• No results found

med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Motion 2020/21:3989 av Allan Widman m.fl. (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Motion 2020/21:3989 av Allan Widman m.fl. (L) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion L

Motion till riksdagen

2020/21:3989

av Allan Widman m.fl. (L)

med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt

kontroll över explosiva varor

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innehav och hantering av explosiva varor på allmän plats, utan att det finns skäliga motiv för detta, som

huvudregel ska betraktas som ett synnerligen grovt brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt polisen har det skett fler sprängningar i Sverige under de senaste åren än någon gång tidigare under modern tid. Det har även varit en utveckling där sprängningarna har större sprängkraft, med fler egendomsskador som följd och en påtaglig risk att män-niskor kan komma till skada.

Polismyndigheten ser också en förändring i hur våldet mellan kriminella utövas. Tidigare skedde uppgörelser i det fördolda, men i dag har våldet flyttat ut, och i större utsträckning används det offentliga rummet.

En rad åtgärder har redan vidtagits som innefattar såväl straffskärpningar som regeringsuppdrag till berörda myndigheter för att minska kriminella grupperingars användning av explosiva varor. I proposition 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor föreslås ytterligare skärpningar i regelverket för tillstånd.

Liberalerna välkomnar skärpningarna men vill även att innehav av bomber och andra explosiva varor på allmän plats som huvudregel bedöms som ett synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Det är också innehållet i riksdagens tillkännagivande till regeringen om innehav av sprängmedel på allmän plats (bet.

2020/21:JuU5 punkt 6, rskr. 2020/21:31). Det får aldrig råda någon tvekan om att den som i olovligt syfte t.ex. befinner sig på allmän plats med en handgranat eller spräng-laddning ska dömas för det mycket höga straffvärde som denna gärning bör medföra. Liberalernas grundhållning är att handgranater och andra explosiva varor som helt

(2)

2

saknar civil användning bör föras över till vapenbrottslagstiftningen, men än så länge hanteras de inom ramen för lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta ger än större tyngd åt behovet av en tydligare reglering av påföljden.

Som Liberalerna tidigare uttryckt är det också angeläget att det genomförs en ny amnesti för vapen och explosiva varor, där Försvarsmakten fullt ut involveras som en aktiv part. Den amnesti som genomfördes under perioden oktober 2018–januari 2019 gav gott resultat och en ny bör komma till stånd. Eftersom denna fråga inte behandlas i propositionen avstår Liberalerna av formella skäl från att lägga något yrkande i den delen. Vi återkommer till detta i ett annat sammanhang.

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L) Maria Nilsson (L) Lina Nordquist (L) Gulan Avci (L) Christer Nylander (L) Mats Persson (L)

References

Related documents

Lydelsen av andra stycket innebär att tillståndsmyndigheten ska pröva inte bara om de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen är lämpliga

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

I en del kommuner redovisas ett lägre antal direktägda bostäder för 2016 än vad som gjordes 2015 medan andra kommuner redovisat ett högre antal.. Tillsamman motsvarar dessa

Olika tarminfektioner Bakterier: Salmonella Campylobacter virus: Calici-virus Rota-virus parasiter: Giardia Entamoeba toxin inflamm diarré Patogen invasion epitelskada

Det finns inget problem med vita fläckar så länge det finns en genomtänkt strategi för att säkerställa att alla arbetssökande får likvärdig service över hela landet.. En

det Arbetsförmedlingens bedömning att myndigheten inte regelmässigt kan vända sig till enbart kommuner för att få tjänster utförda i de fall det inte kommit in några anbud

Arbetsgivarverket vill därför betona vikten av att staten har ansvaret för en nationell arbetsmarknadspolitik som är likvärdig för alla invånare oberoende av hemkommuners

Även då lokala samverkansplaner upprättas tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra samverkanspartner kring personer med behov av arbetsförberedande insatser riskerar en

Arjeplog kommun förordar i första hand en Arbetsförmedling med lokal närvaro, utöver detta ser kommunen det som möjligt att i samverkan med, eller på uppdrag

56 Säffle kommun 57 Säkerhetspolisen 58 Säters kommun 59 Timrå kommun 60 Totalförsvarets forskningsinstitut 61 Trafikverket 62 Tranås kommun 63 Trelleborgs kommun 64

I den slutliga handläggningen har även stf generaldirektör Håkan Olsson och enhetschef Solfrid Nilsen deltagit.. Föredragande har varit

Detta kan få mycket stora konsekvenser för BEF´s medlemsföretag, särskilt de mindre, som då inte kan bedriva sin verksamhet under den tid som man är misstänkt för exempelvis

Försvarets materielverk befarar att promemorians förslag på ändringar inte är tillräckliga för att vända den negativa utvecklingen där kriminella miljöer får tillgång

De remitterade bestämmelserna innehåller emellertid krav som (såvitt kollegiet förstår) är tillämpliga på tjänsteutövare som inte är etablerade i Sverige och som

Mora kommun har inget emot skärpning av reglerna för hantering av explosiva varor om det finns underlag som visar på att det är civila explosiva varor som ligger bakom det ökade

Polismyndigheten är positiv till det föreslagna tillägget i 10 § LBE, som innebär att även risken för obehörigt förfarande ska beaktas vid betryggade inrättning av

förslaget förhåller sig till dessa eller eventuella andra relevanta EU-rättsliga bestämmelser finns emellertid inte heller i detta avsnitt eller, såvitt Regelrådet har kunnat

Storstockholms Brandförsvar är tillstånds- samt tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor inom förbundets tio medlemskommuner, och har därmed relevant kunskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och kommunernas verk- samhet i den del som nu är aktuell ska täckas fullt ut av avgifter, som redan enligt nu- varande

SKR konstaterar att det är angeläget att kompetensutveckling avseende tillstånds- och tillsynsprocessen för explosiva varor erbjuds kommunerna, oavsett om uppgifterna utökas

Verksjuristen Robert Barrefelt har varit föredragande..

En skärpt kontroll är även något som myndigheterna har diskuterat i regeringsuppdraget (Ju2019/03980/PO), som har till uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets förmåga att

Mot denna bakgrund bedömer kommunen att det är svårt att avgöra vilken effekt skärpningen av lagen kommer att få på kriminellas tillgången till explosiva varor..