• No results found

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD"

Copied!
12
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Laholms kommun

Kultur- och utvecklingsverksamheten Postadress: 312 80 Laholm

Besöksadress: Stadshuset, Humlegången Växel: 0430-150 00

Fax: 0430-151 60 www.laholm.se

kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD

Osbeck

Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen

(2014-08-12)

(2)

Telefonlista skolledning:

Ingela Månsson, rektor 0430-150 44, 072 230 65 38

Bo Wahlin, rektor 0430- 265 14, 070 519 40 72

Simon Brekell, bitr. rektor 0430-150 47, 070 301 11 34 Carina Brusell, bitr. rektor 0430-150 40, 070 363 96 60 Roland Ask, arbetsmiljösamordnare 0430-155 23, 070 260 26 13

Telefonnummer till viktiga kontakter vid akuta situationer:

SOS – Alarmering 112 Polisen i Laholm 114 14

(3)

Innehåll

1. Hot och våld

1.1 Definitioner 1.2 Mål

1.3 Kartläggning av risker 2. Förebyggande åtgärder

2.1 Värdegrund och bemötande 2.2 Rutin vid uppmärksammad risk 2.3 Säkra samtal

2.4 Säkra resor 2.5 Säkra besök

2.6 Larm och säkerhet 3. När någon hotas, vid våld

3.1 Rutin vid fysiskt våld 3.2 Rutin vid psykiskt våld

3.3 Rutin vid hotfulla eller våldsamma situationer 3.4 Rutin vid hot eller våld utifrån

4. Hot eller våld mot personal

4.1 Rutin vid hot eller våld mot personal 4.2 Omedelbart efter händelsen

4.3 Veckan efter händelsen

4.4 Uppföljning efter 1 månad, 3 månader samt eventuellt 6 månader 4.5 Kallelse till polisförhör

5. 5. Rapport och anmälan

5.1 Rutin för incidentrapportering 5.2 Rutin för polisanmälan

5.3 Tillbudsanmälan

BILAGOR:

Bilaga 1: Samtalsunderlag för våldsriskbedömning Bilaga 2: Incidentrapport

(4)

1. Hot och våld

1.1 Definitioner

 Ett hot är ett tillkännagivande eller en varning med ord och/eller genom handling att man ämnar vålla någon obehag eller skada. Att känna sig hotad är en individuell upplevelse.

En sådan upplevelse skall alltid tas på allvar oavsett omgivningens tolkning av situationen.

 Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

 Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det psykiska våldet kan också vara materiellt som aggressiva handlingar riktade mot materiella ting som skapar oro och rädsla.

1.2 Mål

Osbeck ska vara en positiv och trygg miljö för enhetens elever och personal. Målet är att hot- och våldssituationer inte ska förekomma.

1.3 Kartläggning av risker

Riskerna för hot- och våldssituationer kan vara särskilt stora vid följande situationer.

 i samband med mottagande av nya elever, då personkännedomen är ringa

 vid konfliktsituationer t.ex. vid tillsägning om rökning på skolområdet, avhysning av inte behöriga personer på skolområdet

 då negativa beslut ska lämnas t.ex. betygssituationer, frånvaroanmälan till CSN

 vid ensamarbete

 då ny och orutinerad personal påbörjar sin anställning

 vid möten med alkohol och drogpåverkade personer

2. Förebyggande åtgärder

2.1 Värdegrund och bemötande

Bemötandet av elever och att lära känna eleverna väl är en viktig grund i arbetet och för att kunna förebygga hot- och våldssituationer. Det är viktigt att kontinuerligt reflektera i personalgruppen kring vad som är ett gott bemötande i olika situationer. Samtal ska

återkommande föras kring arbetsplatsens värdegrund, både i personalgruppen och med elever individuellt. Värdegrunden ska lyftas fram i de inledande mötena som hålls med varje elev och vårdnadshavare individuellt. Personalen ska vara uppmärksam på relationer eller mönster mellan elever.

En viktig förebyggande åtgärd är att eftersträva ett gemensamt förhållningssätt bland personalen, för att skapa tydlighet och förutsägbarhet för eleverna. Särskilt viktigt att inte utlova något som inte går att genomföra. Besvikelser skapar frustration.

