• No results found

Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan tillstånd Explosiv vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Ansökan tillstånd Explosiv vara

-

enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Blanketten skickas till:

Tranemo kommun

Medborgarservice och processtöd 514 80 Tranemo

1. Ansökan avser

Typ av ansökan, Kryssa för ett eller flera alternativ

Nytt tillstånd

Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer _______________________________

Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer _______________________________

Komplettering av bef. tillstånd med diarienummer _______________________________

Typ av tillståndsansökan, Kryssa för ett eller flera alternativ

Förvärv Förvaring Handel Överföring Godkännande föreståndare

2. Allmänna uppgifter

Sökande

Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn) Person-/Organisationsnr (10 siffror)

Postadress (för den fysiska eller juridiska personen ovan)

Kontaktperson/er Namn

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon

Anvisningar till hur du fyller i blanketten finns på sidan 6.

(2)

2

3. Typ och mängd

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring eller handel, ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras/finnas till försäljning samtidigt. Kan även lämnas som en bilaga.

Typ av explosiv

vara Riskgrupp

och samhante- ringsgrupp

Största mängd vid förvaring och handel

Typ av hantering

Förvärv Förvaring Handel Överföring

Sprängämne kg Sprängkapslar st Detonerande stubin kg Krutstubin kg Pyrotekniska artiklar kg Pyroteknisk utrustning

för fordon (PU) st Röksvagt krut kg Ammunition kg Svartkrut kg Tändhattar st Annat, ange vad

Annat, ange vad

4. Förvaring/Försäljning

Om ansökan enbart gäller förvaring i annans förråd och inte försäljning, gäller följande: Under rubrik 4 fyller du enbart i rutor markerade med §.

Förvaringens/försäljningens läge

§Fastighetsbeteckning

§ Diarie- eller ärendenummer för redan giltigt tillstånd (fylls enbart i om du söker för förvaring i annans förråd) Fastighetsadress

Fastighetsägare

Kort beskrivning av verksamhet där förvaring/försäljning ska ske (kan också lämnas på bilaga):

(3)

3

Plats för förvärv/förvaring/handel

utomhus i A-byggnad i B-byggnad i C-byggnad Kort beskrivning av omgivning där förvaring/handel ska bedrivas:

Kort beskrivning av den planerade hanteringen av explosiv vara (kan även lämnas på bilaga):

Förvaringens utformning Förrådets placering

friliggande förråd i mark i bostad

i byggnad med annan verksamhet, ange vad:______________________________________________

På tillfällig plats: vid anläggningsarbete ovan mark vid anläggningsarbete i mark Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum fr.o.m. – t.o.m.)

Avstånd

I tabell nedan, fyll i kortaste avstånd, där så är relevant, till skyddsobjekt. (Skyddsobjekten ska även markeras i bifogad karta över området.) Skyddsobjekten indelas i huvudgrupp I, II och III.

Huvudgrupp 1 (Plats där fler än 10 personer vanligen vistas) _____m Huvudgrupp 2 (Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas) _____m Huvudgrupp 3 (Trafikled eller större farled) _____m

Annat, större skyddsobjekt, t ex skola, sjukhus (ange vad)____________________________, _____ m Kraftledning med _____ kV spänning, _____m

Tillgreppsskydd

Beroende på förrådets begärlighetsgrad ställs olika krav på konstruktion. Förrådet är:

konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.

konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.

försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).

Konstruerat på annat sätt som enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas, utformad enligt instruktion i Bilagor.

Försäljningens utformning

Teknisk beskrivning av hur försäljningsplatsen är uppbyggd och utformad. (Kan lämnas som en bilaga).

Försäljningsplatsens lokalisering ska framgå på planskissen som bifogas.

