• No results found

Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 13 och 14 §§ säkerhetsskydds- lagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

3 kap.

13 §2 Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av

1. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller

2. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

14 §3 Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk- samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts- datalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om den kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av person- uppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som anges i andra och tredje styckena hämtas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

2 Senaste lydelse 2018:1715.

3 Senaste lydelse 2018:1715.

SFS 2019:1187

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt sistnämnda lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

säkerhetsskyddsförordningen att besluta om placering i säkerhetsklass och handlägga ärenden om registerkontroller och särskild personutredning även för kommunala och

Avdelningen för skydd och säkerhet vid Kristianstads kommun har tillsam- mans med Kristianstad Österlen Airport arbetat fram följande underlag: Betänkandet i sig innehåller

Regionstyrelsen beslutar att överlåta till Växjö Småland Airport AB att besvara

Örnsköldsviks kommun har inga synpunkter på Transportstyrelsens bemyndigande enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att göra den slutgiltiga bedömningen om den prövandes