Elever ska ha möjlighet att påverka sin vardag och verksamhetens innehåll utifrån Skollagen, gymnasieförordningen och läroplanerna som styr de olika verksamhetsformerna. Klassråd ska hållas varje vecka med möjlighet att föra fram synpunkter och hitta gemensamma lösningar.

(5)

Personal ska vara observant på varningssignaler och uppmärksamma kränkande eller riskfyllt beteende direkt.

Två gånger per år, i samband med verksamhetsmöte, ska aktuella rutiner och eventuella tillbud och händelser som har inträffat gås igenom och personal ska reflektera kring dessa. Elevernas och personalens upplevelse av bemötandet mäts i återkommande enkätundersökningar.

Resultaten analyseras och bidrar till utveckling av verksamheten.

2.2 Rutin vid uppmärksammad risk

Om någon personal/elev uppfattar att det finns eller kan finnas en risk för hot- och våldssituation i förhållande till någon av eleverna/personalen gäller följande:

 Gå igenom eleverna vid överlämningar grundskola/gymnasiet

 Informera rektor om upptäckt av risk för hot och våld.

 Rapportera kränkningar till rektor.

 Kartlägg risker liksom bemötanden som kan ta bort/minska riskerna för hot om våld.

Görs i samband med kartläggning av Likabehandlingsplan och planen mot diskriminering och kränkning

 Gör en handlingsplan med uppföljningsdatum. Tänk särskilt på:

o lyhördhet inom arbetsgruppen.

o stödresurser att ta till (t ex handledning, kurator, skolsköterska, Företagshälsovården).

o Personalen och eleverna pratar ihop sig om lämpligt bemötande.

 Se varningssignalerna:

o Spända muskler o Ansiktsuttryck

o Blicken börjar fladdra o Gesterna blir ryckiga, yviga o Röstläget ändras

o Uttryckssättet blir annorlunda

o Slänger saker, slår i bord, stampar i golvet o Uttalar hot

o Tar tag i ens kläder

o Börjar knuffas eller slår och sparkar

 Använd samtalsunderlag för våldsriskbedömning (bilaga 1) som stöd vid samtal med personalen/eleverna.

2.3 Säkra samtal

Vid samtal på Osbeck där det finns en osäkerhet, eller en misstanke om att samtalet kan innebära ett potentiellt hot, skall det genomföras av två i personalen.

Tänk på din placering i samtalsrummet, så att du vid behov kan lämna rummet snabbt.

2.4 Säkra resor

Resor med elever där det kan finnas risk för hot eller våld skall alltid föregås av en information till rektor samt till expeditionen där namn på deltagare ska lämnas.

(6)

 Var och en ansvarar för att information på arbetsplatsen att man åker, vart och när man väntas tillbaka.

 Mobiltelefon ska medtagas vid resor så skolan kan nå personalen, mobilnumret anmäls till expeditionen samt till rektor

2.5 Säkra besök

Elever och personal får ta emot besök på skolan. Vid besök finns särskilda rutiner som ska följas.

Var och en som ska besöka skolan ska anmäla detta till expeditionen.

Man ska alltid riskbedöma besök på skolan om detta kan innebära hot eller våld, detta görs av den som beslutar om eventuella besökare.

2.6 Larm och säkerhet

Vid behov av att larma så är det akut telefonnummer 112, SOS Alarm, vid anmälan som inte är akut är det telefonnummer 114 14, polisens anmälningscentral.

3. När någon hotas, vid våld

3.1 Rutin vid fysiskt våld

 Ta inga egna risker och gå inte emellan elever/personal.

 Informera rektor om händelsen.

 All misshandel skall anmälas till polis och socialtjänst. Anmälan görs av rektor.

 Personal som sett händelsen dokumenterar händelsen, som sedan tas med rektor.

Incidentrapport (bilaga2)

3.2 Rutin vid psykiskt våld

 Rapportera kränkningar mellan ungdomar eller mellan ungdomar och personal till rektor, här gäller Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkning.

 All misshandel skall anmälas till polis och socialtjänst. Anmälan görs av rektor.

 Personal som sett händelsen dokumenterar händelsen, som sedan tas med rektor.

