• No results found

u.remissvar@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "u.remissvar@regeringskansliet.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Datum Diarienummer

2019-10-22 HV 2019/350

Avdelning/Institution

Studieadministration/högskolans förvaltning Telefon

0520-22 30 00 e-post

registrator@hv.se

HÖGSKOLAN VÄST Telefon 0520-22 30 00 Telefax 0520-22 30 99 www.hv.se 461 86 Trollhättan

Besöksadress: Organisationsnummer:

Gustava Melins gata 2 202100-4052

u.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss - Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk - SOU 2019:37

Högskolan Väst överlämnar härmed sitt svar på ovan nämnda remiss.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Linda Severinson. I handläggningen har även jurist Mats Schantz deltagit.

Våra kommentarer/synpunkter till lagförslaget berör två områden, tiden för genomförandet och kostnaden för provet. Vi har svårt att se hur in- och

utpasseringskontrollerna ska kunna genomföras utan att inskränka på provtiden. Om den totala tiden för provdagen inte ska förändras så bör det rimligtvis påverka tiden mellan provpassen. Att hinna skanna av alla skrivande och då också eventuellt hinna göra en grundligare visitation av en eller flera skrivande på samma tid som man idag har för att släppa in skrivande i salen känns tveksamt. Det är framförallt vid inpasseringskontroll som tidsaspekten kan bli kritisk och som det kan bli problematiskt att starta provpasset i tid.

När det gäller kostnaden för provet är vi tveksamma till en ytterligare höjning, frågan är vart smärtgränsen för skrivande går utan att det blir en klassfråga huruvida du kan skriva provet eller inte. Finansieringsfrågan är en inte helt enkel fråga och huruvida underskottet ska bekostas av särskilda anslag eller inte är en principfråga. Som det löses idag, att underskott tas av grundutbildningsanslagen är kanske inte helt rätt och frågan är vart kostnaden ska tas. Provet är viktigt ur flera perspektiv, inte enbart för den enskilda individen som får en andra chans utan också ur ett samhällsperspektiv kopplat till kompetensförsörjning, livslångt lärande och möjlighet för t ex nyanlända att konkurrera om en studieplats. Ur den aspekten är det kanske helt rimligt att en del av kostnaden också tas av statliga medel?

Linda Severinson Avdelningschef

Mats Schantz

Jurist

References

Related documents

[r]

» Om temperaturen understiger sex minusgrader accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas på vissa vägar också efter halkbekämpning.. När

Den kategoriseringsprocess som kommer till uttryck för människor med hög ålder inbegriper således ett ansvar att åldras på ”rätt” eller ”nor- malt” sätt, i handling

Intressant nog framhåller hon även att det är vanligare att KÄRLEK metaforiceras som en extern BEHÅLLARE än att känslorna skulle finnas inuti människan, där Kövecses

Tinder verkar i citatet ovan använda sig av Baumans terminologi genom att beskriva gränser och relationer som ‘flytande’ för att förklara hur man genom deras tjänst kan få

Jag har alltså (med exempel från 1600-talsmaterialet), även tagit med de skrifter som finns i samlingen bara som hänvisningar (till andra samlingar vid Carolina), liksom

10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens)

Detta för att undersöka om det finns skillnader i hur dessa kommuner arbetar med barn- och ungdomar som uppvisar riskbeteende och riskerar att hamna i gruppen ELOF.. Vi vill

Om barnet har en trygg anknytning till sin mamma eller pappa kommer anknytningen till förskolläraren i största sannolikhet också vara trygg, medan barn som har en otrygg

Domstolsverket har granskat Promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar,

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Andra resultat är det rollöverskridande mannen behöver göra för att träda in på den kvinnliga arenan (förhålla sig till) samt att män troligtvis får mer uppskattning

Uttalanden kring pedagogiskt ledarskap som återfinns i kategorin rikta fokus och processer utifrån den egna tolkningen av verksamhetens uppdrag har likaså dessa drag av ett

Cambridge-kongressen var i för ­ sta hand en medicinsk kongress, där läkarna fick tillfälle att fram ­ lägga och diskutera sina medicin ­ ska problem men gav även oss

/…/ Att målsäganden av alkoholpåverkan, chock, animositet till [honom] eller av annan anledning och i ljuset av händelsen i åtalspunkt 2 5 , skulle kunna felaktigt

Denna rapport redovisar erfarenheter och lärdomar som alla berörda aktörer – kommuner, myndigheter och departement – kan ta fasta på i det fortsatta arbetet för att stärka

Målet för kommunen i framtiden bör därför vara att barn och unga ska få möjlighet att vara delaktiga och komma till tals i ett tidigt skede och att deras behov och åsikter

Förutom dessa krav finns det många andra skäl för att barn och unga ska vara delaktiga och att deras möjligheter till inflytande ökar2. Boverkets rapport Unga är

Vi ordnade även en liten utställning i skolans bibliotek för de andra barnen på skolan som inte varit med i projektet så att de också skulle få en chans att tycka till

Göran är inte rädd längre, han tittar på trähästen nere på skolgården — innan han kom in i läroverket, bävade han för den, det var den, man fick invigningsstuten på,

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Hen tar även upp ett problem med att elever som inte har haft en lärare som inte har förebildat mycket i sin undervisning, gör att eleverna inte förstår varför de ska titta