• No results found

Revisionsbranschen har fortsatt nöjda kunder, trots en värld i kris

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Revisionsbranschen har fortsatt nöjda kunder, trots en värld i kris"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

2020-05-11 06:00 CEST

Revisionsbranschen har fortsatt nöjda kunder, trots en värld i kris

Förtroendet för revisionsbolag har aldrig varit så högt som nu, trots en tid där affärs- och samhällsklimatet präglas av instabilitet och ökad osäkerhet kring framtiden. Eller kanske just därför? 

Årets studie kring hur företag upplever sina revisionsbolag genomfördes under mars och april, alltså under den period som Coronapandemin tagit fart och påverkat samhället på ett sätt som ingen kunnat förutspå. Trots det så visar årets studie att kundernas förtroende för revisionsbolagen är högre än någonsin. 

(2)

- 7 av 10 kunder har mycket högt förtroende för sitt revisionsbolag, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Det är en mycket hög notering jämfört med många andra branscher och just förtroendet är särskilt viktigt i kristider så detta är en siffra att vara stolt över. Det här är också en nyckel till den höga nöjdheten och lojaliteten bland revisionsbolagens kunder, säger Johan Parmler.

Även om kundnöjdheten bland revisionsbolag varit högre historiskt så har de senaste årens nivåer indikerat att det här är en bransch med stabilt hög kundnöjdhet. År 2015 noterades ett toppbetyg för branschen på 76,9. Årets nivå på 72,1 är alltså en sänkning, men ändå bra omdöme jämfört med

många andra branscher. Bland enskilda aktörer så kommer även i år BDO bäst ut och så har det varit sedan 2016. Därefter följer Mazars och de mindre aktörerna i gruppen Övriga bolag.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 till 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

(3)

Tydliga framgångsrecept som återkommer

Branschen får höga betyg när det gäller att ge tydliga råd, vara engagerad i sina kunders verksamhet och se helheten. Det är också inom dessa områden som de aktörer som får högst betyg är särskilt framgångsrika. Det har

noterats även tidigare, men är fortsatt lika sant och kanske ännu viktigare i en tid av kris och oförutsägbarhet.

- Många aktörer i den här branschen är nära sina kunder och det skapar både tillit, nöjdhet och lojalitet, säger Johan Parmler. Det här är ett tecken på att kunden ser sitt revisionsbolag mer som en partner än en leverantör. Det syns även i klagomålshanteringen där de aktörer som kommer riktigt bra ut nästan har nöjdare kunder bland de som klagat jämfört med de som inte har klagat.

Förväntningar nu mer rimliga

I de senaste årens studier kring revisionsbolag har de höga förväntningarna alltid varit framträdande. I år noteras en nedgång i förväntningar och krav från väldigt höga nivåer. Det är snarare att betrakta som en justering till nivåer i linje med många andra branschstudier som Svenskt Kvalitetsindex genomför.

- En av anledningarna att den här branschen haft så höga kundbetyg

historiskt är just att förväntningar varit höga, något som också signalerar ett högt engagemang bland kunderna, säger Johan Parmler. Och det är kanske

(4)

inte så märkligt. Revisionsbolagen har en viktig uppgift, både legalt och som rådgivare. Dock så finns det en gräns för när förväntningar blir orimligt höga så den här justeringen är bra för branschen som helhet. Det betyder bland annat att det blir lättare att leva upp till kundernas behov, krav och

förväntningar avslutar Johan Parmler.

Samhällsansvar allt viktigare

I en bransch där stora delar av tjänsteleveransen får höga betyg kommer framtiden mer att handla om andra frågor som kunder tycker är viktiga. En sådan fråga är samhällsansvar.

- Intressant i årets studie är att områden som jämställdhet och mångfald dyker upp som viktiga frågor, säger Johan Parmler. Det skiljer sig åt mot många andra sektorer, där det istället handlar om resursförbrukning och att ta ansvar för att produkter/tjänster är hållbara. Det som dock är gemensamt är att den stora majoriteten av revisionsbranschens kunder uppger att kraven på samhällsansvar och hållbar utveckling kommer att öka och att branschen som helhet behöver bli bättre på att möta dessa krav, avslutar Johan Parmler.

