Fyra lärare är fler än tre youtube-videor...eller?

32  Download (0)

Full text

(1)

Musikhögskolan  Ingesund  671  91  Arvika  

Kristoffer Toth

Fyra lärare är fler än tre

youtube-videor...eller?

Om gitarrlärares syn på användningen av digitala

verktyg och sociala medier i undervisning

Are Four Teachers More than Three YouTube Videos?

Guitar teachers view on the use of digital tools and social medias

Examensarbete 15 hp

Lärarprogrammet

Datum: 15-03-11

Handledare: Ragnhild Sandberg Jurström

(2)

Sammanfattning

 

 

Examensarbete  inom  lärarutbildningen  

Titel:  Fyra  lärare  är  fler  än  tre  youtube-­‐videor…  eller?  Om  gitarrlärares  syn  på   användningen  av  digitala  verktyg  och  sociala  medier  i  undervisning.    

Författare:  Kristoffer  Toth   Termin  och  år:  VT-­‐  15  

Kursansvarig  institution:  Musikhögskolan  Ingesund,  Karlstads  universitet   Handledare:  Ragnhild  Sandberg  Jurström    

Examinator:  Ann-­‐Sofie  Paulander    

Syftet  med  detta  arbete  är  att  ta  reda  på  gitarrlärares  uppfattningar  om  konsekvenserna   av  hur  olika  digitala  verktyg  och  sociala  medier  används  i  gitarrundervisningen  på   musikutbildningar  på  olika  nivåer.  För  att  uppnå  detta  syfte  har  jag  intervjuat  fyra   verksamma  gitarrlärare.  Studien  utgår  från  ett  sociokulturellt  perspektiv  och  i  resultatet   visas  att  lärare,  med  hjälp  av  digitala  verktyg  och  sociala  medier,  får  fler  källor  att  

inhämta  lektionsmaterial  ifrån  och  att  informationen  är  mer  lättillgänglig  nu  än  förr.  Det   framkommer  också  av  resultatet  att  lättillgängligheten  kan  vara  någonting  negativt  och   kan  lämna  en  frustration  hos  eleverna.  En  av  de  viktigaste  slutsatserna  är  att  lärare   anser  att  undervisningen  blir  bättre  med  hjälp  av  digitala  verktyg  och  sociala  medier,  om   de  används  på  rätt  sätt.  

 

 

Nyckelord:  digitala  verktyg,  sociala  medier,  musikundervisning,  sociokulturellt   perspektiv  

   

Abstract

 

Degree  project  in  Music  Teacher  Education  Programme  

Title:  Are  Four  Teachers  More  than  Three  YouTube  Videos?  Guitar  teachers  view  on  the   use  of  digital  tools  and  social  medias  

Author:  Kristoffer  Toth  

Semester  and  year:  Spring  2015      

Course  coordinator  institution:  Ingesund  School  of  Music,  Karlstad  University   Supervisor:  Ragnhild  Sandberg  Jurström  

Examiner:  Ann-­‐Sofie  Paulander    

The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  guitar  teachers'  perceptions  of  the  consequences   of  the  various  digital  tools  and  social  media  used  in  guitar  teaching  in  music  education  at   different  levels.  In  order  to  achieve  this  purpose,  I  interviewed  four  practicing  guitar   teachers.  The  study  is  based  on  a  socio-­‐cultural  perspective  and  the  result  shows  that   the  teachers,  with  the  help  of  digital  tools  and  social  media,  get  supplementary  sources   to  gather  lesson  materials  from  and  that  the  information  is  more  readily  available  now   than  before.  It  also  appears  from  the  results  that  the  ease  of  access  can  be  something   negative  and  can  leave  a  frustration  among  the  students.  One  of  the  main  conclusions  is   that  teachers  believe  that  teaching  is  getting  better  with  the  help  of  digital  tools  and   social  media,  if  used  in  the  right  way.  

 

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

     

FÖRORD  ...  4  

1  INLEDNING  ...  5  

1.1  INLEDANDE  TEXT  ...  5  

1.2  PROBLEMFORMULERING,  SYFTE  OCH  FORSKNINGSFRÅGOR  ...  6  

2  BAKGRUND  ...  7  

2.1  ETT  HISTORISKT  PERSPEKTIV  PÅ  ANVÄNDNINGEN  AV  DIGITALA  VERKTYG  I  SKOLAN  ...  7  

2.2  TIDIGARE  FORSKNING  INOM  ÄMNESOMRÅDET  ...  9  

2.3  TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER  ...  12  

3  METODOLOGI  OCH  METOD  ...  14  

3.1  METODOLOGISKA  UTGÅNGSPUNKTER  ...  14  

3.2  METOD  OCH  DESIGN  AV  STUDIEN  ...  14  

3.2.1  Val  av  metod  ...  15  

3.2.2  Urval  ...  15  

3.2.3  Datainsamling  ...  15  

3.2.4  Bearbetning  och  analys  ...  15  

3.2.5  Etiska  överväganden  ...  15  

3.2.6  Giltighet  och  tillförlitlighet  ...  16  

4  RESULTAT  ...  17  

4.1  MUSIKTEKNISKA  RESURSER  ...  17  

4.1.1  Video-­‐  och  ljudinspelning  ...  17  

4.1.2    Dokumentation  ...  17  

4.1.3  Notationsprogram  ...  18  

4.2  SOCIALA  MEDIER  SOM  REDSKAP  ...  18  

4.2.1  Facebook  ...  18   4.2.2  Soundcloud  ...  19   4.2.3  Youtube  ...  19   4.2.4  Ultimate-­‐Guitar  ...  20   4.2.5  Spotify  ...  20   4.3  POSITIVA  FÖLJDER  ...  20   4.3.1  För  lärarens  arbete  ...  20   4.3.2  För  elevens  lärande  ...  22   4.3.3  Källkritik  ...  24   4.4  NEGATIVA  FÖLJDER  ...  24   4.4.1  För  lärarens  arbete  ...  24   4.4.2  För  elevens  lärande  ...  26   4.5  SAMMANFATTNING  ...  27   5  DISKUSSION  ...  28   5.1  RESULTATDISKUSSION  ...  28  

5.1.1  Rätt  användning  av  digitala  verktyg  ...  28  

5.1.2  En  ny  generation  lärande  ...  28  

5.1.3  Den  ständiga  utvecklingen  ...  29  

5.2  EGNA  REFLEKTIONER  ...  30  

5.4  ARBETETS  BETYDELSE  ...  31  

5.5  FORTSATT  FORSKNING  ...  31  

REFERENSER  ...  32  

(4)

Förord    

Jag  vill  rikta  ett  stort  tack  till  min  handledare  Ragnhild  Sandberg  Jurström  för  god   handledning  och  hjälp  med  mitt  arbete.  

 

Tack  till  min  examinator  Ann-­‐Sofie  Paulander  för  finslipning  av  arbetet.    

Tack  till  informanterna  för  att  ni  ställde  upp.  Utan  er  hade  det  inte  blivit  något  arbete.    

Jag  vill  tacka  min  granne  och  goda  vän  Björn  Guo  för  stöttning,  reflektioner  och  härliga   diskussioner  kring  våra  examensarbeten.    

 

Tack  till  min  flickvän  Sanna  för  att  du  alltid  finns  där  för  mig  och  stöttar  mig.      

Slutligen  vill  jag  tack  mina  vänner  på  Musikhögskolan  Ingesund.  Tack  för  att  ni  finns  och   för  att  ni  gör  det  lätt  för  mig  att  fortsätta  med  det  jag  gör.  

