• No results found

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BESLUT 1 (1) Datum 2019-12-182020-01-08 Paula Hallonsten

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik Enheten för Policyanalys paula.hallonsten@energimyndigheten.se 016-544 668 99 03

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 paula.hallonsten@energimyndigheten.se http://www.energimyndigheten.se Org.nr 202100-5000 EM1 00 4, v5 .2 , 2 01 7-10 -30

Genomförande av reviderade EU-direktiv på

avfallsområdet

Statens energimyndighet har i skrivelse, daterad 2019-10-04, beretts möjlighet att avge yttrande i rubricerat ärende.

Energimyndigheten har ingenting att invända mot promemorians förslag. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå och chefsjuristen Rikard Janson. Föredragande har varit enhetschefen Paula Hallonsten.

Robert Andrén

References

Related documents

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..

Pressretur vill framhålla att Returpappersförordningen inte är föranledd av någon skyldighet enligt EU- direktiv och de reviderade EU-direktiven medför därför inte i sig något

Vi anser därför att man behöver säkerställa att trä från bygg- och rivningsavfall även fortsättningsvis ska kunna användas för förbränning

Enligt Tullverkets bedömning skyddas uppgifter som behövs för att fullgöra Tullverkets uppdrag på avfallsområdet och som hämtats ur det nya avfallsregistret av sekretess i

Om rätten till frival inte införs på ett korrekt sätt är det Visitas principiella ståndpunkt att kommunen endast ska ges ansvar för avfall från hushåll men inte

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, chefsjuristen Rikard Janson samt enhetschefen Paula Hallonsten. Föredragande har