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus (NV04042-10, Dnr 315-4322-10 NI). M2011/1973/Nm__________________

Sammanfattning

Till Arjeplogs kommun har inkommit en remiss från Miljödepartementet avseende redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus.

Rapporten innehåller en plan för hur kommande regeringsuppdrag i dessa frågor kan genomföras inom en treårsperiod.

Miljödepartementet önskar yttrande senast den 15 oktober 2011.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Arjeplogs kommun genom miljö-, bygg och räddningsnämnden avstår från att yttra sig.

Beslutsexpediering

registrator@environment.ministry.se

magnus.bergstrom@environment.ministry.se ____

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 227 MBR 2011/512 214

Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3

Ansökan om planläggning av området

Sökanden har via planförfattaren inkommit med en reviderad ansökan om att planlägga området för biltestverksamhet. Ärendet har tidigare behandlats i nämnden men sökanden har förvärvat ett större markområde som man vill ansluta till tidigare området. I samband med beslutet ska nämnden även överväga behovet av en MKB för den nya planen.

Beslutsunderlag

Ansökan, 2011-08-11.

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden är positiv till planläggning och att en miljökonsekvensbeskrivning bör göras.

Beslutsexpediering

Ice makers

Box 33

930 90 Arjeplog

Lantmäteriet

Box 712

941 28 Piteå

____

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 228 MBR 2011/92 235

Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun (skyltplan)

Sammanfattning

Förslaget till skyltplan har efter tidigare beslut kompletterats och finns nu i en samrådsversion. Förslaget till skyltplan har varit ute på samråd.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutar att anta förslaget till skyltplan för Arjeplogs kommun.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutar att anta förslaget till skyltplan för Arjeplogs kommun.

____

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 229 MBR2009/329 241

Arvliden 3:2

Ansökan om godkännande av planläggning

Sammanfattning

Exploatören har i samarbete med markägaren uppdragit till GG- arkitekter att ta fram ett förslag till detaljplan för ett 20-tal tomter för fritidshus.

En planutredning för området gjordes 1995.

Förslag till beslut:

MBR-nämnden godkänner att arbetet med planläggning påbörjas.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden godkänner att arbetet med planläggning påbörjas.

Beslutsexpediering Sökanden

____

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 230 MBR2011/510 259

Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om friköp av fastigheten Luttonlandet 1:1 Dnr 613-6190-11

Sammanfattning

Länsstyrelsen har begärt ett yttrande från nämnden över en ansökan om friköp av rubricerad fastighet från staten.

Beslutsunderlag

Remiss 2011-08-23,

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden har inget att erinra mot ett friköp av fastigheten Luttonlandet 1:1.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen i Norrbottens län Box 105

962 23 Jokkmokk

____

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 231 MBR2011/525 510

Trafik- och hastighetsplan

Sammanfattning

Ett förnyat och kompletterat förslag till trafik- och hastighetsplan har tagits fram.

Beslutsunderlag

Trafik- och hastighetsplan för Arjeplog

Förslag till beslut:

MBR-nämnden beslutar skicka ut planen för samråd.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar skicka ut planen för samråd.

Beslutsexpediering

Partierna

Företagarförening Kommunstyrelsen Hoprådet

Pensionärsföreningarna Socialnämnden

Bun-nämnden Polisen

SPGA, ____

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 232 MBR 2011/523 217

Allmänningsskogen 1:4 och s:1

Yttrande till Lantmäteriet över ansökan om avstyckning

Sammanfattning

Lantmäteriet har begärt ett yttrande från nämnden över rubricerad avstyckning.

Beslutsunderlag Samråd 2011-06-29

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Beslutsexpediering

Nämnden har inget att erinra över rubricerad avstyckning på fastigheten Allmänningsskogen 1:4 och s:1.

Beslutsexpediering Lantmäterimyndigheten

Box 79

933 21 Arvidsjaur

____

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 233 MBR2010/475 214

Laisvall 7:140

Detaljplan för del av Laisvall 7:140

Sammanfattning

Nämnden har fått delegation från kommunfullmäktige att anta planförslaget.

Förslag till beslut

MBR-nämnden beslutar att anta förslaget till detaljplan för del av

Laisvall 7:140

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar att anta förslaget till detaljplan för del av

Laisvall 7:140.

