• No results found

Att leva med diagnostiserad lungcancer : -En litteraturöversikt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att leva med diagnostiserad lungcancer : -En litteraturöversikt"

Copied!
32
0
0

Full text

(1)

Att leva med diagnostiserad

lungcancer

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad  

FÖRFATTARE: Annie Gustafsson och Evelina Nore  

HANDLEDARE:  Lena Haraldsson, Adjunkt   JÖNKÖPING 2017 Januari

(2)

 

Sammanfattning

Bakgrund: Lungcancer är en svårbotlig sjukdom. Den största bidragande faktorn till sjukdomen är rökning. Dyspné, hosta, smärta och utmattning är några av de vanligaste symtomen i sjukdomen. Dessa bidrar till påfrestande upplevelser i det psykiska, fysiska, emotionella och sociala välbefinnandet.

Syfte: Att beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer.

Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 12 artiklar av kvalitativ ansats användes. Analysprocessen är bearbetad utifrån Fribergs (2012) fem stegsmodell. Resultat: Det framkom två teman; fysiska upplevelser och existentiella upplevelser. Med följande sju underteman; andnöd, smärta, trötthet, skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet. Resultatet visade att de vanligaste upplevelserna var skam och skuld, rädsla och oro samt ensamhet.

Slutsats: Lungcancer innefattar en komplex situation med besvärliga symtom och känslomässiga upplevelser. Vårdpersonalens medvetenhet om individernas upplevelser kan komma att utgöra en stor betydelse för individerna. Genom stöd och delaktighet från vården kan det vara avgörande för individernas upplevelser av ensamhet i den komplexa situationen.

(3)

Summary

Main title: Living with a diagnosed lung cancer Subtitle: -A literature review

Background: Lung cancer is difficult to cure. The main cause is due to smoking. Dyspnéa, cough, pain and fatigue are some of the common symptoms. Lung cancer contributes to stress in the mental, physical, emotional and social wellbeing.

Aim: To describe experiences of living with a diagnosed lung cancer.

Method: A literature review was conducted with 12 articles using a qualitative approach. The analysis process is based on Fribergs (2012) five stage model.

Results: In the analysis process there was revealed two themes; physical experiences

and existential experiences. With following seven subthemes; respiratory distress, pain, fatigue, shame and guilt, hope, fear and anxiety, and loneliness. The results showed that the most common experiences were shame and guilt, fear and concerns and loneliness.

Conclusion: Lung cancer includes a complex situation where the individuals have

difficult symptoms and emotional experiences. Health professionals’ awareness of individuals' experiences may constitute a significant impact on these individuals. Support and participation from healthcare could be conclusive for the individuals’ experiences of loneliness in the complex situation.

(4)

Innehållsförteckning

INLEDNING ... 1

BAKGRUND ... 2

LUNGCANCER ... 2

BEHANDLING LUNGCANCER ... 2

PÅVERKAN I DET DAGLIGA LIVET ... 3

OMVÅRDNAD VID LUNGCANCER ... 3

LIVSVÄRLD ... 3

SYFTE ... 4

MATERIAL OCH METOD ... 4

DESIGN ... 4

URVAL OCH DATAINSAMLING ... 4

DATAANALYS ... 5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ... 6 RESULTAT ... 7 FYSISKA UPPLEVELSER ... 7 Andnöd ... 7 Trötthet ... 8 Smärta ... 8 EXISTENTIELLA UPPLEVELSER ... 8

Skam & skuld ... 8

Hopp ... 9

Rädsla & oro ... 9

Ensamhet ... 10

DISKUSSION ... 11

METODDISKUSSION ... 11

RESULTATDISKUSSION ... 12

SLUTSATSER ... 14

FÖRVÄNTADE KLINISKA IMPLIKATIONER ... 14

REFERENSER ... 15 BILAGOR

BILAGA 1– DATABASÖVERSIKT

BILAGA 2–GRANSKNINGSPROTOKOLL

BILAGA 3–ARTIKELÖVERSIKT

(5)

1

Inledning

Personer som drabbas av lungcancer är vanligen över 60 år och färre än fem procent är yngre än 50 år. Cirka 3800 personer får en lungcancer diagnos varje år i Sverige. Det är den femte vanligaste cancerformen i Sverige (Cancerfonden, 2015). Lungcancer är den cancerform globalt som orsakar flest dödsfall. År 2012 var det 1, 59 miljoner människor som avled (World Health Organization, 2015). Det finns två diagnoser, den icke-småcelliga och den småcelliga lungcancern. Den icke-småcelliga formen av lungcancer är vanligast och 80 procent är drabbade (Missel et al., 2014). Känslor pendlar fram och tillbaka beroende på vilket stadium personerna är i, under behandling och hur sjukdomens aggressivitet utvecklas positivt eller negativt (Borneman, Irish, Sidhu, Koczywas & Cristea, 2014). Behandlingsfaktorer, personlighet, psykosociala faktorer och den fysiska hälsan har ett samband med hur sjukdomsförloppets symtom upplevs (Gift, Jablonski, Stommel & Given, 2004). Att leva med lungcancer har många negativa aspekter för individen, där flera lider av krävande symtom och känslomässiga upplevelser (Akin, Can, Aydiner, Ozdilli & Durna, 2010). Vid lungcancer påverkas inte bara individen utan även de människor som de har en relation till (Grant et al., 2013). Det blir störningar i individens fysiska och psykosociala tillstånd där de får svårigheter att utföra ett arbete, gå dagliga promenader, hålla ett stabilt humör, känna livsglädje och behålla sociala relationer (Hsueh-Hsing et al. 2012). Dessa störningar i vardagen kan göra det svårt för individen att hantera situationen. Omgivningen ses på ett nytt sätt där nya främmande känslor framkommer. Detta kan bli tuffa utmaningar som kan kräva professionell vård och stöd (O’Driscoll, Corner & Bailey, 1999). Vården behöver därför få ökad kunskap om hur de kan hjälpa den vårdsökande att uppnå ett bättre välbefinnande då det kan ha stor betydelse för personernas upplevelser av sjukdomen (Plant et al., 2011).

(6)

2

Bakgrund

Lungcancer

Lungcancer är en utav de vanligaste cancerformer som dessutom är svår att bota vilket många gånger leder till att den drabbade individen avlider. Medianöverlevnaden ligger på ett år. Femton procent av personer med lungcancer i Sverige har en överlevnadstid på fem år (Salander, Bergknut & Henriksson, 2014; Tran et al. 2015). Det är viktigt med hög kvalitet på vården, det ger en god förutsättning för att de vårdsökande personerna ska känna tillfredställelse (Liao et al., 2014). När individen lider av en kritisk sjukdom är det inte alltid en självklarhet att kunna kommunicera. Detta leder till att den vårdsökandes familj blir en avgörande del i vården där vårdpersonal kan få del av viktig information vilket kan ge högre kvalitet på vården (Henoch, Lövgren, Wilde- Larsson & Tishelman, 2011). Rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Sjukdomen ger en stark påfrestning på det psykiska välbefinnandet och det är inte ovanligt att det förekommer depression och låg livskvalité. Besvären vid lungcancer påverkar individerna på en emotionell, fysisk, psykisk, social och andlig nivå (Akin et al., 2010; Salander et al., 2014; Tran et al., 2015). De specifika symtomen för lungcancer syns inte alltid i ett tidigt stadie av cancersjukdomen. Därmed blir sjukdomen inte alltid behandlad i tid och det minskar överlevnadschanserna för individerna (Shuanglan, Yanhan, Liu & Jianrong, 2013). Symtomen vid lungcancer leder till att individerna lever med trötthet som medverkar till psykiska påfrestningar i form av depression och ångest (Salander et al., 2014; Shuanglan et al., 2013; Tran et al., 2015; Walling et al., 2015).

