• No results found

B risk och aktievärde? hetsvärderingar (ESG) finansiell Hur påverkar företagens hållbar-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "B risk och aktievärde? hetsvärderingar (ESG) finansiell Hur påverkar företagens hållbar-"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Hur påverkar företagens hållbar- hetsvärderingar (ESG) finansiell risk och aktievärde?

B

etydelsen av att ta hänsyn till hållbarhetsrelate- rade risker vid investeringar fortsätter att öka.

Det sätt som detta görs på inom finanssektorn är att värdera företagens miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) risker med hjälp av en mängd indikatorer under respektive kategori. Syftet med detta Working paper (WP) är att undersöka om företagens ESG- värderingar påverkar deras finansiella risk på aktiemark- naden. Sambandet undersöks genom en panel bestående av 887 företag i fem europeiska länder under perioden 2005–17. Resultaten visar att förbättrade ESG-värderingar ger signaler till investerarna att företaget är välskött och har kvalitet och förmåga att hantera risker. Det innebär i sin tur lägre kapitalkostnader för företaget samtidigt som investerarna inte kräver någon överavkastning för att äga aktier i företaget.

ESG-värderingars betydelse som beslutsunderlag vid investeringar

Denna studie är en delstudie i ramprojektet Kan finans- marknadens hållbarhetsvärderingar bidra till närings- livets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten? Bakgrunden till projektets frågeställning är att

hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter kommit att uppmärksammas allt mer inom finanssektorn. Ramprojek- tet syftar till att analysera om ESG-värderingar är ett mått som kan användas för att följa företag och näringslivets gröna omställning. I en tidigare publicerad delstudie (Till- växtanalys PM 2018:15) analyserades måttets kvaliteter genom intervjuer med ESG-värderare kompletterat med litteraturstudier. Analysen fokuserade på måttets validi- tet och tillförlitlighet samt om ESG-värderingar utgör en drivkraft för företagens hållbarhetsarbete. I detta WP

kompletteras den kvalitativa studien med en ekonometrisk analys av sambandet mellan ESG-värderingar och finan- siella mått. Konkret undersöker analysen om ESG-måttets värdering av hållbarhetsrelaterade risker innebär att de finansiella riskerna är lägre samt om aktieavkastningen är högre.

Detta är en sammanfattning av Tillväxtanalys working paper (WP) 2019:02 The Impact of ESG on Stocks’ Downside Risk and Risk Adjusted Return. Originaldokumentet, skrivet på engelska, finns att ladda ner på www.tillvaxtanalys.se.

WORKING PAPER 2019:02 | Hans Lööf och Andreas Stephan

»...förbättrade ESG-värderingar

ger signaler till investerarna att

företaget är välskött och har kvalitet

och förmåga att hantera risker.«

(2)

2

Effekten är störst för svenska företag. För dessa är 1%

ökning av ESG-värdet associerat med 0,4% lägre risk.

Skattningen av miljövariabeln (E) är också negativ och signifikant men i något lägre utsträckning. Styrningsvaria- beln (G) är inte signifikant. Det senare motsäger resultaten i en del tidigare studier där G är den faktor som generellt haft störst effekt på finansiella prestationen.

Högre ESG-värdering verkar inte påverka aktie- avkastningen

Över hela urvalet länder indikerar analysen att ESG-vär- deringar inte har någon effekt på aktievärdet. För företag noterade i Sverige har dock ESG-värderingar ett svagt statistiskt samband med avkastning.

Slutsatser och fortsatta studier

Resultaten bekräftar studiens hypotes om ett negativt samband mellan ESG-prestation och risk, mätt som VaR.

Detta är i förväntans riktning då syftet med ESG-värde- ringar är att värdera företags hållbarhetsrelaterade risker.

Studien är också i linje med teorin om risk och avkastning som menar att låg risk bör vara associerad med lägre av- kastning. Dock visar resultaten att de svenska företag som ökar sin ESG-värdering uppvisar viss ökad avkastning.

En fråga att studera vidare är varför de svenska företagens ESG-prestation i högre utsträckning leder till lägre risk och till och med har viss positiv effekt på avkastningen.u

Metod

Analysen bygger på dagliga aktiemarknadsnoteringar och månatliga ESG-värderingar för 887 företag i fem euro- peiska länder under tidsperioden 2005 till 2017. Urvalet länder består av Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritan- nien och Nederländerna.

Två analyser har genomförts. En analys av sambandet mellan ESG och investeringars risk, mätt som ”Value at Risk” VaR samt en analys av ESG och aktieavkastning, mätt som riskjusterad avkastning. Den första analysens beroende variabel ”VaR” skattas med hjälp av historiska aktiekurser. I analysen testas sambandet med tre tidsför- dröjningar då effekten av en ESG-värdering antas ta viss tid innan den får effekt. Analysen av effekten av ESG- värderingar på aktieavkastning (riskjusterad avkastning) testar dels effekten av ESG-värden, dels effekten av E, S och G separat.

Högre ESG-värdering leder till lägre risk mätt som VaR

Analysen av effekten av ökade ESG-värderingar på VaR visar på en statistiskt signifikant effekt vilket betyder att marknadsrisken minskar när företags ESG-värde ökar. En lägre risk är i sin tur associerad med en lägre kostnad för externt kapital, inklusive lån.

»... marknadsrisken minskar när företags ESG-värde ökar. «

Value at Risk, (VaR) är ett finansiellt be- grepp för att ange risknivån i en investering.

VaR anger i sin vanligaste form storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Måttet används av investerare för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar.

Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund

Telefon: 010 447 44 00 | info@tillvaxtanalys.se | www.tillvaxtanalys.se

References

Related documents

Resultaten från de två första regressionerna motsäger hypotes 1, i denna studie finnes inte ett positivt, statistiskt signifikant samband mellan ESG Score och bolagens

Texten i uppgiften kräver särskild uppmärksamhet för att försäkra att den verkligen testar matematiska kunskaper och inte elevers språkliga förmåga (Myndigheten för

Detta kan för många näringsidkare vara svårt med anledning av att fel i häst ofta är svårt att bevisa och härleda, vidare visar praxis på att beviskravet skall anses vara

Syftet med denna studie var att undersöka om man på ett säkert sätt kan administrera de intravenösa läkemedelssubstanserna trimetoprim/sulfametoxazol, remifentanil,

För att skapa ett brett perspektiv på finansiell prestation kommer således ett marknadsbaserat prestationsmått (Tobin’s Q) och ett redovisningsbaserat prestationsmått

Om vi istället ser till redovisningens effekt på företagets kapitalkostnad hävdar Sengupta (1998) att det finns ett negativt samband mellan kvaliteten på

För varje företag har också en tabell utvecklats där både marknadsbetingelser presenteras samt koppling till relevant utformning och användning av styrmedel.. I detta avsnitt

where r i,t − r f ,t is the excess return of the each firm’s stock return over the risk-free inter- est rate, ( r m,t − r f ,t ) is the excess return of the market portfolio, SMB i,t

Samtidigt visar resultaten att kvinnor genomgående, medvetet eller omedvetet, väljer fonder med lägre ESG-risk än män samt att det verkar finnas ett positivt samband mellan PGI

It is shown how the plasma velocity behaves under the transition from the magnetosheath to the magnetosphere for Mach number M = 6 with different Z values... It is shown how the

utseende med omgivande yta (gäller även utrymmen som i övrigt ej skall målas om). För utrymmen som skall ommålas enligt rumsbeskrivningen gäller att förekommande sprickor

enkätundersökning till 21 län i New Jersey för att sedan delas ut till sjuksköterskorna. Datainsamlingsmetod: 225 enkätundersökningar hade fördelats till skolsköterskorna

”Values first” investering är den första strategin där man aktivt undviker att investera på sådana mål som direkt har en negativ påverkan på samhället och omgivningen.

where r i,t − r f ,t is the excess return of the each firm’s stock return over the risk-free inter- est rate, ( r m,t − r f ,t ) is the excess return of the market portfolio, SMB i,t

Avdelning: Vägavdelningen Projektnummer: 4203702-8 Projektnamn: Restprodukter Uppdragsgivare: VTI Distribution: Fri Väg-ochTrafik- institutet Statens väg - och trafikinstitut. Pa:

This section will elucidate some details of Simulink Design Verifier (SLDV) relevant for this thesis work. SLDV is a toolbox from MATLAB and Simulink. which uses

Titman och Wessels (1988) framhäver att det finns teorier som pekar på att det finns ett negativt samband mellan långfristiga skulder och företag med

6 För att isolera effekten av EMU på företagens värde, mätt som Tobin’s q, 7 an- vänder vi oss av panelregressioner som om- fattar åren 1995 till 2000, där vi kontrollerar för

Ett annat exempel är att investerare inom en viss industri som inte haft tillgång till mycket riskkapital skulle kunna bidra med kapital eftersom det skulle kunna specialisera delar

Som nämndes i undersökningens inledande kapitel använder företag vanligtvis derivat för att hantera sina finansiella risker. Vi är intresserade av att ta reda på hur

Det längre perspektivet, eller då en tidsförskjutning föreligger, vilket frambringat positiva resultat gällande företagens finansiella prestation, kan således bero

Using the four milestones that the investor uses to track the success of each individual firm engagement, Table 2 reports the proportion of the engagements that reach each milestone

En annan m¨ ojlig slutsats ¨ ar att de st¨ orre fonderna, som i genomsnitt har l¨ agre riskjusterad avkastning och h¨ ogre ESG-betyg, ¨ ar b¨ attre p˚ a att marknadsf¨ ora sig