• No results found

Remissvar Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Energigas Sverige Service AB tel +46 8 692 18 40 Org no 556081-9194 Swedish Gas Association info@energigas.se Bankgiro: 631-0239

Box 49134 www.energigas.se

SE-100 29 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

Dnr: M2019/01776/R Försvarsdepartementet Rättssekretariatet Anna Wallentin Anna.wallentin@energigas.se m.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 18 december 2019

Remissvar Genomförande av reviderade EU-direktiv på

avfallsområdet

Inledning

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 4 oktober 2019. Vi koncentrerar våra synpunkter på de delar av promemorian som vi bedömer kan ha påverkan för Sveriges biogasproduktion.

De flesta av förslagen i promemorian avser implementering av ändringar av EU:s direktiv på avfallsområdet. Eftersom Sverige som medlemsstat måste genomföra de krav som direktivet ställer har vi nationellt sett ett begränsat handlingsutrymme avseende genomförandet. Detta faktum kan ha påverkat att konsekvenserna av förslagen i många fall är otillräckligt belysta och utredda. Detta gäller både förslaget om att avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas inte ska få förbrännas eller deponeras, vilket följer av krav i direktivet, men även förslaget om frival, som har nationell grund och inte är en följd av EU-rätten.

Förslaget om krav på att avfall som samlats in separat för att förberedas för

återanvändning eller materialåtervinnas inte ska få förbrännas eller

deponeras är otillräckligt beskrivet

I avsnitt 11.3 framgår att avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas inte ska få förbrännas eller deponeras. Av brödtexten framgår att förbränning även bör undvikas när det finns möjlighet att välja en behandling som ger ett bättre resultat för miljön. Energigas Sverige gör tolkningen att detta innebär att utsorterat matavfall som lämpar sig för produktion av biogas inte får förbrännas. Det skulle vara önskvärt om texten kunde förtydligas så att det klart framgår vad som gäller avseende dessa avfallsflöden.

Förslaget om frival för hantering av kommunalt avfall som uppstår i eller i

samband med yrkesmässig verksamhet är otillräckligt konsekvensutrett

Energigas Sverige anser att konsekvenserna av förslaget om frival för hantering av kommunalt avfall som uppstår i eller i samband med yrkesmässig verksamhet (avsnitt 9.4) inte är tillräckligt utredda. Det är oerhört viktigt att det inte införs regler som försämrar möjligheterna att genomföra eller bibehålla satsningar på biogasproduktion eller biogasanvändning inom kommunerna. I promemorian berörs överhuvudtaget inte förslagets konsekvenser i dessa delar.

(2)

2 (4) Förslaget om frival skulle kunna ha negativ påverkan på befintlig och planerad biogasproduktion utifrån flera aspekter. En av dessa aspekter är att dagens möjlighet för kommuner att föreskriva obligatorisk utsortering av matavfall försvinner om kommunen inte längre har ensamrätt att hantera matavfallet. Energigas Sverige anför därför att konsekvenserna av förslaget om frival vad avser produktion och användning av biogas utreds noggrant. I den mån konsekvensanalysen visar att biogasen påverkas negativs avstyrker Energigas Sverige förslaget om frival.

Med vänliga hälsningar,

Maria Malmkvist Anna Wallentin

Vd Avdelningschef Marknad och

References

Related documents

Första stycket ska enligt förslaget ha följande lydelse: ”Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller

Karlskrona kommun vill poängtera att tiden för att avge remissyttrande är för kort för att kunna granska förslaget mer än att se till de större förändringarna

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..

Pressretur vill framhålla att Returpappersförordningen inte är föranledd av någon skyldighet enligt EU- direktiv och de reviderade EU-direktiven medför därför inte i sig något

Sedan Riksdagens ombudsmän inbjudits att lämna synpunkter på den i rubriken angivna promemorian får jag meddela att jag avstår från att lämna

I handläggningen har deltagit miljöhandläggare Åsa Jansson, miljökoordinator Eva Egertz och strategen Anders Westerlund, den sistnämnde föredragande..