• No results found

Innehåll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Innehåll"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INNEHÅLL

LEDARE

Konservatism och framstegspolitik . . . 250

DAGENS FRAGOR Vietnamkrisen . . .

Mr Wilsons EFTA-propåer Samling 66 . . .

Den unga högern . Mera om presstödet ARTIKLAR 253 254 255 257 258

1\Iao Tse och världsstrategien. Av jur. mag. Tadeusz Norwid . 261 Storm över Asien. Av dr Laszlo Håmori . . . 271 Bonden - strykpojken i Jugoslavien. Av f. d. mejeriinspektören Emil

Lindahl . . . 280

Vetenskapsmännens USA-emigration. Av Peter Slavek . . 288 Valsättet och politiken. Av adjunkt Karl-Gösta Engquist . 293

LITTERATUR

Tsar Peter i ny belysning. Av professor Stig Jägerskiöld . . . • . . 299

NAMN ATT MINNAS

References

Related documents

Trots den brist på forskning som finns gällande behandling för klienter som har MIF finns det forskning på att klienter som har MIF i lägre utsträckning deltar i och engagerar

Vi ser ocksa att barn som blivit utvisade fran klassrummet men som inte vuxit upp i familjer som fatt socialbidrag och vars mammor hade en ne- gativ installning till skolk

Undersökning visar att belysning är viktigaste åtgärden för ökad trygghet Belysning anses som den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet på

Släckt signalbild Inga växlingar får ske, signalen får visa släckt alternativ grön. signalbild

Eftersom webbtexter ofta måste anpassas väldigt mycket, blir den kulturella anpassningen driven till sin spets, vilket skulle kunna vara den övergripande skillnaden mellan

2 § Med huvudman avses i denna lag det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård.. Inom en huvudmans geografiska område kan en

Teologiska fakultetsnämnden beslutar att remittera förslag till riktlinjer, ”Principiella utgångspunkter för program för lärostolar och forskarutbildningens ämnesindelning

Med anledning av brevet uppdrog rektor och personalchefen åt internrevisionen att kartlägga processerna för rekrytering av professor och befordran till professor, identifiera

Den som enligt lag är ställ- företrädare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att komplettera befintlig djurlagstiftning med ett tillägg som ger ansvariga

1) Utbyggnad av gatu- och vägbelysning inom planlagt område bekostas av Ulricehamns kommun såvida inte området exploateras av annan än kommunen. 2) För utbyggnad av

• EU-kommissionen gör arbetsplaner för att bestämma vilka produkter eller aspekter som ska få ekodesign och/eller energimärkningskrav härnäst...

utförare, ska kommunen eller landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.. • Har inget

syn över sådan verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt får aldrig överlåtas till

Da det kan vara vardefunt att ge en sanllad beskrivning av de svenska arter sonl ar bcrocndc av brandskadad skog,har iag har gjOrt cn saminanstaHning.Jag tar aven upp vissa arter

I strikt bemärkelse används ordet vagn endast för fyrhjuliga vagnar, medan tvåhjuliga benämns kärror. Om det är en riktig tolkning att de två brädorna med

The research findings, together with my own long experience as a teacher, were also used in my thesis to give some important recommendations for teaching algebra (and mathematics

På senare tid har Rebecca Adamis (2014) doktorsavhandling Human Rights Learning gett nya ögon på hur narrativen om de mänskliga rättigheternas ursprung tas upp

Alla pedagogerna är postriva till användningen av TAKK, dock ser fyra av pedagogerna att den är till för alla medan två specialpedagoger menar att tecken främst är till för barn

Målet med arbetet är att utveckla ett pressverktyg där deloperationer, djuppressning, stansning och klippning utförs mer eller mindre efter varandra medan

Specifically, the researchers played the conventional designer role in that they facilitated the design process, managed its progress and planned next steps in a situated fashion,

The study aims to uncover and decode semiotic representations of the functionality of punishment as a response to criminal deviance through a socio-semiotic

Detta skulle ha varit att föredra, men i mån av tid har jag dock valt att begränsa mitt urval så till vida att fokus ligger enbart på litteratur i form av böcker och