• No results found

Arbetsblad 4:1. 1 Fyll i tabellen. 2 Hur stor är ändringen i procent om förändringsfaktorn är. 3 Beräkna det nya värdet. Använd förändringsfaktor.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arbetsblad 4:1. 1 Fyll i tabellen. 2 Hur stor är ändringen i procent om förändringsfaktorn är. 3 Beräkna det nya värdet. Använd förändringsfaktor."

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Arbetsblad 4:1

Förändringsfaktor

1

Fyll i tabellen.

a)

Förändring

Förändrings­

faktor vid ökning

Förändrings­

faktor vid minskning

2 %

1,02 0,98

3 % 5 % 14 % 28 % 45 %

b)

Förändring

Förändrings­

faktor vid ökning

Förändrings­

faktor vid minskning

20 %

1,2

30 % 50 % 70 % 75 % 98 %

2

Hur stor är ändringen i procent om förändringsfaktorn är

a) 1,12 b) 1,04 c) 0,89 d) 0,96

3

Beräkna det nya värdet. Använd förändringsfaktor.

Pris Förändring Nytt pris

350 kr ökning 4 %

1,04 · 350 kr = 364 kr

600 kr ökning 3 %

240 kr minskning 5 %

0,95 ·

3 200 kr minskning 18 % 4 500 kr ökning 32 % 6 800 kr minskning 24 %

4

Ett månadskort till simhall A kostar 450 kr och till simhall B är priset 530 kr. Priserna ändras två gånger under året.

I rutan ser du uttryck för hur priserna ändras för A och för B.

a) Hur många procent har priset ändrats varje gång?

A och B och

b) Hur många procent har priset ändrats totalt?

A B

A: 1,05 · 0,9 · 450 kr B: 0,8 · 1,12 · 530 kr Grundbok: GRUNDkURs s. 149

Blå kURs s. 163

(2)

Grundbok: s. 151 Blå kURs s. 164

Arbetsblad 4:2 A

Lägesmått och spridningsmått

1

I rutan finns ett antal vikter.

a) Beräkna medelvärdet.

b) Bestäm medianen.

c) Beräkna variationsbredden. d) Ange typvärdet.

2

I rutan finns ett antal längder.

a) Beräkna medelvärdet.

b) Bestäm medianen.

c) Beräkna variationsbredden. d) Ange typvärdet.

3

I rutan finns ett antal löner.

a) Beräkna medelvärdet.

b) Bestäm medianen.

c) Beräkna variationsbredden.

d) Ange typvärdet.

4

När antalet värden är jämnt, är medianen det värde som ligger mitt emellan de två värden som ligger i mitten. Alltså medelvärdet av de två mittersta värdena när värdena är sorterade i storleksordning. Bestäm medianen av

a) 5 kg, 8 kg, 3 kg, 7 kg

b) 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 140 cm, 165 cm

5

I en grupp på fem personer är tre av personerna 23 år, 44 år och 48 år.

Den som är 48 år är äldst. Variationsbredden är 28 år, medianen är 44 år och medelvärdet är 36 år. Vilken ålder har de övriga två personerna?

6

På ett företag med 11 anställda var medelåldern 42 år och medianåldern 38 år.

En anställd som var 65 år slutade och ersattes med en person som var 40 år.

Hur förändrades a) medelåldern

2 kg 3 kg 4 kg 2 kg 4 kg 4 kg 2 kg

120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 140 cm

20 000 kr 40 000 kr 35 000 kr 28 000 kr 38 000 kr

(3)

Grundbok: s. 151

Arbetsblad 4:2 B

Lådagram

1

Årskurs 9 på Östra skolan har haft prov.

Lådagrammet visar hur elevernas resultat fördelar sig. Läs av i lådagrammet

och ange

a) medianen b) nedre kvartil

c) övre kvartil d) variationsbredden

2

a) Rita ett lådagram med följande värden:

Minsta värde = 6 Största värde = 22 Median = 13 Nedre kvartil = 9 Övre kvartil = 17

b) Beräkna variationsbredden.

c) Beräkna kvartilavståndet.

3

Lådagrammet visar resultatet av en pilkastningstävling med 20 deltagare.

Hur många procent av deltagarna hade

a) mellan 4 och 15 poäng b) mindre än 4 poäng c) mindre än 15 poäng

4

Lådagrammet visar resultatet av ett matteprov. Det var 120 elever som skrev provet. Hur många

a) procent av eleverna har mer än 30 poäng b) elever har mindre än 20 poäng

c) elever har mellan 20 poäng och 30 poäng d) elever har mer än 20 poäng

50

35 40 45

30 25

20

20 15

10 5

0

40 30

20 10

0

(4)

Arbetsblad 4:3

Grundbok: s 153 Blå kURs s. 166

Procentenheter

1

Fyll i tabellen.

Ändras från Ändras till Ändring i procentenheter Ändring i procent 8 % 10 %

10 – 8 = 2 2 ____ 8 = __ 4 = 0,25 = 25 % 1

4 % 6 %

4 % 8 %

4 % 5 %

10 % 6 %

10 % 4 %

12 % 9 %

15 % 12 %

15 % 6 %

2

I tabellen ser du hur många procent av rösterna som några partier fick vid riksdagsvalen 2014 och 2018.

a) Hur många procentenheter var ändringen för

Centern Moderaterna

Socialdemokraterna

b) Hur många procent var ändringen för

Centern Moderaterna

Socialdemokraterna

3

Valdeltagandet 2018 var 87,2 %. Med valdeltagande menar man hur stor andel som röstar av alla som har rätt att rösta. Valdeltagandet 2014 var 84,4 %. Beräkna ökningen i

a) procentenheter b) procent

Parti 2014 2018

Centern 6,1 % 8,6 %

Moderaterna 23,3 % 19,8 %

Socialdemokraterna 31,0 % 28,3 %

(5)

Arbetsblad 4:4

RöD kURs s. 172

Mer om procent, promille och ppm

Skriv som promille.

1

a) _____ 1 000 = 5 b) _____ 1 000 = 12 c) ____ 100 = 9 d) ____ 100 = 95

2

a) 0,003 = b) 0,03 = c) 0,3 = d) 3 =

3

a) 4 % = b) 50 % = c) 0,2 % = d) 1,5 % =

Skriv som ppm (parts per million).

4

a) _________ 1 000 000 = 5 b) _________ 1 000 000 = 12 c) _____ 1 000 = 5 d) _____ 1000 = 12

5

a) 0,000 003 = b) 0,000 03 =

c) 0,000 3 = d) 0,003 =

6

a) 5 ‰ = b) 15 ‰ =

c) 5 % = d) 15 % =

7

Skriv i decimalform.

a) 9 % = b) 9 ‰ = c) 9 ppm =

d) 105 % = e) 105 ‰ = f) 105 ppm =

Beräkna

8

a) 2 ‰ av 500 kg b) 3 ‰ av 1 miljon kg c) 0,5 ‰ av 400 000 kg d) 3,6 ‰ av 95 000 kg

Skriv som promille.

9

a) 4 av 1 000 b) 5 av 2 000

c) 12 av 500 d) 3 290 av 470 000

References

Related documents

Följande teknikområden har bedömt området eller delar av det som klass 3: areella näringar, naturmiljö, landskapsbild, kulturmiljö Sammantaget bedöms jordbrukslandskapet

Kopplingen till Skavsta flygplats från väg 52 är av stor betydelse för funktioner och rörelsemönster inom området.. Både väg 52 och väg 629 är av riksintresse

Konstruerad Ritad Granskad Godkänd Datum

En annan del av pastorernas syn på samhällsansvar är huruvida de propage- rar för att kristna ska följa de regler som finns i samhället eller om de talar för förändring.. I

[r]

Om motståndarna kommer till omställning så uppehåller närmsta spelare bollhållaren (mycket viktigt man gör de jobbet för laget) och resten faller tillbaka (retirerar) för att

OCM täcker spel in centralt i planen och HY kliver in och ger ett understöd men ska vara beredd att snabbt att gå ut om laget vinner bollen och får inte hamna för långt ner i

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Äldre personer som vårdas på sjukhus på grund av akut sjukdom löper ökad risk för försämrad funktionell status.. Studier indikerar att träning under sjukhusvistelsen kan

[r]

» Om temperaturen understiger sex minusgrader accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas på vissa vägar också efter halkbekämpning.. När

För att få fram medianen så skriver man alla värden

att anta Markus Hansen till utbildning på forskamivå i historia samt att tilldela honom doktorandanställning i högst fyra âr;. aÍt anta Evelina Kallträsk till

Cyanursyra (klorbalans) skyddar klor från att brytas ner av solens UV-strålar. Det behövs endast för utomhuspooler. För hög cyanursyrahalt >150 ppm orsakar ”klorlås” som

5-12. Vännerna leker kurragömma. Sara har räknat färdigt och hon börjar leta efter sina vänner. Hon springer runt, runt, men ser dem inte. De har gömt sig väl.. Det står

Människor i nästan varje organisation, stor eller liten, privat eller offentlig, står ansikte mot ansikte med människor från andra länder.. Varje dag skapas värde

With TRUE, the function block has been started, distance-to-go pending Active BOOL FALSE Display of the command activity in the function block. With TRUE, the command is

• Path axis with synchronous operation activated (_pathAxis data type) Execute BOOL FALSE Function block enable. The synchronous operation of the slave axis with the

först rotation med vinkeln π /2 och sedan skjuvning i y-led med faktorn 2..a. Vilka av följande vektoruppsättningar är

Det relativa felet i värdet av  beräknat med denna metod kan visas vara 1=4 av det relativa felet i seriesumman, så det är lämpligt att beräkna seriesumman med samma antal

[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Enkronan [2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Tärning

Sannolikheten ett trafikljus visar rött när vi kommer fram är 0,4 sannolikheten att det visar grönt när vi kommer fram är

[r]