Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Micronic Laser Systems AB (publ.)

Full text

(1)

Prospekt avseende upptagande till

handel av nyemitterade aktier i

Micronic Laser Systems AB (publ.)

(2)

Sammanfattning 4

Riskfaktorer 8

Bakgrund och motiv 11

Proformaräkenskaper 13

Revisorsrapport avseende proformaredovisning 17

Beskrivning av Micronic 18

Finansiell översikt Micronic 31

Aktiekapital och ägarförhållanden 44

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 46

Bolagsstyrning 49

Bolagsordning 52

Legala frågor och övrig information 53

Skattefrågor i Sverige 56

Beskrivning av MYDATA 58

Finansiell översikt MYDATA 67

Teknisk ordlista 73

Adresser 74

VIKTIG INFORMATION

Lista: NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, Information Technology ISIN-kod: SE0000375115

Kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm: MICR

Delårsrapport för det andra kvartalet 2009 publiceras den 8 juli 2009 DEFINITIONER

Micronic eller Bolaget avser i detta prospekt Micronic Laser Systems AB (publ.), org. nr. 556351-2374, eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Micronic Laser Systems AB (publ.) är moderbolag (även benämnd enbart

”Koncernen”).

MYDATA avser i detta prospekt MYDATA automation AB, org. nr. 556238-6739, eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken MYDATA automation AB är moderbolag.

Skanditek avser i detta prospekt Skanditek Industriförvaltning AB (publ.), org. nr. 556235-4141.

Transaktionen avser i detta prospekt Micronics förvärv av MYDATA automation AB.

Den Nya Koncernen avser i detta prospekt det sammanslagna bolaget efter Transaktionen.

Prospektet avser detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen i Micronic med anledning av upptagandet till handel av aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm.

(3)

HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING

Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen skall införlivas via hänvisning och utgöra en del av Prospektet:

1. Micronics reviderade årsredovisning för 2006, inklusive revisionsberättelse.

2. Micronics reviderade årsredovisning för 2007, inklusive revisionsberättelse.

3. Micronics reviderade årsredovisning för 2008, inklusive revisionsberättelse.

4. Micronics delårsrapport januari-mars 2009.

5. MYDATA:s reviderade årsredovisning för 2006, inklusive revisionsberättelse.

6. MYDATA:s reviderade årsredovisning för 2007, inklusive revisionsberättelse.

7. MYDATA:s reviderade årsredovisning för 2008, inklusive revisionsberättelse.

Micronic och MYDATA:s årsredovisningar för 2006, 2007 och 2008, vilka har införlivats i detta Prospekt genom hänvisning, har reviderats av Anders Malmeby respektive Göran Abrahamsson, auktoriserade revisorer.

Revisionsberättelserna för 2006, 2007 och 2008 finns intagna i årsredovisningarna för respektive år. De aktuella revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar.

Kopior av Prospektet och alla Micronics finansiella rapporter kan erhållas från Micronic, telefon 08- 638 52 00 samt även elektroniskt via Micronics hemsida, www.micronic.se. Alla finansiella rapporter som berör MYDATA kan erhållas från MYDATA, telefon 08-475 55 00.

Styrelsen i Micronic har kallat till extra bolagsstämma i Micronic att hållas den 2 juli 2009 och föreslagit bolagsstämman att besluta om emission av högst 26 111 077 nya aktier i Micronic. Enligt styrelsens förslag skall aktieägarna i MYDATA äga rätt att teckna de nya aktierna mot vederlag i form av aktier i MYDATA. Eftersom antalet aktieägare i MYDATA understiger 100 behöver inget prospekt upprättas med anledning av erbjudandet att teckna de nya aktierna i Micronic.

Prospektet har således upprättats endast med anledning av att de nya aktierna i Micronic avses tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar.

Detta Prospekt kan innehålla framåtriktad information. Sådan information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”skall”,

”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”, ”prognostiseras”, ”försöker” eller

”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Denna framåtriktade information speglar Micronics styrelses och företagslednings nuvarande förväntningar baserat på idag tillgänglig information och bygger på ett antal antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför företagsledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. All framåtriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Micronic och dess styrelse har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framåtriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. All framåtriktad information som kan tillskrivas Micronic eller personer som agerar å dess vägnar är föremål för de förbehåll som finns i eller som hänvisas till i detta avsnitt.

Förutom vad som framgår av revisorns rapport på sidan 17 eller annars uttryckligen anges har ingen information i detta Prospekt reviderats eller granskats av Bolagets revisorer.

Detta Prospekt innehåller inte något erbjudande om förvärv av aktier i Micronic. Detta Prospekt får inte

distribueras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller andra länder där distribution av Prospektet kräver tillstånd eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller där sådan distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller andra regler.

Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta Prospekt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta Prospekt har upprättats i enlighet med direktiv 2003/71/EG av Europaparlamentet och ministerrådet

(”Prospektdirektivet”), Kommissionens förordning (EG) Nr. 809/2004 och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”).

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26

§§ LHF. Godkännande och registrering av detta Prospekt av Finansinspektionen medför inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna som lämnats i Prospektet är korrekta eller fullständiga.

(4)

Sammanfattning

Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan skall ses som en introduktion till

Prospektet. Varje beslut som baserar sig på detta Prospekt skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av Prospektet.

BAKGRUND OCH MOTIV

Den 19 maj 2009 undertecknade Micronic ett avtal om förvärv av samtliga aktier i MYDATA från Skanditek och MYDATA:s övriga aktieägare. Betalningen för aktierna i MYDATA avses erläggas genom nyemitterade aktier i Micronic. Skanditek, som är den största ägaren i MYDATA, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens (uttalande 2009:09) från den budplikt som annars skulle uppstå eftersom Skanditek efter

emissionens genomförande kommer att inneha cirka 38 procent av aktierna och rösterna i Micronic och därmed vara den största aktieägaren i Bolaget.

Transaktionen är beroende av att bolagsstämman i Micronic, som hålls den 2 juli 2009, godkänner nyemission av högst 26 111 077 aktier, vilket kräver stöd från två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

Detta Prospekt har upprättats för att möjliggöra upptagande till handel av de nya aktier som kommer att ges ut av Bolaget i samband med godkännande av Transaktionen. Antalet aktier som avses upptas till handel efter Transaktionens genomförande uppgår till över tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget, vilket medför en skyldighet att upprätta ett prospekt enligt 2 kap 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bakom Micronics styrelses beslut att föreslå bolagsstämman att förvärva MYDATA finns tre huvudsakliga affärsmässiga och finansiella skäl. En kombination av Micronic och MYDATA bedöms skapa betydande möjligheter inom den växande marknaden för elektronisk kapsling inom teknologi och produktion. Vidare förutses kompletterande kompetens i de båda bolagen bidra till synergier inom produktanskaffning, forskning och utveckling och administrativa funktioner. Därutöver förväntas en kombination av Micronic och MYDATA reducera fluktuationen både i omsättnings- och vinsthänseende på grund av bolagens olika affärscykler och kundstrukturer.

