• No results found

JÖL Socialstyrelsen Dnr /2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JÖL Socialstyrelsen Dnr /2016"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

J Ö L Socialstyrelsen

2016-10-27 Dnr 4.1.1-14325/2016

Avdelningen för regler och behörighet Jessica Storm

Jessica.Storm@socialstyrelsen.se

Enligt sändlista

Remiss - Förslag till Socialstyrelens föreskrifter och allmänna råd ( H S L F - F S X X X X : X X ) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete med till- hörande konsekvensutredning.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 december 2016. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat for att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Vänligen ange diarienumret 4.1.1-14325/2016 i remissvaret.

Kontaktperson Jessica Storm

Jessica.Storm@socialstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Avdelningschef

Bilagor

o Sändlista

« Förslag - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

• Konsekvensutredning

SOCIALSTYREtSEN Telefon 075-247 30 00 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 106 30 Stockholm Fax 075-247 32 52 www.socialstyrelsen.se

(2)

SOCIALSTYRELSEN 2016-10-27 Dnr 4.1.1-14325/2016

Sändlista

1. Arbetsmiljöverket 2. Folkhälsomyndigheten

3. Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin 4. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 5. Inspektionen för vård och omsorg 6. Karolinska institutet

7. Kriminalvården 8. Läkemedelsverket

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 10. Polisen

11. Regelrådet 12. Skolverket

13. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 14. Statens haverikommission

15. Statens institutionsstyrelse 16. Strålsäkerhetsmyndigheten 17. Uppsala universitet 18. Landstinget Blekinge 19. Landstinget Dalarna 20. Landstinget Sörmland 21. Landstinget i Kalmar län 22. Landstinget i Uppsala län 23. Landstinget i Värmland 24. Landstinget i Västernorrland 25. Landstinget i Västmanland 26. Norrbottens läns landsting 27. Region Gotland

28. Region Gävleborg 29. Region Halland

30. Region Jämtland Härjedalen 31. Region Jönköpings län

(3)

SOCIALSTYRELSEN 2016-10-27 Dnr 4.1.1-14325/2016

32. Region Kronoberg 33. Region Skåne 34. Region Örebro län 35. Region Östergötland 36. Stockliolms läns landsting 37. Västerbottens läns landsting 38. Västra Götalandsregionen 39. Borlänge kommun 40. Eskilstuna kommun 41. Göteborgs stad 42. Hudiksvalls kommun 43. Härnösands kommun 44. Hässleholms kommun 45. Kalmar kommun 46. Kalstads kommun 47. Lycksele kommun 48. Malmö stad

49. Norrköpings kommun 50. Piteå kommun 51. Stockliolms stad 52. Södertälje kommun 53. Vänersborgs kommun 54. Värnamo kommun 55. Växjö kommun 56. Örebro kommun 57. Östersunds kommun 58. Akademiska sjukhuset 59. Aleris

60. Almega

61. Alzheimer Sverige 62. Ambulansförbundet 63. Anhörigas riksförbund 64. Apotek hjärtat

(4)

SOCIALSTYRELSEN 2016-10-27 Dnr 4.1.1-1

65. Apotekarsocieteten 66. Apoteket AB 67. Apoteksgruppen 68. Attendo

69. Capio

70. Demensförbundet

71. Distriktssköterskeföreningen

72. Fanma, Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte 73. Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS

74. Handikappförbunden 75. Hjärtebarnsförbundet

76. Karolinska Universitetssjukhuset 77. Kiropraktiska föreningen i Sverige 78. Kommunal

79. Lloyds apotek

80. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga 81. Neuroförbundet

82. Norrlands universitetssjukhus 83. Optikbranschen

84. Optikerförbundet

85. Patientsförsäkringen LÖF 86. Praktikertjänst AB 87. Privattandläkarna 88. PRO

89. Riksförbundet Attention

90. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU 91. Riksförbundet Sällsynta diagnoser

92. Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAS-MAR

93. Riksföreningen för Skolsköterskor

94. RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 95. Röda korset

96. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

(5)

SOCIALSTYRELSEN 2016-10-27 Dnr 4.1.1-14325/2016 5(5)

97. Skånes universitetssjukhus

98. SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd 99. Svensk förening för allmämnedicin, SF AM

100. Svensk förening för röntgensjuksköterskor 101. Svensk optikerförening

102. Svensk sjuksköterskeförening 103. Svenska Barnmorskeförbundet 104. Svenska Diabetesförbundet 105. Svenska Läkaresällskapet

106. Svenska psykiatriföreningen för Skötare 107. Svenska Skolläkarföreningen

108. Svenska Vård 109. Svenskt Näringsliv

110. Sveriges akademikers centralorganisation. SACO 111. Sveriges Apoteksförening

112. Sveriges Arbetsterapeuter 113. Sveriges Farmacevter 114. Sveriges Fysioterapeuter

115. Sveriges Kommuner och Landsting 116. Sveriges Läkarförbund

117. Sveriges Oberoende Apoteksförening, SOAF 118. Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF 119. Sveriges Psykologförbund