(4)

4

5. Överföring

Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas

Enstaka överföring till förråd till arbetsplats Typ av vara

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Riskgrupp och samhanteringsgrupp _________________________________

_________________________________

_________________________________

Mängd

______________

______________

______________

Återkommande överföring till förråd

till arbetsplats Typ av vara

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Riskgrupp och samhanteringsgrupp _____________________________

_____________________________

_____________________________

Största årliga mängd _________________

_________________

_________________

6. Föreståndare

Minst två föreståndare krävs för respektive typ av hantering. Samma föreståndare får ansvara för förvärv, förvaring, handel och överföring. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare samt föreståndarens ansvarsområde och befogenheter bifogas ansökan, utformade enligt 7 Anvisningar till Bilagor.

Föreståndare 1

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnr (10 siffror)

Postadress (privat)

Telefon privat Mobil privat Telefon arbete Mobil arbete

Föreståndare för

förvärv förvaring handel överföring

Föreståndares underskrift

Föreståndare 2

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnr (10 siffror)

(5)

5

Postadress (privat)

Telefon privat Mobil privat Telefon arbete Mobil arbete

Föreståndare för

förvärv förvaring handel överföring

Föreståndares underskrift

Föreståndare 3

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnr (10 siffror)

Postadress (privat)

Telefon privat Mobil privat Telefon arbete Mobil arbete

Föreståndare för

förvärv förvaring handel överföring

Föreståndares underskrift

Föreståndare 4

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnr (10 siffror)

Postadress (privat)

Telefon privat Mobil privat Telefon arbete Mobil arbete

Föreståndare för

förvärv förvaring handel överföring

Föreståndares underskrift

7. Bilagor

Bilagor krävs för att erhålla ett tillräckligt underlag för handläggningen av ansökan. Se 5 Anvisning Bilagor för mer information om bilagorna.

Ange vilka bilagor som bifogas

Beskrivning av verksamheten Karta över området Planskiss av anläggningsområde

Fotografier Varuförteckning Intyg Tillgreppsskydd

Teknisk beskrivning av förråd Klassningsplan Teknisk beskrivning av försäljningsplats Protokoll elbesiktning Utbildningsbevis föreståndare Tidigare giltigt tillstånd

Disponering i förråd Riskutredning/riskanalys Strykande av föreståndarkompetens annat, ange vad _________________________ annat, ange vad ____________________________

Namnförtydligande Ort Datum

Signatur

(6)

6

(7)

7

Anvisning för ifyllnad av blankett

1. Anvisning till Ansökan avser

Typ av ansökan

Nytt tillstånd Väljs om verksamheten inte har något tillstånd för

explosiv vara sedan tidigare

Förlängning av bef. tillstånd med diarienummer … Väljs om verksamheten har ett befintligt tillstånd som ska förlängas. Ange diarienummer för detta tillstånd.

Övertagande av bef. tillstånd med diarienummer … Väljs om befintligt tillstånd ska byta innehavare. Ange diarienummer för detta tillstånd.

Komplettering av bef. tillstånd med diarienummer … Väljs om verksamheten har ett befintligt tillstånd som behöver utökas med mer explosiv vara. Ange

diarienummer för detta tillstånd.

De tre alternativen förlängning, övertagande och komplettering av befintligt tillstånd kan kombineras.

Typ av tillståndsansökan

Markera den/de alternativ som ansökan berör

Förvärv Två alternativ:

1) Explosiv vara köps och förbrukas direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behövs inget förråd.

2) Varor köps och läggs i förråd för framtida användning.

Förvaring Vid innehav av förråd där explosivvara förvaras.

Handel Kryssas om handel ska bedrivas med explosiva varor t.ex. en

vapenhandlare som säljer ammunition och företag som säjer fyrverkerier.

Överföring Den som köper explosiva varor ska söka överföringstillstånd för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande

föreståndare Föreståndare till hantering av explosiv vara ska godkännas av

tillståndsmyndigheten. Det finns därför ofta ett behov av att ansöka om godkännande av föreståndade.

(8)

8

2. Anvisning till Allmänna uppgifter

Sökande

Under sökande ska enbart uppgifter som gäller den juridiska eller fysiska person (som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter enligt eventuellt tillstånd) anges. Uppgifter för kontaktperson och plats för hantering anges senare i blanketten.