Beslutsexpediering Laisvalls Fjällcamp

Gruvvägen 14 930 93 Laisvall

Arkitekthuset Monarken

Box 760

941 28 Piteå

____

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 234 MBR 2011/471 233

Jutis 1:6

Bygglov för nybyggnad av camping

Sammanfattning

Sökanden avser att bygga en camping- och turistanläggning bestående av ett antal mindre övernattningsstugor, serveringskåta, toaletter,

duschutrymme, förråd samt reception. Platsen är belägen på hemmansmark cirka 5 kilometer väster om Jutis by. Området nås genom den befintliga vägen som går till de två grustäkter som finns i området. Parkeringsplats kommer att ordnas i anslutning till den ena av täkterna där marken är möjlig att använda utan åtgärder.

Nämnden, 2011-08-25,vill ha in kompletterande handlingar innan beslut tas i ärendet.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för nybyggnad av camping 2011-08-04.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö. bygg och räddningsnämnden är positiv till planeringen. Innan beslut tas i ärendet begär nämnden in en måttsatt situationsplan i skala 1:1000.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

MBR § 235 MBR2011/524 239

Jutis 2:6

Nybyggnad av lokal för bygg-och livsmedelsverksamhet

Sammanfattning

Sökanden avser bygga en lokal för livsmedelshantering och

byggverksamhet/spikhall om 195 m2 . Byggnaden uppförs i anslutning till befintliga byggnader.

Fastigheten är belägen inom ett område som omfattas av en fördjupad översiktsplan

Beslutsunderlag

Ansökan, ritning 2011-08-26.

Förslag till beslut Utan förslag till nämnden

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄNMDENS BESLUT

Nämnden beviljar bygglov.

MBR-nämnden godkänner Lars Dahlberg som kontrollansvarig. Nämnden kallar till tekniskt samråd.

Kostnad. 11 520 kronor.

Beslutsexpediering

Sökanden ____

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1 MBR2011/507 427

Bosch Winter Test Center, anmälan om ny verksamhetsutövare/ägarbyte avseende miljöfarlig verksamhet.

2. MBR2011/119 469

Arjeplogs kommun socialnämnden, inspektionsrapport. Uppföljande besök vid livsmedelverksamhet Vaukagården, den 25 augusti 2011. Lugnet 1:20.

3. MBR2011/514 439

Länsstyrelsen i Norrbottens län, föreläggande till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6§ miljöbalken för plockning av losshållna block inom täktområde vid Labbas inom Hornavan-Sädvajaure fjällskogsreservat.

4. MBR2011/515 440

MaxicoM, trådlös teknik och hälsorisker.

5. MBR2011/516 427

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Översändelse av anmälan om krossplatser i Arjeplogs kommun.

6. MBR2011/518 427

Länsstyrelsen i Norrbottens län, dispens från förbudet att framföra snöskotrar i terräng på barmark vid Kraja strand i Arjeplog.

7. MBR2011/519 427

Länsstyrelsen i Norrbottens län, anmälan om samråd enlig 12 kap 6§

miljöbalken samt dispens från förbudet att framföra terrängmotorfordon i terräng på barmark i samband med tillfällig uppsättning av vindmätarmast vid Naustajaure.

____

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1 MBR2011/269 234

Anmälan om bygget är slutfört.

2. MBR2011/91 449

Staffan Westermark AB, fastighetsägarens egenkontroll Ekorren 1.

3. MBR2011/91 449

Viwa AB, fastighetsägarens egenkontroll Tallen 2.

4. MBR2011/91 449

Fastighetsägarens egenkontroll Loet 7.

5. MBR2011/368 234

Länsstyrelsen prövning av Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Arjeplog kommun beslut den 23 juni 2011, (MBR § 178) att lämna

strandskyddsdispens på fastigheten Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1.

6. MBR2011/335 407

Länsstyrelsen prövning av Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Arjeplog kommun beslut den 23 juni 2011, (§ 160 MBR2011/335 ) att lämna strandskyddsdispens på fastigheten Kyrkostaden 1:3.

7. MBR2011/322 239

Länsstyrelsen prövning av Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Arjeplog kommun beslut den 23 juni 2011, (§ 150 MBR2011/322 ) att lämna strandskyddsdispens på fastigheten Ånge S1.

8. MBR2011/368 239

Länsstyrelsen prövning av Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Arjeplog kommun beslut den 23 juni 2011, ( MBR2011/368 ) att lämna

strandskyddsdispens på fastigheten Pipudden 1:2.

9. MBR2011/374 234

Länsstyrelsen prövning av Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Arjeplog kommun beslut den 7 juli 2011, ( MBR2011/374 234 ) att lämna

strandskyddsdispens på fastigheterna S:2 och Fs:3.

____

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegationer

Se bilaga

Bygg- och hälsoskyddsinspektör, Martin Stenlund

§ 97 – 99

Nämnden godkänner delegeringsbeslut och delgivningar.

____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :