Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15

Full text

(1)

Minnesanteckningar  

förda vid tekniska referensgruppens möte  i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 

Närvarande: 

Per Andersson  Johan Berggren  Gun Djerf, ordförande  Kent Engström  Tomas Liljebergh  Per Nihlén   

Förhindrade: 

Marie Andersson   

Övriga närvarande: 

Börje Josefsson  Eva Stensköld  Hans Wallberg  Leif Johansson   

 

1. Inledning 

Ordföranden öppnade mötet, hälsade välkommen, samt ställde frågan  om ytterligare ärenden bör föras upp på dagordningen.  

 

Inga ytterligare ärenden fördes upp på dagordningen.  

 

2. Beslut om dagordning 

Referensgruppen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. 

 

3. Förgående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

 

4. OptoSunet – status och annan information 

Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom  OptoSunet utifrån den trafik‐ och tillgänglighetsstatistik som numera  finns tillgänglig via webben1. Tillgängligheten i OptoSunet har sedan  förra referensgruppsmötet präglats av enbart några fiberavbrott och  några brott i transmissionsutrustning, utan några totalavbrott till  redundant anslutna lärosäten. 

 

1 http://stats.sunet.se/

(2)

Per Nihlén rapporterade om ett avbrott för Adobe Connect Pro 

(nätmötestjänsten) på grund av en switch som inte fungerade som den  skulle.  

 

Kent Engström ställde frågan kring vilken status SMHI‐anslutningen har  och Börje Josefsson informerade om att de preliminärt vill köra igång till  hösten.  

 

5.  SUNET‐veckan i Växjö 3‐6 maj  

Referensgruppen var enig om att SUNET‐veckan i Växjö 3‐6 maj var ett  av de bättre arrangemangen som hållits. Det har till exempel inkommit  flera positiva kommentarer om att det hålls som ett samarrangemang  med flera delar under samma vecka.  

 

Referensgruppen var dock enig om att inför höstens SUNET‐vecka  tydligare arbeta med en programkommitté med representanter från  alla delar av SUNET‐veckan, samt med representanter från den lokala  högskola eller universitet som utgör evenemangsvärd.  

 

Referensgruppen enades också om att i anslutning till evenemanget  dela ut en enkät till deltagarna för att på så sätt få tillbaka feedback  som stöd inför framtida planering. Ett sätt att göra detta kan vara att  använda webb‐verktyget Surveymonkey (www.surveymonkey.com). 

Swami och e‐mötestjänsten har t ex använt sig av funktionen i  anslutning till vårens SUNET‐vecka med lyckat resultat. 

 

6. Höstens SUNET‐vecka  

Höstens SUNET‐vecka är planerad till 11‐15 oktober i samarbete med  Karlstads universitet.  

 

Programkommittén samordnas av Börje Josefsson som rapporterade att  ett möte har hållits och ett nytt möte planeras före sommaren. 

 

Börje Josefsson påpekade vikten av att vid möte i programkommittén  ha mandat från referensgruppen inom givna ramar för dessa SUNET  arrangemang. Referensgruppen beslutade sig för att gå igenom den 

”checklista för arrangörer till TREFpunkt” som man vanligen använder  sig av.  

 

Checklistan uppdaterades på flera punkter och referensgruppen beslöt  att uppdra till Gun Djerf att ansvara för att den i samråd med 

referensgruppen uppdateras helt och hållet. 

 

Referensgruppen diskuterade sedan tänkbara schemaläggningar och  innehållsförslag inför höstens SUNET‐vecka. 

 

Enligt ett första förslag från referensgruppen så skulle veckan kunna  disponeras enligt följande: 

(3)

  Mån 

Fm: ladok/swami  Em:  ladok/swami   

Tis 

Fm: susec/ 

Em: susec/ 

  Ons 

Fm: susec/teknikdag (virtualisering)   Em: tp23/teknikdag (virtualisering)   

Tors 

Fm/em: tp23   

TP23 ons‐tors   

Fre 

Möjligen kan även fredagen ingå i programmet om det finns behov av  det 

 

I detta förslag ingår inte WLAN eller e‐möten, de tillkommer. 

Referensgruppen diskuterade även möjliga överlappningar och 

publikens tolerans för parallella spår och vad man i så fall behöver tänka  på (gemensamt tidsschema, närhet i lokaler mm). 

 

Referensgruppen enades om att istället för OptoSUnet‐dagar kalla  aktiviteten ”teknikdagar”. Temat för höstens teknikdel föreslogs vara  virtualisering. Ett upplägg skulle kunna vara att bjuda in de stora inom  området, som Citrix, Microsoft, VMware, Sun, Oracle, eventuellt kring  ett user‐case. 

 

Referensgruppen gick vidare till förslag till talare för trefpunktsdelen. 

Leif Johansson föreslog området ”second life for business”. Johan  Berggren föreslog att ta kontakt med en skola som arbetar med virtual  learning, t ex Open University. Gun Djerf föreslog att SUNET:s nya  tjänster skulle kunna vara en intressant punkt för trefpunktsdelen.  

 

Börje Josefsson menade att utkastet och idéerna utgjorde en bra början  för programkommitténs arbete. Referensgruppen uppmanade 

programkommittén att våga möblera om i programmet och öppna upp  för nytänkande. 

  

AP: Gun Djerf ansvarar för att checklistan för SUNET‐arrangemang  uppdateras slutgiltigt. 

(4)

AP: Per Nihlén och Leif Johansson ansvarar för att kontakta de stora  virtualiseringsleverantörerna samt undersöker möjligheten till ett  user‐case.  

 

AP: Per Nihlén utsågs som ansvarig för virtualiseringsdelen i  programkommittén. 

 

AP: Leif Johansson talar med Linden Lab. 