Incidentrapport (bilaga2)

3.3 Rutin vid hotfulla eller våldsamma situationer

 Gå inte emellan i fysiska konflikter.

 Vid upplevelse av hotfulla situationer, våld eller hot om våld, LARMA. Tillkalla uppmärksamhet från annan personal.

 Tillkalla polis, ring 112, SOS Alarm.

 Om slagsmål utbryter i skolan eller hot går över till handgripligheter ska polis alltid kontaktas.

 Se över om någon har blivit skadad. Vid allvarlig skada ring 112, SOS Alarm och be efter ambulans. Vid mindre allvarlig skada ring 1177, Sjukvårdsupplysningen.

 Informera rektor direkt. Rektor samlar till krismöte om behov finns.

 Allt våld, fysiskt såväl som psykiskt, skall anmälas till socialtjänst och polis. Anmälan görs av rektor.

 Informera vårdnadshavare om eleven är omyndig om vad som har hänt, och även om att anmälan görs till polis och socialtjänst.

 Alla former av hot, våld och trakasserier ska dokumenteras.

(7)

 Vid skadegörelser bör inblandade elev/er ersätta hela eller delar av kostnaden för reparation/inköp i samråd vårdnadshavare.

3.4 Rutin vid hot eller våld utifrån

 Larma och ring SOS 112.

 Lås skolan och sätt elever och personal i säkerhet.

 Se över om någon har blivit skadad.

 Dagtid vardag informeras rektor om händelsen. Rektor samlar till krismöte om behov finns.

 Dokumentera händelsen och dokumentera i incidentrapport (bilaga 2)

I övrigt se säkerhetsinstruktioner för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun.

4. Hot eller våld mot personal

4.1 Rutin vid hot eller våld mot personal

 Ta hand om den drabbade.

 Ta kontakt med rektor/bitr.rektor. Om rektor/bitr.rektor inte kan nås, ring utbildningschef (0430-153 32) i första hand, andra hand verksamhetschef (0430-152 95).

 Samla in fakta om händelsen och dokumentera i incidentrapport (bilaga 2)

 När någon i personalen har mottagit ett hot skall rektor alltid informeras, som i sin tur informerar övrig personal.

 Eventuell polisanmälan, tillbudsrapport och anmälan om arbetsskada hanteras av rektor.

4.2 Omedelbart efter händelsen

Rektor tar aktiv ledning – situationen utgör nu den högst prioriterade arbetsuppgiften. Rektor ansvarar för att:

 Tala med den drabbade och tillsammans med denna bedöma skadan. Dokumentera fysiska skador (ta kort).

 Eventuellt ordna för kontakt med eller transport till sjukvård för medicinsk och/eller psykiatriska insatser (begär eventuellt läkarintyg). Ombesörj att någon följer med den drabbade.

 Informera övrig arbetsgrupp snarast möjligt.

 I samråd med den drabbade ordna hemresan.

 Undersöka om den utsatta kommer att vara ensam hemma och att kontakta anhörig/vän om den utsatta så önskar.

 Bedöma och ombesörja i de fall polisanmälan skall göras omedelbart.

 Bestäm fortsättningen – hur skall verksamheten förhålla sig till den som har uppträtt våldsamt, eller uttalat hot om våld eller hot.

 Om arbetsplatsen utryms, ska tydliga markeringar sättas upp för att förhindra att någon går in i byggnaden.

Om någon chef ej är på plats, tar personal i tjänst ett aktivt ansvar i avvaktan på att chefsperson kan nås.

(8)

4.3 Veckan efter händelsen Rektor ansvarar för att:

 Samla personalen och den drabbade för genomgång av händelsen. Låt vittnen och den drabbade när det är möjligt informera om vad som hänt. Ge tid och utrymme för reflektion kring den personliga upplevelsen av händelsen och om det kvarstår problem.

Frågor kring polisanmälan och rättegång bör tas upp.

 Om så är möjligt bör återkoppling ske mellan den skadade och gärningsmannen för att informera om polisanmälan och den anmäldes inställning.

 Vid behov skall en återsamling av lärlaget inom något eller några dygn, beroende på händelsens art.

 Dokumentera händelsen tillsammans med den drabbade på avsedd blankett.

 Bedöma och i förekommande fall ombesörja polisanmälan när det skall göras omedelbart

 Boka tid hos företagshälsovården för samtalskontakt och eventuell gemensam debriefing i personalgruppen.

 Göra arbetsskadeanmälan. www.anmalaarbetsskada.se

 Avgöra om anmälan till arbetsmiljöverket ska göras. Arbetsmiljöverket kontaktas tfn 031-743 72 00. Allvarliga personskador eller tillbud ska anmälas till yrkesinspektionen.

 Om den anställde har haft sjukfrånvaro med anledning av hot- och våldssituation ska rektor/personalansvarig tillsammans med personalenheten bedöma om lön eller sjuklön ska utgå som ersättning.

 Planera den fortsatta tjänstgöringen, vid behov även med läkare

 Dokumentation i eventuell personakt skall göras.

 Vid hot eller våld mot personal gör rektor, efter samråd med den skadade, en polisanmälan. Om polisanmälan görs skall arbetsmiljöverket kontaktas.

 Tillsammans med personal planera för hur den fortsatta kontakten med eleven skall se ut.

4.4 Uppföljning efter 1 månad, 3 månader samt eventuellt 6 månader Rektor ansvarar för att

 Ha uppföljande samtal om eventuella problem som kvarstår.

 Sjukfrånvaro följs upp.

 Sammanställa förslag till åtgärder kring det aktuella fallet och för arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete.

4.5 Vid kallelse till polisförhör

Den drabbade informerar närmaste chef så snart kallelse sker till polisförhör eller rättegång.

Närmaste chef ansvarar för att den drabbade skall ha stöd från chef, kollega eller annan person under polisförhör och vid eventuell rättegång.

(9)

5. Rapport och anmälan

5.1 Rutin för incidentrapportering

Alla former av hot, våld och trakasserier ska dokumenteras. Personal i tjänst skriver incidentrapport, se bilaga 2. Rapporten lämnas till rektor och skyddsombud.

5.2 Rutin för polisanmälan

Eventuella incidenter skall alltid anmälas till närmaste chef. Närmaste chef ombesörjer polisanmälan. Anmälan görs formellt i arbetsgivarens namn och undertecknas av anmälande chef. Den som utsatts för våld eller hot betraktas som målsägande och något åliggande för denne att göra polisanmälan finns inte. Som huvudregel ska hot och våld alltid polisanmälas.

5.3 Tillbudsanmälan

Eventuella incidenter skall alltid anmälas till rektor. Om en händelse eller situation varit av sådan karaktär, att den kunnat medföra någon form av personskada för personal, skall detta anmälas som ett tillbud. Här kan nämnas situationer där elever hotar personal utan att omsätta hotet i handling. I sådana fall kompletteras polisanmälan med en tillbudsanmälan. Händelsen behandlas vid nästa samverkansmöte.

(10)

Bilaga 1

Samtalsunderlag för våldsriskbedömning

Har ungdomen själv utsatts för våld?

• Har du blivit utsatt för misshandel eller hot?

Finns en förmåga att hantera ilska?

• Hur brukar du lösa konflikter?

• Hur gör du när du blir arg?

Tidigare våldsbenägenhet?

• Har du slagits någon gång?

• Hur länge sedan var det?

• Hur många gånger har du slagits?

• Vem brukar det vara som du slåss med eller som du slår?

Negativ attityd, lätt kränkt?

• I vilka situationer har det hänt?

• Vad brukar det vara som gör att du slåss?

• Vad provocerar dig?

• Hur slåss du?

• Vad tänker du om det?

• Bekymrar det dig?

Missbruk?

• Brukar du slåss i samband med att du är påverkad av någon substans?

Skyddsfaktorer?

• Har du en nära relation till någon som bryr sig om dig?

• Vem vänder du dig till om du behöver praktisk hjälp eller känslomässigt stöd?

• Tycker du att du har tillräckligt många personer runt dig som kan ge dig stöd?

Följdfrågor som används beroende på hur eleven/personal svarat hittills:

Mottaglighet för hjälp och/eller behandling?

• Har du fått någon hjälp, behandling för att du varit våldsam?

• Hur fungerar det?

Stress eller bristande stresshantering?