Utöver ovan beskrivna affärsmässiga och finansiella skäl för Transaktionen ser styrelsen även andra fördelar med en sammanslagning av Micronic och MYDATA. Givet bolagens relativt begränsade storlek förväntas en sammanslagning av bolagen ge en positiv effekt på kapitalmarknaderna genom ökat intresse från media, analytiker och investerare.

KORT OM MICRONIC

Micronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för fotomasker. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker.

Micronics mönsterritare för fotomasker används inom tre områden: tillverkning av bildskärmar framförallt för TV-apparater och datorer, tillverkning av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling.

Micronic har huvudkontor med utveckling, produktion och marknadsföring i Täby och en avdelning för strategisk utveckling i Göteborg. Därutöver har Micronic dotterbolag i Japan, Sydkorea, USA och Taiwan samt en filial i Kina.

Totala intäkter under 2008 uppgick till 569 MSEK med ett negativt rörelseresultat om 38 MSEK. Asien utgör Bolagets huvudsakliga marknad med 81 procent av intäkterna följt av USA med 19 procent av intäkterna under 2008. Micronics intäkter härrör dels från försäljning av system och dels från eftermarknadsförsäljning.

Under 2008 svarade försäljningen av system för 58 procent av intäkterna och eftermarknadsförsäljningen för 42 procent av intäkterna.

Micronics aktie är sedan den 9 mars 2000 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under kortnamnet MICR.

(5)

OPERATIVA OCH FINANSIELLA MÅL OPERATIVA MÅL

ƒ Bredda Bolagets ledande position inom litografiprodukter för bildskärmsmarknaden.

ƒ Bli den ledande leverantören av mönsterritare till halvledarmarknaden.

ƒ Skapa tillväxt inom nya affärsområden, utanför befintliga marknader.

FINANSIELLA MÅL

ƒ Årlig långsiktig rörelsemarginal om 15 procent.

ƒ Långsiktig soliditet om 60 procent.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2006-2008 är hämtad ur Micronics reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättas i enlighet med IFRS. Uppgifter avseende de första tre månaderna 2008 och 2009 har hämtats ur Micronics delårsrapport och upprättas i enlighet med IFRS och granskats översiktligt av Bolagets revisor.

Nedanstående sammandrag av Koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med Micronics reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för åren 2006-2008 samt Micronics delårsrapport för de första tre månaderna 2009, vilka införlivats via hänvisning i detta Prospekt.

Finansiella effekter av förvärvet av MYDATA är exkluderade i all finansiell information i detta avsnitt.

Konsoliderade proformaräkenskaper för Den Nya Koncernen för 2008 återfinns under avsnitt Proformaräkenskaper.

RESULTATRÄKNINGAR

1 jan–31 mars¹ 1 jan–31 mars¹

Belopp i MSEK 2009 2008 2008 2007 2006

Nettoomsättning 66,7 79,0 568,6 523,0 1 204,1

Kostnad sålda varor -55,6 -54,2 -407,2 -369,7 -550,0

Bruttoresultat 11,1 24,8 161,5 153,2 654,1

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 121,6 0,3 3,4

Forsknings- och utvecklingskostnader -47,1 -35,6 -149,6 -279,0 -318,5

Försäljningskostnader -8,0 -12,0 -52,9 -48,7 -112,2

Administrationskostnader -23,5 -21,1 -96,4 -103,3 -81,1

Övriga rörelsekostnader 0,0 1,9 -21,6 -13,3 -23,3

Rörelseresultat -67,4 -42,0 -37,5 -290,8 122,6

Finansiella intäkter 1,4 3,9 13,3 14,2 13,8

Finansiella kostnader -1,2 -3,1 -11,4 -10,9 -10,1

Finansnetto 0,2 0,8 1,9 3,3 3,7

Resultat före skatt -67,2 -41,2 -35,5 -287,6 126,2

Skatt 16,9 12,0 4,9 80,0 -33,3

Periodens resultat -50,3 -29,2 -30,7 -207,5 92,9

1) Uppgifterna har varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.

Helår

(6)

BALANSRÄKNINGAR

31 mars¹ 31 mars¹

Belopp i MSEK 2009 2008 2008 2007 2006

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 113,5 98,2 126,8 83,9 168,2

Materiella anläggningstillgångar 80,4 235,4 85,9 246,4 306,1

Långfristiga fordringar 36,7 5,3 38,1 5,3 5,2

Uppskjutna skattefordringar 108,5 94,3 90,8 76,6 3,4

Summa anläggningstillgångar 339,2 433,2 341,5 412,2 482,8

Varulager 317,8 373,2 309,7 333,6 353,3

Övriga omsättningstillgångar 232,9 292,9 353,9 310,2 245,8

Likvida medel 404,8 351,2 371,4 450,7 627,8

Summa omsättningstillgångar 955,5 1 017,2 1 034,9 1 094,5 1 226,9

SUMMA TILLGÅNGAR 1 294,7 1 450,4 1 376,4 1 506,7 1 709,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 836,2 876,8 888,6 907,5 1 109,8

Summa långfristiga skulder 32,0 247,4 177,8 207,3 268,2

Summa kortfristiga skulder 426,5 326,2 310,0 391,9 331,7

Summa skulder 458,5 573,6 487,9 599,2 599,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 294,7 1 450,4 1 376,4 1 506,7 1 709,7

1) Uppgifterna har varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.

31 december

KASSAFLÖDESANALYS

1 jan–31 mars¹ 1 jan–31 mars¹

Belopp i MSEK 2009 2008 2008 2007 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,1 -65,9 -105,8 -77,3 219,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,6 -26,5 124,5 -44,6 -97,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,7 -5,3 -102,2 -54,4 -50,9

Periodens kassaflöde 33,8 -97,7 -83,5 -176,3 70,7

Likvida medel vid periodens början 371,4 450,7 450,7 627,8 561,9

Kursdifferens i likvida medel -0,4 -1,8 4,2 -0,8 -4,8

Likvida medel vid periodens slut 404,8 351,2 371,4 450,7 627,8

1) Uppgifterna har varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.

Helår

(7)

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

I tabellen nedan återges Bolagets ägarstruktur i sammandrag före respektive efter Transaktionen (baserat på siffrorna per 31 mars 2009).

Ägare Antalet aktier Antalet aktier

Skanditek Industriförvaltning 0 0,0% 24 801 073 38,0%

Swedbank Robur fonder 4 207 636 10,7% 4 207 636 6,4%

Catella fonder 3 915 284 10,0% 3 915 284 6,0%

Fjärde AP-fonden 3 524 400 9,0% 3 524 400 5,4%

Alecta 2 845 000 7,3% 2 845 000 4,4%

Lannebo fonder 2 358 000 6,0% 2 358 000 3,6%

SHB fonder 1 795 870 4,6% 1 795 870 2,8%

AMF Pension fonder 1 507 500 3,8% 1 507 500 2,3%

Morgan Stanley fonder 1 287 942 3,3% 1 287 942 2,0%

Pharos Invest AS 831 018 2,1% 831 018 1,3%

Övriga 16 893 966 43,1% 18 203 970 27,9%

Totalt 39 166 616 100,0% 65 277 693 100,0%

Före Transaktionen Efter Transaktionen Andel av kapital

och röster

Andel av kapital och röster Per 31 mars 2009

RISKFAKTORER

En investering i aktier är alltid förenad med risktagande och i detta avseende utgör Den Nya Koncernen inget undantag. Den Nya Koncernens verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat marknadsrisker, politiska risker, konkurrenter, utveckling, leverantörer, finansiell ställning, skatterisker, valutarisk, kreditrisk, framtida kapitalbehov, kunder, nyckelpersoner och medarbetare, produktansvar och immateriella rättigheter, egendomsrisker samt uteblivna synergieffekter och integrationsproblem. Detta utgör ett urval av riskfaktorer som har betydelse för Den Nya Koncernen och/eller vid en investering i Micronic- aktien. För mer utförlig information se avsnittet Riskfaktorer.

