• No results found

Väg 2611, delen Filsbäck- Helde, gång- och cykelväg, Lidköpings kommun, Västra Götalands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 2611, delen Filsbäck- Helde, gång- och cykelväg, Lidköpings kommun, Västra Götalands län"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-09-15

Väg 2611, delen Filsbäck- Helde, gång- och cykelväg, Lidköpings kommun, Västra Götalands län

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket planerar tillsammans med Lidköpings kommun en gång- och cykelväg längs väg 2611.

Projektet omfattar en cirka 1600 meter lång sträcka mellan trafikplats vid nya väg 44 i söder som är under byggnation och Filsbäck i norr. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till gång- och cykelväg vid den nya trafikplatsen väg 44/väg 2611. Vid trafikplatsen planeras en busshållplats på väg 44. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att binda ihop Filsbäcks samhälle med

busshållplatsen. Byggnationen av väg 44 och trafikplats med pendelparkering planeras vara färdig i juni 2019.

Väg 2611 är en statlig väg som går från väg 184 i söder till Filsbäck i norr. Längs den aktuella sträckan finns bebyggelse på östra sidan av vägen närmast Filsbäck, en gård passeras på västra sidan. Vägen trafikeras både av genomfartstrafik, lokal trafik samt tunga fordon. I dag saknas möjligheter för oskyddade trafikanter att färdas säkert längs vägen.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan.

Vad har hänt?

Arbetet med att ta fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 2611 startade 2018. I det första skedet har ett samrådsunderlag tagits fram. Naturvärdesinventering och fältundersökningar har genomförts. Inmätningar har utförts i form av laserskanning och fältmätningar.

Under våren 2020 har samråd skett med Lidköpings kommun och enskilda som kan antas bli berörda av projektet. Därefter har det framtagna samrådsunderlaget skickats till länsstyrelsen som beslutade att projektet inte är av den art att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

Som en del i det fortsatta arbetet hölls ett tidigt samrådsmöte i närhet till sträckan där allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda bjöds in. Detta möte ägde rum 2020-02-04.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Så här planerar vi arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken.

Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag,

samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling). Samrådet har olika inriktning beroende på hur långt i planläggningsprocessen man kommit. Under arbetet med vägplanen kommer samråd att ske med länsstyrelsen, berörd kommun och enskilda som särskilt berörs samt eventuellt

kollektivtrafikmyndigheten. Samråd kan ske både muntligt och skriftligt, till exempel via allmänna och enskilda möten, e-post eller brev. Genomförda samråd är underlag till en samrådsredogörelse som ska redovisa resultatet av samrådsprocessen. Samrådsredogörelsen uppdateras kontinuerligt.

Samrådsunderlag är benämningen på den status som planen har under planläggningens tidiga faser.

De förutsättningar och intressen som finns i området samt olika alternativa åtgärder och möjliga konsekvenser av dessa beskrivs i samrådsunderlaget. Skede samrådsunderlag leder fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen utifrån samrådsunderlaget bedömer att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. MKB:n måste därefter godkännas av länsstyrelsen. I detta fall ska dessutom samråd ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Om projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan kommer miljökonsekvenserna istället beskrivas i planbeskrivningen.

I skedet som benämns samrådshandling utformas planförslaget. Olika alternativa utformningar studeras, detaljer för väganläggningens utformning, tekniska lösningar och miljöskyddsåtgärder regleras för att klarlägga markbehoven. Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur vägen ska byggas. Efter detta arbete ska planen vara färdig att granskas.

Under skedet för granskningshandling ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen begärs också länsstyrelsens yttrande om planen. Färdig handling skickas sedan för fastställelse efter eventuella kompletteringar. Fastställelse innebär att beslut tas om vägens placering och utformning samt redovisas vilka eventuella villkor som ska gälla för genomförandet av projektet.

Vad händer framöver?

Enligt tidplanen beräknas vägplanen vara klar för granskning under hösten 2020. Vi planerar att lämna in vägplanen för fastställelseprövning under våren 2021.

Byggnationen är planerad tidigast år 2022.

När kan du påverka

Det finns möjlighet att lämna synpunkter under hela samrådsprocessen som pågår fram tills

vägplanen skickas på granskning. Synpunkter kan lämnas genom att ringa, skicka e-post eller brev till Trafikverket, se kontaktuppgifter längre ner.

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Samråd (hösten, 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan (vintern, 2019/2020)

Samrådsmöte (våren, 2020)

Granskning (hösten, 2020)

Fastställelseprövning (våren, 2021)

(4)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast

Adress:

405 33 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Veronika Amvall Telefon: 0771-921 921

veronika.amvall@trafikverket.se

Miljöspecialist:

Sara Bergström Telefon: 0771-921 921

sara.a.bergstrom@trafikverket.se

References

Related documents

För att ta så stor hänsyn som möjligt till befintliga värden och bostadshus längs sträckan har Trafikverket valt en lösning där gc-vägen byter sida av väg 593 på tre

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, genom att anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 593/Inlandsbanan) och fram

Eriksson Sofia, IVvä4 Extern 2020-12-18 TRV

Gång- och cykelvägen planeras att förläggas på den västra sidan av vägen och en del mark i direkt anslutning till väg 2611 kommer att tas i anspråk.. Längs en del av

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med den 4 november 2019.. Informationsbrev

WALLBERG.

Längst i söder behövs en passage över till den västra sidan för att binda samman gång- och cykelvägen med en nybyggd gång- och cykelväg över den vägbro som tillhör projektet

• Bedömningar som görs för driftskedet har en tidshorisont fram till år 2030 då effekter och konsekvenser av projektet förväntas ha slagit

Synpunkt: Hur tänker man när ansökan gjordes och att anslutning endast ska ske till pendelparkeringen och inte hela vägen till Vinninga. Svar: Kommunen söker i etapper och detta

Från Älvsbyn fram till denna korsning finns idag en belyst gång- och cykelväg men sträckan vidare till Korsträsk saknar en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter?.

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Trafikverkets svar: Trafikverket tackar för input och tar med sig synpunkten i den vidare projekteringen.. Diket är utformat efter de krav som ställs vid byggnation

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder

Pärm Flik Ritningsnr..

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder om utredningsområdet.. För väg 542 har

Den planerade GC-vägen kommer att anslutas till befintlig GC-väg längs väg 542 i norr och söder om utredningsområdet..

Samråd vid status samrådsunderlag sker med allmänheten, de myndigheter, företag och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.. De enskilda som kan antas

Projektet omfattar en cirka 1400 meter lång sträcka mellan Industrivägen i Utäng till cirkulationsplatsen vid väg 723 där den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling).. Samrådet har olika inriktning

Under sommaren och hösten 2019 kommer samråd att ske med länsstyrelsen, Härryda kommun, kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda som kan antas bli berörda av projektet.. Därefter

Längs vissa delar av sträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme finns separeras från vägen med skiljeremsa.. Detta för

Tillgängligheten för kollektivtrafiken ökar genom anläggande av busshållplatser med yta för möjligt väderskydd i anslutning till gång- och

Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand..