• No results found

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anteckningar från möte i SYV-nätverket"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KOMMUNALFÖRBUNDET GR

1

ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2015-02-26

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Tid: Torsdag den 26 februari 2015, kl 13.30-16.30 Plats: AT WORK, Lokal Diana

Deltagare

Catarina Gustafsson, ordf Kungsbacka

Louise Paulsson Ale

Pauline Rydell Alingsås

Gunnel Alexandersson Göteborg

Therese Bidefors Göteborg

Frida Theliander Göteborg

Björn Kalin Göteborg

Anna Sjöström Härryda

Caroline Acson Härryda

Angela Lyrhagen Eliasson Kungsbacka

Annelie Kenne Kungälv

Inger Green Lerum

Anna Karlsson Mölndal

Eleonor Myhre Stenungsund

Ingemar Pettersson Tjörn

Rebecca Zandén Öckerö

Susanne Carlström, sekreterare GR Deltog ej

Angelica Thell Göteborg

Elisabeth Svensson Lilla Edet

Katrin Algotsson Partille

Ärendelista 1. Välkomna

Catarina Gustafsson hälsade välkomna och dagens gäster presenterade sig;

Stig Svanberg från Fyrbodal och Helena Gunnarsson från Sjuhärad. De är närvarande utifrån sitt engagemang i SYVonline.

2. SYVonline och VISA Väst

Josefin Claesson, GR, berättade om hur SYVonline drivs och utvecklas av projektet Visa Väst – Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland, vars mål är att nå en

kvalitativ och likvärdig vägledning i hela regionen. Detta ska nås genom bland annat erfarenhetsutbyten, kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling inom området. Josefin uppmanade alla syv att ta del av och använda sig av informationen och materialet på webbplatsen www.syvonline.se Hon uppmärksammade de Nyheter som läggs upp varje dag, Metodbanken med sina sex olika kategorier, Forskningsbanken samt det Forum där syv själva kan göra inlägg. Josefin kommer gärna ut i kommunerna och håller

(2)

KOMMUNALFÖRBUNDET GR

2

i en kort workshop där SYVonline-sidan presenteras, även till vux! Workshopen tar ca 1,5 timma och man tar kontakt via e-postadress josefin.claesson@grkom.se

Josefins presentation finns med som bilaga till dessa anteckningar.

Josefin behöver också ett par syv till en referensgrupp där elever i år två på

gymnasieskolan ska testa en enkät med frågor. Referensgruppen ska vara bollplank och idéspruta till Josefin som sedan sammanställer materialet. Tre syv behövs, varav gärna en från Göteborg, och intresserad tar själv direktkontakt med Josefin på e-postadress

josefin.claesson@grkom.se

3. Studie- och yrkesvägledning i GR

Catarina Gustafsson berättade att arbetsutskottet (au) bestämt att nätverket ska göra ett presentationsmaterial över syv-arbetet inom GR. Materialet ska sedan i ett första skede visas för UC (Utbildningschefsnätverket) vilka har bett oss att ta fram goda exempel från syv-arbetet i kommunerna. Vi har redan ett underlag i det material vi arbetade fram under 2014 och vi kan börja med att ta fram de exempel som rör syv i tidiga åldrar.

Catarina informerade också att au ser över dokumentet Policy för studie- och yrkesvägledning inom GR då det behöver revideras.

4. Vårt fortsatta kvalitetsarbete

På förra nätverksträffen diskuterade vi vad de etiska riktlinjerna betyder för syv samt vad de specifikt betyder i det dagliga syv-arbetet.

Idag hade Catarina Gustafsson förberett nedanstående två frågor vilka diskuterades i mindre grupper:

1) Hur kan vi visa/säkerställa att vägledningssamtalet är ett professionellt samtal som följer en struktur?

2) Hur kan vi mäta/se om vägledningssamtalet ger en effekt i den sökandes beslutsprocess?

Fråga 1 gav bl a följande förslag och kommentarer:

- Att inleda samtalet med att förklara hur det går till och förklara att man följer en uppsatt samtalsmodell. Man kan också ha en cirkeldiagram med samtalsstrukturen uppritad på ett enkelt och informativt sätt. Viktigt att eleven förstår att det inte bara är lite småprat som pågår utan att man följer en röd tråd under samtalet.

- Man kan be att en kollega är med under samtalet och som därefter ger feedback på hur samtalet genomfördes.

- Filma samtalet och därefter tillsammans med kollega gå igenom samtalet med möjlighet till feedback.

- Bra att sammanfatta samtalet och också fråga eleven hur hen själv kan eller tänker gå vidare. På så vis får man elevens feedback på samtalet.

Fråga 2 gav bl a följande förslag och/eller kommentarer:

- Kan man verkligen mäta resultatet? Mäter man på kort eller på lång sikt? Hur passar det in med Det livslånga lärandet?

- Vem vill veta och varför? Kan finnas ekonomiska respektive politiska perspektiv, eller är de kanske desamma?

(3)

KOMMUNALFÖRBUNDET GR

3

Catarina underströk vikten av att vi själva blir medvetna om och reflekterar över våra vägledningssamtal. Inför nästa nätverksträff uppmanas vi också att fundera på följande fråga som Anna Karlsson hade uppe i sin presentation:

Etiska dilemman:

Vad är din drivkraft till att bli en mer tolerant eller ”erkännande” person i din yrkesroll?