120. Sveriges Tandläkarförbund

121. Tjänstemännens centralorganisation, TCO 122. Universitetssjukhuset i Lindköping 123. Universitetssjukhuset, Örebro 124. Vision

125. Vårdförbundet 126. Vårdföretagarna

(6)
(7)

Länkar till filmerna 1 - 7

Aktivera: kopiera - nytt mail-infoga-hyperlänk- klistra in i adress - döp länk

Opratat Familj 1

F1_1_S_matbordet

https://www.dropbox.eom/s/nfipch5p6pp5q5p/F1_1_S_matbordet_160619.mp47dN0 Familj 2

F2_1_B_morfar

https://www.dropbox.eom/s/b88iq3bhixgyeb8/F2_1_B_morfar_160619.mp47dN0 Familj 3

F3_1_F_lekplatsen

https ://www. d ropbox. com/s/vg7lpo9x2wcvmcj/F3_1 _F_lekplatsen_160619. mp4?d l=0 Familj 4

F4_1_S_mössan

https://www.dropbox.eom/s/lbq0ik3t2pyl33t/F4_1_S_mossan_161018.mp47dN0 F4_2_F_sjukhuset

https://www.dropbox.eom/s/yvsrii7gbtxugur/F4_2_F_sjukhuset_%2061018.mp47dN0 Familj 5

F5_1_F_barnet

https://www.dropbox.eom/s/oc0cfebeim4f4r7/F5_1_F_barnet_160928.mp47dN0 Familj 6

F6_1_B_lovet

https://www.dropbox.eom/s/qw4gb1o6jvip6w3/F6_1_B_lovet_161027.mp47dN0

(8)

References

Related documents

Ett processmått skulle kunna vara om kommunen har en egen beskrivning av innehållet eller uppdragsbeskrivning för fast omsorgskontakt. Då Riksföreningen för MAS/MAR har sitt

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för rehabilitering Riksrevisionen RISE SICS Ronneby kommun RPG Riksförbundet PensionärsGemenskap

Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de resurser som behövs i fråga om hälso- och sjukvårdspersonal för bedömning av en enskilds förmåga att lämna samtycke

Utredningen lämnar förslag som syftar till att primärvården (vårdcentral) ska uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen med bland annat jämlik vård, vård på lika villkor samt

Ovanstående grupper samordnas med den länsövergripande arbetsgruppen för trygg utskrivning representanter

Inom Enheten för hemsjukvård och rehabilitering används inte MAS sammanställning av avvikelser för återkoppling till medarbetare och/eller för verksamhetens utvecklings- och

Det är alltså inte möjligt att på ett allmängiltigt sätt ange vilka upp- gifter, befogenheter och ansvar som ska eller inte ska ingå i uppdrag som medicinskt

En genväg för att hitta i Orkanenbiblioteket skapades genom att biblioteket testade och utvärderade en ny digital interaktiv karta på både svenska och engelska, Wagnerguiden,

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar. programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och

• Ekonomiskt utfall för 2019 visar ett överskott med 1,2 mnkr, dvs intäkterna från kommunerna är högre än regionens kostnader.. Obalans mellan grundabonnemang och påslag

Verk- samheten ska ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det sys- tematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas enligt socialstyrelsens föreskrifter, för

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvård inom äldre-

- Ansvarar för att aktuell Svemo flagga finns hissad vid USM och RM (kontakta Sandra Altesson för aktuell flagga).. - Ansvarar för att deltagande nationers flaggor hissas

Eftersom läkaren finns hos en annan huvudman (till exempel Region Stockholm) så är det reglerat att kommunen, i detta fall KSON, som sjukvårdshuvudman ska ansvara för att varje

Vid försening från Leverantörens sida, i förhållande till överenskomna tidpunkter, har Region Skåne möjlighet att begära att Leverantören levererar annan av Region Skåne godkänd

• förskrivning av personliga hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen vilket inkluderar att anvisningar för användning, tillsyn, skötsel och egenkontroll mm lämnas till

Commercially produced acetylated medium density fiberboard (MDF), Medite Tricoya ® , was used in this study to predict strength and stiffness under varying humid conditions

sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i de fall en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada

Verksamhets- chefen betonade att man medvetet valt denna organisation för att sjuksköterskorna skulle knytas till sina verksamheter på ett naturligt sätt.. Alterna- tivet hade varit

Röntgenöverläkarna skulle med all säkerhet kunna dra nytta av CorBase-systemet om de hade tillgång till det från Thorax röntgenavdelning, och om hjärtläkarna använde systemet

bankverksamhet och i slutändan för den svenska finansmarknaden antas kunna bli omfattande skador om de realiseras, vilket skulle kunna vara en risk att inträffa om styrelsen

I detta forum ingår representanter från samtliga hälsocentraler i Gävle kommun samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS och medicinskt ansvariga för rehabilitering,

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har verksamhetschefen, tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)