Kontaktperson/er

Uppgifter till den person/ de personer som ska vara kontaktperson mot myndighet som handlägger tillståndsansökan. Ska vara fysisk/a person/er.

3. Anvisning till Typ och mängd

Under Typ av explosiv vara anges vilken explosiv vara som det söks för.

Riskgrupp och samhanteringsgrupp ska anges för respektive vara. Dessa kan variera beroende på om förpackningen är bruten eller inte. Ange de uppgifter som blir aktuell för den planerade hanteringen.

Riskgrupper

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).

1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion 1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,

(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller

(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.

1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll

1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.

1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.

Samhanteringsgrupper A. Tändämne

B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.

C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller fler effektiva säkringsanordningar.

E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

(9)

9

F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).

G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

H. Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.

J. Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.

K. Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.

L. Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.

N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

Största mängd

Ange den största mängd som ska förvaras samtidigt. Ska den explosiva varan inte förvaras, men säljas, ange den största mängden som ska vara till försäljning samtidigt.

Typ av hantering

De olika typerna av explosiv vara kan planeras att hanteras på olika sätt. Kryssa för de alternativ av förvärv, förvaring, handel och överföring som är aktuellt för respektive explosiv vara.

4. Anvisning till Förvaring/Försäljning

Farvaringens/försäljningens läge

Fastighetsbeteckning beteckningen på den/de fastighet/er där förvaring/ handel ska bedrivas.

Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande har uppgifter om denna.

Fastighetsadress Adress på den fastighet där förvaring/handel ska bedrivas.

Fastighetsägare Den juridiska eller fysiska person som äger fastigheten.

Kort

Verksamhetsbeskrivning

Avser att beskriva den verksamhet som i huvudsak bedrivs på

hanteringsstället. Dessutom på vilket sätt den explosiva varan knyts till denna verksamhet.

A-byggnad Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken det vanligen vistas människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av explosiva varor.

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande

(10)

10 B-byggnad Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas

känna till förekommande hantering av explosiva varor.

Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, pumphus, bensinstation, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande.

C-byggnad Byggnad där människor vanligen inte vistas.

Hit hör friliggande magasin, container, förråd o.d., ävensom del av byggnad, som med brandvägg utan dörr och fönster är skild från B- byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad.

Beskrivning av omgivning runt förvaring/försäljning

Hur är omgivningen? Tätbebyggt? Landsbygd? Industriområde etc.

Förvaringens utformning Kort beskrivning av

planerad hantering

Avser att beskriva hur explosiv vara ska hanteras (förvärvas, förvaras, säljas) på hanteringsstället.

Huvudgrupp I Område, byggnad eller anläggning där fler än tio personer

vanligen uppehåller sig eller anläggning där skador skulle innebära stora ekonomiska

konsekvenser.

Huvudgrupp II Område där tio personer eller färre vanligen uppehåller sig eller platser med stora kulturella värden eller stora miljövärden i områden med tydliga

gränser.

Huvudgrupp III Trafikled med måttlig trafiktäthet Försäljningens

utformning

Teknisk beskrivning av Försäljningsplats

En beskrivning. Antingen med text men med fördel på en separat skiss.

Saker som material i försäljningsdisk, avstånd till brännbart material, de explosiva varornas placering etc. ska beskrivas.