Not, om studien 2020

Intervjuerna har genomförts mars-april 2020. 1 214 intervjuer har genomförts.

Kundinsikter för en hållbar framtid.

(5)

Kontaktpersoner

Johan Parmler Presskontakt VD

johan.parmler@kvalitetsindex.se 0731517598

References

Related documents

utkommer förhoppningvis fredag 2 maj, men inte om posten håller benhårt påB-postreglerna. Det bör inte posten göra. Vi kan vi ovänner, och posten behöver alla vänner

Vår analys visar även på diskrepans mellan hur socialsekreterare, kontaktpersoner, för- äldrar och ungdomar beskriver uppdraget och vilka praktiker som kontaktpersonen ska

Det de arbetande re- spondenterna ansåg att McDonald’s erbjöd stämmer relativt väl överens med de aspekter de an- såg var viktiga vid konsumtion av snabbmat (se Tabell 2), samt

Tillfällen som skulle kunna räknas som kritiska för ett företag som Trolltyg kan handla om när en kund vill göra ett återköp samt när kunden kommer in

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för den byråkratiska organisationens använd- ning av styrmedel för att påverka organisationsmedlemmarnas beteende, samt hur

Flera av de åtgärder som rekommenderats för jättepraktbagge kommer att gynna även dessa arter, liksom andra typer av organismer knutna till brandpräglad tallskog. Förhindrande

Det icke-kommunikativa brus, de störningar eller irritationer som tryck­ er på samhället från dess naturliga omvärld måste kanaliseras genom nå­ got av de

För att detta ska kunna uppnås är det viktigt att fler kommuner satsar på att ge äldre möjligheten inte bara till bättre måltider och livskvalitet utan också till mer

Detta kapitel behandlar kundvärde och agila metoder; mer specifikt vilket värde som skapas för kunden genom att leverera projekt med hjälp av agila metoder.. Kapitlet innehåller även

Inom sjukhusvård och specifikt inom munvård måste vårdpersonal utföra omvårdnad med respekt för patienten som en individ och dennes integritet (Arlebrink, 1996), detta för att

Kom ihåg; bara för att du läser det här inlägget betyder det inte att du har missnöjda kunder?. Troligtvis betyder det att du

z Kära läsare av Kommunbladet. I det här numret får ni läsa om allt från sommarevenemang till nyetab- leringar inom företagsvärlden. Vi får även läsa om personer som belö-

Sett över hela utbudet på begagnatmarknaden gick medianpriserna i snitt upp med nio procent, från 109 900 kronor (januari 2020) till 119 500 kronor (januari 2021).. Hetaste bilarna

› Lurendrejeri, beroende förlust och pengar är fortsatt de starkaste associationerna till spelbranschen av icke-spelare. › Mest förekommande ord: Pengar,

Samtliga faktorer bidrar till en osäkerhet om hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig – men svagheterna innebär också att det finns potential för.. framsteg

Det innebär att många lever med så högt blodtryck och hög risk för följdsjukdom att det motiverar blodtryckssänkande läkemedel, säger Johan Sundström, hjärtläkare och

– Vi är otroligt glada och det är roligt för personalen, som slitit hårt de sista två åren, att invånarna är nöjda, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177

När det gäller oro för egen och anhörigs del så har de boende i Tyresö, Vaxholm och Nacka lägst värden och när det gäller andelen som för egen eller anhörigs del

Den beräknade varumärkesförsäljningen, det vill säga försäljningen av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning,

Medelpriset är beräknat på överlåtelser gjorda under april 2016 till och med juni 2016. Priserna på villor i Jönköpings län baseras på försäljningen av 557 villor under

Istället för att bidra till en positiv arbetsmiljö med mindre stress beskriver medlemmarnas avslutande kommentarer en situation där ny teknik gör att ”Det har blivit så mycket

förhållande till verksamheten. Socialsekreterare har en maktposition genom att de förfogar över de ekonomiska resurserna. Klienter har en brukarroll i dubbel bemärkelse: de är

Phonera fokuserar på tre kärnaffärer riktade mot enbart företag - hosting, fast telefoni och IP-telefoni, affärer som ligger till grund för tillväxt i både intäkter och