KORT OM MYDATA

MYDATA utvecklar, tillverkar och marknadsför system för flexibel elektronikproduktion, framförallt avancerad utrustning vid ytmontering av elektroniska komponenter och stencilfria lodpastatryckare. Utifrån en

modulbaserad hårdvaru- och mjukvarudesign har MYDATA:s utrustning utvecklats för att uppnå en flexibel och effektiv elektronikproduktion. Genom fokus på korta ledtider vid produktionsomställningar och på att uppnå lägsta möjliga enhetskostnad när det gäller ytmontering av elektroniska komponenter, har MYDATA skapat en stor global kundbas med återkommande kunder.

MYDATA har huvudkontor i Bromma och koncernen har totalt 287 anställda per 31 mars 2009.

Produktutveckling och tillverkning sker i Sverige. MYDATA har försäljning och service i Sverige samt via egna dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, USA, Japan och Singapore. Bolaget har också försäljning i Kina via en egen filial. Därutöver finns ett stort antal distributörer och agenter världen över.

Under 2008 uppgick MYDATA:s omsättning till 625 MSEK med ett negativt rörelseresultat om 31 MSEK1.

TIDSPLAN

Beslut om nyemission av högst 26 111 077 aktier fattas vid bolagsstämma i Micronic 2 juli 2009 Första dagen för handel av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm 13 juli 2009

1 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

(8)

Riskfaktorer

En investering i aktier är alltid förenad med risktagande och i detta avseende utgör Den Nya Koncernen inget undantag. Potentiella investerare bör noga överväga all information som lämnas i Prospektet och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i de erbjudna aktierna innebär. Var och en av nedanstående risker och övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet kan ha en väsentlig negativ påverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter, eller medföra att värdet på Den Nya Koncernens aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. De risker och osäkerheter som beskrivs nedan är inte ordnande efter betydelse och utgör inte heller de enda risker och osäkerheter som Den Nya Koncernen ställs inför. Ytterligare risker och osäkerheter som Den Nya Koncernen inte känner till, eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Den Nya Koncernen.

OMVÄRLDSRELATERADE RISKER MARKNADSRISKER

Den Nya Koncernens försäljning är till stor del relaterad till investeringar inom elektronikindustrin. På kort sikt kan Den Nya Koncernens verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning påverkas negativt av fortsatt begränsade investeringar inom industrin. Dessa risker kan ytterligare förstärkas av den allmänt turbulenta situation som nu råder och som orsakar en svag konjunktur. Även om Den Nya Koncernen utvidgar

produktutbudet samt vidtar andra åtgärder för att minska dessa marknadsrisker kvarstår det faktum att Den Nya Koncernen är beroende av konjunkturen och att en nedgång i världsekonomin kan få avsevärda negativa konsekvenser för dess verksamhet.

POLITISKA RISKER

Den Nya Koncernen har huvuddelen av produktionen, liksom utvecklingen, förlagd till Sverige. De flesta av kunderna finns däremot i Asien, USA och Europa. Dotterbolag finns etablerade i Japan, USA, Taiwan, Sydkorea, Frankrike, Storbritannien, Singapore, Nederländerna och Tyskland där de erbjuder service och kundsupport samt bedriver försäljning. De länder där Den Nya Koncernen verkar bedöms i dagsläget inte innebära några väsentliga politiska risker. Det kan dock inte uteslutas att politiska förändringar medför att sådana risker uppstår, vilket skulle kunna påverka Den Nya Koncernens verksamhet negativt.

KONKURRENTER

Den Nya Koncernen verkar på en konkurrensutsatt marknad. En del av konkurrenterna är företag med större ekonomiska resurser än Den Nya Koncernen. En omfattande satsning från en konkurrent inom det område som Den Nya Koncernen verkar skulle kunna leda till försämrad omsättning och lägre marginaler för Den Nya Koncernen.

UTVECKLING

Den tekniska utvecklingen är mycket snabb inom de områden där Den Nya Koncernen verkar och förmågan att leverera produkter på utsatt tid är därför central. Den Nya Koncernen är också utsatt för en

utvecklingsrisk, vilket omfattar risken för att den forskning och utveckling som bedrivs inte leder fram till nya lönsamma affärsmöjligheter i önskad utsträckning. Även om Den Nya Koncernen vidtar åtgärder för att minimera dessa risker kan det aldrig säkerställas att utvecklingsrisker inte uppstår som får negativ inverkan på verksamheten. Problem relaterade till nya tekniska lösningar kan också leda till oväntade och betydande garantikostnader.

LEVERANTÖRER

Vissa av de komponenter som ingår i tillverkningen av Den Nya Koncernens system säljs av ett fåtal leverantörer. Den Nya Koncernen arbetar kontinuerligt med att utvärdera alternativa leverantörer av sådana kritiska komponenter, eftersom det innebär en risk att vara beroende av ett fåtal leverantörer. Det kan dock inte garanteras att detta arbete kommer att vara framgångsrikt, varför det inte kan uteslutas att problem med leverantörer kan komma att påverka Den Nya Koncernens verksamhet negativt.

FINANSIELL STÄLLNING

Det kan inte uteslutas att konjunkturen försämras ytterligare vilket som nämnts ovan kan påverka Den Nya

(9)

beroende av antaganden beträffande framtida kassaflöden som kan påverkas negativt vid en försämrad konjunktur. Särskilt exponerad i detta avseende är värderingen av uppskjutna skattefordringar samt

aktiverade utgifter för utveckling. Om dessa antaganden skulle visa sig felaktiga kan detta påverka Den Nya Koncernens egna kapital negativt.

SKATTERISKER

Den Nya Koncernen bedriver sin verksamhet i flera länder. Verksamheten, inklusive transaktioner inom koncernen, bedrivs i enlighet med Den Nya Koncernens tolkning av tillämpliga lagar och regler. Det kan dock inte uteslutas att Den Nya Koncernens tolkningar visar sig felaktiga. Olika länders skattemyndigheter kan också ha motstående intressen beträffande prissättning av koncerninterna transaktioner, vilket kan påverka Den Nya Koncernen negativt. Genom lagändringar eller myndighetsbeslut kan Den Nya Koncernens skattesituation försämras.

VALUTARISK

Den Nya Koncernens enskilt största finansiella risk är valutarisken. Den Nya Koncernens fakturering sker nästan uteslutande i utländsk valuta. Produkterna och servicen säljs framför allt i USD, JPY och EUR.

Växelkursen för utländska valutor gentemot den svenska kronan har under de senaste åren fluktuerat och det kan därför inte uteslutas att sådana framtida förändringar kan komma att påverka Den Nya Koncernens resultat och ställning negativt.

KREDITRISK

Genom sin verksamhet är Den Nya Koncernen utsatt för kreditrisker. Kreditrisker delas upp i risker hänförliga till försäljningen och därtill hörande derivattransaktioner (motpartsrisk) och risker i samband med

likviditetshanteringen. I samband med försäljning uppstår en kundkreditrisk, innebärande att Den Nya Koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden i form av betalning. Motpartsrisk innebär att motparten, ett finansiellt institut, inte kan fullgöra sina förpliktelser vid förfallotidpunkten. Även om Den Nya Koncernen endast gör derivataffärer med de största bankerna i Sverige kan denna risk inte uteslutas.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Den Nya Koncernen kan komma att behöva avsevärda medel för att kunna utveckla sin verksamhet och andra produkter och tjänster som krävs för att attrahera aktörerna på marknaden. I det fall Den Nya

Koncernen inte kan generera tillräckliga vinstmedel kan Den Nya Koncernen behöva anskaffa externt kapital för att fortsätta utveckla och bedriva sin verksamhet. För närvarande finns inga åtaganden från aktieägare eller andra att tillskjuta nytt kapital. Det kan därför inte garanteras att ett eventuellt behov av externt kapital kommer att kunna tillgodoses på acceptabla villkor, eller alls.

KUNDER

Antalet tillverkare av fotomasker i världen är begränsat, vilket för Den Nya Koncernens del medför en koncentration av kundrisken. En fortsatt låg orderingång från, och försäljning till, en av Den Nya Koncernens viktigare kunder kan på kort sikt få effekt på resultat och ställning. Resultatet under en tidsperiod kan påverkas av förskjutningar i tiden av leveranser av enskilda system, uppkomna som ett resultat av

förändrade förutsättningar hos en kund. Utvecklingen går inom vissa delar av Den Nya Koncernen även mot färre men större enskilda affärer, vilket kan leda till en längre försäljningsprocess och svängningar i

resultatet.

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

Den Nya Koncernens nyckelpersoner har en bred kompetens och lång erfarenhet inom Den Nya Koncernens verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa

konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. Den Nya Koncernens möjligheter till fortsatt expansion är beroende av att bolaget lyckas behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbetare. Det är därför centralt att Den Nya Koncernen uppfattas som en attraktiv arbetsplats som erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det kan inte uteslutas att Den Nya Koncernen misslyckas med sina strävanden i det här avseendet, vilket skulle kunna leda till att kvalificerade medarbetare inte kan behållas eller rekryteras.

(10)

PRODUKTANSVAR OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Genom sin verksamhet ikläder sig Den Nya Koncernen produktansvar, vilket innebär person- och

egendomsskador orsakade av Den Nya Koncernens produkter hos kund eller annan tredje part skulle kunna leda till att anspråk ställs på bolag inom Den Nya Koncernen. För denna typ av risker har Den Nya

Koncernen tecknat normala försäkringar. Det kan dock inte garanteras att dessa försäkringar täcker samtliga skadesituationer som kan uppstå, varför eventuellt produktskadekrav skulle kunna påverka Den Nya

Koncernen negativt.

Den Nya Koncernens framgångar är också beroende av dess förmåga att skydda affärshemligheter. Den Nya Koncernen använder olika tillvägagångssätt för att skydda konfidentiell information. För att minska Den Nya Koncernens risker inom det immaterialrättsliga området pågår det ett kontinuerligt arbete för att genom patent och licensavtal säkra användandet av ny innovativ teknik. Oaktat vidtagna åtgärder finns risk för att affärshemligheter eller motsvarande kan komma att nyttjas av utomstående på ett sådant sätt att Den Nya Koncernens konkurrensförmåga blir nedsatt.

EGENDOMSRISKER

Genom sin verksamhet med bland annat produktion och utveckling utsätts Den Nya Koncernen även för traditionella egendomsrisker, såsom till exempel brand- och vattenskador, stöld och förmögenhetsbrott med mera, vilket skulle kunna leda till allvarliga driftsstörningar. Även om Den Nya Koncernen vidtar åtgärder för att minimera dessa risker och att kunna hantera driftstörningar kan det aldrig säkerställas att driftstörningar inte får negativ inverkan på verksamheten.

RISKER RELATERADE TILL FÖRVÄRVET AV MYDATA UTEBLIVNA SYNERGIEFFEKTER OCH INTEGRATIONSPROBLEM

Även om Bolaget bedömer att förvärvet av MYDATA kommer att resultera i positiva synergieffekter finns det inga garantier för att så kommer att bli fallet. Därtill är förvärv alltid förenade med risker i form av potentiella integrationsproblem när verksamheterna skall slås samman.

MICRONICS KOMMANDE HUVUDÄGARE KOMMER ATT HA BETYDANDE RÖSTSTYRKA OCH KAN KOMMA ATT PÅVERKA FRÅGOR SOM KRÄVER GODKÄNNANDE AV AKTIEÄGARE

Efter nyemissionen kommer Micronics nya huvudaktieägare, Skanditek, att kontrollera cirka 38 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Skanditek kan komma att ha möjlighet att påverka frågor som kräver godkännande av aktieägarna, inklusive val av styrelseledamöter. Denna ägarkoncentration behöver inte vara i Micronics övriga aktieägares intresse.

(11)

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Micronic har upprättat detta Prospekt och ansvarar för Prospektets innehåll. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen för Micronic känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att

säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta Prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Micronic som skapas av Prospektet är utelämnat.

Beskrivningen av MYDATA i Prospektet har hämtats från offentligt tillgängligt material samt information som har tillställts Micronic inom ramen för den legala och finansiella due diligence-undersökning som Micronic har gjort av MYDATA inför Transaktionen. Denna information rörande MYDATA har återgivits korrekt i

Prospektet och, såvitt Micronic kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av MYDATA, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna

informationen felaktig eller missvisande. Informationen rörande MYDATA i Prospektet har även granskats av styrelsen i MYDATA.

Den 19 maj 2009 undertecknade Micronic ett avtal om förvärv av samtliga aktier i MYDATA från Skanditek och MYDATA:s övriga aktieägare. Betalningen för aktierna i MYDATA avses erläggas genom nyemitterade aktier i Micronic. Skanditek, som är den största ägaren i MYDATA, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens (uttalande 2009:09) från den budplikt som annars skulle uppstå eftersom Skanditek efter

emissionens genomförande kommer att inneha cirka 38 procent av aktierna och rösterna i Micronic och därmed vara den största ägaren i Bolaget.

