Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-08 - Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i funkti...

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-11-08

Sidan 24 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 212/2021 Dnr 2021/0408 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i funktionshinderrådet för

mandatperioden 2022

Sammanfattning

Partierna har lämnat in förslag på ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordföranden i funktionshinderrådet för mandatperioden 2022-01-01 – 2022- 12-31.

Kommunstyrelsens beslut

1. För mandatperioden 2022-01-01 – 2022-12-31 väljs ledamöter och ersättare till funktionshinderrådet enligt bilagd förteckning 1.

2. Till ordförande i funktionshinderrådet för mandatperioden 2022-01- 01 – 2022-12-31 väljs Eva Ireblad (KD), till 1:e vice ordförande väljs Gun-Lis Roos (L) och till 2:e vice ordförande väljs Anki Elken (SP).

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-11-08

Sidan 25 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

(3)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-11-08

Sidan 26 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Bilaga 1

Funktionshinderrådet

Ledamöter

Eva Ireblad (KD) Ordförande

Gun-Lis Roos (L) 1:e vice ordförande Anki Elken (SP) 2:e vice ordförande Joakim Stockhaus (M)

Ersättare

Irina Alewert (M) Martha Duvell (KD) Margareta Cantell (C) Tanja Bojovic (S)

Beslutsexpediering:

Akt

Funktionshinderrådet Löneenheten KLK

Administratör KLK sekretariatet

Figure

Updating...

References

Related subjects :