5. Utmärkelsen Samverkan skola - arbetsliv

Anna Karlsson, Mölndal, berättade om det syv-projekt som pågått på Sinntorpsskolan i Lindome och som lett till att skolan vann Utmärkelsen 2014. Målsättningen var att integrera vägledningen i tidig ålder. Tidigare hade skolan enbart prao i åk 8 och 9 men genom att ta bort en vecka i åk 8 frigjorde en veckas syv-tid som lades ut på olika aktiviteter från åk 6, där syv och pedagoger arbetar tillsammans. Annas presentation finns med som bilaga till dessa anteckningar.

6. Skuggning

Catarina Gustafsson vill att vi tar del av varandras arbete varför nätverket ges i uppdrag att skugga varandra i vardagen för att se hur syv i ex grannkommunen arbetar. Det behövs dock lite struktur innan vi startar och Anna Karlsson och Annelie Kenne anmälde sig att tillsammans med Catarina ta fram ett underlag till arbetsmaterial som vi kan använda oss av före, under och efter skuggningen.

7. Mångkulturell vägledning

Anna Karlsson, Mölndal, informerade om kommunens arbete med Mångkulturell vägledning vilket har resulterat i en Lokal arbetsplan i ett fleretniskt och pluralistiskt samhälle. Man vill på så vis synliggöra kommunens flyktingar och deras behov av studie- och yrkesvägledning samt förmedla ett genonomtänkt bemötande från skolan.

Den klassiska definitionen av mångkultur fokuserar oftast på kön och etnicitet men behöver också inkludera andra identitetsfaktorer så som sexuell

läggning, förmåga, ålder, religion, socioekonomisk status och språk.

Fyra studievägledare i Mölndal har varit på en fyradagarskurs i Mångkultur som gavs i Skolverkets regi. Kursen fokuserade bl a på förhållningssätt och etiska dilemman vid vägledning och deltagarna gavs många möjligheter till diskussioner och reflektioner över sina åsikter och synpunkter rörande invandring och flyktingskap. Anna kan varmt rekommendera kursen vilken går i Stockholm men är avgiftsfri. Anna hälsar också att syv i Mölndal gärna kommer ut till GR-kommuner och ger en hel föreläsning om detta.

8. Kompetensinventering

Vi diskuterade syv:s behov av kompetensutveckling ur ett regionalt perspektiv. De större kommunerna erbjuder sina syv en hel del kurser, föreläsningar mm medan andra

kommuner i stort sett inte erbjuder något alls. Kan vi tillsammans med GRs Pedagogiska center tillsammans beställa kompetensutveckling och på så vis få ner kostnaderna eller behöver nätverket i så fall själva anordna detta? Vem ska i så fall ha den tiden och vem har kompetensen och kontakterna? Och vill alla kommuner vara med och betala för sina syv?

(4)

KOMMUNALFÖRBUNDET GR

4

Frågan får gå tillbaka till au som får arbeta fram en strategisk fortbildningsplattform. Det är dock viktigt att nätverket kommer med förslag till vad för kompetensutveckling, ur ett regionalt perspektiv, som vi bör föreslå. Var och en uppmanas att mejla in sina idéer till Susanne Carlström på mejl: suc@grkom.se inför au den 14 april.

9. Vägskäl

Carolina Dahlberg, GR, berättade om spelet Vägskäl samt beskrev dess syfte och upplägg. Vi fick också en kort visning. Vägskäl är ett interaktivt spel där tre personer med helt olika karaktärer söker jobb. Den som spelar spelet får sedan ta reda på information om de tre sökanden samt fatta beslut om till vem de erbjuder jobbet, dvs prova på att vara chef för en stund. Alla skolor får fritt använda spelet, enskilt eller i grupp med elever, och spelet är också anpassat för att kunna spelas i mobilen. Till spelet hör också handledning för syv respektive för lärare. Spelet finns att nå på adress

www.påjobbet.se

Nästa möte är

Torsdag den 7 maj kl 13.30-16.30

Du som vill att någon fråga ska tas upp i au (arbetsutskottet) inför nästa nätverksmöte mejlar in frågan/önskemålet senast den 13 april till Susanne Carlström på mejladress suc@grkom.se

Catarina Gustafsson Susanne Carlström

Ordförande Sekreterare

Inbjudan, anteckningar och övrigt material från SYV-nätverkets möten återfinns på GR Utbildning,

References

Related documents

Behörighet: saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram och har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller ungdomar som vill ha en mer allmänt

serviceprogrammet på AST-enheten, FS-ST kommer vara det

• En sökande till nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:.. På grund av

Plats: GR, Gårdavägen 4, entrén mitt emot Dahls. Långrummet en trappa ner. Wictoria Kovats, GR, informerar om vårens event. Margaretha Wåhlin vill slå ett slag för

Anna Karlsson och Louise Paulsson berättade om sitt uppdrag från nätverket att ta fram förslag till hur dagen kan uppmärksammas.. De har dels med en annons i tidningen SJU8NIO och

Catarina berättar om kommande tänkt arbete för att synliggöra SYV´s kompetens med rätt fokus i GR (10 min).. Vårt

Utöver dialogen kring karriärtjänster och nyanlända elever presenterade Per-Arne kort vad SKL arbetar med på skolområdet: hur göra läraryrket attraktivt, Leda för resultat

Gymnasieantagningen har förståelse för att syv i mindre kommuner har svårt att få ihop sin semester samtidigt som hen ska vara tillgänglig för eleverna hela sommaren. Ett tips