Transaktionen är beroende av att bolagsstämman i Micronic, som hålls den 2 juli 2009, godkänner

nyemission1 av högst 26 111 077 aktier, vilket kräver stöd från två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

Detta Prospekt har upprättats för att möjliggöra upptagande till handel av de nya aktier som kommer att ges ut av Bolaget i samband med godkännande av Transaktionen. Antalet aktier som skall ges ut vid

Transaktionen uppgår till över tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget, vilket medför en skyldighet att upprätta ett prospekt enligt 2 kap 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

MOTIV TILL FÖRVÄRVET AV MYDATA

Till grund för Micronics styrelses beslut att föreslå bolagsstämman att förvärva MYDATA finns tre huvudsakliga affärsmässiga och finansiella skäl.

ƒ Micronic och MYDATA utvecklar var för sig produkter som konvergerar mot ett gemensamt

marknadsområde. Micronic har avancerad teknologi och erfarenhet kring mönsterritning av fotomasker.

Baserat på denna kunskap ser Micronic goda möjligheter att utveckla volymprodukter för direktritning inom elektronisk kapsling och i förlängningen avancerade kretskort. MYDATA har ett nytt produktområde för direktapplicering av lodpasta på kretskort, så kallad Jetting, vilket utgör nästa steg i förädlingskedjan efter direktritning. MYDATA har vidare väl etablerade produkter inom flexibel ytmontering samt en stor kompetens inom volymproduktion av komplex produktionsutrusning. En kombination av Micronic och MYDATA bedöms skapa en stark plattform för att vidareutveckla, producera och marknadsföra produktionsutrusningar inom värdekedjan från halvledarkretsar till färdiga kretskort.

ƒ Kompletterande kompetens i de båda bolagen förväntas bidra till synergier inom produktanskaffning, forskning och utveckling samt inom administrativa funktioner. Vidare väntas samarbetsfördelar uppstå genom optimerat resursnyttjande av bolagens två produktionsanläggningar. Micronic och MYDATA är idag verksamma inom något olika geografiska marknader vilket bedöms skapa möjligheter för MYDATA att förstärka marknadspositionen i de geografiska marknader där Micronic är starka såsom Japan, Sydkorea, Taiwan och Kina.

ƒ Micronic är verksamt på en marknad med låg förutsägbarhet på grund av att efterfrågan är fluktuerande, framförallt på kort sikt, och har hög cyklikalitet vilket ger en fluktuerande försäljning och vinst. MYDATA:s verksamhet är även den fluktuerande men med en affärscykel och kundstruktur som är mer stabil än Micronics. MYDATA:s kundstruktur är baserad på ett flertal mindre kunder till skillnad från Micronics, som

1 Micronic uppskattar att totala kostnader för transaktionen kommer att uppgå till cirka 12 MSEK.

(12)

består av ett relativt litet antal stora kunder. En kombination av Micronic och MYDATA förväntas därför reducera fluktuationen både i omsättnings- och vinsthänseende.

Utöver ovan beskrivna affärsmässiga och finansiella skäl för Transaktionen ser styrelsen även andra fördelar med en sammanslagning av Micronic och MYDATA. Givet bolagens relativt begränsade storlek förväntas en sammanslagning av bolagen ge en positiv effekt på kapitalmarknaderna genom ökat intresse från media, analytiker och investerare.

--- Stockholm den 15 juni 2009 Micronic Laser Systems AB (publ.)

Styrelsen

(13)

Proformaräkenskaper

FINANSIELLA PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV PROFORMAREDOVISNING

En proformaredovisning för Den Nya Koncernen har upprättats för perioden 1 januari 2008 - 31 december 2008 med utgångspunkt i tidigare offentliggjorda årsredovisningar från Micronic och MYDATA.

Proformaredovisningen har endast upprättats i syfte att informera hur förvärvet av MYDATA skulle ha kunnat påverka Micronics koncernbalansräkning per 31 december 2008 samt koncernresultaträkning för 2008.

Proformaredovisningen utgör en hypotetisk situation och beskriver inte Den Nya Koncernens verkliga resultat och finansiella ställning. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med de

redovisningsprinciper som Micronic tillämpar, International Financial Reporting Standards (IFRS). MYDATA:s resultaträkning och balansräkning har anpassats till IFRS mot bakgrund av att MYDATA:s årsredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Skillnaden mellan den information som lämnats i MYDATA:s årsredovisning och motsvarande rapportering enligt IFRS, är framförallt redovisning av utvecklingsutgifter och derivat (kassaflödessäkringar). Proformaredovisningen är upprättad som om Micronic förvärvat 100 procent av utestående aktier i MYDATA per 1 januari 2008.

Förvärvet är tänkt att ske mot likvid i form av högst 26 111 077 nyemitterade aktier (förutsatt att MYDATA:s samtliga minoritetsägare säljer sina aktier). Därmed kommer tidigare ägare i Micronic att äga cirka 60 procent av Micronic efter Transaktionen. Anskaffningsvärdet har i proformaredovisningen beräknats till 352 MSEK, baserat på en emissionskurs om 13,50 SEK per Micronic-aktie. Kursen, vilken motsvarar senaste betalkurs dagen innan Micronic offentliggjorde sin avsikt att förvärva MYDATA, den 20 april 2009. Det slutliga anskaffningsvärdet kommer att fastställas utifrån senaste betalkurs vid börsens stängning den 2 juli 2009, som är transaktionsdagen och den dag som det bestämmande inflytandet av MYDATA övergår till Micronic, förutsatt att Transaktionen godkänns på Micronics bolagsstämma.

I proformaredovisningen har anskaffningsvärdet för aktierna i MYDATA eliminerats mot eget kapital i

MYDATA-koncernen per 31 december 2008. Enligt Micronics bedömning ger en beräkning av övervärdet per detta datum en mer informativ bild av förvärvet än om det egna kapitalet per 1 januari 2008 använts.

Övervärdet i förvärvsanalysen har redovisats som goodwill (immateriella tillgångar) i

proformabalansräkningen. En detaljerad förvärvsanalys kommer att upprättas efter det att förvärvet har genomförts. I den slutliga förvärvsanalysen kommer övervärdet att baseras på transaktionsdagens börskurs enligt ovan, samt allokeras på tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen. I den utsträckning den slutliga förvärvsanalysen omfattar immateriella tillgångar utöver goodwill, kommer detta även att resultera i en effekt på uppskjuten skatt. Resultatet proforma har inte belastats med avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, vilket kan komma att utgöra en väsentlig skillnad i förhållande till framtida

redovisning.

(14)

PROFORMARESULTATRÄKNING 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2008

Belopp i MSEK

Nettoomsättning 568,6 625,2 - - 1 193,9

Kostnad sålda varor -407,2 -422,2 - - -829,3

Bruttoresultat 161,5 203,1 - - 364,5

Övriga rörelseintäkter 121,6 9,6 14,51) - 145,7

Forskning och utveckling -149,6 -110,5 -9,32) - -269,4

Försäljningskostnader -52,9 -103,8 - - -156,6

Administrationskostnader -96,4 -27,7 - - -124,1

Övriga rörelsekostnader -21,6 -1,7 -42,93) - -66,2

Rörelseresultat -37,5 -31,0 -37,6 - -106,1

Finansiella intäkter 13,3 5,7 -2,74) - 16,3

Finansiella kostnader -11,4 -3,0 - - -14,4

Finansnetto 1,9 2,7 -2,7 - 1,9

Resultat före skatt -35,5 -28,3 -40,3 - -104,2

Skatt 4,9 6,0 12,25) - 23,0

Årets resulat -30,6 -22,4 -28,1 - -81,2

1) Återläggning av valutakursförändringar derivatinstrument 14,5 MSEK enligt lokala redovisningsprinciper.

3) Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument.

4) Återläggning av ränteintäkter derivatinstrument.

5) Förändring uppskjuten skatt på justeringsposter (temporära skillnader).

2) Återläggning av kostnadsförda utvecklingsutgifter 14,5 MSEK samt årets avskrivning på tidigare aktiverade utvecklingsutgifter -23,8 MSEK netto -9,3 MSEK.

Proforma, Den Nya Koncernen Micronic,

koncernen MYDATA

Anpassning till IFRS MYDATA

Justering förvärvs- eliminering

(15)

PROFORMABALANSRÄKNING 31 DECEMBER 2008

Belopp i MSEK TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 126,8 0,0 80,6 1) 119,17) 326,4

Materiella anläggningstillgångar 85,9 7,7 - - 93,6

Långfristiga fordringar 38,1 8,3 - - 46,3

Uppskjutna skattefordringar 90,8 18,6 - - 109,4

Summa anläggningstillgångar 341,5 34,6 80,6 119,1 575,7

Varulager 309,7 121,6 - - 431,3

Kortfristiga fordringar 353,8 121,4 11,82,3) - 487,0

Likvida medel 371,4 21,1 - - 392,4

Summa omsättningstillgångar 1 034,9 264,0 11,8 - 1 310,7

SUMMA TILLGÅNGAR 1 376,4 298,7 92,4 119,1 1 886,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 888,6 194,5 39,0 119,16) 1 241,1

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 148,1 0,0 - - 148,1

Övriga långfristiga skulder 29,7 1,0 13,9 4) - 44,6

Summa långfristiga skulder 177,8 1,0 13,9 - 192,7

Kortfristiga räntebärande skulder 15,2 0,3 - - 15,5

Övriga kortfristiga skulder 294,9 102,9 39,55) - 437,2

Summa kortfristiga skulder 310,0 103,2 39,5 - 452,7

Summa skulder 487,9 104,2 53,4 - 645,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH

SKULDER 1 376,4 298,7 92,4 119,1 1 886,5

1) Aktiverade utvecklingsutgifter.

2) Återläggning av värdering av kundfordringar till terminskurs enligt lokala redovisningsprinciper.

3) Återläggning av premie, derivatinstrument.

4) Uppskjuten skatt på justeringsposter (temporära skillnader).

5) Derivatinstrument till verkligt värde.

6) Förvärvat eget kapital -233,5 MSEK, samt nyemitterat eget kapital 352,5 MSEK netto 119,1 MSEK.

7) Hela övervärdet i proformabalansräkningen har allokerats till goodwill. I samband med att slutlig förvärvsanalys upprättas kan övervärdet komma att även fördelas på andra tillgångs- eller skuldposter.

Proforma, Den Nya Koncernen Micronic,

koncernen

MYDATA, koncernen

Anpassning till IFRS MYDATA

Justering förvärvs- eliminering

FINANSIELLA EFFEKTER AV SAMGÅENDET

I proformabalansräkningen per 31 december 2008 har eget kapital ökat med 352 MSEK, baserat på en emissionskurs om 13,50 SEK i Transaktionen. Detta innebär att soliditeten i Den Nya Koncernen uppgår till 65,8 procent, vilket kan jämföras med 64,6 procent för Micronic per 31 mars 2009.

PROFORMAJUSTERINGAR UTVECKLINGSUTGIFTER

MYDATA kostnadsför samtliga forsknings- och utvecklingsutgifter. En del av dessa utvecklingsutgifter ska enligt IAS 38 aktiveras som immateriella tillgångar. Proformaresultaträkningen har belastats med

avskrivningar på dessa tillgångar.

(16)

DERIVAT

MYDATA säkrar löpande med 12 månaders framförhållning 65-75 procent av sina beräknade nettoflöden i USD och EUR. Redovisning av derivaten har anpassats till en redovisning enligt IFRS vilket innebär att säkringarnas verkliga värden redovisas i balansräkningen. Säkringsredovisning tillämpas inte utan förändring av verkligt värde på derivatinstrumenten redovisas över resultaträkningen.

FÖRVÄRVSBALANS

Det totala budvärdet på aktierna uppgår till 352 MSEK, beräknad på en emission av högst 26 111 077 nya aktier till kursen 13,50 SEK. Beloppet överstiger eget kapital i MYDATA, 233 MSEK, med 119 MSEK. I proformaredovisningen har detta värde klassificerats som goodwill. I samband med att slutlig förvärvsanalys upprättas kan övervärdet komma att även fördelas på andra tillgångs- eller skuldposter.

EMISSIONSUTGIFTER OCH TRANSAKTIONSUTGIFTER

I denna proforma har inte hänsyn tagits till eventuella transaktions- och emissionsutgifter.

Transaktionsutgifter som uppkommer och är direkt hänförliga till samgåendet kommer att inkluderas i anskaffningsvärdet i samband med att den slutliga förvärvsanalysen fastställs.

(17)

Revisorsrapport avseende proformaredovisning

Till styrelsen i Micronic Laser Systems AB (publ.), organisationsnummer 556351-2374

REVISORSRAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNING

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidan 13-16 i Micronic Laser Systems AB:s (publ.), Prospekt daterat den 15 juni 2009.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur det tilltänkta förvärvet av MYDATA automation AB, organisationsnummer 556238-6739, skulle ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för Micronic Laser Systems AB (publ.), per 31 december 2008 och koncernresultaträkningen för Micronic Laser Systems AB (publ.), för år 2008.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

REVISORNS ANSVAR

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess

beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare.

UTFÖRT ARBETE

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de förutsättningar som anges på sidan 13-16.

UTTALANDE

Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de förutsättningar som anges på sidan 13-16 och i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget.

Stockholm den 15 juni 2009 KPMG AB

Anders Malmeby Auktoriserad revisor

(18)

Beskrivning av Micronic

För förkortningar av tekniska begrepp som omnämns i detta avsnitt, se avsnitt Teknisk ordlista.

ÖVERSIKT

Micronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och

marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade

mönsterritare för fotomasker. Micronic tillverkar även mätsystem för

bildskärmsfotomasker.

Micronics mönsterritare för fotomasker används inom tre områden:

ƒ tillverkning av bildskärmar framförallt för TV-apparater och datorer,

ƒ tillverkning av halvledarkretsar och

ƒ avancerad elektronisk kapsling.

Micronic har huvudkontor med utveckling, produktion och marknadsföring i Täby och en avdelning för strategisk utveckling i Göteborg. Därutöver har Micronic dotterbolag i Japan, Sydkorea, USA och Taiwan samt en filial i Kina.

