• No results found

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

YTTRANDE

Enheten för handel och tekniska regler 2020-01-07 Dnr 2019/01519-3

Miljö- och energidepartementet Endast via e-post.

Genomförande av reviderade EU-direktiv

på avfallsområdet

Er ref. M2019/01776/R

Sammanfattning

Kommerskollegium bedömer att föreslagna författningsförslag inte är anmälningspliktiga enligt direktiv (EU) 2015/1535 förutsatt att lag- och författningsändringarna inte går utöver krav som ställs i gällande EU-direktiv. Anmälningsplikt aktualiseras inte heller enligt direktiv 2006/123/EG.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

Anmälan av tekniska föreskrifter

Enligt 20 § 6 p. i förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt

proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ((EU) 2015/1535).1

Tekniska föreskrifter enligt anmälningsdirektivet är bl.a. krav på varors egenskaper eller provning, begränsningar av varuanvändning,

1 Andra procedurer är de i enlighet med tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt

Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal (Agreement on Technical Barriers to Trade).

(2)

2(3) bestämmelser om återvinning av varor samt vissa förbudsbestämmelser.2

Om en myndighet inte anmäler tekniska föreskrifter, fast myndigheten borde gjort det, förlorar de tekniska föreskrifterna sin rättsverkan och kan inte tillämpas mot enskilda.3

Tekniska föreskrifter som genomför EU-lagstiftning behöver inte

anmälas,4 med undantag för om EU-lagstiftningen ger medlemsländerna

utrymme för olika nationella lösningar och medlemsstaten väljer att utnyttja detta utrymme.5

Miljödepartementet har remitterat lag- och förordningsbestämmelser som behövs med anledning av flera reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Såvitt Kommerskollegium förstår utgör de remitterade

författningsförslagen ett genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet som inte gett utrymme för nationella lösningar. I promemorian bedömer Miljödepartementet att förslagen inte går utöver direktivens krav.6

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av EU-rättsliga bestämmelser.

Om Regeringskansliet väljer att införa strängare regler än

unionslagstiftningen kräver, rekommenderar vi att förslaget remitteras till oss på nytt och att Regeringskansliet i så fall anger vilka delar som går utöver de gemensamma reglerna.

Anmälan av nya krav på

tjänsteverksamhet

Av 20 § p 6 förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i EU. Ett sådant förfarande föreskrivs i tjänstedirektivet avseende nya eller förändrade krav på tjänsteverksamhet.7

Tjänstedirektivet gör inget undantag från anmälningsskyldigheten för nationella regler som genomför EU-rättsakter.8 Kommerskollegium

generella ståndpunkt är därför att svenska författningar som genomför

2 Anmälningsdirektivet artikel 1.1(f). 3 Mål C-95/14, UNIC (2015) p. 29. 4 11 § förordningen om tekniska regler.

5 EU-domstolens dom i mål C-443/98, Unilever (2000) p. 29.

6 Remiss – Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, s. 172. 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre

marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5

(3)

3(3) EU-direktiv bör anmälas enligt tjänstedirektivet. Undantag bör dock kunna göras då ett direktiv inte ger något utrymme för olika nationella lösningar för genomförandet.9 Kommerskollegium kan inte se något

direkt syfte med en anmälan i en sådan situation. Ett exempel på detta kan vara en tariff som kopieras direkt in i nationell rätt.

Såvitt vi förstår utgör de remitterade föreskrifterna ett genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet som inte gett utrymme för nationella lösningar. Kommerskollegium bedömer därför att anmälningsplikten enligt tjänstedirektivet inte aktualiseras av förslagen.

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Oscar Wåglund Söderström efter föredragning av utredaren Felinda Wennerberg. I ärendets slutliga handläggning har utredarna Kristina Loboda och Hiba Zeydi deltagit.

Stockholm som ovan

Oscar Wåglund Söderström

Felinda Wennerberg

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Mona Strandmark, Sara Gabrielsson, Teresia Persson och verksjuristen Sara Sundelius deltagit.

Första stycket ska enligt förslaget ha följande lydelse: ”Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller

Karlskrona kommun vill poängtera att tiden för att avge remissyttrande är för kort för att kunna granska förslaget mer än att se till de större förändringarna

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..

Pressretur vill framhålla att Returpappersförordningen inte är föranledd av någon skyldighet enligt EU- direktiv och de reviderade EU-direktiven medför därför inte i sig något

Sedan Riksdagens ombudsmän inbjudits att lämna synpunkter på den i rubriken angivna promemorian får jag meddela att jag avstår från att lämna

Vi anser därför att man behöver säkerställa att trä från bygg- och rivningsavfall även fortsättningsvis ska kunna användas för förbränning