• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-04-11 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-04-11 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2018-04-11 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-04-11

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 B Justering föreslås senast den 13 april 2018. Som

medjusterare till ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Fastställande av föredragningslista.

Ordföranden

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Svahn

3 A Förelägganden uppföljning Linus Karlsson

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Ekonomiuppföljning, utfall mars 2018 med prognos

(kompletteras vid sammanträdet)

Morgan Svahn

6 B Riktlinjer gällande bygglov för solceller och solfångare på småhus

Morgan Svahn

7 B Framnäs 15 Nybyggnad av flerbostadshus (radhus), stödmurar och parkering

Karin Söderman

8 B Kullö 1:22 Nybyggnad av stödmur och markuppfyllnad, redan utfört, samt nybyggnad av lusthus och plank

Victoria Viker

(2)

Kallelse/föredragningslista

2018-04-11 2 av 2

9 A Föreläggande om rivning/rättelse med vite för uppförd bastu inom strandskydd på allmänrättsligt område

Linus Karlsson

10 B Stegesund 1:113 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus och ansökan om strand- skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga

Karin Söderman

11 B Tynningö 1:98 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av huvudbyggnad och

komplementbyggnad

Victoria Viker

12 A Föreläggande om rivning/rättelse för uppförd ”friggebod”

belägen över fastighetsgräns

Linus Karlsson

13 B Vaxön 1:37 Tillbyggnad av enbostadshus Karin Söderman 14 A Byggsanktionsavgift för redan uppfört båthus Linus Karlsson

15 B Förvaltningen informerar Morgan Svahn

Lars Wessberg (M) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden, som ska vara uppfyllda för

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag., men med en

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen..

Byggnadsnämnden föreslås lämna ett positivt planbesked samt att uppdra till Plan- och bygglovskontoret att påbörja detaljplanearbetet..

[r]

I samband med att plan- och bygglovskontoret konstaterade att förhandsbesked inte bör beviljas så informerades sökande 2020-09-09 om att ärendet avsågs lyftas till