 

Referensgruppen enades om att hålla ett e‐möte för fortsatt diskussion  kring talare och programidéer under sommaren.  

 

7. Diskussion om möjliga nya tjänster  

Referensgruppen fortsatte diskussionen kring utvecklingen av nya  tjänster för SUNET. 

 

Mediadistribution 

En SUNET‐tjänst för mediadistribution gör det möjligt att enkelt  distribuera inspelade filmer till universitet och högskolor. Det lärosäte  som använder tjänsten kan föra över (”ladda upp”) inspelat material i  ett flertal format till en central funktion där materialet lagras och  konverteras till ett format som är lämpligt för distribution. Via 

federerad inloggning kan det styras vilka som har möjlighet att ”ladda  upp” material och vilka som kan ta del av distributionen. NORDUnet har  för SUNET:s räkning tittat på ett system som förefaller kunna erbjuda en  mediadistributionstjänst på ett kostnadseffektivt sätt med god kvalitet.  

 

Tidsplan: sommaren/hösten blir utvärderingstid.  

 

Datadistribution (Lobber) 

En funktion för datadistribution kan t.ex. användas för att överföra  stora datamängder mellan två forskargrupper. I dag finns ingen sådan  funktion som fungerar för riktigt stora volymer data.  NORDUnet har  tagit fram en prototyp för en datadistributionsfunktion som baserar sig  på fildelningsprotokollet Bit Torrent och med användarhantering  baserad på SWAMID. Fördelen är att tjänsten bygger på federerad  autentisering. 

 

Spamfiltrering 

NORDUnet/NUNOC har demonstrerat ett system för spamfiltrering av  e‐post. Det är ett system som bl.a. används av Holländska universitet  via forskningsnätet SURFnet. Systemet kan erbjudas till svenska  universitet och högskolor via SUNET som en avgiftsbelagd tjänst som  respektive lärosäte själva kan välja om de vill nyttja eller inte. 

Spamfiltrering en fungerande tjänst nu, skall börja testas (Örebro och  SU, testar). Federationsinloggning på den tjänsten kommer att finnas. 

Kommer att kräva viss konfiguration för varje lärosäte som tillkommer. 

Kostnaden blir billigare för högskolorna än om de försöker lösa detta på 

(5)

egen hand, samt att arbetsbelastningen per högskola blir mindre om  Sunet tillhandahåller tjänsten.  Högst prio av Sunets nya tjänster just nu.  

 

 Enkätverktyget 

AP: vid nästa ITchefsmöte ( Luleå) så kommer Hans Wallberg att delta  och ställa frågan kring vilket intresse det finns för en sådan tjänst. 

  

8. Rapporter – uppföljning  a) Styrelsemötet 25 maj 

Hans Wallberg och sekreteraren rapporterade från SUNET:s  styrelsemöte som hölls dagen innan.  

 

Hans Wallberg informerade referensgruppen om styrelsens behov av  två ledamöter från tekniska referensgruppen som skall vara delaktiga i  det strategiarbete som kommer att genomföras under ett års tid på  styrelsens uppdrag. Uppdraget är för strategigruppen för 

teknikområdet.  

 

Referensgruppen föreslog Per Andersson och Johan Berggren som  accepterade uppdraget.  

 

b) Nätmötestjänsten 

Hans Wallberg presenterade rapport för nätmötestjänsten; status, samt  förslag till förvaltnings‐ och supportorganisation. 

 

Hans Wallberg berättade att en generell förvaltningsmodell för tjänster  inom SUNET har tagits fram. Förvaltningsmodellen utgår från tre delvis  separata processer: 

 

• Support  

• Förvaltning 

• Drift   

Läget för nätmötestjänsten i dagsläget är: 

 

ƒ Förvaltningsorganisation etablerad 

ƒ Förvaltnings‐ och supportresurserna har förstärkts 

ƒ Teknisk support från Adobe    

Hans Wallbergs slutsats är att det finns goda möjligheter att få 

nätmötestjänsten att fungera på ett bra sätt. Han betonade dock vikten  av att universitets‐ och högskoleledningarna själva tar ansvar för att det  finns en kompetent lokal stödorganisation för tjänsten vid varje lärosäte  för nätmötestjänsten.  

  C) TCS 

Kent Engström och Leif Johansson informerade referensgruppen kring  läget för TCS.  

(6)

 

Idag erbjuder SUNET: 

• "Normal" server certificates  

• Code signing certificates    

Arbete pågår med att möjliggöra följande: 

• eScience ("Grid") server certificates  

• eScience ("Grid") personal certificates  

• "Normal" personal certificates     

d) Webben 

Sekreteraren informerade referensgruppen att en beställning lagts hos  Internet border på ett mallpaket som kommer att kunna erbjudas de  inom SUNET som önskar egna webbar med SUNET:s mallar och CMS‐

systemet Sitevision. Arbete med att ta fram lämpliga utbildningar för de  som vill ha egna webbar pågår också.  

  e) Kurs 

Referensgruppen fastslog att man skulle gå vidare med att undersöka  om det finns intresse för en Juniperkurs till hösten.  

 

AP: Pelle sätter ett preliminärt datum och ser om det finns intresse. 

 

9. Höstens möten 

Referensgruppen beslutade kring höstens möten: 

 

• 1 juli kl 13.00‐14.00 – idéer om höstens Sunetvecka (e‐möte) 

• 25 augusti kl 09.15 – Nunoc  

• 10 november kl 13.00 – Nunoc    

10. Övriga frågor 

Per Nihlén lyfte frågan om det inte var dags för ett event för SUNET:s  småkunder.  

 

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen och ordföranden avslutade  mötet med att önska alla en trevlig sommar. 

     

Vid protokollet: 

           

Eva Stensköld 

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :