• No results found

Camping med ett minimum av avfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Camping med ett minimum av avfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

P

RESSMEDDELANDE Malmö 25 november 2010

Camping med ett minimum av avfall

Camping 45 i Torsby gör allt för att minska uppkomsten av avfall på anlägg- ningen:

• köper begagnade saker som sängar, fönster m.m.

• återanvänder tidningar och böcker genom ett lånebibliotek för gäster och återanvänder grillkoll

• dokumenterar de kemikalier som används och mängden, försöker sam- tidigt minska mängden kemikalier genom att köpa miljömärkt

• pantar allt som kan pantas, återvinner allt som går att återvinna.

– Vi klarar oss med en vanlig soptunna på 190 l och hämtning varannan vecka – även un- der högsäsong med 40-60 gäster på plats. Utan en enda extrasäck sedan januari 2009! Ge- nomsnittlig mängd sopor är 0,25 - 0,55 l per gäst och natt, säger campingens ägareFrank Feuker.

Camping 45 deltar i ”Europa minskar avfallet”, som pågår 20-28 november. Det är ett tre- årigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

– I Sverige är vi duktiga på att återvinna avfallet som material eller energi, men de stora mängderna är en utmaning. Om vi minskade mängden hushållsavfall med bara fem pro- cent skulle utsläppen av växthusgaser gå ned med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på

www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktivi- teter.

För mer information kontakta:

Frank Feuker, Camping 45, mobil 073-840 26 28, info@camping45.com Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges be- folkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk av- fallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

References

Related documents

Då UN NVS ej var beslutsför kommer avsättning av administrativa kostnader för fristående kurser fastställas genom ett beslut per capsulam. Korrigering av föreslagen procentsats

• Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information från renhållaren.. • Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation

– Syfte med kampanjen var att öka kunskapen om och förbättra beteendet kring farligt avfall, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige.. Kampanjen tar avstamp

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist konstaterade också vid sin genomgång av aktuella om- världsfrågor att EUs strategier och lagstiftning har avgörande betydelse för utvecklingen i

- Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.. Europa

Insamlingen av matavfall, vikten av samverkan och av att använda bioga- sen till fordonsbränsle är några av de viktigaste frågorna i den i går publi- cerade ”Förslag

Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Eu- ropa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges informa- tionschef Anna-Carin

hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning och har dispens enligt 29 § för detta, kan efter anmälan till renhållaren medges