Behandling lungcancer

Behandlingen av lungcancer kan se olika ut och bestäms av vissa faktorer, lungcancerns histologi, sjuklighet, prognos och det aktuella sjukdomsstadiet. Behandlingsalternativen för lungcancer består av operation, strålbehandling och radioterapi som ges enskilt eller kombinerat (Kiss, Krishnasamy & Isenring, 2014). Behandlingen för lungcancer är en intensiv behandling med många sidoeffekter vilket kommer att öka de påfrestande besvären hos individerna. Några sidoeffekter är illamående, kräkning och bristande energi (Akin et al., 2010; Plant et al., 2011). Trots att behandlingen för lungcancer har blivit bättre är fortfarande prognosen dålig. Den palliativa vården har där av en stor betydelse. Målet med den palliativa behandlingen är att den vårdsökande personen ska vara symtomfri och erbjudas en bra kvalitet på vården (Sjölander & Berterö, 2008). Den dåliga prognosen för lungcancer gör att individerna upplever många besvär. Därför är det av betydelse att kunna vidga behandlingsalternativen och fokusera på att hitta olika sätt att symtomlindra under sjukdomsprocessen (Akin et al., 2010). Symtomlindring kan hjälpa individerna att hantera de ökade besvären av behandlingen. Ett alternativ är att använda mindfulness-baserad terapi som hjälper individerna att hantera både psykiska och fysiska symtom. Denna terapimetod har visat god effekt gällande förebyggande av stress, depression, ångest samt att främja hälsa hos individer med lungcancer (Lehto, Wyatt, Sikorskii, Tessniak & Kaufman, 2015).

(7)

3 Påverkan i det dagliga livet

Symtomen vid lungcancer är påfrestande och påverkar individens psykiska, fysiska och emotionella välbefinnande negativt i det dagliga livet (Akin et al., 2010; Tran et al., 2015). Den komplexa situationen av att leva med lungcancer och genomgå behandling leder till många sidoeffekter vilket gör att livet förändras och dagliga aktiviteter så som att läsa en bok eller måla blir utmanande (Lövgren et al., 2010; Missel et al., 2014). Individerna får en ökad medvetenhet om att ha en begränsad tid kvar i livet vilket gör att det måste anpassas utefter ett nytt livsperspektiv (Lövgren et al., 2010).

Omvårdnad vid lungcancer

Vårdpersonal behöver ha medvetenhet om att individer med lungcancer och dess närstående lever i en svår situation. Många av individerna upplever svåra besvär i samband med sjukdomen. Detta påverkar både den vårdsökande personen och dess närstående (Akin et al., 2010). I dessa situationer är den personcentrerade omvårdnaden betydelsefull, då den enskilde individens behov och subjektiva upplevelse av synen på en god vård uppmärksammas (Henoch et al., 2011). Personcentrerad vård innebär att den vårdsökande personen ska känna trygghet och ett förtroende i situationen (Sjölander & Berterö, 2008). Där sjuksköterskan ska tillmötesgå de behov som de vårdsökande personerna och dess närstående upplever (Maguire et al. 2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen, är målet god hälsa och vård på lika villkor för alla vårdsökande oavsett komplex situaion. Vården som ges ska bygga på respekt för alla människors lika värde och värdighet, värderingar och tro (SFS 1982:763; ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Sjuksköterskans ansvar grundas i god relation med den vårdsökande personen. För att förstå individers livsvärld krävs en respekt för individens värdighet genom en öppenhet och följsamhet hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver förstå individens livsvärld för att stärka hälsoprocesser. Därför är det betydelsefullt att få individen delaktig i vården (Dahlberg & Segesten 2010).

Livsvärld

För att få en fördjupad förståelse över hur vårdsökande personer upplever den komplexa situationen av att leva med diagnostiserad lungcancer, kommer livsvärldsteorin användas. Livsvärldsteorin beskrivs utifrån två begrepp livsvärld och

levd kropp. Begreppet livsvärld kan beskrivas efter vilka erfarenheter och vilken syn

på världen den vårdsökande personen har. Begreppet levd kropp beskrivs som att den vårdsökande personen ses som en person i samspel med andra och omvärlden (Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011). Levd kropp innebär att se kroppen ur existentiella, psykiska, fysiska och andliga aspekter, dessa aspekter formar ett helhetsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är personlig och individuell för varje individ även om den delas med andra och omvärlden. Livsvärlden utgör en grund för att lättare förstå, tolka och beskriva omvärlden utifrån olika delar såsom hälsa, lidande och vårdande. Människan ses i ett levande sammanhang som kan påverkas av olika förändringar. Det blir särskilt tydligt när en person drabbas av svår sjukdom då lidande påverkar individens existens på ett eller annat sätt. Inom livsvärldsteorin bygger människan ett livsinnehåll och strävar efter mening i livet. När en person drabbas av en sjukdom som exempelvis lungcancer blir strävan efter att hitta en mening i livet mer påtagligt. Den levda kroppen förändras

(8)

4

och den existentiella tillvaron blir osäker och främmande. Lungcancer medför kroppsliga förändringar, detta kommer att påverka personens livsvärld och existentiella frågor kan uppstå (Dahlberg & Segesten, 2010; Salander et al., 2014). För att stärka livsvärlden bland individerna behöver sjuksköterskan prioritera den vårdsökande personens egna upplevda perspektiv på livssituationen. Den vårdsökande personens förståelser, uppfattningar, minnen, känslomässiga och kognitiva responser på omvärlden måste betraktas. Detta för att vårdsökande personen ska känna att omvårdnaden är meningsfull (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Vårdpersonalen behöver ha en holistisk syn där en fördjupad förståelse finns för den vårdsökande personens situation (Hörberg et al., 2011). Individens erfarenheter utgör en grund i livsvärlden för att kunna få en förståelse och mening i livet. De olika erfarenheterna bygger på existentiella upplevelser vilket kan vara en erfaren händelse eller känsla i det dagliga livet som påverkar personens tillvaro på ett eller annat sätt. De olika upplevelserna som personer kan genomgå formas av livets erfarenheter och tankar, det vill säga den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010).

Syfte

Beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer.

Material och metod

Design

En litteraturöversikt har utförts. Data har samlats in objektivt för att skapa en översikt av det valda området där tillgänglig forskning av kvalitativ metod kvalitetsgranskades och analyserades (Friberg, 2012). Den kvalitativa forskningens syfte är att skapa en ökad förståelse för personer och deras livssituationer. Detta ger en fördjupad inblick av vårdtagarnas upplevelser, erfarenheter och förväntningar (Segesten, 2012). Då syftet med studien var att belysa upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer valdes en kvalitativ och induktiv ansats i litteraturöversikten. Induktiv ansats innebär att data analyserades genom observation och strukturering av det specifika ämnet utan förutsättningar (Priebe & Landström, 2012).

Urval och datainsamling

De databaser som använts i litteraturöversikten var CINAHL och PsycINFO där forskningen i databaserna är inriktade på omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det första momentet var att få fram ett urval av sökord genom att utföra en helikopteröversikt av området. Detta för att på så sätt få fram om det fanns tillräckligt av kvalitativa studier och vilken typ av deltagare som var i fokus. Med utgångspunkt ifrån syftet att beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer, kombinerades och användes följande söktermer: Lung cancer, lung neoplasms, patient*, experience*, perception*, feeling*, attitude*, symptom*, emotion* & qualitative. De olika söktermerna parades ihop och kombinerades med hjälp av AND och OR. Sökoperatorn AND används för att avgränsa området och för att kunna kombinera två eller flera söktermer med varandra. Sökoperatorn OR vidgade

(9)

5

sökningen genom att någon eller några av söktermerna framkom. Trunkering användes för att uppnå olika böjningsformer utav vissa sökord (Willman et al., 2011). Sökningarna i databaserna gav 170 artiklar som lästes utifrån abstract, var god se

bilaga 1. De artiklar som var intressanta efter det lästa abstractet fortsattes sedan att

kvalitetsgranskas. Därmed kom det fram vilka artiklar som svarade mot syftet och inkluderades respektive exkluderades. Inklusionsterier för litteraturöversikten var att de artiklar som användes skulle vara av kvalitativ ansats, skrivna på engelska, publicerade ifrån år 2006 och framåt, vara ”Peer reviewed” samt ha genomgått etiskt övervägande. ”Peer reviewed” innebär att forskare inom omvårdnad har granskat alla vetenskapliga artiklar (Willman et al., 2011). Exklusionskriterier för litteraturöversikten var att deltagare under 18 år inte fick ingå.

Vid kvalitetsgranskningen för vetenskapliga studier med kvalitativ metod användes ett granskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan Jönköping, Avdelningen för omvårdnad, var god se bilaga 2. Granskningsprotokollet för basala kvalitetskriterier av studier med kvalitativ metod bestod av del I och II, där totalt tolv frågor besvarades med JA eller NEJ. Vid varje JA gavs ett poäng. Genom att räkna ut den uppfyllda poängen av artikeln avgjordes det om artikeln kom att användas. Artiklarna måste vara godkända i del I där de skulle ha totalt fyra poäng och i del II valdes det att de skulle ha minst sex av åtta poäng. De artiklar som uppfyllde granskningsprotokollet ingick där med i studiens resultat. Efter granskningen kom resultatdelen i de kvarvarande artiklarna att noga läsas igenom för att säkerställa att syftet besvarades (Friberg, 2012). De artiklar som valdes att kvalitetsgranskas var sammanlagt 18 stycken. Därefter var det 12 vetenskapliga artiklar som uppfyllde kriterierna för studien utifrån granskningsprotokollet och valdes till resultat, var god se bilaga 3. Artiklarna som ingick i litteraturöversiktens resultat var skrivna i länder som USA(n=6), Kina(n=1), Irland(n=1), Skottland(n=1), Kanada(n=1) och Sverige(n=2).

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs (2012) fem stegsmodell. Det första steget i att genomföra litteraturöversikt var att läsa de utvalda artiklarnas resultat vid upprepande gånger för att få en ökad förståelse och undvika misstolkande (Friberg, 2012). Detta för att få ett helhetsperspektiv med fokus på valda artiklars resultat skulle svara mot syftet. I andra steget identifierades olika upplevelser utifrån resultaten av valda artiklar (Friberg, 2012). Genom noggrann upprepande läsning av resultaten bröts resultaten ned i delar för att skapa en ny helhet med olika upplevelser. I det tredje steget har en sammanställning av varje artikels resultat gjorts (Friberg, 2012). Artiklarnas resultat översattes till svenska för att få en ökad förståelse av innehållet. De olika upplevelserna som framkom av att leva med diagnostiserad lungcancer markerades med överstrykningspennor. I det fjärde steget identifierades olika underteman genom att markera upplevelser i olika färger beroende på likheter och skillnader (Friberg, 2012). Upplevelserna i artiklarna sorterades och parades ihop. Detta skapade en ny helhet vilket bildade olika underteman. De olika underteman som förekom bildade därefter två teman. I det sista steget presenteras det nya resultatet till litteraturöversikten (Friberg, 2012). Underteman presenterades med följande teman fysiska upplevelser och existentiella upplevelser i resultatet som en ny helhet i litteraturöversikten. En tabell utfördes för att se vilka artiklar som berörde liknande områden i resultatet, var god se bilaga 4.

(10)

6 Etiska överväganden

I studier med människor är det viktigt att värna om deltagarnas lika värde, integritet och självbestämmande. Det behövs inget etiskt godkännande vid genomförande av en litteraturöversikt, däremot ska den etiska frågan beaktas och syftet till att litteraturöversikten görs ska framkomma. I litteraturöversikten genomgick de kvalitativa artiklarna etiska överväganden, från syfte till resultat. De kvalitativa artiklarna som använts i litteraturöversikten har utgått från helsingforsdeklarationen, där deltagarnas välfärd, hälsa och värdighet ska skyddas (World Medical Association, 2014). Det finns en risk för feltolkningar i litteraturöversikter på grund av bristande metodologiska kunskaper, så som det engelska språket som inte är det ursprungliga språket. Det kan kräva ett etiskt övervägande om innehållet är rättvist bedömt (Kjellström, 2012). Det har övervägts att det inte finns någon förförståelse kring ämnet. En diskussion kring innehållet har utförts och resultaten av artiklarna beskrevs objektivt utan någon förförståelse eller subjektiva värderingar.

(11)

7

Resultat

Under litteraturöversiktens bearbetning framkom två teman; fysiska upplevelser och existentiella upplevelser, med följande sju underteman; andnöd, smärta, trötthet, skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet., var god se figur 1.

Figur 1 - Översikt av följande teman och underteman utifrån resultatet

Fysiska upplevelser

I analysen formades tre underteman; andnöd, trötthet och smärta. Dessa tre underteman sattes ihop till ett tema; fysiska upplevelser.

Andnöd

Andnöd var en vanlig upplevelse i samband med fysisk aktivitet (Henoch, Bergman & Danielson, 2008; Lai, Chan & Lopez, 2007; Maguire, Stoddart, Flowers, McPhelim & Kearney, 2014). Kommunikation med en vän eller familjemedlem kunde göra att upplevelsen av andningsbesvären förvärrades (Lai et al., 2007). Andnöden skapade begränsningar att delta i olika fysiska aktiviteter och initiativförmågan att vilja göra något avtog (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014). Det tog längre tid att utföra aktiviteter på grund av andnöd (Maguire et al., 2014). Den upplevda andnöden ledde till fysisk och psykisk smärta (Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014). Andningsbesvären skapade ständiga begränsningar och i samband med andra symtom såsom trötthet och smärta blev det en ond cykel (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007). Svåra temperaturskillnader var besvärligt då det upplevdes vara en utlösande faktor till andningsbesvären (Henoch et al., 2008). Det upplevdes vara obehagligt att inte få luft eller att inte veta när andnöd kunde uppstå (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014) Det fanns inga positiva upplevelser i samband med andnöden (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014). Andnöd var det värsta tänkbara sceneriet och orsakade därmed lidande (Lai et al.,

Fysiska

upplevelser

Andnöd Smärta Trötthet

Existentiella

upplevelser

Skam och

(12)

8

2007; Maguire et al., 2014). De upplevda andningsbesvären kontrollera deras liv vilket ledde till uppgivenhet (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014). Det var viktigt att fortsätta fokusera på positiva upplevelser, att tänka på något behagligt och att ta djupa och långsamma andetag (Dickerson et al. 2015). Terapi och stöd från familjen upplevdes ha en positiv effekt i samband med upplevelsen av andnöden (Henoch et al., 2008).

Trötthet

Svårigheter att somna om och frekventa uppvaknanden under natten på grund av olika symtom så som nokturi och hosta ledde till ett behov av tupplurar under dagen. Den upplevda tröttheten blev en ond cirkel. (Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Maguire et al., 2014). Tupplurarna under dagen som uppstod på grund av den ständiga tröttheten ledde till att dag och natt lätt kunde förväxlas (Dickerson et al. 2015; Maguire et al., 2014). Utmattning var vanligt förekommande som följd på grund av den dagliga tröttheten (Dickerson et al. 2015; Dickerson et al., 2012; Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Det var även svårt att komma till ro på kvällen på grund av den upplevda tröttheten (Dickerson et al., 2012).

Smärta

Smärta beskrevs som ett av de andra kärnsymtomen. Hosta och andnöd ledde till att upplevelsen av smärtans intensitet ökade. Den upplevda fysiska smärtan var särskilt påtaglig kring bröstkorg och rygg (Adorno & Brownell, 2014; Dickerson et al., 2012; Maguire et al., 2014). Genom cancerbehandling kunde smärtupplevelsen underlättas vilket skapade förutsättningar av att hantera smärtan (Adorno & Brownell, 2014). Det förekom en hög smärtintensitet under natten (Dickerson et al., 2012). Den upplevda smärtan påverkade den dagliga funktionen negativt. Att vara smärtfri var en positiv upplevelse (Adorno & Brownell, 2014; Maguire et al., 2014).

Existentiella upplevelser

Temat existentiella upplevelser framkom av följande underteman; skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet.

Skam & skuld

Upplevelsen av skam och skuld på grund av rökning var vanligt förekommande under sjukdomsförloppet (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; Dickerson et al., 2012; Hamann et al., 2014; Lehto, 2014). Det fanns en upplevelse av negativ attityd ifrån familj, vänner, vårdpersonal och andra personer i omgivningen, en negativ attityd till sjukdomen. Det blev en ständig påminnelse om att rökning var orsaken till sjukdomens förekomst. Det var inte ovanligt att även icke rökare upplevde en negativ attityd gentemot sjukdomen. Därmed blev upplevelsen av skam och skuld ännu mer påtaglig vilket skapade ånger och ilska (Berterö et al., 2008; Hamann et al. 2014; Lehto, 2014). Upplevelsen av skam och skuld var särskilt påtagligt i sociala situationer (Berterö et al., 2008; Lai et al., 2007; Lehto, 2014; Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Upplevelsen av att vara en börda för familj och vänner ledde till att relationer påverkades negativt (Berterö et al., 2008; Lai et al., 2007; Lehto, 2014). En vanlig upplevelse var att inte kunna prata med familjen om den

(13)

9

aktuella situationen vilket ledde till undanhållande av lidande (McCarthy & Dowling, 2009). Ibland vändes skuld och skam mot en mer positiv upplevelse då det fanns en öppenhet i att berätta om sjukdomen och dess konsekvenser. Detta i hopp om att kunna hjälpa andra personer (Adorno & Brownell, 2014; Hamann et al. 2014). Det fanns en skuld och skam gentemot att rökningen orsakade ett lidande både för individen själv och familjen (Lehto, 2014; McCarthy & Dowling, 2009).

Hopp

Viljan att leva vidare och kämpa igenom sjukdomen skapade känslor av hopp (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015). Att känna självständighet och att ha kontroll över situationen och den egna kroppen var en viktig faktor för att uppleva hopp (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Henoch et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009). Upplevelsen av en positiv attityd var avgörande för att upprätthålla hoppet (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Eustache, Jibb, & Grossman, 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Att använda en drivande kraft och se det positiva ur varje liten förbättring var en viktig upplevelse (Adorno & Brownell, 2014; Dickerson et al. 2015). Det fanns en viss skeptisk attityd till för mycket positivitet, där det upplevdes som att blunda för problemet (Eustache et al., 2014). Genom att se framåt och se möjligheter om att till exempelvis kunna gå en promenad eller fortsätta bo hemma kunde hoppet upprätthållas och livskvalité bevaras (Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014). Humor var ett sätt att få uppleva hopp (Adorno & Brownell, 2014; Dale & Johnston, 2011). Religion var även en viktig del i om att bibehålla upplevelsen av en positiv attityd och hopp (Dickerson et al. 2015). Genom att ha en tro om ett liv efter döden och ett liv bättre än det nuvarande kunde upplevelsen av hopp förekomma. Genom att acceptera sjukdomen minskades stressnivån över vad som skulle hända (Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014). Faktorer i omgivningen så som stöd och positiva attityder ifrån familj och vänner hade en stor påverkan för att uppleva hopp (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; Henoch et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009). Vårdpersonal och behandling hjälpte till att hålla hoppet uppe (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; Henoch et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009). Att få behålla det normala var viktigt för att känna hopp (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Att ha uppsatta mål var viktigt för att känna hopp. Genom att ha något att sikta på togs tankarna bort från det dåliga (Dale & Johnston, 2011).

Rädsla & oro

Att känna oro var en upplevelse som var återkommande i samband med lungcancer (Berterö et al., 2008; Dickerson et al., 2012; Hamann et al. 2014; Henoch et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009). Oro beskrevs som att leva i ett ständigt ångesttillstånd där ovissheten över vad som kommer att hända blev påtagligt (Berterö et al., 2008; Henoch et al., 2008). Sjukdomen gav en förlorad förmåga att fungera i det dagliga livet vilket påverkade livskvaliteten negativt och förstärkte upplevelsen av oro och rädsla över att inte kunna bli frisk igen (Adorno & Brownell, 2014; Eustache et al., 2014; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Lehto, 2014; McCarthy & Dowling, 2009). I samband med behandlingen fanns en oro över vad som kommer hända med kroppen, både fysiskt och utseendemässigt (Adorno & Brownell, 2014; Dickerson et

(14)

10

al., 2012; Eustache et al., 2014; Hamann et al. 2014; Lai et al., 2007; Lehto, 2014; Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Det fanns en oro över att vården skulle bli annorlunda för att sjukdomen var kopplad till rökning (Lehto, 2014). Rädslan över en oklar framtid gjorde att det uppstod en önskan om att få dö (Lai et al., 2007). Upplevelsen av oro över familjen var vanligt återkommande dels gällande hantering av sjukdomsförloppet och dödsfall (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; McCarthy & Dowling, 2009). Att bli en börda skapade oro (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; McCarthy & Dowling, 2009). Det fanns en stark upplevelse av rädsla och oro kring att dö och behöva lämna i förtid (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Eustache et al., 2014; Hamann et al., 2014; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Oron var särskilt påtaglig i samband med känslan av att inte vakna upp igen eller över att inte få tillräckligt med luft och kvävas till döds (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014).

Ensamhet

Ensamhet var en vanlig förekommande upplevelse och därmed blev stöd från omgivningen viktigt (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015, Eustache et al., 2014; Lehto, 2014). Upplevelsen av ensamhet blev mer påtaglig när sociala medier hade kampanjer för andra cancerarter så som bröstcancer (Lehto, 2014). Familjen blev viktig för att hantera upplevelsen av ensamhet och för att få uppleva någon form av livskvalité (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007). För att inte bli en börda för familjen upplevdes hellre ensamhet i vissa situationer (Berterö et al., 2008; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007). Det förekom att vänskapsrelationer i samband med sjukdomen gick förlorade och därmed upplevdes ensamhet (Dickerson et al., 2012; Hamann et al. 2014). Vännerna tog avstånd och inbjudan om att få delta i aktiviteter uteblev (Hamann et al. 2014). När familjen tog avstånd ifrån svåra situationer kom vårdpersonalen att betyda mycket för att inte uppleva ensamhet (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; Hamann et al. 2014; Lai et al., 2007; McCarthy & Dowling, 2009). Det fanns ett behov av att känna empati och ärlighet ifrån vårdpersonalen när information gavs ut (Dale & Johnston, 2011; Eustache et al., 2014). Det var betydelsefullt att vara en del av teamet inom vården för att känna en känsla av kontroll och trygghet (Adorno & Brownell, 2014; Hamann et al. 2014). Vårdpersonalen blev som en andra familj och därmed behövde inte ensamhet upplevas (Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015; Lai et al., 2007).

(15)

11

Diskussion

Metoddiskussion

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer. På grund av den begränsade tiden att utföra litteraturöversikten valdes ett relativt brett syfte där tillräckligt med forskning fanns. Litteraturöversikten bearbetades utifrån en induktiv ansats där ingen förkunskap om det aktuella ämnet fanns. Det kan stärka pålitligheten i resultatet då ingen tidigare erfarenhet påverkade analysen. Att experimentera med sökorden var nödvändigt för att uppnå ett bra resultat (Östlundh, 2012). Det var en utmaning att finna de rätta sökorden. Efter flera sökningar valdes både (lung cancer) och (lung neoplasms) för att få med alla benämningar av lungcancer, vilket gav användbara artiklar. När sökordet (experience*) användes uppstod ett bredare urval utav både kvalitativ och kvantitativ forskning där studier med en kvantitativ ansats fick sorteras bort manuellt. De valda sökdatabaserna CINAHL och PsycINFO valdes då de är inriktade på omvårdnad och kan därmed stärka litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2012). I urvalsprocessen valdes artiklar bort som inte svarade till litteraturöversiktens syfte. Relevanta artiklar kan ha sorterats bort och det kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat och därmed trovärdigheten. Samtliga artiklar hade liknande kvalitativa forskningsmetoder så som intervjuer eller fokusgrupper detta stärkte artiklarnas pålitlighet (Henricson, 2012). Det var svårt att se i två stycken av de valda artiklarna om hur det etiska tillvägagångssättet hade genomförts. Där av studerades tidskrifters etiska förhållningssätt där forskningsetiska frågor nämndes vilket gjorde att studiers kvalitet ökade och kunde därmed ingå i litteraturöversikten. Artiklarna som kvalitetsgranskades delades upp och kan sänka resultatets pålitlighet. Genom att sedan tillsammans läsa samtliga granskade artiklar ökade litteraturöversiktens pålitlighet (Henricson, 2012). Olika underteman analyserades under bearbetningen av de olika upplevelserna och dessa underteman formade sedan två teman. Detta var en tidskrävande analysprocess när artiklarnas resultat diskuterades fram och tillbaka. Detta för att analysera olika teman så att upplevelserna inte skulle passa in på flera områden. Två teman togs bort då materialet gick in under andra teman. På grund av att engelska inte var modersmålet kan viss fakta i artiklarna ha feltolkats när dess resultat översattes till svenska. Därmed kan det ha uppstått svårigheter i sammanställningen av resultatet vilket kan ha påverkat trovärdigheten i litteraturöversikten. För att stärka trovärdigheten och bekräftelsebarheten i litteraturöversikten användes grupphandledning där de kritiska vännerna var till hjälp för att se till att analysen var grundad i data (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 2012; Östlundh, 2012).

Då varje land har ett unikt sjukvårdsystem med olika förutsättningar kan det bli problematiskt att överföra tillämpbarheten till Sveriges (Henricson, 2012). Majoriteten av de valda artiklarna var skrivna i USA resterande är gjorda i länder som Kina, Irland, Skottland och Kanada samt Sverige. Kanada och Sverige anses ha ett likartat sjukvårdsystem (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Sverige är idag ett mångkulturellt land och därför kan de andra ländernas tillämpbarhet komma till användning. Det kan vara intressant att få en ökad förståelse av personers upplevelser med en diagnostiserad lungcancer världen över trots de olika

(16)

12

sjukvårdssystemen och dess olika förutsättningar.

Resultatdiskussion

Utifrån följande resultat visade det att personer med lungcancer lever med en besvärlig tid både utav sjukdomen och behandlingen. De upplevelser som återkom var andnöd, trötthet, smärta, skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet. Det visade att individerna och deras närstående runtomkring levde under krävande förhållanden på grund av sjukdomen vilket i slutändan gjorde att stöd ifrån familj och vården blev betydelsefullt.

Diskussionen kom endast att fokusera på dessa tre underteman som är; skam och skuld, rädsla och oro samt ensamhet. Resultatet visade att många utav deltagarna upplevde skam och skuld till att själva ha orsakat sjukdomen genom rökning. Skam och skuld är starkt förknippat med att ha orsakat sjukdomen själv på grund av rökning (Chapple, Ziebland & McPherson, 2004; LoConte, Else- Quest, Eickhoff, Hyde & Schiller, 2008). Det var tydligt förekommande att individer diagnostiserade med lungcancer levde med en ständig pågående skam och skuld. Då lungcancer är vanligt förknippat med rökning är det något som hela samhället känner till. Chapple et al., (2004) betonar att individerna regelbundet påminns om varför de har diagnosen lungcancer där skam och skuld bland individerna kan bli ännu mer påtagligt. I resultatet framkom det att skam och skuld blev ett stort problem för individerna i de sociala sammanhangen. Att interaktionen med andra människor i samhället påverkades som en följd av den upplevda skam och skuld som fanns bland individerna överensstämmer enligt Chapple et al., (2004). I resultatet framkom det att individerna var extra känsliga för de attityder vårdpersonalen uttryckte. Detta stärks av Chapple et al., (2004) där det framkom att vårdpersonalen ofta hade en viss attityd där de skyllde på att individerna själva hade orsakat sjukdomen genom rökning. Detta gjorde att upplevelsen av skam och skuld blev ännu mer påtaglig. Utifrån teorin livsvärld är det viktigt med en etisk vård det involverar etiska krav av att respektera varje individ och att utgångspunkten för vården är att den ska vara rättvis för alla individer (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visade att individerna med diagnostiserad lungcancer upplevde en stor skam och skuld vilket kan komma resultera i att de undviker sociala situationer. Utifrån livsvärldsteorin ska individerna ha ett förhållningssätt gentemot de existentiella val som de ställs inför. De val och handlingar individen gör kommer alltid att forma och påverka individens liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Rökning ökar risken för en tidigare död och det finns en större chans att drabbas av lungcancer hos de som röker (Chen et al., 2015). Rökning är tyvärr inte alltid ett eget val även den passiva rökningen kan leda till lungcancer. Detta kan leda till en utmaning att finna en ny mening med livet (Bastian et al., 2016). Resultatet visar att rädsla och oro var vanligt förekommande bland annat över vilka förändringar som kommer att hända under sjukdomens försämring. Oro är en vanlig upplevelse vid lungcancer som stärks av Ellis, Lloyd Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis, (2013). Existensen är rörlig vilket innebär att varje förändring kan komma att påverka livsvärlden. Genom att bearbeta och hantera de förändringar och upplevelser som uppstår kan en känsla av frihet förekomma. På så sätt kan individen gå vidare och lära utav förändringen eftersom livet ständigt kan omformas (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visade att upplevelsen av oro och rädsla var starkt sammankopplat med tankar om döden. Detta överensstämmer med tidigare forskning att individer med en obotlig sjukdom ofta utvecklar tankar om

(17)

13

döden och dödsprocessen (Kim, Bogner, Brown & Gallo, 2006). Medan en annan studie betonar att individerna använder förnekelse som ett sätt att dölja den oro och rädsla som existerar av att leva med diagnosen lungcancer (Ellis et al., 2013). Detta blev ett sätt att vara skyddade ifrån verkligheten. Resultatet visade att dödstankar var vanligt förekommande hos individer med en obotlig lungcancer och det kan därmed vara väsentligt att involvera professionella yrkeskategorier inom detta område. Så som palliativ vård i tidigt skede vilket kan bidra till ett ökat välbefinnande och minskade depressiva symtom (King, Eickhoff, Traynor & Campbell, 2016). Det kan finnas ett sammanhang i att upplevelsen av otrygghet utlöser ohälsa vilket påverkar livsvärlden. Därmed kan det vara viktigt att få känna trygghet för att finna en ny mening och syn på den levda världen (Dahlberg & Segesten, 2010).

Resultatet visade att ensamhet var en vanlig upplevelse. Individer med en obotlig sjukdom upplever ofta en hög nivå av ensamhet (Kara & Mirici, 2004). Ensamhet är en stark och djupgående upplevelse som berör hela individens existens och livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). I resultatet framkom det att individerna med lungcancer saknade stöd ifrån samhället och sociala medier vilket gjorde att ensamheten blev ännu mer påtaglig. Detta styrks då individerna upplever en ökad ensamhet utifrån att samhället inte stödjer dem då de anklagar individerna för att själva ha orsakat lungcancer (Conlon, Gilbert, Jones & Aldredge, 2010). Livsvärldsteorin innebär att ses i ett sammanhang därför är det viktigt att alla får uppleva en gemensam värld tillsammans med varandra. Genom att ha en gemenskap får individen en mening och innebörd med livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom de negativa attityderna ifrån samhället stärker ensamheten bland individerna med lungcancer kan det vara viktigt att samhället får en ökad kunskap om att alla tillhör en gemenskap där respekt och acceptans är väsentligt (Conlon et al., 2010). Resultatet visade att behovet av stöd kom att bli betydelsefullt. Familjen och vänner har en stor betydelse för att individer med lungcancer ska få känna trygghet och där av inte uppleva ensamhet (Ellis et al., 2013). Livsvärldsteorin handlar om att finna en livskraft och mening, en känsla av trygghet innebär att ha närhet till andra där trygghet leder till en bättre upplevd hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Ensamhet är vanligt förekommande bland individer med lungcancer, där emot verkar det inte vara något som de strävar efter. Ett behov av stöd från både familj, vänner och vårdpersonal kan vara avgörande för att individer ska få uppleva trygghet och mening vilket kan minska upplevelsen av ensamhet (Kara & Mirici, 2004). I resultatet framkom det att vårdpersonalen kom att betyda mycket för individerna med lungcancer då familjer ibland tog avstånd i svåra situationer. Detta stärks då det visade att emotionellt stöd från familjen var svårt i de tuffa situationerna vid obotlig sjukdom, då det blev för känslosamt för individerna och vårdpersonalen blev en viktig del i att stödja (Penninx et al., 1999). Livsvärldsteorin handlar om hur lidandet kan lindras och välbefinnande kan stödjas, som vårdpersonal är det därför viktigt att uppmärksamma varje individs upplevelser för att uppnå en professionell vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdpersonalen blir en viktig del i individernas liv eftersom familjen inte alltid räcker till. Därför kan det vara viktigt att få en uppfattning om individens livsvärld då det kan komma att göra vården mer personcentrerad och individerna behöver kanske inte uppleva en ensamhet (Carter, Zawalski, Sminkey & Christopherson, 2015). Resultatet visade att det var viktigt att få känna en delaktighet i vården för att inte uppleva ensamhet. Att vara sjuk och ha behov av vård förändrar livssituationen vilket kan betyda att individen blir utan sammanhang och avskuren ifrån relationer. Därmed blir det viktigt att komma in i ett vårdande sammanhang med hjälp av delaktighet som gör att sårbarheten kan

(18)

14

minskas och frihetsgraderna ökar, det vill säga ett välbefinnande utvecklas och livsvärldens existens ökar (Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktighet kan visa ha en stor betydelse för att individerna inte ska uppleva ensamhet. I det professionella vårdandet kan det vara viktigt att från början bjuda in och involvera individerna i deras egen vård för att uppnå ett ökat välbefinnande och stärka personens livsvärld (Carter et al., 2015).

Slutsatser

Efter att ha sammanställt litteraturöversiktens resultat framkom följande upplevelser; andnöd, smärta, trötthet, skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet. Upplevelserna som var mest förekommande hos individer med lungcancer var skam och skuld, oro och rädsla samt ensamhet. Upplevelsen av skam och skuld stärktes hos många individer beroende på om de hade en historia av rökning eller inte. Upplevelsen av oro och rädsla var vanligt förekommande i samband med tankar om döden och den oklara framtiden. Det fanns även en oro bland individerna över att behöva lämna kvar familjen. Upplevelsen av ensamhet var starkt förknippat med att inte få tillräckligt med stöd varken ifrån familj, vårdpersonalen eller samhället. När familjens stöd inte räckte till blev vårdpersonalen en viktig del i individernas liv. Att drabbas av lungcancer visade ge en komplex livssituation där individerna lever med besvärliga symtom och känslomässiga upplevelser. Trots den komplexa livssituationen fanns ändå en känsla av hopp som höll individernas livsgnista uppe.

