• No results found

Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskydds- lagen (2018:585)

dels att 3 kap. 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 5, av följande lydelse.

3 kap.

13 § Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av person- uppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

14 § Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk- samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om den kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säker- hetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som anges i andra och tredje styckena hämtas.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som hämtas från Säker- hetspolisen och som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS 2018:1715

Publicerad

den 20 november 2018

References

Related documents

förutsättningarna för ett förbud enligt 17 § är uppfyllda, får tillsyns- myndigheten i efterhand besluta om ett sådant förbud. Överlåtelsen är då ogiltig. 19 § Om

4 § Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som ska prövas, uppgifter som

Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och vill ha ersättning för kostnader för insatserna enligt 17 a § ska även de närmare förutsättningarna

11 § Om ett beslut om föreläggande enligt 9 § inte följs eller om överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas,

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten.. När preliminärt

36 a § Handläggande myndighet får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad till

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd