• No results found

Bilaga 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bilaga 6"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Bilaga 6

Transkription 6

Edit: Dirawi, Soran Ismail

Transkriberat material;

http://www.svtplay.se/video/4897378/edit-dirawi/edit-dirawi-sasong-1-avsnitt-6?start=auto 00.43 – 07.31

A: Gina Dirawi

B: Soran Ismail

A: välkommen hit komikern soran ismail

1  

B: tack så mycke

2  

A: jättekul å ha dej här

3  

B: kul å va här

4  

A: eh du e ståuppare har fotbollspod och fått fn-förbundets pris för

5  

mänskliga rättigheter à

6  

B: precis

7  

A: eh nu e du aktuell me tv-serien absolut svensk för alla er som kollar

8  

också de här är förinspelat så om de sker nånting nu på sociala medier så

9  

vet inte vi om de bara så att ni vet (.) varför ville du göra de här

10  

programmet?

11  

B: de har varit frågor som ja har varit eh intresserad av och involverad i

12  

å som ja har fått förhålla mej till i hela mitt liv (.) kring eh (.) eh (.)

13  

rasism (.) de behöver pratas m mer om de å framför allt (.) eh på ett sätt

14  

som inte e så himla eh (.) låst där man bara har bestämt sin position å

15  

attackerar den andra (.) eh och de förhoppningsvis så e de här ett litet

16  

litet bidrag till de

17  

A: dom flesta vet vem du är vet man inte de så ska dom få färska upp minnet

18  

med vår älskade fusklapp

19  

20  

KLIPP VISAS (1.32 MIN)

21  

22  

A: du pratar väl- SKRATTAR *varför kollar du så där för?*

23  

B: nä ja (.) de e så här ja tittar

24  

A: okej [a] >>

25  

B: [ja]

26  

A: du ser ut som en frågvis öggla [s]

27  

B: [okej]

(2)

A: SKRATTAR

29  

B: asså de här e också ett de där e ett ord du vill lära dig seja bokstaven

30  

u på

31  

A: vadå (.) öggla?

32  

B: uggla?

33  

A: öggla?

34  

B: öggla e en öggla [ja ser] >>

35  

A: [ugg- ugg-]

36  

B: fan inte ut som en öggla vem [ser ut som en öggla]

37  

A: [ugg- uggla?]

38  

B: a

39  

A: +öggla+

40  

B: SKRATTAR

41  

A: me vänta öggla (.) ja ja skit i de ja sejer rätt i alla fall (.) du

42  

pratar ju väldigt mycke om att de e viktigt att förstå den andra sidan

43  

varför e de så viktigt?

44  

B: eh: ja tror att eh (.) om man har förståelse för en annan person va de

45  

än gäller så e de svårare att hata den (.) de e nästa steg (.) å steget

46  

efter de e att man skadar den

47  

A: °m°

48  

B: så eh (.) mer (.) eh förståelse kan i alla fall inte skada och (.)

49  

väldigt ofta så hjälper de

50  

A: men (.) bör vi inte va lite förbi de här att man ska testa varandras

51  

fördomar å deras rasism på nåt sätt känns de inte som att alla vädrar sina

52  

åsikter hela tiden?

53  

B: jo (.) absolut (.) men ja tror att man vill eh eller ja vill försöka

54  

(1.5) att folk ska förstå va de e vilken åsikt (.) är rasism (.) för folk

55  

vädrar men de e väldigt sällan nån vädrar en åsikt som man själv anser vara

56  

rasism (.) eller sexism eller homofobi ja vet ingen människa som säger jag

57  

e sexist

58  

A: m

59  

B: eh (.) och (.) så vill ja att vi frånkopplar person å åsikt å så kan vi

60  

säga att eh nej (.) du kanske inte e de men de här du sa (.) kanske e de så

61  

vill ja å gå in försöka gå in i serien på (.) .mekanismerna bakom rasism å

62  

man förstår att rasism är väldigt eh (.) naturligt (.) du nämnde tidigare

63  

att de här spelas in i förväg à

64  

A: m

65  

B: men idag har polisen börjat med gränskontroller (.) de kanske kommer va

66  

annorlunda när de här sänds

67  

A: [m]

68  

B: [men] (.) eh å så har dom gått ut å sagt att vi kommer eh (2.0) eh vi

69  

kommer inte å kontrollera alla

70  

(3)

A: m

71  

B: som passerar gränsen å man kan inte dra fram rasistkortet bara för att

72  

vi kontrollerar mörkhyade

73  

A: m

74  

B: å de e ju också hära d de ja ja kan förstå p hehe (.) polisen också här

75  

va va dom menar men (.) men de e ju (.) rasism om de e såhära här e en mörk

76  

å en ljus vi ville kolla den mörka för att den är mörk de grundar sej i

77  

rasism de e också förståeligt därför att dom som kommer är ofta mörka (.)

78  

men de i så fall sejer dom såhär de kommer att eh va de e nödvändigt å

79  

applicera rasism här för att vi ska kunna eh uppf asså utföra våra

80  

arbetsuppgifter (.) för att rasism till exempel tar olika skepnader hela

81  

tiden de ser inte ut som de gjorde för sjutti år sen inte för hundrasjutti

82  

år sen (.) å å inte för tretti år sen (.) å därför de e som en sjukdom som

83  

hela tiden vi ger en ny medicin men den anpassar sig som ett virus à

84  

A: m

85  

B: å då måste vi hitta ny medicin hela tiden (.) annars så liksom äter den

86  

upp kroppen inifrån

87  

A: men eh (.) varför tror du att de oftast är så eller varför ska vi behöva

88  

alltid hamna i att de är dom utsatta som ska gå å förstå (.) dom som har

89  

skev människosyn?

90  

B: de e till våran fördel (.) vi måste (.) därför att eh (.) för de första

91  

(.) såhära även (.) skev då [då] >>

92  

A: [m]

93  

B: lägger man ju in en värdering (.) å de dom har makt

94  

A: m

95  

B: eh: (.) annars så är de ju ingen eh (.) om vi pratar om rasism så e de

96  

ju ingenting som är särskilt besvärligt om de va så att eh all makt va

97  

exakt lika mycke fördelad

98  

A: m

99  

B: de ligger i mitt intresse när ja växer upp i knivsta att mina vänner

100  

förstår mig å de har de här e en sak de här e ett utanförskap de finns

101  

flera (.) eh (.) så eh (.) för att ja tror inte att man människor e liksom

102  

(.) eh onda ja tror inte heller att dom e goda

103  

A: m

104  

B: men om man eh (.) ger dom en chans att förstå så tror ja att de minskar

105  

(.) att liksom sannolikheten att dom utsätter dig för de här asså att du

106  

tycker de e jobbigt om de nu e rasism eller sexism eller bara (.)

107  

tjockishat

108  

A: m

109  

B: de kan va olika

110  

A: i absolut svensk så åkte du ju tillbaka till knivsta [där] >>

111  

B: [m]

(4)

A: du växte upp träffade två av dina gamla barndomsvänner vi ska ta å kolla

113  

på de

114  

References

Related documents

Under varje bild finns en förklarande text, där det framgår vad det är för fel och hur det påverkar användningen av lokalen..

Knistavägen och tunneln (inkl. gränser för

Såsom vi tidigare skrivit lämnar en grupp men två grupper kommer till så att vi saknar ett klassrum men behöver ytterligare ett klassrum så att vi kan använda ett klassrum när vi

[r]

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm tar mark i anspråk som ligger inom Hansta naturreservat. Naturmarkarealen minskar inom

Fastighetsbeteckning för brunn inom påverkansområde Numrering på naturobjekt enligt tabellerna 6.3, 7.2 och 8.3 i PM Hydrogeologi!. Länsstyrelsens ID

Tillfälligt nyttjande behövs bland annat för trafikomläggningar, för att kunna genomföra anläggningsarbeten och för etableringsområden.. Etableringsområden behövs för

[r]

Om siktstråket uppkom som en medveten utformning av parken är tveksamt, men det bedöms ändå som ett positivt värde utifrån ett visuellt perspektiv eftersom det visar en

Projektet kommer att drivas av Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB som till 60 % ägs av Södra Skogsägarna Ekonomisk förening och till 40 % ägs av Statkraft AS...

De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten

Inom ramen för verksamhetens krav ska arbetstidens förläggning så långt som möjligt anpassas till arbetstagarnas önskemål om mer flexibla och individuella lösningar..

Alcontrol S2C - Soil2Control 75 3921 hexachlorobenzene hexaklorbensen 1 Går ej att beställa för. dricksvatten

personifiera varumärket får man starka bärare av det man vill att varumärket ska stå för, som omfamnar såväl den personlighet som de budskap företaget vill kommunicera..

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om

Telia kommer att aktivt verka för att Tjänsteleverantörer kommer att kunna tillhandahålla ett attraktivt tjänsteutbud för Kunder anslutna till IT-infrastrukturen.. Telia kommer

Nämnden får uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som styrelsen/nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande

En ledningsgrupp med två representanter från vardera Kommunen och Region Uppsala har ansvaret för att verksamheten drivs och utvecklas i enlighet med föreliggande avtal..

Mellan Östhammar och Öregrund saknas i dag en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter (gång och cykel), vilket betyder att de tvingas dela med bilar och tunga fordon på

Östhammars kommun vill gärna kunna använda allt material som GIS-skikt och för varje värdetrakt ha koppling till värdebeskrivningarna för

1) Utgångspunkten i utredningen är att det behövs en samlad politik för att ut- veckla potentialen i näringen: I vår region känns det angeläget att peka på kittet mellan

Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun, Västra Götalandsregionen och Västtrafik representerade genom Stadstrafikforum GMP samt Trafikverket Region Väst. En snabb, pålitlig

misk ram. Gruppen utgör ÖB:s förbindelseorgan gentemot de av flygindustrin bildade sam ­ arbetsorganen. Gruppen skall även ge un ­ derlag för ÖB:s fortlöpande