Förväntade kliniska implikationer

Resultatet förväntas att ge en insikt bland vårdpersonalen om de vårdsökande personernas upplevelser av att leva med en diagnostiserad lungcancer. Resultatet kan ge en fördjupad förståelse och kunskap bland vårdpersonalen om att leva med diagnostiserad lungcancer. Vårdpersonalen behöver bli medveten om individernas livsvärld och upplevelser av sjukdomen för att kanske kunna förstå dem och ge en så god kvalitet på vården som möjligt. När vårdpersonal har förståelse för individen kan de involveras och bli delaktiga i vården och då undvika känslan av ensamhet. Det behövs ytterligare forskning inom detta område. Vården har stor betydelse att ge stöd och bidra till en god vård för att individen ska uppleva en så bra sista tid som möjligt in i livet slutskede. Det är önskvärt med ytterligare forskning angående om hur individers olika kulturer kan påverka deras upplevelser i olika situationer för att utveckla vården ytterligare.

(19)

15

Referenser

*Adorno, G., & Brownell, G. (2014). Understanding Quality- of- Life While living with late- stage lung cancer: An exploratory study. Journal of Social Work in End- of- Life

& Palliative Care, 10(2), 127- 148. doi: 10.1080/15524256.2014.906372

Akin, S., Can, G., Aydiner, A., Ozdilli, K., & Durna, Z. (2010). Quality of life, symptom experience and distress of lung cancer patients undergoing chemotherapy. European

Journal of Oncology Nursing, 14(5), 400-409. doi: 10.1016/j.ejon.2010.01.003

Bastian, L.A., Gray, K.E., DeRycke, E., Mirza, S., Gierisch, J.M., Haskell, S.G… LaCroix, A.Z. (2016). Differences in Active and Passive Smoking Exposures and Lung Cancer Incidence Between Veterans and Non-Veterans in the Women’s Health Initiative. Gerontologist, 56(1), 102- 111. doi: 10.1093/geront/gnv664

*Berterö, C., Vanhanen, M., & Appelin, G. (2008). Receiving a diagnosis of inoperable lung cancer: Patients’ perspectives of how it affects their life situation and quality of life. Acta Oncologica, 47(5), 862-869. doi: 10.1080/02842860701654333

Borneman, T., Irish, T., Sidhu, R., Koczywas, M., & Cristea, M. (2014). Death awareness, feelings of uncertainty, and hope in advanced lung cancer patients: can they coexist? International Journal of Palliative Nursing, 20(6), 271-277. doi: 10.12968/ijpn.2014.20.6.271

Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2009). Experiencing Out- of- Hospital Cardiac Arrest: Significant Others´ Lifeworld Perspective. Qualitative Health

Research. 19(10), 1407- 1420. doi: 10.1177/1049732309348369

Cancerfonden. (2015). Lungcancer. Hämtad 8 mars, 2016, från

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lungcancer?gclid=Cj0KEQiAsP- 2BRCFl4Lb2NTJttEBEiQAmj2tbQ_7t_HoySlivm96aCtnnXqLAnmaYgIzbPJ7-DdzckQaAldI8P8HAQ

Carter, J. J., Zawalski, S., Sminkey, P. V., & Christopherson, B. (2015). Assessing the Whole Person: Case Managers Take a Holistic Approach to Physical and Mental Health. Professional Case Management, 20(3), 140- 146. doi: 10.1097/NCM.0000000000000087

Chapple, A., Ziebland, S., & McPherson, A. (2004). Stigma, shame, and blame experienced by patients with lung cancer: qualitative study. British Medical Journal,

328(7454), 1470- 1475. doi: 10.1136/bmj.38111.639734.7C

Chen, Z., Peto, R., Zhou, M., Iona, A., Smith, M., Yang, L… Li, L. (2015). Contrasting male and female trends in tobacco-attributed mortality in China: evidence from successive nationwide prospective cohort studies. Lancet, 386(10002), 1447–1456. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00340-2

(20)

16

Conlon, A., Gilbert, D., Jones, B., & Aldredge. (2010). Stacked Stigma: Oncology Social Workers’ Perceptions of the Lung Cancer Experience. Journal of Psychosocial

Oncology, 28(1), 98- 115. doi: 10.1080/07347330903438982

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande: I teori och praxis. Natur & Kultur: Stockholm

*Dale, M. J., & Johnston, B. (2011). An exploration of the concerns of patients with inoperable lung cancer. International Journal of Palliative Nursing, 17(6), 285-290. doi: 10.12968/ijpn.2011.17.6.285

*Dickerson, S. S., Sabbah, E. A., Gothard, S., Zeigler, P., Chen, H., Steinbrenner, L.M., & Dean, G. E. (2015). Experiences of Patients With Advanced Lung Cancer: Being Resigned to Sleep-Wake Disturbances While Maintaining Hope for Optimal Treatment Outcomes. Cancer Nursing, 38(5), 358- 365. doi: 10.1097/NCC.0000000000000206

*Dickerson, S. S., Sabbah, E. A., Ziegler, P., Chen, H., Steinbrenner, L. M., & Dean, G. (2012). The Experience of a Diagnosis of Advanced Lung Cancer: Sleep Is Not a Priority When Living My Life. Oncology Nursing Forum, 39(5), 492- 499. doi: 10.1188/12.ONF.492-499

Ellis, J., Lloyd Williams, M., Wagland, R., Bailey, C., & Molassiotis, A. (2013). Coping with and factors impacting upon the experience of lung cancer in patients and primary carers. European Journal of Cancer Care, 22(1), 97-106. doi: 10.1111/ecc.12003

*Eustache, C., Jibb, E., & Grossman, M. (2014). Exploring Hope and Healing in Patients Living With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Oncology Nursing

Forum, 41(5), 497- 508. doi:10.1188/14.ONF.497-508

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats:

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 133- 143). Lund:

Studentlitteratur

Gift, A. G., Jablonski, A., Stommel, M., & Given, C. W. (2004). Symptom clusters in elderly patients with lung cancer. Oncology Nursing Forum 31(2), 203-212. doi: 10.1188/04.ONF.203-212

Grant, M., Sun, V., Fujinami, R., Sidhu, R., Otis- Green, S., Juarez, G., Klein, L., & Ferrell, B. (2013). Family Caregiver Burden, Skills Preparedness, and Quality of Life in Non- Small Cell Lung Cancer. Oncology Nursing Forum, 40(4), 337- 346. doi: 10.1188/13.ONF.337-346

*Hamann, H. A., Ostroff, J. S., Marks, E. G., Gerber, D. E., Schiller, J. H., & Craddock Lee, S.J. (2014). Stigma among patients with lung cancer: a patient- reported measurement model. Psycho- Oncology, 23(1), 81- 92. doi: 10.1002/pon.3371

*Henoch, I., Bergman, B., & Danielson, E. (2008). Dyspnea experience and management strategies in patients with lung cancer. Psycho-Oncology, 17(7), 709-715. doi:10.1002/pon.1304

(21)

17

Henoch, I., Lövgren, M., Wilde- Larsson, B., & Tishelman, C. (2011). Perception of quality of care: comparison of the views of patients´ with lung cancer and their family members. Journal of Clinical Nursing, 21(3-4), 585- 594. doi: 10.1111/j.1365- 2702.2011.03923.x

Henricson, M. (2012). Diskussion. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori och

metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 471- 478). Lund:

Studentlitteratur

Hsueh-Hsing, P., Kuan-Chia, L., Shung-Tai, H., Chun-Yu, L., Shih-Chun, L., & Kwua-Yun, W. (2012). Factors related to daily life interference in lung cancer patients: A cross-sectional regression tree study. European Journal of Oncology Nursing, 16(4), 345-352. doi: 10.1016/j.ejon.2011.07.011

Hörberg, U., Ozolins, L.L., & Ekebergh, M. (2011). Intertwining caring science, caring practice and caring education from a lifeworld perspective- two contextual examples.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well- being, 6(4), 1- 6.

doi: 10.3402/qhw.v6i4.10363

Kara, M., & Mirici, A. (2004). Loneliness, depression, and social support of Turkish patients with chronic obstrucctive pulmonary disease and their spouses. Journal of

Nursing Scholarship, 36(4), 331- 336. doi: 10.1111/j.1547-5069.2004.04060.x

King, J.D., Eickhoff, J., Traynor, A., & Campbell, T.C. (2016). Integrated Onco-Palliative Care Associated With Prolonged Survival Compared to Standard Care for Patients With Advanced Lung Cancer: A Retrospective Review. Journal of Pain and

Symptom Management, 51(6), 1027- 1032. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2016.01.003

Kiss, N., Krishnasamy, M., & Isenring, E. A. (2014). The Effect of Nutrition Intervention in Lung Cancer Patient Undergoing Chemotherapy and/ or Radiotherapy: A Systematic Review. Nutrition & Cancer. 66(1), 47- 56. doi: 10.1080/01635581.2014.847966

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori och

metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s.69- 90). Lund:

Studentlitteratur

*Lai, Y. L., Chan, C. W. H., & Lopez, V. (2007). Perceptions of Dyspnea and Helpful Interventions During the Advanced Stage of Lung Cancer. Cancer Nursing, 30(2), 1-8. doi: 10.1097/01.NCC.0000265011.17806.07

*Lehto, R. H. (2014). Patient views on smoking, lung cancer, and stigma: A focus group Perspective. European Journal of Oncology Nursing, 18(3), 316-322. doi: 10.1016/j.ejon.2014.02.003

Lehto, R. H., Wyatt, G., Sikorskii, A., Tessniak, I., & Kaufman, V. H. (2015). Home-based mindfulness therapy for lung cancer symptom management: a randomized feasibility trial. Psycho-Oncology, 24(9), 1208-1212. doi: 10.1002/pon.3755

(22)

18

Liao, Y-C., Shun, S-C., Liao, W-Y., Yu, C-J., Yang, P-C., & Lai, Y-H.(2014). Quality of Life and Related Factors in patients With Newly Diagnosed Advanced Lung Cancer: A Longitudinal Study. Oncology Nursing Forum, 41(2), 44- 55. doi: 10.1188/14.ONF.E44-E55

LoConte, N.K., Else-Quest, N.M., Eickhoff, J., Hyde, J., Schiller, J.H. (2008). Assessment of Guilt and Shame in Patients with Non–Small-Cell Lung Cancer Compared with Patients with Breast and Prostate Cancer. Clinical Lung Cancer, 9(3), 171- 178. doi: 10.3816/CLC.2008.n.026

Lövgren, M., Hamberg, K., & Tishelman, C. (2010). Clock time and embodied time experienced by patients with inoperable lung cancer. Cancer Nursing, 33(1), 55- 63. doi: 10.1097/NCC.0b013e3181b382ae

Maguire, R., Kotronoulas, G., Papadapoulou, C., Simpson, M. F., McPhelim, J., & Irvine, L. (2013). Patient- Reported Outcome Measures for the Identification of Supportive Care Needs in People With Lung Cancer: Are We There Yet? Cancer

Nursing, 36(4), E1- E17. doi: 10.1097/NCC.0b.013e311826f3c8f

*Maguire, R., Stoddart, K., Flowers, P., McPhelim, J., & Kearney, N. (2014). An Interpretative Phenomenological Analysis of the lived experience of multiple concurrent symptoms in patients with lung cancer: A contribution to the study of symptom clusters. European Journal of Oncology Nursing, 18(3), 310- 315. doi: 10.1016/j.ejon.2014.02.004

*McCarthy, I., & Dowling, M. (2009). Living with a diagnosis of non-small cell lung cancer: patients’ lived experiences. International Journal of Palliative Nursing,

15(12), 579-587. doi: 10.12968/ijpn.2009.15.12.45862

Missel, M., Pedersen, J. H., Hendriksen, C., Tewes, M., Christensen, K. B., & Adamsen, L. (2014). A longitudinal exploration of 'Four Critical Moments' during treatment trajectory in patients with operable lung cancer and the feasibility of an exercise intervention: a research protocol. Journal of Advanced Nursing, 70(8), 1915-1925. doi: 10.1111/jan.12359

O'Driscoll, M., Corner, J., & Bailey, C. (1999). The experience of breathlessness in lung cancer. European Journal of Cancer Care, 8(1), 37-43. doi: 10.1046/j.1365-2354.1999.00129.x

Penninx, B. W. J., van Tilburg, T., Kriegsman, D. M. W., Boeke, A. J. P., Deeg, D. J. H., & van Eijk, J. T. M. (1999). Social Network, Social Support, and Loneliness in Older Persons With Different Chronic Diseases. Journal of Aging & Health, 11(2), 151- 168. doi: 10.1177/089826439901100202

Plant, H., Moore, S., Richardsson, A., Cornwall, A., Medina, J., & Ream, E. (2011). Nurses’ experience of delivering a supportive intervention for family members of patients with lung cancer. European Journal of Cancer Care, 20(4), 436–444. doi: 10.1111/j.1365-2354.2011.01249.x

(23)

19

Priebe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar- grundläggande vetenskapsteori. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig

teori och metod- från idé till examination inom omvårdnad.(s. 31- 50). Lund:

Studentlitteratur

Salander, P., Bergknut, M., & Henriksson, R. (2014). The creation of hope in patients with lung cancer. Acta Oncologica, 53(9), 1205-1211. doi: 10.3109/0284186X.2014.921725

Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.(s 97- 100.). Lund: Studentlitteratur

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 8 mars, 2016, från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/

Shuanglan, L., Yanhan, C., Liu, Y., & Jianrong, Z. (2013). Pain, fatigue, disturbed sleep and distress comprised a symptom cluster that related to quality of life and functional status of lung cancer surgery patients. Journal of Clinical Nursing, 22(9-10), 1281-1290. doi: 10.1111/jocn.12228

Sjölander, C., & Berterö, C. (2008). The significance of social support and social networks among newly diagnosed lung cancer patients in Sweden. Nursing and

Health Sciences, 10(3), 182- 187. doi:10.1111/j.1442-2018.2008.00395.x

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 8 mars, 2016, från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf

Sveriges Kommuner och Landsting. (2005). Svensk sjukvård i internationell belysning: en jämförelse av vårdbehov, kostnader och resultat. Stockholm: SKL. Hämtad, 27 september, 2016, från http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-029-0.pdf?issuusl=ignore

Tran, K., Delicaet, K., Tang, T., Ashley, L-B., Morra, D., & Abrams, H. (2015). Perceptions of lung cancer and potential impacts on funding and patient care: a qualitative study. Journal of Cancer Education, 30(1), 62-67. doi: 10.1007/s13187-014-0677-z

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av

litteraturbaserat examensarbete. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 481- 495). Lund:

Studentlitteratur

Walling, A. M., Weeks, J. C., Kahn, K. L., Tisnado, D., Keating, N. L., Dy, S. M… & Malin, J. L. (2015). Symptom prevalence in lung and colorectal cancer patients.

Journal of Pain & Symptom Management, 49(2), 192-202. doi:

(24)

20

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- En bro

mellan klinisk forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur

World Health Organization. (2015). Cancer. Hämtad, 6 september, 2016, från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

World Medical Association. (2014). Helsingforsdeklarationen. Hämtad den 18 mars, 2016, från /react-text https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats:

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.57- 79). Lund:

(25)

Datum& Databas& Sökord och boolesk operator (and, or, not)

! Antal& träffar& (Antal& dubbl etter)&

Motiv till exklusion av artiklar ! Antal& utvalda& artiklar& 6/9! CINAHL! ("Lungcancer"!OR!"lung! neoplasms")!AND! (qualitative!OR!narrative! OR!focus!group*!OR! interview*!OR!grounded! theory!OR!observation*)! AND!MH!”Cancer! patients”! ! ! 72! Svarade!ej!till!syftet!samt! att!vissa!artiklar!innehöll! flera!olika!sorters!cancer.! 7! 6/9! PsycINFO! (lung!cancer)!AND! (qualitative!OR!narrative! OR!focus!group*!OR! interview*!OR!grounded! theory!OR!observation*)! AND!"cancer!patient*"!! ! 122! (20)! Svarade!ej!till!syftet,!vissa!artiklar!innehöll! flera!olika!sorters!cancer! samt!att!vissa!var! dubbletter!från!tidigare! sökning! 6!