• Har det hänt något det senaste halvåret som fått dig att må dåligt?

• Hur hanterar du det?

(11)

Bilaga 2

Incidentrapport

Arbetsplats: ……….

Datum och tid:……….

Namn på berörda:

………

………

Vad hände?:

� Våld mot personal

� Hot mot personal

� Våld mot elev

� Hot mot elev

� Skadegörelse

� Annat: ………..

Händelseförlopp (skriv på ett annat papper och bilägg detta om mer plats krävs):

Har det hänt förut? � Ja � Nej

Åtgärd: ……….

� Anhörig/vårdnadshavare informerad

� Verksamhetschef/Säkerhetschef/Rektor informerad

� Polis kontaktad

� Polisanmälan upprättad

� Socialtjänst/annan myndighet informerad

Tagit del av detta:

Arbetsledare:………..Datum: ……….

Skyddsombud:………Datum: ……….

(12)

Referenser:

Laholms kommun Riktlinjer – Våld och hot på arbetsplatsen.

Riktlinjer för Laholms kommun, Arbetsmiljö och samverkan. Fastställd av personalutskottet 1993-12-16, reviderad 2007-01-03

Säkerhetsinstruktioner för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

References

Related documents

Detta då några respondenter menar att ekonomin i organisationen kan begränsa deras förebyggande arbete medan andra respondenter understryker att ledningarna

Fysisk och psykiskt våld är ofta förekommande inom ambulanssjukvården där oftast patienten och patientens närstående är de som utför olika typer av hot och våld... 16 våld

Författaren till denna studie bedömde inte att det fanns några överhängande etiska aspekter som kom att påverka informanterna negativt, däremot ansågs det finnas en

Samtliga politiska ledare har hört, läst eller känner till att politiker blir utsatta för hot, våld eller trakasserier med koppling till sitt politiska uppdrag.. Somliga av

Revisorskollegiet beslutade 2019-12-18 att skicka missiv och rapport till kulturnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom.

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

Om det inte finns kunskap om eller förståelse för patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom, kan det leda till att de inte får det stöd de behöver i

Förutom dessa program finns det vid Göteborgs universitet även att flertal andra utbildningar på avancerad nivå med inslag av miljö och hållbar

Sjukskrivningsprocessen behöver förenklas och förtydligas, och i det arbetet bör tidsgränserna för omprövning av sjukpenning ses över för att skapa en process som tar

Kommunerna har, genom den lokala ordningsstadgan, möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid

rättsprocess skall detta kunna lämnas av rektor, facklig representant eller annan person på arbetsplatsen som den drabbade känner förtroende för.. I vissa fall skall anmälan

 Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen.. Ge utrymme

Resor med elever där det kan finnas risk för hot eller våld skall alltid föregås av en information till rektor samt till expeditionen där namn på deltagare ska lämnas...  Var

simuleringsövningar gällande hot och våld, medverkat i utbildningar och hade bestämda rutiner, menade två respondenter att de inte hade medverkat i någon utbildning eller kände till

Skulle det vara så att situationen blir ohållbar av olika anledningar får ambulanspersonalen lämna ambulansen med patienten eller låta den hotfulla patienten komma loss från

Förtroendevalda ansvarar för att följa riktlinjerna och rapportera eventuell incidenten till gruppledare och till Härnösands kommuns säkerhetsansvarige via telefon

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv eller hälsotill- stånd, bild på eller annan uppgift om att

“Då vill man väl finnas till hands och finnas där om personen vill prata eller sätta sig en stund och bara att man bara tar över lite i själva arbetet att den får sätta sig ner

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

• Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande perso- nal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska.. Rektor lämnar kopia

• Rektor och/eller personal ur elevhälsoteamet dokumenterar beskriven orsak till händelse, förslag och plan för åtgärder samt beslut om åtgärder. • (Beroende på

Diagram 1: Andelen personal inom räddningstjänsten som uppger att de någon gång de senaste 12 månaderna varit utsatta för våld i sin yrkesutövning, 2017..

Kontakta snarast (på kontorstid) kommunens säkerhetsenhet SKA och (efter kontorstid) kommunchefen för samråd om du blir utsatt för otillåten påverkan.. Otillåten påverkan ska