(5)

1  Inledning    

I  detta  kapitel  tar  jag  upp  hur  jag  började  min  musikaliska  bana  och  hur  ingången  till   detta  arbete  ser  ut,  vad  mitt  arbete  kommer  att  handla  om  samt  varför  just  detta  ämne   intresserar  mig.  Kapitlet  avsultas  med  syfte  och  forskningsfrågor.  

1.1  Inledande  text  

Hur  lärare  använder  digitala  verktyg  och  social  medier  i  sin  undervisning  intresserar   mig  för  att  jag  själv  har  använt  mig  av  digitala  verktyg  och  sociala  medier  när  jag  lärde   mig  att  spela  gitarr.  Innan  jag  började  ta  lektioner  använde  jag  mig  av  sådana  verktyg   och  medier  men  även  under  min  tid  på  gymnasiet  och  jag  använder  de  fortfarande  idag.   Jag  började  spela  gitarr  i  åk.  9  på  högstadiet.  På  musiklektionerna  fick  vi  ta  en  gitarr  och   ett  papper  där  det  stod  ackord  och  sedan  fick  vi  spela  efter  dessa  ackord.  Jag  fattade   direkt  tycke  för  denna  metod  och  jag  började  därefter  leta  efter  olika  hemsidor  där  det   var  möjligt  att  hitta  låtar  med  ackord  att  spela  efter.  Jag  lärde  mig  även  att  spela  efter   tabulatur1  med  hjälp  av  olika  hemsidor  och  det  var  genom  det  jag  lärde  mig  att  spela   mina  första  låtar  på  gitarr.  När  jag  började  gymnasiet  på  det  musikestetiska  programmet   fick  jag  en  gitarrlärare  men  jag  använde  mig  fortfarande  av  de  hemsidor  jag  hade  hittat   för  att  lära  mig  mer.  Det  enda  digitala  verktyget  som  min  lärare  använde  på  lektionerna   var  en  CD-­‐spelare.  Den  använda  han  för  att  spela  upp  låtar  för  oss  elever.  Ibland  kunde   han  komma  med  en  tabulatur  som  han  hade  hittat  i  en  gitarrtidning,  men  det  var  ofta  vi   elever  som  kom  med  utskrivna  papper  från  de  olika  hemsidorna.  Detta  är  grunden  för   mitt  intresse  för  området  om  digitala  verktyg  och  sociala  medier  och  därmed  också  en   anledning  till  att  jag  valt  att  skriva  ett  arbete  om  det.  

 

På  mina  olika  praktikplatser  har  jag  sett  hur  lärare  på  olika  sätt  använder  sig  av  digitala   verktyg  i  sin  undervisning.  Vissa  använder  enbart  en  uppspelningsapparat  för  att  spela   upp  låtar,  medan  andra  spelar  in  bakgrundskomp  till  sina  elever  och  lägger  upp  dem  på   en  hemsida  som  endast  gitarreleverna  har  tillgång  till.  Andra  låter  eleverna  filma   speciella  sekvenser  från  lektionen  med  sina  telefoner.  Eftersom  jag  har  sett  att  

gitarrlärare  använder  sig  av  digitala  verktyg  i  sin  undervisning  på  så  olika  sätt  vill  jag  få   en  klarare  bild  i  hur  lärarna  anser  att  digitala  verktyg  och  sociala  medier  används  i  deras   undervisning  och  vad  användningen  av  digitala  verktyg  och  sociala  medier  kan  leda  till.    

Tillväxten  av  hemsidor  och  ”lära-­‐sig-­‐spela-­‐själv-­‐program”  blir  bara  större  och  större.   Detta  är  ännu  en  anledning  till  att  jag  vill  fördjupa  mig  i  hur  andra  lärare  använder   digitala  verktyg  och  sociala  medier.  Eftersom  jag  själv  ska  bli  gitarrlärare  och  använder   mig  av  dessa  så  är  det  här  ett  ämne  som  är  viktigt  för  mig  i  mitt  utbildningsområde.      

Den  uppfattningen  jag  har  om  ämnet  är  att  det  är  bra  att  det  finns  hjälpmedel  för  lärare   att  kunna  vidga  sin  undervisning.  De  lärare  och  lärarstudenter  jag  har  pratat  med  om   detta  med  att  använda  digitala  verktyg  och  sociala  medier  i  sin  undervisning  har  en   positiv  inställning  till  det  och  att  det  är  bra  att  det  finns  som  ett  komplement  till  annat   material.      

 

                                                                                                               

1  Tabulatur  (även  kallat  tablatur  eller  tab)  är  ett  system  för  notskrift  och  används  ofta  för  gitarr  

(6)

1.2  Problemformulering,  syfte  och  forskningsfrågor    

Som  lärare  är  det  möjligt  att  berika  sin  undervisning  med  digitala  verktyg  och  sociala   medier  som  hjälpmedel  samt  låta  eleverna  filma  eller  spela  in  för  att  lättare  komma  ihåg   sina  läxor.  Det  är  dock  även  möjligt  att  missbruka  dessa  och  låta  dem  styra  hela  

undervisningen  genom  att  exempelvis  sätta  på  en  instruktionsvideo  eller  dylikt  som   eleverna  får  se  på.  Det  jag  vill  ta  reda  på  är  hur  gitarrlärare  själva  anser  att  de  använder   digitala  verktyg  och  sociala  medier  och  vilka  följder  det  kan  leda  till.  

 

Syftet  med  arbetet  är  att  ta  reda  på  gitarrlärares  uppfattningar  om  konsekvenserna  av   hur  olika  digitala  verktyg  och  sociala  medier  används  i  gitarrundervisningen  på  

musikutbildningar  på  olika  nivåer.  Jag  vill  med  detta  arbete  ge  andra  gitarrlärare  en  bild   av  hur  digitala  verktyg  och  sociala  medier  kan  användas  i  olika  

musikundervisningssituationer.  För  att  uppnå  syftet  har  jag  formulerat  följande   forskningsfrågor:  

 

1. Hur  beskriver  gitarrlärare  att  de  använder  digitala  verktyg  och  sociala  medier  i   sin  gitarrundervisning?  

2. Vilka  följder  anser  gitarrlärare  att  deras  användning  av  digitala  verktyg  och   sociala  medier  leder  till?    

 

(7)

2  Bakgrund  

I  detta  kapitel  presenteras  en  historisk  bakgrund  av  digitala  verktyg  i  skolan  samt   tidigare  forskning  på  området  och  närliggande  områden.  Kapitlet  avslutas  med  de   teoretiska  utgångspunkter  som  jag  har  valt  att  se  min  studie  utifrån.  

2.1  Ett  historiskt  perspektiv  på  användningen  av  digitala  verktyg  i  

skolan  

Datorer  och  digitala  verktyg  i  skolan  har  inte  alltid  varit  en  självklarhet.  Inte  ens  för  mig   som  började  i  skolan  1996.  I  Sverige  har  det  gjorts  en  rad  olika  projekt  för  att  försöka  få   in  datorer  och  digitala  verktyg  i  skolan  och  i  undervisningen  och  idag  är  det  en  

självklarhet  för  eleverna  att  det  finns  datorer  tillgängliga  på  skolan.  Jag  ser  det  därför   som  viktigt  med  en  historisk  bakgrund  till  detta  ämnesområde  om  digitala  verktyg  och   sociala  medier  i  skolan  och  vilka  satsningar  som  har  gjorts  för  att  få  in  datorer  och   digitala  verktyg  i  undervisningen.  

 

I  slutet  på  1960-­‐talet  lades  den  första  motion  fram  i  Sveriges  riksdag  som  handlade  om   nödvändigheten  i  att  introducera  datorteknik  i  skolan.  Skolöverstyrelsen,  SÖ,  fick  i   början  av  1970-­‐talet  i  uppdrag  att  inleda  försöksverksamhet  med  datorer  i  skolan.  1973   inleddes  försöksverksamheten  och  1980  antogs  slutrapporten,  Datorn  i  skolan,  av  SÖ.   Slutrapporten  visade  att  det  var  möjligt  att  använda  datorer  på  sätt  som  lärare  och   elever  accepterade  och  som  fungerade  bra  (Riis,  200).    

 

1980  skrevs  datalära  in  i  läroplanen  som  ett  huvudmoment  i  kursplanen  för  matematik.   1984  beslutade  riksdagen  om  att  datateknik  skulle  introduceras  och  användas  i  

grundskolan.  Alla  elever  på  högstadiet  skulle  få  ca  80  timmar  undervisning  i  ”datalära”   som  innebär  undervisningen  om,  med  och  av  datorer.  Tiden  till  denna  undervisning   skulle  hämtas  från  NO  och  matematik  (Riis,  2000).  

 

1984-­‐87  lanserades  kampanjen  Datalära  på  grundskolans  högstadium.  Denna  kampanj   skulle  handla  om  att  förmå  kommuner  och  skolor  att  skaffa  datorer  med  statliga  anslag   och  den  administrerades  av  SÖ.  65  procent  av  alla  datorer  som  köptes  in  till  skolorna   var  av  märket  COMPIS  (COMPuterInSchool).  En  dator  som  hade  tagits  fram  i  ett  särskilt   projekt  som  samfinansierats  av  SÖ  och  Styrelsen  för  teknisk  utveckling  i  början  av  1980-­‐ talet  (Riis,  2000).    

 

1988-­‐91  pågick  nästa  kampanj  som  kom  att  heta  Datorn  i  skolan  (DoS)  som  även  den   finansierades  med  statliga  anslag.  Expertgrupper  på  nationell-­‐  och  regional  nivå  sattes   in  för  att  utveckla  och  utvärdera  pedagogiska  program  till  skolan.  I  Datorn  i  skolan   handlade  den  stora  förändringen  om  att  språklärare  och  deras  elever  blev  användare.   Ordbehandling  i  svenska,  men  även  i  många  andra  ämnen,  blev  det  stora  

användningsområdet.  Viss  användning  förekom  i  de  praktiska  och  estetiska  ämnena   tack  vare  att  program  inom  de  områdena  började  utvecklas  (Riis,  2000).  

 

(8)

betydelse  var  att  utveckla  lärarnas  färdigheter  och  teoretiska  insikter  (Riis,  2000).   Vidare  skriver  Riis  att:  

 

Lärarna  behöver  inte  bara  kunna  använda  datorn  praktiskt  utan  de  behöver   veta  när  de  ska  använda  den,  till  vad  och  varför.  Svaren  på  frågorna  när,  var   och  varför  kräver  insikt,  reflektion  och  självkänsla.  Därmed  tar  det  tid  för  den   enskilda  läraren  att  skaffa  sig  ett  eget,  professionellt  övervägt  förhållande  till   datoranvändningen  i  undervisningen.  (Riis,  2000,  s.  14)  

 

1994  gick  utvecklingen  in  i  en  ny  fas  och  skolverket  fick  i  uppgift  att  utveckla  och   ansvara  för  ett  svensk  skoldatanät  och  medverka  i  utvecklingsarbetet  i  ett  nordiskt   skoldatanät.  1994  bildades  KK-­‐stiftelsen,  Stiftelsen  för  Kunskap-­‐  och  

kompetensutveckling,  som  ville  att  det  skulle  satsas  ca  en  miljard  kronor  på  ”IT  i  skolan”   där  det  ingick  att  fortbilda  och  kompetensutveckla  lärare.  1994  blev  intresset  för  IT   större  och  några  år  senare  började  samhällsdebattörer  att  intressera  sig  för  debatten  om   IT  (Riis,  2000).  

 

Under  andra  halvan  av  90-­‐talet  byttes  terminologin  för  benämningen  av  den  nya   tekniken  i  skolan.  Kombinationen  mellan  den  moderna  tekniken  och  den  äldre   teletekniken  tillförde  ett  nytt  användningsområde  –  kommunikation.  In  på  90-­‐talet   talades  det  om  IT.  Senare  kom  begreppet  IKT,  informations-­‐  och  kommunikationsteknik   som  var  en  kombination  av  teknik  och  kommunikation  och  som  var  det  som  var  socialt   och  kulturellt  viktigt.  1999  startade  ett  projekt  som  kallades  ITiS,  IT  i  Skolan,  och  var   inriktad  på  kompetensutveckling  av  lärare.  De  ville  genomdriva  en  breddkampanj  på   1,500  miljarder  kronor  under  mottot  Lärandets  verktyg  (Riis,  2000)  

 

Olika  förklaringar  ges  till  styrande  mekanismer  när  teknik  utvecklas  och  förändras  och   två  teorier  som  förekommer  kallas  ”pull”  och  ”push”.  I  pull-­‐resonemanget  blir  

efterfrågan  och  behovet  av  tekniska  lösningar  det  som  driver  den  tekniska  utvecklingen   framåt.  Användarna  ”drar”  ut  den  nya  tekniken  på  marknaden.  Push-­‐resonemanget   menar  det  motsatta.  Att  de  tekniska  produkterna  som  är  framtagna  och  formade  av   ingenjörers  kreativitet  och  kunskap  hittar  sina  egna  användare  och  sina  

användningsområden.  Staten  lade  ner  ca  500  miljoner  kronor  på  att  ”trycka”  ut   datateknik  i  skolan  utan  att  majoriteten  av  lärare  eller  skolor  egentligen  hade  bett  om   det.  Push-­‐strategin  visade  på  att  skolan  länge  saknat  datortillämpningar  med  

pedagogisk  räckvidd.  Vissa  tillämpningar  var  inte  relevanta  för  skolans  mål  och   ämnesinnehållet.  Vid  80-­‐talets  slut  försköts  ansvaret  av  skola  från  staten  till  

kommunerna  och  det  förklarar  strategins  mycket  påtagliga  resultat  och  ett  faktum  att   push-­‐strategin  användes  under  1990-­‐talet  (Riis,  2000).  

 

Mycket  har  hänt  sedan  dess  och  Jan-­‐Olof  Gullö  (2009)  skriver  i  sin  avhandling  

Musikproduktion  med  föränderliga  verktyg  –  en  pedagogisk  utmaning,  om  

millenniegenerationen,  de  unga  studenter  som  idag  kommer  till  högskolan  och  som  är  

(9)

morgontidningen.  De  är  också  duktiga  på  att  kommunicera  via  internet  och  sina   mobiltelefoner.    

 

Från  år  2000  och  framåt  har  medieutvecklingen  varit  snabbare  än  någonsin  tidigare  och   Gullö  (2009)  menar  att  medierna  har  förändrats  på  två  tydliga  sätt.  Det  första  är  att   många  medieformer  har  smält  samman.  Dagstidningar  har  gått  från  att  enbart  vara  en   papperstidning  till  att  bli  mediehus  som  publicerar  sitt  rationella  material  i  många  olika   kanaler.  För  det  andra  har  internet  etablerats  som  ett  effektivt  distributionssystem  för   medieinnehåll.  Gullö  skriver  att  samtidigt  som  olika  medieformer  har  strålat  samman   har  innehållet  i  medierna  gått  isär.  Gullö  menar  att:    

 

På  internet  finns  olika  forum  för  den  som  vill  uttrycka  sig  och  bli  publicerad   och  med  enkla  medel  och  till  låg  kostnad  kan  vem  som  helst  starta  en   webplats  för  att  till  exempel  sprida  sin  musik.  (Gullö,  2009,  s.  4)  

 

Gullö  (2009)  skriver  att  problematiken  med  att  millenniegenerationen  tillägnat  sig   andra  medievanor  än  tidigare  generationer  har  uppmärksammats  av  medieforskare.   Detta  därför  att  det  både  bland  medieföretag  och  vid  medieutbildningar  finns  

värderingar  som  är  grundade  ur  det  mediesamhälle  som  fanns  för  flera  årtionden  sedan   och  som  dagens  ungdomar  aldrig  har  upplevt.  Gullö  menar  också  att  även  inom  

musikbranschen  har  millenniegenerationens  konsumtionsmönster,  som  att  de  till   exempel  hellre  laddar  ner  musik  än  köper  skivor,  skapat  en  insikt  om  att  omfattande   förändringar  och  anpassning  till  dagens  samhälle  är  nödvändiga  för  musikbranschens   överlevnad.  Vidare  skriver  Gullö  att:    

 

Utmärkande  för  millenniegenerationen  är  att  de  genom  bloggar  och   deltagande  i  olika  webb-­‐communities  är  både  medieproducenter  och  

mediekonsumenter.  Att  ägna  sig  åt  prosumtion,  när  konsumenten  är  delaktig  i   produktionen,  är  alltså  helt  naturligt  för  millenniegenerationen.  (Gullö,  2009,   s.  4)  

 

Denna  historiska  genomgång  av  användningen  av  digitala  verktyg  ser  jag  som  relevant   att  ta  upp  med  tanke  på  mitt  syfte  att  ta  reda  på  hur  gitarrlärare  använder  digitala   verktyg  och  sociala  medier  i  sin  undervisning.  Ett  historiskt  perspektiv  menar  jag  ger  en   större  förståelse  för  hela  arbetet.  

2.2  Tidigare  forskning  inom  ämnesområdet    

1984  genomfördes  den  första  studien  av  datoranvändning  på  grundskolans  högstadium.   Arton  lärare  vid  sex  skolor  i  tre  kommuner  ingick  i  studien  som  pågick  i  tio  år.  1994   besöktes  de  lärare  som  fortfarande  arbetade  kvar  på  samma  skolor.  Sju  lärare  vid  fyra   skolor  i  tre  kommuner  intervjuades  om  sin  datoranvändning  tio  år  efter  introduktionen.   Dessutom  intervjuades  de  fyra  skolledarna  och  kommunens  ansvarige  för  skolans   datafrågor  (Jedeskog,  1998).  

 

(10)

skrivmaskin  vid  de  fyra  skolorna,  där  eleverna  renskrev  sina  först  handskrivna  arbeten.   Jedeskog  skriver  att:      

 

De  första  entusiasterna  drevs  av  sitt  teknikintresse  vilket  gjorde  att  de   tekniska  aspekterna  tog  störst  utrymme.  Det  var  till  exempel  viktigt  att   eleverna  visste  hur  datorn  såg  ut  inuti.  De  lärare  som  representerade  

motkulturen  satte  istället  pedagogiken  mer  uttalat  i  centrum  och  intresserade   sig  mer  för  datorns  möjligheter  att  bidra  till  nya  arbetssätt  och  ett  nytt  

innehåll  i  undervisningen.  (Jedeskog,  1998,  s.  35)    

 

Skolledarna  vid  de  fyra  skolorna  ansåg  sig  själva  som  ivriga  pådrivare  för  en  allmän   användning  av  IT,  men  de  liksom  lärarna  stötte  på  praktiska  hinder.  Ett  av  dem  var   lärarnas  ålder.  Det  var  helt  enkelt  inte  möjligt  att  satsa  på  IT  med  de  gamla  lärarna  på   skolan  och  enligt  rektorns  uppfattning  var  inte  IT  någonting  för  dem.  De  menade  att  IT-­‐ verksamheten  skulle  blomstra  inom  några  år  när  nyutbildade  grundskollärare  skulle  ta   över.  Undervisningen  med  datorer  på  högstadiet  bedrevs  på  ett  sätt  som  några  av   skolcheferna  inte  accepterade.  Det  fokuserades  på  undervisning  i  datalära  i  stället  för   datoranvändning  i  skolans  alla  ämnen  (Jedeskog,  1998).  

 

2009  följde  Gullö  ett  skolutvecklingsprojekt  vid  en  kulturskola  i  Mälardalen.   Målsättningen  för  projektet  var  att  vid  kulturskolan  etablera  undervisning  i  

musikskapande  i  datorer.  Gullö  (2009)  menar  att  det  är  viktigt  att  lärare  som  använder   sig  av  digitala  verktyg  såsom  i  musikproduktion  behärskar  den  tekniska  utrustning  som   används  i  undervisningen  och  att  lärare  håller  sig  ajour  med  den  tekniska  utvecklingen   inom  området  eftersom  digitala  verktyg  ständigt  utvecklas  och  förändras.  Gullö  tar  upp   tre  punkter  som  lärare  som  använder  sig  av  digitala  verktyg,  i  det  här  fallet  i  

musikproduktion,  i  sin  undervisning  behöver  har  stor  kunskap  om:  musik,  teknik  och   samtid.  Med  samtid  menas  att  det  omfattar  den  samtida  musikens  utveckling,  samtida   teknisk  utveckling  samt  trender  inom  ungdomskultur.  

 

En  slutsats  som  Gullö  (2009)  gör  i  sin  studie  är  att  musiklärare  kan  vara  

förändringsbenägna  och  intresserade  av  ungdomskultur,  vilket  skiljer  sig  från  de  

tidigare  erfarenheter  när  han  arbetade  som  musiklärare.  Han  uppfattade  en  polarisering   mellan  de  lärare  som  såg  sig  som  traditionsbärare  och  de  lärare  som  ville  införa  nya   metoder  och  nya  genrer.  Enligt  Gullö  är  det  tolkningsföreträde,  som  anhängare  av  den   västerländska  konstmusiken  tidigare  hade,  mycket  försvagat.  Lärarna  och  rektorn  i   Gullös  studie  beskriver  hur  viktigt  det  är  med  att  vara  ajour  med  ungdomskulturen:   ”Lärarnas  uppgift  verkar  inte  längre  primärt  vara  så  som  jag  uppfattat  det  tidigare:  att   lära  ut  vuxenkultur  till  barn  och  ungdomar”  (a.a.,  s.  99).  

 

2011  gjorde  Atea2  en  undersökning  som  omfattade  intervjuer  av  398  rektorer  från   högstadie-­‐  och  gymnasieskolor  om  lärares  IT-­‐kompetens.  En  majoritet  av  Sveriges   rektorer  var  överens  om  att  IT  bör  användas  i  större  utsträckning  i  undervisningen.   Nästan  9  av  10  rektorer  menade  att  IT  i  skolan  ger  tydliga  pedagogiska  vinster  men  att   hindret  för  att  satsa  mer  på  IT  i  skolan  var  lärarnas  brister  i  IT-­‐kompetens.  Nästan  80   procent  av  de  rektorer  som  tillfrågades  menade  att  bristen  på  IT-­‐kompetens  bland                                                                                                                  

2  Atea  är  en  av  de  största  IKT-­‐infrastrukturleverantörerna  i  Europa  och  den  största  leverantören  av  IKT-­‐

(11)

lärare  var  det  främsta  hindret  för  att  använda  IT  på  ett  mer  effektivt  sätt  i  

undervisningen.  I  de  skolor  där  elevdator  infördes  var  problemet  mer  uppmärksammat   jämfört  med  skolor  utan  elevdatorer  (Atea,  2011).  

 

Undersökningen  visade  också  att  långt  ifrån  alla  lärare  hade  tillgång  till  en  egen  dator  på   sin  arbetsplats  och  många  tvingades  dela  dator  med  sina  kollegor.  Totalt  sett  handlade   det  om  78  procent  av  lärarna  som  hade  tillgång  till  egen  dator  och  på  friskolorna  var   antalet  lärare  med  egen  dator  lägre.  Undersökningen  visade  att  9  av  10  högstadie-­‐  och   gymnasielärare  hade  planer  att  införa  elevdatorer.  På  friskolorna  hade  varannan  elev  en   egen  dator  men  på  de  kommunala  skolorna  hade  bara  en  fjärdedel  av  eleverna  en  egen   dator.  Den  främsta  orsaken  till  varför  skolorna  inte  satsade  på  elevdatorer  var  bristen   på  ekonomiska  resurser  (Atea,  2011).  

 

Skolverket  har  ett  regeringsuppdrag  att  kontinuerligt  följa  upp  barns,  elevers  och   lärares  IT-­‐användning  och  IT-­‐kompetens  i  förskola,  skola  och  vuxenutbildningar.   Skolverket  har  gjort  två  stycken  enkätundersökningar  gällande  lärares  och  elevers  IT-­‐ användning  och  IT-­‐kompetens.  Den  första  undersökningen  som  gjordes  2008/2009   visar  att  förskolor,  skolor  och  vuxenutbildningar  generellt  har  tillgång  till  IT-­‐utrustning   men  att  omfattningen  varierar  mellan  de  olika  verksamheterna.  I  princip  har  alla  lärare   och  all  förskolepersonal  tillgång  till  dator  på  arbetsplatsen,  men  vanligtvis  delad  med   kollegorna.  Elevernas  tillgång  till  datorer  i  skolan  varierar  mellan  de  olika  

verksamhetsformerna  där  tillgången  är  större  på  gymnasieskolan  än  på  grundskolan   och  även  på  friskolor  än  på  kommunala  skolor  (Skolverket,  2010).  

 

Den  andra  enkätundersökningen  som  skolverket  genomförde  2013  visar  att  lärarnas   tillgång  till  datorer  har  förbättrats.  Nästan  alla  gymnasielärare  och  tre  av  fyra  

grundskollärare  har  en  egen  dator.  Det  hade  också  skett  en  ökning  av  elevdatorer.   Elevernas  IT-­‐användning  bestod  till  stor  del  av  att  söka  information  på  nätet  och   skrivuppgifter.  Studien  visar  också  att  användningen  av  IT  var  i  stort  sett  lika  låg  i  flera   ämnen  som  i  undersökningen  som  gjordes  2008/2009.  Rapporten  visar  också  att  det   finns  stort  behov  av  kompetensutveckling  hos  både  lärare  och  rektorer.  Hur  datorerna   ska  användas  som  pedagogiska  verktyg  i  undervisningen  och  hur  skolan  ska  arbeta  mot   kränkningar  på  nätet  är  exempel  på  de  områden  där  det  behövs  kompetensutveckling   (Skolverket,  2013).  

 

Nilsson  (2013)  skriver  i  sitt  examensarbete,  Nu  har  vi  varsin  dator  –  nu  finns  inga  hinder!   om  vilken  syn  musik-­‐  och  instrumentallärare  har  på  användningen  av  digitala  verktyg  i   undervisningen.  I  sin  intervjustudie  skriver  Nilsson  att  pedagogerna  använder  digitala   verktyg  i  sin  undervisning  och  att  de  har  ett  någorlunda  lika  tillvägagångssätt  i  sättet  de   använder  dem.  Lärarna  använder  till  stor  del  digitala  verktyg  för  att  spela  in  sina  elever.   Nilsson  menar  att:  

 

Samtidigt  som  informanterna  är  eniga  om  att  fördelarna  är  många  antyder   resultatet  en  viss  frustration  kring  teknik  när  den  inte  fungerar,  och  det  verkar   vara  flera  faktorer  som  ligger  bakom  frustrationen.  De  intervjuade  upplever   sig  inte  ha  tid  med  krånglande  teknik  och  system  som  inte  fungerar,  och   tidsramen  som  utgör  ett  lektionstillfälle  riskerar  att  ätas  upp  om  tekniken  inte   fungerar  från  början.  (Nilsson,  2013,  s.  34)  

(12)

De  största  omständigheterna  för  informanternas  användning  av  digitala  verktyg  är   enligt  Nilsson  (2013)  teknikens  tillfällighet  och  tillgänglighet.  Ramfaktorer  som  ekonomi   verkar  vara  avgörande  för  utvecklingen  bland  lärarna  och  resultatet  visar  på  flera  

tillfällen  då  pedagogernas  användande  av  IKT  begränsas  av  att  det  inte  finns  resurser  för   användandet  eller  tekniken.  Resultatet  i  Nilssons  studie  visar  att  några  av  informanterna   behöver  öka  sina  kunskaper  kring  IKT  och  när  det  handlar  om  framtidsutsikter  visar   undersökningen  att  musiklärarna  vill  öka  sin  kunskap  kring  hur  digitala  hjälpmedel  kan   användas  i  undervisningen.  Han  skriver  att  majoriteten  av  informanterna  har  ett  

personligt  intresse  av  IKT  och  menar  att:      

De  flesta  av  de  intervjuade  förefaller  hur  som  helst  ha  skiftande  och  i  några  fall   starkt  begränsad  kunskap  om  möjligheterna  med  de  digitala  verktygen.  Utan   att  öka  förutsättningarna  för  de  digitala  verktygen  kanske  det  fortsätter  vara   så,  såvida  inte  pedagogerna  har  ett  starkt  personligt  intresse  och  engagemang   av  IKT  i  undervisningen.  (Nilsson,  2013,  s.  35)  

 

Nya  kommunikationssätt  och  möjligheterna  att  snabbt  kunna  dela  digitalt  material  och   information  ses  som  det  största  fördelarna  med  IKT  enligt  Nilsson  (2013).  Resultatet   visar  också  att  de  största  riskerna  med  användandet  av  digitala  verktyg  är  övertron  till   de  digitala  hjälpmedlen  samt  att  det  finns  en  risk  att  de  stjäl  tid,  både  hos  pedagogerna   och  hos  deras  elever.    

2.3  Teoretiska  utgångspunkter  

Lev  Vygotskij,  1896-­‐1934,  var  pedagog  och  filosof.  Han  såg  lärande  som  kopplat  till  ett   sociokulturellt  sammanhang,  det  vill  säga  att  omgivningen  är  avgörande  för  individens   utveckling  (Löfving,  2012).  Hans  såg  på  lärande  och  kunskap  som  någonting  som  skapas   i  en  viss  situation  snarare  än  att  det  finns  medfött  (Nilsson,  2013).  Han  intresserade  sig   för  hur  vi  kan  lära  oss  på  egen  hand  och  då  befinna  oss  på  vad  som  kallas  den  faktiska   utvecklingsnivån,  men  hur  vi  också  kan  lära  oss  mer  tillsammans  med  andra.  En  

pedagog  som  känner  till  sin  elevs  utvecklingsnivå  kan  hjälpa  eleven  att  gå  vidare  till  den   nivå  som  ligger  ett  snäpp  högre,  det  som  Vygotskij  kallar  den  proximala  

utvecklingszonen  (Löfving,  2012).  På  så  vis  har  pedagogen  en  väldigt  viktig  plats  i   undervisningen:  

 

Det  viktiga  i  det  sociokulturella  lärandet  är  att  vi  inte  lär  oss  enbart  på  egen   hand.  Vi  kan  lära  oss  vissa  saker  i  ensamhet,  men  det  är  i  samspelet  med  andra   som  vi  provar  våra  tankar,  ser  om  de  håller,  får  nya  infallsvinklar  och  drar  nya   lärdomar.  (Löfving,  2012,  s.  44)  

 

(13)

papper  och  penna,  bilder,  böcker,  tidningar,  medier  och  andra  resurser  för  att  bevara   och  återskapa  delar  av  det  förflutna.  Det  är  så  vi  lär,  skaffar  oss  erfarenheter  och   minnen,  tillsammans  och  med  hjälp  av  varandra:      

 

Och  hur  vi  lär,  minns,  löser  problem  och  vilka  färdigheter  vi  utvecklar  som   individer  hänger  intimt  samman  med  hur  kunskaper,  färdigheter  och  det   kollektiva  minnet  är  organiserat.  (Säljö,  2010,  s.  13)  

 

I  sin  bok  Lärande  i  praktiken  skriver  Säljö  (2010)  att  lärande  är  en  aspekt  av  all  mänsklig   verksamhet.  I  varje  samtal,  handling  eller  händelse  finns  det  någonting  som  individer   eller  grupper  kan  ta  med  sig  och  kan  använda  i  framtida  situationer.  Lärande  kan  inte   kopplas  till  bestämda  arrangemang  som  skola  och  undervisning:  ”Att  undervisning   föregår  lärande  är  en  bild  av  mänsklig  kunskapsbildning  som  skapats  av  skola”(a.a.,  s.   13).      

 

Ordet  kultur  i  det  sociokulturella  begreppet  tyder  på  det  som  vi  människor  skaffar  oss   genom  att  interagera  med  varandra.  Tillsammans  skapar  vi  allt  ifrån  värderingar  och   kunskaper  till  olika  redskap  som  omger  oss  i  vår  vardag.  Det  kan  vara  till  exempel   verktyg  av  olika  slag,  kommunikationsteknik  eller  mätinstrument  och  detta  innebär  att   kulturen  innehåller  både  synliga  och  osynliga  dimensioner.  Anhängare  inom  det  

sociokulturella  perspektivet  anbefaller  användandet  av  hjälpmedel  och  redskap  för  att   främja  lärandet  (Nilsson  2013).  Dessa  benämns  som  artefakter  (Säljö,  2000),  eller  

kulturella  redskap  (Säljö  2010).  Kulturella  redskap  kan  vara  av  intellektuell  natur.  

Nilsson  (2013)  menar  att:    

Om  vi  till  exempel  ska  utföra  våra  bankärenden  med  datorns  hjälp  så  kan   kalkylprogrammet  eller  inloggningsdosan  till  internetbanken  vara  en  artefakt   och  vår  kunskap  kring  hur  vi  använder  kalkylatorn  eller  dosan  ett  kulturellt   redskap.  (Nilsson,  2013,  s.  15).  

 

Säljö  (2010)  ger  ett  exempel  på  hur  enkel  teknik  kan  användas  i  form  av  penna  och   fickkalender.  Han  menar  att  med  hjälp  av  denna  utrustning  kan  vi  göra  anteckningar   som  vi  använder  i  olika  situationer.  Vi  kan  skriva  ner  födelsedagar,  när  bilen  ska   besiktigas,  när  barnen  ska  på  simskola,  kommande  möten,  telefonnummer  etc.  Utan   denna  resurs  blir  veckoplaneringen  för  många  människor  näst  intill  omöjlig  och  den  tid   och  energi  som  skulle  krävas  för  att  komma  ihåg  allt  detta  skulle  ”milt  utryckt,  upplevas   belastande”(a.a.,  s.  75).  Vidare  skriver  Säljö  att:    

 

Den  mängd  felaktigheter  som  skulle  uppkomma  genom  glömska  och  

sammanblandningar  skulle  också  kännas  frustrerande.  Men  genom  samspelet   med  detta  slags  teknik,  integrerad  i  människans  vardag,  blir  det  möjligt  att  ha   kontroll  över  en  stor  mängd  information.  Kalendern  tjänar  som  minnets  och   tänkandets  protes  –  vi  tänker  i  symbios  med  kalendern.  (Säljö,  2000,  s.  75)    

Jag  har  valt  det  sociokulturella  perspektivet  som  utgångspunkt  i  mitt  arbete  för  att  jag   tror  att  det  hjälper  mig  att  nå  mitt  syfte.  Kulturbegreppet  innefattar  fysiska  redskap  och   det  innebär  att  informations-­‐  och  kommunikationsteknik  är  en  del  av  denna  kultur.   Mina  forskningsfrågor  handlar  om  hur  lärare  ser  på  användningen  av  digitala  verktyg  i   sin  undervisning  och  dessa  är  kulturella  redskap  om  vi  väljer  att  se  det  från  ett  

(14)

3  Metodologi  och  metod    

I  detta  kapitel  presenteras  studiens  metodologiska  utgångspunkter  samt  val  av  metod.   Här  redogörs  också  för  urvalet  av  informanter,  studiens  genomförande  samt  dess   trovärdighet  och  giltighet.  

3.1  Metodologiska  utgångspunkter  

En  intervju  är  ett  samtal  med  ett  syfte  och  en  struktur  och  en  intervju  skiljer  sig  från  det   spontana  vardagliga  utbytet  av  åsikter.  Den  blir  då  ett  sätt  för  intervjuaren  att  genom   noga  utvalda  frågor  skaffa  sig  grundligt  beprövade  kunskaper.  En  intervju  är  inte  ett   samtal  mellan  likställda  parter,  eftersom  det  är  intervjuaren  som  bestämmer  ämnet  och   frågorna  och  som  sedan  kritiskt  följer  upp  svaren  som  ges  av  den  intervjuade  (Kvale,   2009).    

 

Johansson  och  Svedner  (2010)  skriver  om  intervjumetoden  som  den  mest  använda   datainsamlingsmetoden  och  att  den  ofta  ger  resultat  om  den  intervjuades  attityder,   förskunskaper  och  värderingar.  De  skriver  om  två  olika  typer  av  intervjuer:  kvalitativ   och  strukturerad.  I  den  strukturerade  intervjun  är  frågeområdet  och  frågorna  bestämda   i  förväg.  Johansson  och  Svedner  menar  att  ”svaren  är  vanligen  öppna,  även  om  det,   precis  som  i  enkäten,  kan  förekomma  frågor  med  fast  svarsalternativ,  t.ex.  

bakgrundsfrågor.  Ofta  nöjer  man  sig  med  att  anteckna  svaren”  (a.a.,  s.  35).  I  den  

kvalitativa  intervjun  kan  frågorna  variera  från  intervju  till  intervju  eftersom  det  endast   är  frågeområdena  som  är  bestämda  och  beroende  av  hur  den  intervjuade  svarar  och   vilka  synsätt  denne  tar  upp:  ”Syftet  med  denna  typ  av  intervju  är  att  ”få  den  intervjuade   att  ge  så  uttömmande  svar  som  möjligt”.  Då  måste  frågorna  anpassas  så  att  

intervjupersonen  får  möjligheter  att  ta  upp  allt  hon  har  på  hjärtat”  (a.a.,  s.  35).        

Några  problem  med  intervju  som  metod  som  Johansson  och  Svedner  (2010)  tar  upp  är   svårigheten  i  att  uppnå  att  den  intervjuade  ger  uttömmande  svar,  exempelvis  om  dennes   inställningar  och  erfarenheter.  Två  sätt  som  en  intervju  kan  gå  fel  på  är  att  den  

intervjuade  inte  är  helt  sanningsenlig  eller  att  den  som  intervjuar  vinklar  frågorna  så  att   ”alla  aspekter  av  frågeområdet  inte  belyses”  (a.a.,  s.  35).  Ett  annat  problem  enligt  

Johansson  och  Svedner  är  överanvändningen  av  intervju  som  metod  eftersom  många   böcker  i  forskningsmetodik  rekommenderar  kvalitativ  intervju  utan  att  ta  upp  

svagheterna  med  denna  metod.  De  menar  att:    

En  av  orsakerna  till  bristerna  i  uppsatser  med  kvalitativ  intervju  som  enda   metod  är  ofullständiga  kunskaper  om  hur  denna  metod  skall  användas  vid   såväl  datainsamling  och  resultatredovisning.  (Johansson  &  Svedner,  2010,  s.   37)  

 

Forskningsintervjuer  har  som  mål  att  producera  kunskap.  Att  intervjua  i  forskningssyfte   innebär  att  odla  samtalsfärdigheter  som  de  flesta  vuxna  redan  äger  i  kraft  av  sin  

förmåga  att  ställa  frågor  (Kvale,  2009).      

3.2  Metod  och  design  av  studien  

I  detta  avsnitt  presenteras  val  av  metod  för  insamling  av  data,  hur  jag  valt  ut  

(15)

3.2.1  Val  av  metod  

Jag  har  till  min  studie  valt  att  använda  mig  av  kvalitativ  forskningsintervju  eftersom  jag  i   mitt  syfte  vill  ta  reda  på  gitarrlärares  uppfattning  om  konsekvenserna  av  hur  olika   digitala  verktyg  och  sociala  medier  används  i  gitarrundervisningen.  Med  intervjun  som   metod  jag  kan  få  en  fördjupad  bild  av  hur  gitarrlärare  ser  på  detta.  

3.2.2  Urval  

I  valet  av  informanter  har  jag  utgått  ifrån  att  de  ska  kunna  ge  en  så  fördjupad  bild  som   möjligt  av  de  forskningsfrågor  jag  har  ställt.  Anledningen  till  att  jag  valde  de  

gitarrpedagoger  som  jag  gjorde  min  praktik  hos  under  mina  år  på  musikhögskolan  är  att   jag  visste  att  de  hade  gedigen  kunskap  om  digitala  verktyg  och  sociala  medier  och  att  de   också  använde  dem  ofta  i  sin  undervisning.  

 

Informant  1  är  52  år  gammal  och  arbetar  som  gitarrpedagog  på  en  kommunal   musikskola  i  Mellansverige.  

 

Informant  2  är  37  år  gammal  och  arbetar  som  gitarrpedagog  på  ett  musikgymnasium  i   Sverige.  

 

Informant  3  är  47  år  gammal  och  arbetar  som  gitarrpedagog  på  en  kulturskola  och  ett   musikgymnasium  i  Mellansverige  

 

Informant  4  är  34  år  gammal  och  arbetar  som  gitarrpedagog  på  en  folkhögskola  och  en   musikhögskola  i  Sverige.  

3.2.3  Datainsamling  

Min  insamling  av  mitt  datamaterial  gick  till  på  det  viset  att  jag  besökte  mina  informanter   på  deras  arbetsplats  eller  i  deras  hem.  Jag  hade  med  mig  en  inspelningsapparat  i  form  av   en  Zoom  H2  som  jag  spelade  in  intervjuerna  med.  Jag  var  noga  med  att  välja  en  plats  där   informanterna  kände  sig  trygga  så  att  jag  kunde  få  så  mycket  information  som  möjligt.   Intervjuerna  tog  ca  40  minuter  per  intervju  och  jag  fick  det  intrycket  av  att  

informanterna  var  bekväma  med  situationen  och  berättade  allt  det  hade  att  säga  om   ämnet.    

3.2.4  Bearbetning  och  analys  

När  jag  bearbetade  mitt  insamlade  data  transkriberade  jag  alla  intervjuer,  vilket  betyder   att  jag  skrev  ner  varje  intervju  ord  för  ord.  När  jag  sedan  skulle  analysera  datamaterialet   letade  jag,  med  hjälp  av  min  handledare,  efter  teman  i  de  olika  texterna  som  sedan  kom   att  bli  rubriker  i  resultatet.  Det  vi  letade  efter  var  de  likheter  som  informanterna  beskrev   på  de  frågor  som  jag  ställde  till  dem,  men  även  de  olikheter  som  skiljde  informanternas   svar  åt.    De  olika  temana  fick  sedan  olika  färg  i  form  av  blå,  grön,  röd  och  gul  med  hjälp   av  överstryckningspennor  så  att  jag  enkelt  kunde  orientera  mig  genom  de  olika  temana  i   de  olika  texterna  när  jag  skulle  skriva  mitt  resultat.    

3.2.5  Etiska  överväganden  

(16)

vilket  syfte  jag  hade  med  studien,  vilka  forskningsfrågor  jag  hade  ställt  upp  samt  vilken   roll  informanterna  skulle  ha  i  studien.  Jag  berättade  för  informanterna  att  deras  

deltagande  i  studien  var  frivilligt  och  att  de  hade  rätt  att  dra  sin  ur  när  som  helst  (Kvale   &  Brinkmann,  2014).    

 

Jag  förklarade  för  informanterna  att  det  endast  är  jag  och  min  handledare  som  kommer   att  ta  del  av  intervjuerna  samt  att  intervjuerna  och  intervjutranskriptionerna  kommer   att  förvaras  säkert  så  att  ingen  obehörig  kan  nå  dem.  Jag  berättade  även  att  jag  inte   kommer  att  förstöra  intervjuerna  och  intervjutranskriptionerna  eftersom,  om  det  skulle   uppstå  komplikationer  när  arbetet  är  färdigt,  informanterna  då  skulle  få  möjlighet  att  ta   del  av  vad  de  hade  sagt  i  intervjuerna.  Konfidentialitet  i  forskning  syftar  på  de  

överenskommelser  som  deltagarna  ingår  om  vad  som  ska  göras  med  de  data  som  de   frambringar  tillsammans.  Det  innebär  oftast  att  privata  data  som  identifierar  deltagarna   i  undersökningen  inte  kommer  att  avslöjas  (Kvale  &  Brinkmann,  2014).  Jag  lovade   informanterna  anonymitet  och  förklarade  för  dem  att  det  inte  ska  gå  att  spåra  resultatet   till  vem  som  har  sagt  vad.          

3.2.6  Giltighet  och  tillförlitlighet  

En  utskriven  intervju  blir  en  fråga  om  tolkning  av  den  information  som  informanterna   delar  med  sig  av  (Kvale  &  Brinkmann,  2014).  I  detta  arbete  är  det  min  tolkning  av  de   svar  som  informanterna  gett  mig  på  de  frågor  som  jag  har  ställt  till  dem  som  redovisas.   Jag  har  bara  intervjuat  fyra  personer  och  dessa  personer  kan  bara  ge  en  bild  av  vad  de   anser  kring  ämnet.  Mitt  resultat  gäller  alltså  bara  för  dessa  fyra  personer  utifrån  den   situation  jag  intervjuade  dem  i.  Även  om  det  bara  är  fyra  personer  som  har  intervjuats  är   resultaten  tillförlitliga  och  giltiga  för  just  denna  undersökning.  

 

En  av  orsakerna  till  bristerna  i  uppsatser  med  kvalitativ  intervju  som  enda   metod  är  ofullständiga  kunskaper  om  hur  denna  metod  skall  användas  vid   såväl  datainsamling  och  resultatredovisning.  (Johansson  &  Svedner,  2010,  s.   37)    

 

Jag  har  i  intervjuerna  förhållit  mig  till  det  jag  anser  är  relevant  för  mitt  resultat.  Ur   intervjuerna  har  jag  tagit  fram  den  information  som  är  viktig  för  mitt  arbete.    

 

(17)

4  Resultat    

I  detta  kapitel  presenteras  resultatet  av  de  analyser  som  har  gjorts  av  de  genomförda   forskningsintervjuerna.  De  teman  som  presenteras  är  musiktekniska  resurser,  sociala  

medier  som  redskap,  positiva  följder  och  negativa  följder.  De  två  sistnämnda  beskriver  

informanternas  syn  på  fördelarna  och  nackdelarna  med  användningen  av  dessa  resurser   för  lärarens  arbete  och  för  elevens  lärande.  

4.1  Musiktekniska  resurser  

I  min  analys  av  mitt  insamlade  data  framkommer  det  att  de  digitala  verktyg  som   informanterna  använder  sig  av  i  sin  undervisning  är  smart-­‐phone  (mobiltelefon),   surfplatta  och  dator.  De  funktioner  i  dessa  tre  digitala  verktyg  som  används  är  kamera,   filmkamera,  ljudinspelning  och  internet.  Under  följande  rubriker  presenteras  hur   informanterna  använder  dessa  tre  digitala  verktyg  och  dess  funktioner  i  sin   undervisning.    

4.1.1  Video-­‐  och  ljudinspelning    

I  detta  avsnitt  tar  jag  upp  hur  informanterna  använder  sig  av  Video-­‐  och  ljudinspelning   på  smart-­‐phone,  surfplatta  och  dator.  

 

Samtliga  fyra  informanter  använder  sig  av  video-­‐  och  ljudinspelning  på  smartphone,   surfplatta  och  dator  i  sin  undervisning  för  att  spela  in  sig  själva  eller  sina  elever.  De   filmar  och  spelar  in  moment  från  lektionen  som  eleverna  får  med  sig  hem  så  att  eleverna   ska  komma  ihåg  vad  de  gjorde  på  lektionen  och  kunna  öva  på  det  hemma.  Informant  1,   som  bedriver  gitarrorkesterundervisning  på  sin  musikskola,  berättar  att  han  brukar   spela  in  stämmorna  till  sina  elever  för  att  de  lättare  ska  komma  ihåg  dem.  Informant  2   berättar  att  han  brukar  filma  sin  höger-­‐  eller  vänsterhand  så  att  eleverna  ska  se  hur  de   ska  göra:  ”Om  det  är  knepiga  fingersättningar  och  sånt  så  brukar  de  få  spela  in  på  sina   telefoner  eller  sådär  så  att  man  spelar  in  vänsterhanden  eller  högerhanden”.  Informant   3  använder  spelböcker  till  sina  yngre  elever  och  använder  video-­‐  och  ljudinspelning  som   ett  komplement  till  spelböckerna  när  det  behövs.  Till  exempel  om  det  är  ett  svårt  ackord   eller  en  svår  fras  spelar  han  in  det  till  eleverna.  Informant  4  som  arbetar  på  högre  

musikutbildning  berättar  att  han  inte  använder  sig  av  video-­‐  och  ljudinspelning  speciellt   mycket,  utan  hellre  film:    

 

Film  har  jag  använt  för  att  spela  in  uppspel  och  konserter  och  så  som  de  kan  ta   del  av  […]  Inte  i  så  stor  utsträckning  är  det  inte  för  jag  tycker  också  på  hög   nivå  att,  problemlösning,  man  ska  lära  sig  någonstans  sen  utan  att  få  all  hjälp  i   världen.  (Informant  4)    

 

Ljud-­‐  och  filminspelning  använder  han  vid  speciella  tillfällen  som  ett  komplement  om   studenten  har  svårt  med  någon  del  av  låten  eller  gitarrstycket.  

4.1.2    Dokumentation  

Informanterna  använder  sig  även  av  smart-­‐phone,  surfplatta  och  dator  för   dokumentation  i  sin  undervisning.  

 

(18)

inte  kan  komma.  Han  berättar  också  att  det  han  spelar  in  på  lektionerna  sparar  han  som   mp3-­‐filer  på  sin  dator.  Dessa  mp3-­‐filer  kan  han  senare  skicka  iväg  till  eleverna.  

Informant  4  säger  att  han  tidigare  brukade  ta  med  sig  alla  sina  papper  och  dokument  i   en  stor  väska,  men  försöker  nu  samla  sitt  material  på  datorn  eller  på  hårddiskar.  Han   berättar  också  att  allt  han  har  mailat  till  eleverna  finns  sparat  i  hans  mail.  Ett  exempel   han  tar  upp  var  när  han  skulle  ta  med  sig  ett  bakgrundsackompanjemang  till  en  elev   inför  en  terminsuppspelning.  Han  berättar  att  han:  

 

skulle  ha  med  en  bakgrund,  men  eftersom  jag  bara  skulle  dit  och  lyssna  så   hade  jag  glömt  datorn  […]  då  finns  det  på  telefonen  då  för  jag  har  mailat  den   bakgrunden  någon  gång  […]  vilket  gör  att  jag  klarar  mig  alltid  i  princip.   (Informant  4)    

 

Informant  2  har  spelat  in  ett  grundmaterial  med  låtar  och  musikexempel  som  han  har   sparat  på  en  internetsida  och  som  alltid  finns  dokumenterat  och  tillgängligt  för  hans   elever.  Den  sidan  kan  han  själv  och  hans  elever  alltid  nå  via  telefonen,  surfplattan  eller   datorn.  

4.1.3  Notationsprogram    

Informant  1  och  informant  4  berättar  att  de  på  sina  datorer  brukar  använda  sig  av   notationsprogrammen  Finale  och  Guitar-­‐pro  för  att  renskriva  ett  visst  material.  De   menar  att  mycket  av  det  material  som  de  hämtar  från  internet  kan  se  konstigt  och  rörigt   ut  och  då  behöver  det  ses  över,  skrivas  om  och  få  en  finare  layout  som  eleverna  kan  tyda.   Informant  4  säger  att  han  med  hjälp  av  dessa  program  kan  ”sätta  ihop  häften,  man  kan   redigera  det  fritt  efter  eleven.  Ska  eleven  bara  spela  en  viss  del  av  låten,  ta  bort  den   andra”.  Han  berättar  även  att  han  använder  Guitar-­‐pro  till  att  skriva  in  övningar  som   han  gör  om  till  PDF-­‐filer  och  mailar  till  eleverna.  Han  säger  också  att  han  snabbt  kan   skriva  in  någonting  i  Guitar-­‐pro  och  göra  om  det  till  en  ljudfil  för  att  få  ett  

bakgrundsackompanjemang.  Informant  1  brukar  ”göra  lite  snyggare  utskrifter  på  det   man  själv  har  gjort  eller  arrat  upp  […]  man  försöker  göra  någonting  i  förväg  så  att  man   sen  kan  ha  kvar  och  redigera  och  göra  om”.  Informant  3  berättar  att  han  använder  sig  av   Finale  när  han  redigerar  eller  skriver  noter,  men  det  gör  han  bara  på  sin  stationära  dator   på  sin  arbetsplats,  inte  i  telefonen  eller  i  surfplattan.      

4.2  Sociala  medier  som  redskap  

I  det  här  avsnittet  presenteras  hur  informanterna  använder  sig  av  sociala  medier  i  sin   undervisning.  De  sociala  medier  som  tas  upp  är  Facebook,  Soundcloud,  Youtube,   Ultimate-­‐Guitar  och  Spotify,  vilka  alla  används  för  kommunikation  mellan  dem  som   använder  dessa  medier.      

4.2.1  Facebook  

Figure

Updating...

References

Related subjects :