• No results found

VID MÅL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "VID MÅL"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKRIFTER FRÅN JURIDISKA FAKULTETEN I UPPSALA JAN KELLGREN

MÅL

OCI-I METODER

VID

TOLKNING AV SKATIEIAG

(2)

S

venska domstolar tillmäter förarbetena stor betydelse vid tolkning av skattelag. Den stora följsamheten till förarbetena har dock kritiserats och det har även ifrågasatts i vilken utsträckning användning av förarbeten kan förenas med det svenska EU-medlemskapet.

I denna bok diskuteras olika målsättningar för lagtolk-ningen och olika tolkningsmetoder med vilka dessa mål-sättningar kan uppnås. Framställningen är inriktad på tolk-ning av skattelag, särskilt på användtolk-ning av förarbeten. Här diskuteras bl. a. förutsebarhet, likhet inför lagen och principer för domskrivning.

Svensk och tysk rättskällelära diskuteras också, liksom konsekvenser av EU-medlemskapet för tolkning av skatte-lag. Ett förslag till en lagtol.kningsmetod, kallad Målstyrd lagtolkning, lanseras också.

Jan Kellgren är verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

ISSN

0282·2040 ISBN

References

Related documents

This can be used in the design work to get a first rough estimation on the general size of the helicopter regarding MTOW, main rotor diameter and installed engine power.. This will

Det ingår dock inte i syftet med denna rapport att utarbeta en teori som skall styra valet av de fakta som bör ligga till grund för beslut om prioritering och ransonering inom

The risk of bearing cost increases can be pictured by a line with the Cost Plus Contracts at one extreme where the government bears all extra costs and Package Deal Contract on

I en studie av Lindblad och Sahlströms görs en jämförelse mellan de begränsningar och möjligheter som helklassundervisning och bänkarbete kan leda till och

Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte är entydigt. Prov nummer fem ger värdefull

Mitt intresse och avgränsningen för föreliggande studie gäller idrott och hälsa i grundskolan, framför allt bedömningen mot målen för betyget godkänd, eftersom det visat sig

Självförtroende är viktigt i matematik, både Britta och Kajsa säger att de märker att eleverna tappar intresset när matematiken blir för svår?. Att eleverna känner glädje och

Anledningen till att resultatet i klass A visar att de behärskar de högre nivåerna kan enligt mig bero på att eleverna ska byta lärare när de börjar årskurs 1, och det kan