• No results found

M O D E R N WORKPLACE M I C R O S O F T

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "M O D E R N WORKPLACE M I C R O S O F T"

Copied!
42
0
0

Full text

(1)

WORKPLACE M O D E R N

M I C R O S O F T 2 0 1 5

(2)

Modern myndighet?

- hur Iron Man blir offentliganställd.

(3)

Jobba på ett nytt sätt Innovation

Ledarskap & Styrning Samarbete

Digitalisering

Mötas på nya sätt internt och externt

(4)

VÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

(5)

AV B O L A G E N PÅ F O RT U N E 5 0 0

I N 1 9 5 5 …

(6)

%

F Ö R S V U N N I T

H A R

(7)

Source: http://www.microsoft.com/mscorp/execmail/2005/05-19newworldofwork.mspx

PROFETIAN HAR BLIVIT VERKLIGHET

(8)

VÄRLDEN ÄR NUMERA ET T

GIGANTISKT NÄT VERK

(9)

Alltid mobil, alltid i rörelse Samarbetar tidigt, ofta och alltid

Uppvuxna med sociala nätverk

DEN MODERNA STUDENTEN

(10)

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0

1 5

1 0

5 INTERNET OF THINGS

PC, SMARTPHONE & TABLET

GROWTH OF CONNECTED DEVICES 1=1 BILLION UNITS

0

(11)

44

2 0 2 0

ZETTABYTES OF DATA

4.4

2 0 1 3

0.16

2 0 0 6

1 ZETTABYTE = 1 B TERABYTES

(12)

68

OÄNDLIGT MED DATA , APPAR OCH ENHE TER —

BEGR Ä NSATD TID

(13)

S AT YA N A D E L L A

W H AT I S S C A RC E

I N A L L O F T H I S A B U N DA N C E

I S H U M A N AT T E N T I O N

(14)

“In reality, technologists are focused on a model

more like “Iron Man”, that is, the augmented human

aided by technology that can improve productivity,

profitability, customer service and innovation.”

(15)
(16)
(17)

Investments for business

Windows 10

Be more productive Protection against

modern security threats

Managed for

continuous innovation Innovative devices

for your business

(18)

En gemensam Windows plattform

(19)

Moderna Mobila Myndigheter

Möta myndigheternas krav på säker och kostnadseffektiv mobil lösning.

Få ökad produktivitet och skydda såväl myndighetens som medborgarens

data genom Microsoft Windows 10 på innovativa mobila enheter.

(20)

Skydd mot moderna säkerhetshot

(21)

Windows 7 Windows 10

Secure and easy to deploy multifactor credentials

Mainstream use of biometrics on Windows Pass the Hash mitigations

Reliant on passwords Credential is easy to steal Identity

protection

Automatic disk encryption and fully integrated data loss prevention Manual provisioning of

drive encryption Data loss prevention requires

additional software Data

protection

Device configured to only run trustworthy apps System defenses resilient and protected

through isolation Apps are trusted until

threat detected Anti-Virus can’t keep up

with rate of new threats Threat

resistance

Hardware protection form power on to off Platform secured in software

Device security

(22)

M O D E R N W O R K P L A C E

MODERNT

SAMARBETE

(23)

FA S TA A R BE T S G R U P P E R T E A MS I S ILO S

T R A D I T I O N E L L A H I E R A R K I E R R E S P O N S I V A N Ä T V E R K

UT NY T TJA S V ID BE H O V

G LO BA L BE G ÅV NING S R ES E R V

(24)

INFO R MAT I O NE N F Ö R FLY T TA S L Å N G S A MT S T Y R NI NG O C H KO N T RO L L

T R A D I T I O N E L L A H I E R A R K I E R

INFO R MAT IO NE N FÖ R F LY T TA S S NA BBT L Ä R A O C H A NPA S S A

R E S P O N S I V A N Ä T V E R K

(25)

Om du kan göra ditt

arbete var som helst ifrån, vilken roll får då den

moderna arbetsplatsen?

A V S K R I V B O R D E N S T Å R T O M M A

%

(26)

Människor uppskattar grupper för innovation som kan erbjuda

tillgång till kunskap och accelerera lärandet

Y T O R F Ö R S A M A R B E T E

(27)

PERSONLIG INSIKT

(28)

VART ÄR VI PÅ VÄG?

(29)
(30)

MODERNA MÖTEN

(31)

MODERNT

INFORMATIONS

SKAPANDE

(32)

MODERN MOBILITET

(33)

POLICY TIP NOTIFICATION

End-user alert

POLICY TIP NOTIFICATION

Compliance Team notification

R EGELEF TER LE VNA D A NPA SSA D FÖ R

INDIVIDER

(34)

Security is a top concern

We need to adopt new technologies as

fast as our

customers Too many

tools and too much fragmentation

No more big

deployments We want an

open dialogue with Microsoft

What we are hearing…

(35)

Plattformens

Verksamhetsnytta

Möjlighet att möta verksamhetens krav och innovation

Tid

Hög lägsta nivå

Undvik kostsamma och smärtsamma stora projekt Missnöjda

användare

Kontinuitet i plattformen

Bättre förutsättningar för produktivitet och innovation

(36)

Funktionsleveranser 3 ggr/år Säkerhetsuppdateringar levereras löpande månadsvis

Kunder kan välja automatisk uppdatering och flyttas till ny branch

Kunder kan vänta med

funktionsuppdatering I ytterligare 4 månader och får då 2 branches på en gang vid leverans

Stabila utvärderingsversioner är tillgängliga för testing 4 månader innan de betraktas som uppskjuten leverans

Exempelillustration

Tid

Current Branch for Business

Kundernas upplevelse

(37)

Why Windows as a service?

Consumer devices

Updates installed via Windows Update as they arrive

Keeping millions of consumers up to date and secure on the Current Branch Large and diverse user base helps drive

quality of the OS updates

BYOD devices are up to date & secure

No new functionality on Long Term Servicing Branch

Regular security updates Control with WSUS

Examples: Air Traffic Control, Emergency Rooms

Specialized systems

Update their devices after features are validated

in the market

Current Branch for business Windows Update for Business

Business users

(38)

Customer journey

Long Term Servicing Branch*

Deploy for mission critical systems via WSUS

Windows Insider Preview Branch

Specific feature and performance feedback Application compatibility

validation

Ongoing engineering development

Feedback and asks

Stage broad deployment via WU for Business

Current Branch For Business

Deploy to appropriate audiences via WUB Test and prepare for broad

deployment

Current Branch

*Enterprise or Education edition required

(39)

Marknadsdriven kvalitet: externt och internt

*Conceptual illustration only

Current Branch for Business Current Branch

Microsoft

Insider Preview Branch

Broad Microsoft internal validation Engineering

builds

Customer Internal Ring

I Customer

Internal Ring

II Customer

Internal Ring

III Customer Internal Ring

IV

Användare

Tiotusentals Flera miljoner

Hundratals miljoner

Tid

4 till 6 månader

4 månader

8 månader

(40)

“We will probably see some companies start with the majority of their users on LTSB, but quickly shift towards only

those who really need it. By 2019 it is likely that LTSB will be a small

percentage of users, less than 10%."

Steve Kleynhans

Gartner

(41)

VÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

(42)

References

Related documents

Recidi vism and Static-99R risk assessments in a Sw edish cohort of mentall y disordered se xual offenders | Christian Baudin.

förutsättningarna för AG:s arbetstillstånd inte har varit uppfyllda och han kan därför inte anses ha fått en sådan anknytning till Sverige genom sitt arbete att han bör

Att han efter deras ankomst till Sverige på grund av personliga problem inte förmått ta hand om dem förändrar inte på något sätt omständigheten att avsikten vid tidpunkten

En god dressing, baserad på bra råvaror såsom pressad rapsolja, inlagd gurka, tomat, senap och en mild touch av chili. Smaken är mild och krämig

Den fråga som Migrationsöverdomstolen ska pröva är om hans ansökan om uppehållstillstånd för fortsatta studier enligt den tillfälliga lagen ska prövas i sak även om den

2, 3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § första stycket (sannolikhetsförvar), eller det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning

3 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) ska uppehållstillstånd, om inte annat följer av 17-17 b §§, ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som

Migrationsöverdomstolen finner med hänsyn till vad som ovan anförts och till vad som framkommit om asylprocessen och mottagningsförhållandena i Grekland att en överföring av A

Även av skäl som är hänförliga till mottagningsförhållandena för asylsökande i Grekland riskerar därför verkställigheten av ett beslut att överföra en person dit med stöd

När man vill lära sig något om vad det finns för värmländska källor till både det ena och det andra, så är Peter Olaussons Vägar till värmländsk historia (1999) en

För er som bor i Norge är det enklast om ni betalar till Finnsams norska konto och inte överför beloppet till vårt svenska konto.. Det underlättar tyvärr inte om ni gör

I samma artikel punkt 2 första stycket stadgas att medlemsstaterna får återkalla ett uppehållstillstånd eller avslå en ansökan om förnyelse av uppehållstillstånd för

När detta ryggstöd har fällts ned på sätet och även baksätet har fällts kan den totala lastlängden uppgå till över 2,41 m från bakänden i bagageutrymmet fram

prövningen ska ta hänsyn till alla de sociala och kulturella band som en person kan ha i ett samhälle. Därav följer också att den sammanlagda tid under vilken personen i

[omarbetning]). att med studerande avses en tredjelandsmedborgare som har antagits vid en läroanstalt för högre utbildning och som beviljas inresa till och vistelse på en

sydkoreansk medborgare. RP:s sydkoreanska medborgarskap är alltså inte beroende av någon diskretionär prövning från myndigheternas sida och hennes medborgerliga rättigheter

medborgare i därför att han (1) känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller

Vilka åtgärder skulle ditt bolag, utöver de som redan vidtagits, vilja att regeringen prioriterar för att stödja näringslivet med anledning av coronakrisen..

I avsaknad av bestämmelser om förutsättningarna för deltagande i en förhandling hos en förvaltningsmyndighet genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring bör de

För komplett sortiment och mer information se Marbodals hemsida: www.marbodal.se.. Arkitekt

För 1½-planshus med inredd övervåning Hanbjälke, 230 mm mineralullsisolering, fuktspärr, 28x70 glespanel, 14x120 slät obehandlad furupanel.. (Panel monteras i

Frågan är inledningsvis vilken lagstiftning som ska tillämpas vid bedömningen av om en viss gärning utgör ett brott som kan leda till att en utlänning utesluts från att anses

Som redovisats ovan (avsnitt 1 b) iv) har Migrationsöverdomstolen redan gjort bedömningen.. att det finns synnerlig anledning att anta att A bär ansvar för brott mot mänskligheten