Begärlighetsgrader Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad A = Mycket stöldbegärliga B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga Sprängämnen

B Halvfabrikat för sprängämnen

B Sprängämnen i bulk

A Detonerande stubin

A Övriga sprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar

C Stenspräckare

B Pyrotekniska satser

B Krut

C Drivladdningar för modellraketer

(11)

11

C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar Fyrverkerier med tillståndskrav (ej avsedda för allmänheten) i B – riskgrupp 1.1 och 1.2

C – riskgrupp 1.3 och 1.4

C Nödraketer

B Knallskott, eldmarkeringar

C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU) Övriga pyrotekniska artiklar i

B – riskgrupp 1.1 och 1.2 C – riskgrupp 1.3 och 1.4 Ammunition

A Pansarbrytande ammunition

B Övrig ammunition till handeldvapen

A Tårgaspatroner

B Rökammunition

A Pansarskott

A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen Tändämnen

A Alla slags tändämnen

Tändmedel

A Sprängkapslar

B Tändhattar

C Krutstubin

B Tändrör, tändkolvar med mera

5. Anvisning till Överföring

De varor som ska överföras ska anges i tabellen för enstaka överföring eller återkommande överföring. Till skillnad från i tabellen under rubrik 3 ska mängderna anges här.

Om sökanden sedan tidigare har tillstånd för innehav och förvaring av explosiva varor ska en kopia av detta finnas med som en bilaga till ansökan om överföringstillstånd. Den person som är godkänd som föreståndare för förvaringen kan vanligtvis godkännas även som föreståndare för överföringen om inte sökanden anger andra önskemål.

Giltighetstiden för ett överföringstillstånd får inte vara längre än giltighetstiden för tillståndet för innehav och förvaring.

Bestämmelser om överföringstillstånd finns i föreskrifterna SÄIFS 1997:5 och SRVFS 2005:1

6. Anvisning till Föreståndare

Föreståndare ska utses av tillståndshavaren och godkännas av tillståndsmyndigheten. Föreståndaren har ansvaret för att hanteringen av de explosiva varorna som innehas bedrivs enligt gällande

lagstiftning och villkor i tillståndet. En och samma person kan vara både tillståndshavare och föreståndare.

Personuppgifter för den eller de som ska vara föreståndare för företaget/förrådet (kan vara samma person som söker tillståndet). Det ska vara postadress till personerna (ej adress till arbetet).

Det kan vara olika föreståndare för olika typer av hantering. Ange för vilken typ av hantering personen ska vara föreståndare för.

(12)

12 Bifogad meritlista (CV), dokument som visar ansvarsområde, befogenheter och avtal om

föreståndaruppdraget för den/de som utsetts till föreståndare. Om föreståndaren och den som söker tillståndet är samma person behövs inget avtal om föreståndaruppdraget. Om en extern person har anställts som föreståndare ska det också finnas dokumentation som visar att personen ifråga är medveten om och har accepterat föreståndaruppdraget.

7. Anvisning till Bilagor

Beroende på omfattningen av den hantering av explosiv vara som söks varierar behovet av bilagor som underlag i tillståndsansökan. Här ges en övergripande bild av vilka bilagor som behöver bifogas ansökan. Faktorer som styr behovet av bilagor är bland annat

• Hanteringens omfattning

• Hanteringens komplexitet

• Riskerna med hanteringen

• Typ av tillstånd (nytt tillstånd, förlängning av tillstånd etc.)

Genom att bifoga ett bra underlag till ansökan kan handläggningstiden reduceras. Kostnaden för tillståndet utgår från självkostnadsprincipen varför en tydlig ansökan kan minska kostnaden.

Då certifikat och intyg efterfrågas avses kopia av originalhandling.

• Beskrivning av verksamheten

Kort beskrivning av den verksamhet där hantering av explosiv vara ska ske. Även en kort beskrivning om den planerade hanteringen av explosiv vara. (Har uppgifterna lämnats på blanketten behövs ej denna bilaga.)

• Karta över området

Karta över närområdet där följande markeras:

o Hanteringsplatser för explosiv vara (till exempel förråd, försäljningsplats)

o Eventuella närbelägna skyddsobjekt. Skyddsobjekt är platser där det vistas många personer som inte förväntas ha kännedom om hanteringen av explosiv vara, t.ex.

skolor, vårdanläggningar, samlingslokaler etc.) o Skydds- och säkerhetsavstånd ska kunna utläsas

• Planskiss av anläggningsområde

En måttsatt planskiss i skala mellan 1:50 – 1:200 vilken visar anläggningsområdet där den explosiva varan avses hanteras. Följande ska vara utmärkt:

o Byggnader på anläggningen.

o Försäljningsplatser, förråd och andra utrymmen där explosiv vara avses hanteras. Det ska framgå vilken typ av produkt och mängd explosiv vara som det är vid respektive hanteringsplats.

o Interna körvägar och parkeringsplatser.

o Utrymmen där eventuell brandfarlig vara eller andra kemikalier hanteras. Även rörledningar ovan jord för brandfarlig vara markeras.

o Brandcellsindelning och utrymningsvägar.

o Ventilationsförhållanden i utrymmen där explosiv vara hanteras.

(13)

13

• Fotografier

För att ge en klar bild av hur hanteringen är tänkt kan ett antal fotografier, vilka beskriver byggnader, förvaringsplatser etc. bifogas. Fotografier är inte alltid en nödvändighet men kan förenkla handläggningen av ärendet avsevärt.

• Varuförteckning

Om ett stort antal explosiva varor ska hanteras, till exempel i ett lager, kan de olika varorna redovisas i en varuförteckning. De explosiva varorna ska redovisas så att informationen som efterfrågas i avsnittet typ och mängd framgår.

• Intyg Tillgreppsskydd

Intyg som beskriver säkerhetsnivån på förvaringsskåp. Kraven beskrivs i 4.

Förvaring/Försäljning.

• Teknisk beskrivning av förråd.

Beskrivning av hur förråd är utformade. Följande ska beskrivas:

o Brandskydd

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i

standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet.

Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte för:

 förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl a krockkuddar)

 mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar i riskgrupp 1.3 och 1.4 (förutom PU)

 explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår

 fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30.

Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor. Pulversläckare med ABC-pulver, helst med högsta effektivitetsklass, 55A 233B C är lämpliga i förråd för industrins förvaring. Pulversläckare med minst 6 kg ABC-pulver, helst med hög effektivitetsklass, t.ex. 43A 233B C, är lämpliga för förråd i bostad.

o Åskskydd

(14)

14 Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd.

Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i

originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4. Åskskyddet kan utformas enligt ss 4870110.

o Förteckning av förråd

Det ska framgå vilka explosiva varor som förvaras i respektive förråd. Förråden märks ut på den bifogade planskissen och kartan.

• Disponering i förråd

Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av varorna i förrådet bifogas.

• Klassningsplan

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt SÄIFS 1988:21. Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska

dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras. Klassningsplan kan utföras enligt ss 421 08 24.

• Teknisk beskrivning av försäljningsplats

Görs enligt beskrivningen i 4. Anvisning till Förvaring/Försäljning och lämnas som bilaga om informationen inte lämnats på blanketten.

• Protokoll elbesiktning

En elbesiktning utförd av besiktningsman med tillräcklig kompetens skall visa att elektrisk utrustning inom klassat område är i rätt utförande och rätt installerad. Elbesiktningsmannen ska ha kunskap om installation av Ex-klassad utrustning. Intyg från kontrollen bifogas.

• Tidigare giltigt tillstånd

Om tillstånd för överföring söks och sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas.

• Strykande av föreståndarkompetens

Dokument som styrker föreståndares kompetens. Utformas enligt 6. Anvisning till föreståndare.

• Riskutredning/riskanalys

Enligt 7 § Lagen (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. Ett specifikt dokument som utreder riskerna behövs vid viss storskalig och/eller mer komplex hantering.

1 Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om klassning vid hantering av explosiv vara

(15)

15

References

Related documents

Du kan välja att bifoga beskrivning som en bilaga som du laddar upp längre fram i formuläret.. Kort beskrivning

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter) Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens kostnader. Beräkning

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

Risk- och säkerhetsbeskrivning vid tillfällig hantering av brandfarliga varor vid publikt evenemang (om ansökan gäller vid publik verksamhet, blankett finns på

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid