• No results found

Avgiften blir då:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Avgiften blir då:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avgifter inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg tillämpas i Skurups kommun.

Det innebär att ett tak sätts för de avgifter som föräldrarna betalar.

Från och med 2022-01-01 är

Högsta avgiften i förskoleverksamheten för:

Högsta avgift i skolbarnomsorgen (fritidshem) för:

Yngsta barnet räknas som barn nummer 1

Därutöver finns i Skurup följande lokala anpassningar:

 Avgift för barn med plats i förskola under terminstid då föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn reduceras till 80 % av vad avgiften skulle blivit enligt maxtaxan ovan, samt månaderna juli och augusti avgiftsfria.

 Lovtillsyn. För barn, som i vanliga fall inte har plats i skolbarnsomsorgen kan plats erbjudas under skolloven. Avgiften är 80 kr per dag. Beställd tid debiteras.

 För barn, som av särskilda skäl anvisats plats i förskola enligt skollagen kap 2 a,

§ 9, är barn med placering högst 15 timmar per vecka helt avgiftsbefriade. För barn, som på grund av föräldrars förvärvsarbete eller studier har ytterligare omsorgstid per vecka, sker en reducering av avgiften med 3/8.

 Den allmänna förskolan innebär en reduktion av barnomsorgsavgiften för

placeringar som överstiger 15 timmar/vecka från och med den 16 september det år barnet fyller tre år. Avdrag på avgiften kommer att göras med 3/8.

Avdraget ges mellan den 16 september och den 31 maj. Övrig tid maxtaxa.

Om faktura redan skickats ut och det uppstår förändringar i omsorgen som

påverkar avgiftens storlek, sker ändringen vid nästkommande faktureringstillfälle.

Exempel: I en familj med tre barn varav Lisa 2 år finns i förskola, Kalle 7 år i fritidshem och Oskar 11 år i fritidshem.

Avgiften blir då:

Barn nr 1 är Lisa 3 % av inkomsten – dock högst 1 572 kr per månad Barn nr 2 är Kalle 1 % av inkomsten – dock högst 524 kr per månad Barn nr 3 är Oskar 1 % av inkomsten – dock högst 524 kr per månad.

Fastställt av Kommunfullmäktige 2004-06-21, 2004-12-06 / reviderade 2015-06-25

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kr per månad Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kr per månad Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kr per månad Barn nr 4: Ingen avgift

Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 572 kr per månad Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kr per månad Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kr per månad Barn nr 4: Ingen avgift

References

Related documents

Kommunerna är skyldiga att erbjuda en plats i den allmänna för- skolan men det är frivilligt för föräldrarna att ta den i anspråk (Reger- ingens proposition

Beslutet om att kommunen inte ska ta ut någon avgift för markupplåtelse medför att nämnden förlorar intäkter på cirka 460 000 kronor, utfallet 2019 var 405 226 kronor

Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen, 2020-03-20 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Strängnäs

721 Linköpings Universitet, Institutionen för Tema - Tema Barn.

Socialdemokraterna har i kommunfullmäktige lagt en motion om en ökning av vistelsetiden i förskolan för barn till bland annat föräldralediga, från dagens 15 timmar per veck

Vissa skillnader i det statistiska resultatet är dock påfallande stora och av den orsaken finns skäl att utifrån dessa resultat resonera kring vad orsakerna till det kan vara..

När det gällde socialsekreterarnas kunskap så svarade över tre fjärdedelar att de hade ganska mycket eller mycket kunskaper inom samtliga områden men var i behov av mer kunskap om

alkoholmissbruk. Enligt respondenten har detta kommit på tal genom vårt besök och ska uppdateras utav respondenten och förskolechefen. Slutsatsen vi kommit fram till är att