• No results found

Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se BESLUT 2019-12-09 Dnr 4.1.17-14671/2019

Växt- och kontrollavdelningen Regeringskansliet

Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se ida.edwertz@regeringskansliet.se

Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på

avfallsområdet

Ert dnr M2019/01776/R

Jordbruksverket har beretts möjlighet att yttra sig över Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.

Jordbruksverket har inga synpunkter på förslagen till genomförande av ändringarna.

I detta ärende har avdelningschefen Rikhard Dahl beslutat. Cecilia Davelid har varit

föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Mona Strandmark, Sara Gabrielsson, Teresia Persson och verksjuristen Sara Sundelius deltagit.

Rikhard Dahl

Cecilia Davelid

References

Related documents

Första stycket ska enligt förslaget ha följande lydelse: ”Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..

Pressretur vill framhålla att Returpappersförordningen inte är föranledd av någon skyldighet enligt EU- direktiv och de reviderade EU-direktiven medför därför inte i sig något

Sedan Riksdagens ombudsmän inbjudits att lämna synpunkter på den i rubriken angivna promemorian får jag meddela att jag avstår från att lämna

Vi anser därför att man behöver säkerställa att trä från bygg- och rivningsavfall även fortsättningsvis ska kunna användas för förbränning

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och sekretariatschef Maria Wilenius.