7/9! CINAHL! AB (Lung cancer) AND "nurs*" AND "patient*" AND "experienc*" AND (qualitative OR interview*) ! 22! (7)! Svarade!ej!till!syftet,!vissa!artiklar!innehöll! flera!olika!sorters!cancer! samt!att!vissa!var! dubbletter!från!tidigare! sökningar! 1! 9/9! CINAHL! (lungcancer!or!lung! neoplasms)!AND! (qualitative!OR!narrative! OR!focus!group*!OR! interview*!OR!grounded! theory!OR!observation*)! AND!"cancer!patient*"! AND!"symptom*"! 39! (11)! Svarade!ej!till!syftet,!vissa!artiklar!innehöll! olika!sorters!cancer!samt! att!vissa!var!dubbletter! från!tidigare!sökningar! 1! 10/9! PsycINFO! ("Lung!cancer"!OR!"lung! neoplasms")!AND! (emotion*!OR!feeling*!OR! experienc*!OR! perspective*)!AND! (cancer!patient)!AND! (qualitative)! 74! (32)! Svarade!ej!till!syftet,!vissa!artiklar!innehöll! olika!sorters!cancer!samt! att!vissa!var!dubbletter! från!tidigare!sökningar! 2! 10/9! CINAHL! AB(lung!cancer)!AND! ”patient*”!AND! ”symptom*”!AND! ”fatigue”!AND! (qualitative!OR! interview*)! 15! (3)! Svarade!ej!till!syftet,!vissa!artiklar!innehöll! olika!sorters!cancer!samt! att!vissa!var!dubbletter! från!tidigare!sökningar! 1!

Bilagor

Bilaga 1 – databasöversikt

(26)

Bilaga 2 – Granskningsprotokoll

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod

Titel: Författare: Årtal: Tidskrift:

Del I.

Beskrivning av studien

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja Nej Kunskapsläget inom det aktuella området är Ja Nej beskrivet?

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej

Är urvalet beskrivet? Ja Nej

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln.

Del II

Kvalitetsfrågor

Beskrivs vald kvalitativ metod? Ja Nej Hänger metod och syfte ihop? Ja Nej (Kvalitativt syfte – kvalitativt metod)

Beskrivs datainsamlingen? Ja Nej

Beskrivs dataanalysen? Ja Nej

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ Ja Nej

ställningstagande?

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i

diskussionen? Ja Nej

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?

Ja Nej

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i

(27)

Är resultatet relevant för ert syfte? Om ja, beskriv:

……… ……… ………

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln:

……… ……… ………

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) ………. ……… Deltagarkarakteristiska Antal……… Ålder……….... Man/Kvinna………. Granskare sign: ……….

(28)

Bilaga 3 – Artikelöversikt

Författare Årtal Tidskrift

Titel Syfte/problem Metod Urval Resultat Kvalitet & Poäng del 2 (saknades i del 2) Adorno, G., & Brownell, G. 2014 Journal of Social Work in End- of- Life & Palliative Care

Understanding quality- of- life while living with late- stage lung cancer: An exploratory study Att förstå upplevelsen av livskvalité hos äldre veteraner med lungcancer Studie av kvalitativ ansats, där intervjuer använts 12 deltagare i studien, både män & kvinnor. Ålder mellan 55-87 år Teman förknippades med förlust av funktionalitet, nära relationer, och kommunikativa handlingar som bidrog till uppfattningar om minskad eller ökad livskvalitet. Ett övergripande tema, antyder förlust av den person jag vet jag brukar vara

Hög 8 p Berterö, C., Vanhanen, M., & Appelin, G. 2008 Acta Oncologica Receiving a diagnosis of inoperable lung cancer: Patients’ perspectives of how it affects their life situation and quality of life

Att beskriva hur lungcancer påverkar patienternas liv och livskvalité Studie av kvalitativ ansats, där intervjuer använts 23 deltagande i studien, både män & kvinnor. Ålder mellan 36-86 Sex teman identifierades: (1) Upplevelser av osäkerhet (2) Upplevelser av hopp (3) Nätverk som stöd (4) Tankar på döden (5) Känslor av skam och skuld och (6) Anhörigas reaktioner. Hög 7 p (fråga 6) Dale, M. J., & Johnston, B. 2011 International Journal of Palliative Nursing, An exploration of the concerns of patients with inoperable lung cancer

Att få fram vilka bekymmer som finns hos patienter med lungcancer Studie av kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer använts 6 deltagare i studien, både män & kvinnor. Åldern var mellan 67-81 år Tre huvudteman identifierades: att leva livet, familjestöd och separation, samt att lita på

vårdpersonalen. Tillit till personal blev avgörande för att patienterna skulle våga uttrycka sina känslor. Hög 8 p Dickerson, S. S., Sabbah, E. A., Gothard, S., Zeigler, P., & Chen, H. 2015 Experiences of Patients With Advanced Lung Cancer: Being Resigned to Sleep-Wake Disturbances While Maintaining Att förstå hur behandlingen och sjukdomen påverkar sömnen hos individer med lungcancer Studie av kvalitativ ansats, där intervjuer använts 26 deltagande i studien, både män & kvinnor. Ålder mellan 47-80 år Upplevelsen av dålig sömn framkom tydligt. Behandlingen försämrade deras sömn symptom, men de behöll fortfarande hoppet Hög 8 p

References

Related documents

As the field of angiogenesis research was undergoing explosive growth in the late 90´s, and the development of ELISA tests made it possible to analyse circulating angiogenic factors

to IgA (IgA+) or not (IgA-), in infants, was analyzed by flow cytometry-based sorting of fecal samples prior to 16S rDNA 454-pyrosequencing. In addition, total secretory IgA

Citation for the original published paper (version of record): Billing,

Christina Karlsson (2011): Biomarkers in non-small cell lung carcinoma - Methodological aspects and influence of gender, histology and smoking habits on estrogen receptor

At that time she joined the teach- ing staff of Örebro University and combined teaching with further studies in biomedical sciences earning her B.Sc from Örebro University in 1998

Christina Karlsson (2011): Biomarkers in non-small cell lung carcinoma - Methodological aspects and influence of gender, histology and smoking habits on estrogen receptor

This paper presents a new method to be used for polar cap boundary estimation based on EISCAT radar measurements of electron temperature changes over a large latitude range in

För en del patienter är hjärtsjukdomar fullkomligt främmande, det vill säga man vet inte mycket om vad hjärtsjukdom innebär. Det kan förklara varför resultatet visar att

preferred definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther. Oldenhuis CN, Oosting SF, Gietema JA, de Vries EG. Prognostic versus predic- tive value of biomarkers in

Detta kan ha lett till att banker via imiterande isomorfism på sätt och vis tvingas gå mot att digitalisera deras tjänster samt gå mot en mer digitaliserad form av kundservice, där

personcentrerat och se till varje enskild kvinnas behov och livssituation. De prioriterar sin familj före sig själva och upplever att de inte har tid att utföra de förändringar som

98 Lennon valde dock att skriva om en kvinna, sexiga Sadie, som metafor för Maharishi vilket gör att låten får en annan innebörd för de som inte känner till bakgrunden och

Levande donatorer utsätter i samband med donation sin egen hälsa för flertalet risker i syfte att hjälpa en medmänniska till bättre hälsa och ökad livskvalitet, vilket gör dem

Effect of Celecoxib on Survival in Patients With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: a double blind randomised clinical phase III trial (CYCLUS study) by the Swedish Lung

Division of Cardiovascular Medicine Department of Medical and Health Sciences Linköping University, Sweden.

Färgstark vegetation som kontrasterar mot omgivande miljö an- vändes dels som en markering för att förtydliga övergång till en ny miljö och dels som ett verktyg för att

På daglig verksamhet kan det vara viktigt att samarbeta med skolan när en ny person börjar, så att man till en början kan ta över mycket av deras sätt att arbeta,

I denna allmänna litteraturöversikt framkom det vilken påverkan symtom och behandling från lungcancer har på personens syn på livet eftersom sjukdomen har en negativ inverkan på det

In Paper III we found that Ephrin B3 is a ligand of EphA2 and reported that inhibition of either Ephrin B3 or EphA2 decreased proliferation, migration and invasion as well as EMT

Genom att ha kunskap om patienternas upplevelser av att leva med lungcancer, kan sjuksköterskan lättare tillgodose patienternas basala och specifika omvårdnadsbehov, och

Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi; 51b High Energy Physics Institute, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia 52 II Physikalisches Institut,

Belief Rule Base Expert System (BRBES) is fit to deal with above mentioned uncertainty by applying both Belief Rule base and Evidential Reasoning approach .Therefore, this

Study I To investigate patients’ motivations for participating in phase 1 cancer trials and their understanding of the trial. Study II To analyse different forms of hope and