• No results found

med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Motion 2020/21:3989 av Allan Widman m.fl. (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Motion 2020/21:3989 av Allan Widman m.fl. (L) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommittémotion L

Motion till riksdagen

2020/21:3989

av Allan Widman m.fl. (L)

med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt

kontroll över explosiva varor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innehav och hantering av explosiva varor på allmän plats, utan att det finns skäliga motiv för detta, som

huvudregel ska betraktas som ett synnerligen grovt brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt polisen har det skett fler sprängningar i Sverige under de senaste åren än någon gång tidigare under modern tid. Det har även varit en utveckling där sprängningarna har större sprängkraft, med fler egendomsskador som följd och en påtaglig risk att män-niskor kan komma till skada.

Polismyndigheten ser också en förändring i hur våldet mellan kriminella utövas. Tidigare skedde uppgörelser i det fördolda, men i dag har våldet flyttat ut, och i större utsträckning används det offentliga rummet.

En rad åtgärder har redan vidtagits som innefattar såväl straffskärpningar som regeringsuppdrag till berörda myndigheter för att minska kriminella grupperingars användning av explosiva varor. I proposition 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor föreslås ytterligare skärpningar i regelverket för tillstånd.

Liberalerna välkomnar skärpningarna men vill även att innehav av bomber och andra explosiva varor på allmän plats som huvudregel bedöms som ett synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Det är också innehållet i riksdagens tillkännagivande till regeringen om innehav av sprängmedel på allmän plats (bet.

2020/21:JuU5 punkt 6, rskr. 2020/21:31). Det får aldrig råda någon tvekan om att den som i olovligt syfte t.ex. befinner sig på allmän plats med en handgranat eller spräng-laddning ska dömas för det mycket höga straffvärde som denna gärning bör medföra. Liberalernas grundhållning är att handgranater och andra explosiva varor som helt

(2)

2

saknar civil användning bör föras över till vapenbrottslagstiftningen, men än så länge hanteras de inom ramen för lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta ger än större tyngd åt behovet av en tydligare reglering av påföljden.

Som Liberalerna tidigare uttryckt är det också angeläget att det genomförs en ny amnesti för vapen och explosiva varor, där Försvarsmakten fullt ut involveras som en aktiv part. Den amnesti som genomfördes under perioden oktober 2018–januari 2019 gav gott resultat och en ny bör komma till stånd. Eftersom denna fråga inte behandlas i propositionen avstår Liberalerna av formella skäl från att lägga något yrkande i den delen. Vi återkommer till detta i ett annat sammanhang.

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L) Maria Nilsson (L) Lina Nordquist (L) Gulan Avci (L) Christer Nylander (L) Mats Persson (L)

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har även stf generaldirektör Håkan Olsson och enhetschef Solfrid Nilsen deltagit.. Föredragande har varit

Detta kan få mycket stora konsekvenser för BEF´s medlemsföretag, särskilt de mindre, som då inte kan bedriva sin verksamhet under den tid som man är misstänkt för exempelvis

Försvarets materielverk befarar att promemorians förslag på ändringar inte är tillräckliga för att vända den negativa utvecklingen där kriminella miljöer får tillgång

De remitterade bestämmelserna innehåller emellertid krav som (såvitt kollegiet förstår) är tillämpliga på tjänsteutövare som inte är etablerade i Sverige och som

Mora kommun har inget emot skärpning av reglerna för hantering av explosiva varor om det finns underlag som visar på att det är civila explosiva varor som ligger bakom det ökade

Polismyndigheten är positiv till det föreslagna tillägget i 10 § LBE, som innebär att även risken för obehörigt förfarande ska beaktas vid betryggade inrättning av

förslaget förhåller sig till dessa eller eventuella andra relevanta EU-rättsliga bestämmelser finns emellertid inte heller i detta avsnitt eller, såvitt Regelrådet har kunnat

Storstockholms Brandförsvar är tillstånds- samt tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor inom förbundets tio medlemskommuner, och har därmed relevant kunskap