Micronics totala intäkter under 2008 uppgick till 569 MSEK med ett negativt rörelseresultat om 38 MSEK.

Asien utgör Bolagets huvudsakliga marknad med 81 procent av intäkterna följt av USA med 19 procent av intäkterna under 2008.

Micronics intäkter härrör dels från försäljning av system och dels från eftermarknadsförsäljning. Under 2008 svarade försäljningen av system för 58 procent av intäkterna och eftermarknadsförsäljningen för 42 procent av intäkterna.

Per 31 mars 2009 uppgick antalet anställda till 350 varav 241 i Sverige, 67 i Japan, 25 i Sydkorea, 12 i USA, 4 i Taiwan samt 1 i Kina.

Micronics aktie är sedan den 9 mars 2000 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under kortnamnet MICR.

INTÄKTER 2008 FÖRDELADE PER GEOGRAFISKT OMRÅDE

INTÄKTER 2008 FÖRDELADE PER PRODUKTOMRÅDE

Asien 81%

USA 19%

Efter- marknads försäljning

42%

System- försäljning

58%

Huvudkontor Strategisk utveckling Dotterbolag Filial Huvudkontor Strategisk utveckling Dotterbolag Filial Huvudkontor Strategisk utveckling Dotterbolag Filial

(19)

AFFÄRSIDÉ

Micronic och dess dotterbolag skall erbjuda produkter inom mönstergenerering till elektronikindustrin baserat på optiska lösningar.

MÅL OCH STRATEGI OPERATIVA MÅL

ƒ Bredda Bolagets ledande position inom litografiprodukter för bildskärmsmarknaden.

ƒ Bli den ledande leverantören av mönsterritare till halvledarmarknaden.

ƒ Skapa tillväxt inom nya affärsområden, utanför befintliga marknader.

FINANSIELLA MÅL

ƒ Micronics mål är att uppnå en årlig långsiktig rörelsemarginal om 15 procent.

ƒ Micronics mål är att uppnå en långsiktig soliditet om 60 procent.

STRATEGI

I syfte att nå uppsatta mål har en affärsplaneringsprocess utformats utifrån fem huvudelement:

ƒ Kunder: Micronic har ett starkt kundfokus och möter kundernas högt ställda förväntningar genom ett effektivt agerande på kortast möjliga tid. Systemen måste därför nå marknaden inom angivna tidsramar för att kunderna i sin tur ska kunna möta sina tidskrav.

ƒ Verksamhet: Fortgående verksamhetsförbättringsprogram inom utveckling, inköp, administration,

produktion, installation och service ökar effektiviteten och höjer kvaliteten i verksamheten. Förbättringarna syftar ytterst till kundnytta och aktieägarvärde.

ƒ Produkter: Tekniska innovationer utgör basen i Micronics verksamhet och är en nödvändighet för att kunna möta kundernas krav och behov. Detta kräver ett nära samarbete med kunderna och en integrerad produktutveckling som omfattar Bolagets alla funktioner.

ƒ Medarbetare: Innovationskraften inom Micronic är hög och Bolaget har en djup kompetens inom ett antal områden. Att ständigt vidareutveckla medarbetarnas kompetens i så väl bredd som djup är helt

avgörande för Bolagets förmåga att uppfylla kundernas krav.

ƒ Finans: För att säkerställa att Bolagets långsiktiga finansiella mål uppnås måste kommersiella möjligheter vägas mot tekniska, marknadsmässiga och finansiella risker. Genom en hög ambition inom finansiell styrning drivs ständiga förbättringar i form av ökad effektivitet och lägre kostnader för produkter och utförande.

HISTORIK

1989 Under februari bildades nuvarande Micronic med verksamhet inom tillverkning av utrustning som möjliggör ritning av fotomasker med användning inom halvledarindustrin. Bakgrunden till Bolagets teknik går tillbaka till 1970 då en grupp forskare började forska i mikrolitografi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med målet att utveckla utrustning som möjliggör ritning av fotomasker med användning inom halvledarindustrin.

1993–1995 En svag utveckling av halvledarmarknaden medförde att Micronic sökte efter andra

marknader för Bolagets teknik. Bolaget utvecklade en laserritare för skuggmasker vilket gav konstruktörerna stora möjligheter i utformningen av skuggmasker inom tillverkningen av TV-skärmar (CRT).

1996 LRS1100-systemet lanserades som blev industristandard för skuggmasktillverkning inom bildskärmindustrin. Samma år lanserades bärbara datorer vilket medförde att Micronic utvecklade laserritare som idag används för att producera platta bildskärmar till såväl bärbara som stationära datorer.

(20)

2000 Micronic noterades på Stockholmsbörsens O-lista. Bolagets omsättning uppgick samma år till 704 MSEK.

2003 Produktutbudet breddades genom lanseringen av en mätmaskin för fotomasker för bildskärmstillverkning. Micronic genomförde en företrädesemission som fulltecknades.

2005 Försäljningen av produkten LRS15000 som används vid produktion av

bildskärmsfotomasker ökade kraftigt. Micronic etablerade ett servicecenter, ATAC, i Japan.

I oktober lanserades Sigma7500.

2006 Micronic etablerade dotterbolag i Sydkorea. Produktserien FPS5100 introducerades för volymproduktion av fotomasker för avancerad elektronisk kapsling av halvledarkretsar.

2007 I oktober lanserades två nya laserritare för bildskärmar: Prexision-10 och Prexision-8.

Prexision-10 med inriktning mot produktion av större fotomasker för användning i nästa generations LCD-tillverkning, generation 8 (G8) och Prexision-8 med inriktning mot produktion av högkvalitativa fotomasker upp till och med generation 10 (G10).

2008 Under oktober introducerades laserritaren FPS5300 avsedd för produktion av stora fotomasker som används inom den växande marknaden för avancerad elektronisk kapsling, liksom för andra elektroniktillämpningar.

2009 Den 19 maj undertecknade Micronic ett avtal om förvärv av samtliga aktier i MYDATA från Skanditek och MYDATA:s övriga aktieägare.

MICRONICS TEKNIK

Micronics mönsterritare används för att rita fotomasker som i sin tur används som original vid

massproduktion av bildskärmar, halvledarchip och elektronisk kapsling. Tillverkningsprocessen kallas mikrolitografi och påminner om hur ett negativ används för att mångfaldiga fotografier. På liknande sätt används fotomasker för att mångfaldiga mönster på en glasskiva eller kiselskiva för att tillverka bildskärmar respektive halvledarchip. Till varje bildskärms- eller halvledarkonstruktion behövs ett antal fotomasker, en för varje lager i konstruktionen. En platt bildskärm kan ha upp till nio olika lager, en avancerad halvledare så många som 40 lager. Fotomasken tillverkas från ett fotomasksubstrat, normalt en kvartsglasskiva med ett tunt kromskikt och en tunn film av ett fotokänsligt material. En mönsterritare används för att exponera det fotokänsliga materialet, varefter fotomasken framkallas och etsas.

Micronics mönsterritare använder laser för att rita fotomasker. Alla bildskärmfotomasker ritas med

lasersystem, medan både laser- och elektronstrålebaserade system används till halvledarfotomasker. Laser kan användas för de flesta halvledarfotomaskerna, men vissa lager i ett avancerat chip kräver

elektronstråleritade fotomasker. Den dominerande tekniken på marknaden för de mest avancerade fotomasklagren är en elektronstråleteknik kallad Variable Shaped Beam (VSB). Ett VSB-system delar upp mönstret i mycket små rektanglar, som en i taget exponeras med en elektronstråle. Det är ett mycket högupplösande och noggrant sätt att rita mönstret, men har flera nackdelar såsom begränsad rithastighet och oförutsägbar rittid. Det tar idag upp till tio timmar att rita en avancerad fotomask med ett VSB-system.

Micronics laserbaserade mönsterritare Sigma kan med nästan samma mönsterupplösning rita fotomasken på en tredjedel eller en fjärdedel av tiden.

PRODUKTER

Micronics produkter utgörs av en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare som används för framställning av fotomasker (teknologin kallas mikrolitografi). Mönsterritare för fotomasker används av världens ledande elektronikföretag vid tillverkning av bildskärmar för framförallt TV-apparater och datorer, tillverkning av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker.

I tabellerna nedan framgår Bolagets systemutbud inom respektive produktområde.

(21)

BILDSKÄRMSPRODUKTER

System Tillämpning Upplösning/Generation

Prexision-10 TFT-LCD 0,75 µm/G11

Prexision-8 TFT-LCD 0,75 µm/G8

LRS15000-TFT3 TFT-LCD 0,75 µm/G8

LRS15000-TFT2 TFT-LCD 1,5 µm/G8

MMS15000 Mätning av bildskärmsfotomasker

HALVLEDARPRODUKTER

System Tillämpning Tekniknod

Sigma7500-II Halvledare ≥ 45 nanometer

Sigma7500HA Halvledare ≥ 65 nanometer

Sigma7500HT Halvledare ≥ 90 nanometer

Omega6800 Halvledare ≥130 nanometer

Omega6080 Halvledare ≥250 nanometer

PRODUKTER FÖR ELEKTRONISK KAPSLING

System Tillämpning Max fotomaskstorlek

FPS5300 Elektronisk kapsling 1100 x 1100 mm

MÖNSTERRITARE TILL BILDSKÄRMSFOTOMASKER

De största produktgrupperna bland mönsterritare till bildskämsfotomasker är Prexision och LRS15000.

Mönsterritarna i Prexision- och LRS serierna används vid produktion av fotomasker för platta bildskärmar TFT-LCD och färgfilter för dessa. Micronics senaste system, Prexision-10, möjliggör ritning av mönster som är 0,75 mikrometer och som klarar att hantera en fotomaskstorlek upp till närmare 2 meter, upp till och med generation 11 (G11), som används framförallt inom produktion av LCD-TV. Prexision-8 är avsedd för fotomasker upp till generation 8. System baserade på Prexisionplattformen har en högre bildkvalitet än de tidigare LRS-systemen.

MÖNSTERRITARE TILL HALVLEDARFOTOMASKER

De största produktgrupperna bland mönsterritare till halvledarfotomasker är Sigma 7500, Omega6800 och Omega6080. Sigma 7500 består av Deep Ultra Violet (DUV) optiska mönsterritare baserade på SLM-teknik, som ger en unik kombination av hög upplösning och hög rithastighet. Mönsterritarna inom Sigma serien är avsedda för produktion av fotomasker till halvledare för avancerade tekniknoder. Det finns tre modeller, Sigma7500HT, Sigma7500HA och Sigma7500-II, som inriktar sig mot tekniknoderna 90, 65 respektive 45 nanometer. Sigma7500-system används även inom tillverkning av avancerade bildsensorer (CCD) samt för avancerade fasskiftsfotomasker.

Omega6800 är en raster-scanritare med en mycket flexibel arkitektur som möjliggör fotomasktillverkarna att optimera kvaliteten och rithastigheten. Omega6800 är konstruerad för volymproduktion av fotomasker till halvledare för tekniknoderna 130 nanometer och större. En annan tillämpning för Omega-serien är produktion av fotomasker för bildsensorer som finns i digitalkameror och som även finns i de flesta mobiltelefoner.

Omega6080 är byggd på samma plattform, men erbjuder ännu högre produktivitet för tillverkning av lite enklare fotomasker till tekniknoderna 250 nanometer och större, samt för enklare fasskiftfotomasker.

MÖNSTERRITARE TILL ELEKTRONISK KAPSLING

FPS5300 är en mångsidig mönsterritare som kan hantera precisionstillämpningar för fotomasker upp till 1 100 x 1 100 millimeter. Den har konstruerats för att på bästa sätt tillgodose kundernas behov av flexibilitet, produktivitet och stabilitet. Flexibilitet är av stor betydelse då kunderna på denna marknad använder mönsterritaren till ett stort antal tillämpningar bland annat avancerad elektronisk kapsling, sensorer och enklare bildskärmar.

(22)

MÄTMASKIN TILL BILDSKÄRMSFOTOMASKER

MMS15000 är ett system för mätning av mönsterplaceringsnoggrannhet (registrering) på fotomasker för TFT-LCD. Mätprecisionen på 90 nanometer gör systemet till det i särklass mest noggranna på marknaden.

Maximal fotomaskstorlek är 1 300 x 1 500 millimeter, motsvarande generation 8.

SIGMA7500 OMEGA6080 FPS5300

PREXISION-10 LRS15000 MMS15000

EFTERMARKNADEN

Eftermarknaden för Micronics produkter består av servicekontrakt, uppgraderingar, tilläggsprodukter och konsulttjänster.

Eftermarknaden har fått en allt större betydelse för Micronic då servicekontrakt är en relativt stabil

intäktskälla även under perioder av svagare systemförsäljning. Ökningen av antalet sålda och installerade system har även medfört ökade intäkter från eftermarknadsförsäljningen. Den tekniska livslängden för Micronics produkter överstiger idag tio år. Under 2008 genomfördes en effektivisering inom

serviceorganisationen genom att ett nytt koncept kallat ”fem framgångsfaktorer för service” togs fram.

Konceptet är baserat på flera års förbättringsarbete inom serviceteamen som har resulterat i högre

systemprestanda och konceptet har fått ett positivt gensvar från kunderna. Med serviceorganisationens nya struktur har servicen förbättrats ytterligare samtidigt som Micronic har kunnat agera mer proaktivt, planera arbetet och balansera resurserna effektivare.

Eftermarknadsförsäljningen förväntas få en stor betydelse för Bolaget framöver och är relativt förutsägbar då antalet nya servicekontrakt följer nyförsäljningen. Garantitiden, vilket vanligtvis är ett år, innebär dock en fördröjning. Försäljningen av uppgraderingar, tilläggsprodukter och konsulttjänster förväntas också öka genom att antalet produkter och tjänster utökas.

Under 2008 uppgick intäkterna från eftermarknadsförsäljning till 238 MSEK, motsvarande 42 procent av intäkterna.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :