• No results found

Remiss av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid

1 (1)

Remiss av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på

avfallsområdet

(M2019/01776/R)

Sedan Riksdagens ombudsmän inbjudits att lämna synpunkter på den i rubriken angivna promemorian får jag meddela att jag avstår från att lämna något yttrande.

Katarina Påhlsson

Charlotte Håkansson

Riksdagens ombudsmän Box 16327

103 26 Stockholm

Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Justitieombudsmannen Katarina Påhlsson Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 79-2019 Datum 2019-10-25

References

Related documents

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå och chefsjuristen Rikard Janson.. Föredragande har varit enhetschefen Paula

Kommunalt avfall omfattar även blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor om sådant avfall till sin art och sammansättning liknar avfall från

Datum 2019-12-11 Beteckning 4012/2019 Sid nr 1(1) Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår handläggare Kenneth Sjöstrand, 010-44 44 657.. Vårt föregående datum

I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Mona Strandmark, Sara Gabrielsson, Teresia Persson och verksjuristen Sara Sundelius deltagit.

Första stycket ska enligt förslaget ha följande lydelse: ”Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..