• No results found

Längdkontraktionen Tidsdilatationen (forts)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Längdkontraktionen Tidsdilatationen (forts)"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Tidsdilatationen (forts)

Effekten är verklig!! Visat experimentellt för t.ex. myoner.

Myon ens medellivstid i vila är uppmätt till 2,2 μs.

Med medellivstid τ så kommer det efter tid t finnas N = N

0

e

-t/τ

myoner kvar.

Detta fås om man antar att sannolikheten att en myon sönderfaller under ett kort tidsintervall Δt är konstant = R. Antalet myoner n har då ändrats Δn = -nRΔt. Omskrives som Δn/n = RΔt.

Vi integrerar nu V.L. från N

0

till N vilket sker under tidsintervallet från 0 till t för vilket H.L.

integreras.

Betrakta ”kosmisk” myon med hastighet v = 0.99 c.

Efter en sträcka γ har antalet minskat med faktorn 1/e.

Denna sträcka är: β =0.99  γ ≈ 7.1 ger L

lab

= γ ≈ 4700 m.

Stämmer med data ! Utan tidsdilatationen skulle nästan inga myoner nå oss.

t

N

N

dt n R

dn

0 0

Mätt på CERN för myoner accelererade till ca 3 GeV för vilka β ≈ 0,9994, dvs γ ≈ 29.

Mätt livstid blev då γτ

ger Rt

N N  

0

ln Tag exponent och sätt R =1/ τ ger N = N

0

e

-t/τ

) Föreläsning 2: Relativitetsteori fortsättning

En klocka i rörelse går alltid faktorn γ långsammare än en klocka i vila

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Längdkontraktionen

Betrakta ”kosmiska” myoner med hastighet v = 0.99 c i föregående exempel . Efter sträckan L

lab

= γ vτ ≈ 4700 m har de minskat med 1/e.

Hur ser detta ut i myonens vilosystem?

Fysikens lagar skall ju vara desamma i alla system.

I labbet mäter vi tiden det tar myonen att färdas L

lab

till Δ t =4700m/0.99 c = 15,7 μs.

Myon mäter dock själv bara tiden till Δ t ´= Δ t / γ =2,2 μs (vilken överraskning!!) Sträckan myonen anser sig färdas är då L’ = v Δ t´ = L

lab

/ γ

Längdkontraktion

  / γ

1 2 2 lab

lab v c L

L

L    

(2)

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Samtidighet

Exempel: Per Person provkör sin nya 4 m långa supersnabba delux sportbil i v =0,6 c.

Kompisen vill skoja med honom och fäller samtidigt ner två bommar med 4 m avstånd mellan varanda då Per precis har passerat platsen för den första bommen. (Han drar därefter omedelbart upp bommarna igen) Kompisen vill inte skada bilen så han har tänkt lite:

Med β = 0,6 blir varvid bilen pga längdkontraktion blir 4•4/5 m ≈3,2 m lång i kompisens system, dvs 80 cm tillgodo mellan bommarna.

Per blev däremot helt vansinnig, eftersom han ser bommar med avstånd 3,2 m mellan sig där hans 4m långa bil skall få plats. Var i ligger paradoxen? Vem har fel?

4 5 36 , 0 1

1 1

1

2 

 

 β

γ

Utgå från två koordinatsystem S ´i bakkant på bilen, där x ´=0, och S vid den första bommen där x =0.

Vid t =0 när bommarna fälls är bilens bakkant då vid x =0 och dess framkant ges av x ur x ´= γ ( x - vt ) vilket med t =0 och x ´=4 m resulterar i x =3,2 m så uppenbarligen har kompisen tänkt rätt.

Låt oss studera det hela från Pers perspektiv lite mer detaljerat. Den första bommen fälls vid x

1

=0 och t

1

=0.

Den andra bommen vid x

2

=4 m fälls vid t

2

=0 0

´ 1 1 2 1  

 

 

 c

t vx

t γ

ns c 10

m 4 6 . 0 0 4

´ 2 2 2 2 5 2   

 

  

 

 

 

 c

c t vx

t γ

  0

´ 1  x 1  vt 1

x γ

Notera: i S´systemet fälls inte bommarna samtidigt.

   4 m 0  5 m

4

´ 2  x 2  vt 2  5  

x γ 25% marginal jämfört med bilens längd, konsistent

med kompisens observation.

Samtidighet i ett system innebär inte samtidighet i ett annat med likformig rörelse relativt varandra

Avstånd från bakkant på bilen till andra bommen när den fälls:

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Tvillingparadoxen

Två tvillingar, Speedo och Goslo.

Speedo reser iväg ut i rymden med 0,500 c relativt jorden, vänder och återvänder för att notera att Goslo har blivit 20 år äldre. Speedo själv har bara åldrats 17,3 år.

Paradox: relativitetsteorin säger att alla system är lika. Vem har färdats och vem är yngst?

Egentligen ingen paradox. Till slut refererar vi ju till ”Goslo’s system” eftersom det är där de träffas igen. Speedo har ju vänt och bytt ”inertial”-system (han har använt minst 2 system).

Med β =0.500 får vi att γ ≈ 1,155.

Goslo får då att på 20 år har Speedo’s klocka gått 20/1,155 = 17.3 år, dvs Speedo har färdats 8,65 år i vardera riktningen.

Goslo har varje födelsedag skickat en ljusblixt.

Från Speedo’s klocka sett sänds ljusblixtarna med 1,155 års mellanrum ( γ t ).

När Speedo färdas bort hinner han 0,500c(1.155 år) längre bort mellan varje blixt.

Han ser då att det kommer en blixt var 1,155 + 0,500•1,155 år = 1,73 år.

På 8.65 år ser han då 5 blixtar.

På hemvägen har blixtljuset kortare väg att färdas.

Speedo ser nu blixtar med 1,155(1-0,500) = 0,577 års mellanrum. Totalt under 8,65 år 15 blixtar.

Speedo noterar att Goslo har blivit 20 år äldre!!

Slutsats: relativiteten gäller bara alla system som rör sig med konstant hastighet relativt varandra (i en gravitationsfri rymd).

(”Håll tungan rätt i mun” och håll er till ”rätt” koordinatsystem så går det bra !!)

(3)

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Relativistiskt Dopplerskift

Ljuskälla i rörelse relativt obersvatören i system S enligt figuren sänder ut ljus med våglängd λ.

Vilken ljusfrekvens mäter observatören i system S ?

Om vågfronter sänds ut med tidsintervall T

källa

mätt i källans system kommer ljuskällan att ha flyttat sig v Δt

p

cosθ bort från observatören där Δt

p

är tiden mellan att två vågfronter producerats i observatörens system. Lorentztransformationen ger att Δtp =  T

källa

Den observerade tiden mellan två vågfronter blir då: T

obs

=  ( T

källa

+ v/c T

källa

cos θ ) Med f = 1/ T och

2

1

2

cos 1

c v

c T v

T

obs källa

 

 

  

 

 

källa

obs

f

c v

c f v

cos  1

1

2 2

   

 

källa källa

obs

f f

c v

c f v

 

 

1 1 1

1

Fås frekvensen

(rörelse från varandra) eller om θ =0

Vid θ =π/2 blir f

obs

=  f

källa

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Dopplerskift (forts)

β f f β

  1

´ 1

Exempel 1: En galax på avståndet 2,40·10

8

ljusår färdas med en hastighet v ≈ 4,63·10

6

m/s bort från jorden. Vid vilken våglängd kommer vi att observera vätelinjen (Balmer- α ) vid 656,3 nm?

Lösning : när ljuskällan rör sig bort från observatören (annat tecken på v ) fås Där β = v / c ≈ 0,015. Relationen mellan våglängd och frekvens λ = c / f ger då att

nm 2 , 666 nm 3 , 985 656 , 0

015 ,1 1

´ 1   

  λ

β

λ β Längre våglängd motsvarar mer åt det röda

rödskift

Exempel 2: Student försökte övertala polis att han inte körde mot rött eftersom det röda trafikljuset pga dopplerskift blev grönt. Med rött: 650 nm och grönt: 550 nm, vilken var has hastighet?

Lösning : rörelse mot ljuskällan, λ = c / f ger  λ och β

λ β

  1

´ 1

β β λ λ

 

 

 

1 1

´ 2   β

λ λ

β   

 

  ´ 1

1 2

17 , 0 650 1 550

650 1 550

1 ´ 1 ´

2 2 2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 λ λ λ λ β

Efter flytt av termer och uppsnyggning:

 v = βc ≈ 1.8·10

8

km/h

Det blir nog böter i alla fall!

(4)

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Lorentztransformation av hastigheter

Härledes ur transformation av dx och dt som u

x

´ = dx ´/ dt ´ Notera att dt ´ beror av både dx och dt, dvs u

x

2

1 u v c v u u

x x

x

 

Även hastigheterna i y - och z -led beror av v och u

x

enligt ovan:

/ 2   12  

´

´

c v u

u c

vdx dt

dy dt

u dy

x y y

 

 

 

γ γ

 

1 u u v c 2

u x

z z

 

 γ

I ”extrem”fallet v och u

x

<< c får vi att u

x

´= u

x

– v , galileiska transformationen

Då u

x

= c fås  

c c v

c v c c cv

v

u

x

c

 

 

 1 /

/ 1

1

2

Inverstransformation fås genom att byta tecken på v : 1  u ´ ´ v c

2

v u u

x x x

 

2

 1 /

2

1  /

2

) (

c v u

v u c dt v dx dt v dx

c v dx dt

vdt dx t

d x u d

x x

x

 

 

 

 

 

 

 

SH1009, modern fysik, VT2013, KTH

Rörelsemängd och energi

Naturlagarna skall gälla i alla ”interial”system.

Bl.a. gäller att: Energi och rörelsemängd bevaras i all växelverkan

Relativistisk rörelsemängd: p 1 mu u 2 c 2 γ m u Där u är partikelns hastighetsvektor.

Med |u| = βc fås p = mβ γ c

Om vi utnyttjar att Newtons andra lag kan skrivas fås relativistiskt:

dt d p F 

u

F p dt d m

dt

d γ

Ur vilket vi kan beräkna accelerationen då F || u:

        m  u c  du dt

dt c du c u

u u c u c m

u mu dt d

F

2 2 3/2 2 2 2 2 2 3/2

2

2

1 1

2 1 2

1

  

 

   

 

 

1 u 2 c 23 / 2

m F dt

a  du   Extremfall: u = 0 ger a = F / m (Newton), u = c ger a = 0.

References

Related documents

En ny undersökning från Fastighetsbyrån visar att hälften av svenskarna tror att konjunkturen kommer att försämras under resten av 2019 och endast 12 procent tror på en

berättas synliggörs en medvetenhet om en berättelseakt och ett språk som står i relation till tidigare berättelseakter. En ambition att berätta om Antigone på ett mer

 Personer med allvarliga psykiska problem längtade efter sociala kontakter.  När det fick ekonomiska möjligheter, så skapade många

Informanterna i denna studie är tjänstemän eller politiker från två av de kommuner som deltagit i projektet Cultural Planning Laboratory, kommunerna är Tjörn

gör det möjligt att på endast 25 minuter träna hela kroppen med bättre resultat än traditionell träning. Vibrogym är idealisk för stela golfare som radikalt vill förbättra

Detta är något som dagens pedagoger bör arbeta vidare med, och tillämpa olika metoder för att främja lärandet av elever med språksvårigheter, vilket gör vår kunskapsöversikt

På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten.. Vi

Skulle köpare eller säljare göra upp affär på sidan om Stödrättsbörsen åtar sig denne att omedelbart korrigera sitt bud på Stödrättsbörsen.. Köparen förbinder sig att inom

• En metod som väntar sig ett objekt Person (som skriver ut namn och adress, till exempel), kan lika gärna ta ett objekt Shopkeeper. • Det finns inget sätt att skilja på ett objekt

Arbetet med vår studie har väckt nya intressen och gett oss idéer om vidare forskning. Det vore intressant att få följa samma barngrupp, men att den starkt

De som inte tror att ett verktyg skulle underlätta arbetet anger bland annat att deras efterbehandlingsärenden är för små för att det skulle göra skillnad,

Prediktor 1 5.39 bitar/bildpunkt Prediktor 2 5.42 bitar/bildpunkt Prediktor 3 5.80 bitar/bildpunkt Prediktor 4 5.27 bitar/bildpunkt Prediktor 5 5.16 bitar/bildpunkt Prediktor 6

är kommer ett synnerligen senkommet underlag för det stundande årsmötet. Orsakerna till det senkomna utskicket är jag, och i korta drag verkligheten utanför dörren. De senaste

Detta var relevant i vår studie då vi ville förstå hur mammor till barn med autismdiagnos upplevde att andra människor bemötte deras barn, både hur omgivningen såg

Det fanns gott om personal som såg till att system och köer hölls, till exempel att inte gående försökte smita ombord på färjan för passagerare med fordon (eftersom den andra

Skriv ner två ämnen som är basiska.. Skriv ner två ämnen som

(2010) föreslår att ett sätt att skapa organisationsengagemang hos medarbetare som vill utvecklas inom organisationen, är att hjälpa dem nå sina karriärmål genom

Ett par dagar innan intervjuerna skulle genomföras sändes mail till respondenterna där de ombads fundera på sina erfarenheter av svåra samtal; vad de själva upplevde som svårt i

Kompisen vill skoja med honom och fäller samtidigt ner två bommar med 4 m avstånd mellan varanda då Per precis har passerat platsen för den första bommen.. (Han drar

Till följd av en miss i hanteringen uppmärksammades igår att Havs- och vattenmyndigheten inte inkommit med något remissvar på Promemorian Elcertifikat stoppregel och

Samhällets heteronormativitet verkar även ha präglat berättarjagets föreställningar om homosexuella i verket Trollen på Regnbågsbacken, där berättarjaget, vilket är

De seniora konsulterna var däremot överens om att de inte skulle förlora så mycket kunskap utöver det som är specifikt för just organisationen och systemen, vilket en senior från

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur fler utländska brottslingar kan dömas till utvisning genom att inte ta lika stor hänsyn till anknytningen