• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-04-24 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-04-24 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2019-04-24 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-04-24

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden

2 A Förelägganden uppföljning Marion Asselhoven

3 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 4 A Ekonomiuppföljning - mars prognos Morgan Randall Svahn 5 B Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Morgan Randall Svahn 6 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn 7 B Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av brygga,

till viss del redan utfört

Victoria Viker

8 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Helene Gustavsson 9 B Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, A1- A2, B, D,

och radhus, C

Helene Gustavsson

10 B Misstanke om olovlig markuppfyllnad, trädfällning samt förlängning av brygga

Morgan Randall Svahn

(2)

Kallelse/föredragningslista

2019-04-24 2 av 2

11 A Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (gäststuga)

Karin Söderman

12 B Nybyggnad av fritidshus, ansökan om ändring av bygglov, redan utfört, uppföljning av dom P 6860-17 från mark- och miljödomstolen

Karin Söderman

13 A Tidsbegränsat bygglov för upplag av schaktmassor och VA- material samt uppförande av byggbod för VA-utbyggnad

Morgan Randall Svahn

14 A Förlängning av tidsbegränsat bygglov för upplag av schaktmassor och VA-material

Karin Söderman

15 B Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och utvändig ändring samt nybyggnad av komplementbyggnad (bastu) och plank, rivningslov för rivning av lekstuga

Karin Söderman

16 B Förvaltningen informerar Morgan Randall Svahn

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

5 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Helene Gustavsson 6 B Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad Helene Gustavsson 7 A Bygglov för nybyggnad av fritidshus,

11 B Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus Helene Gustavsson 12 B Strandskyddsdispens för anläggande av brygga, utökning.

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

10 B Stegesund 1:113 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus och ansökan om strand- skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga.

Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om

2 A Val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 - Beslut om vallokaler (återremitterat vid valnämndens sammanträde 2018-03-06 § 3).

1 A Justering och fastställande av föredragningslistan Ordföranden 2 B Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2019 Koray Kahruman 3 B Revidering av Vaxholm stads inköps-

5 A Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen