• No results found

Camping med ett minimum av avfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Camping med ett minimum av avfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

P

RESSMEDDELANDE Malmö 25 november 2010

Camping med ett minimum av avfall

Camping 45 i Torsby gör allt för att minska uppkomsten av avfall på anlägg- ningen:

• köper begagnade saker som sängar, fönster m.m.

• återanvänder tidningar och böcker genom ett lånebibliotek för gäster och återanvänder grillkoll

• dokumenterar de kemikalier som används och mängden, försöker sam- tidigt minska mängden kemikalier genom att köpa miljömärkt

• pantar allt som kan pantas, återvinner allt som går att återvinna.

– Vi klarar oss med en vanlig soptunna på 190 l och hämtning varannan vecka – även un- der högsäsong med 40-60 gäster på plats. Utan en enda extrasäck sedan januari 2009! Ge- nomsnittlig mängd sopor är 0,25 - 0,55 l per gäst och natt, säger campingens ägareFrank Feuker.

Camping 45 deltar i ”Europa minskar avfallet”, som pågår 20-28 november. Det är ett tre- årigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

– I Sverige är vi duktiga på att återvinna avfallet som material eller energi, men de stora mängderna är en utmaning. Om vi minskade mängden hushållsavfall med bara fem pro- cent skulle utsläppen av växthusgaser gå ned med motsvarande 300 000 ton koldioxid per år. Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på

www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktivi- teter.

För mer information kontakta:

Frank Feuker, Camping 45, mobil 073-840 26 28, info@camping45.com Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges be- folkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk av- fallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

References

Related documents

Betydande mängder organiskt material fanns kvar i komposterna (tabell 6), och även om askhalten hade ökat från drygt 9 % till drygt 12 % för båda behandlingsalternativen är

The seplam mapped lane tracks are smoothed using the same B-spline curve representation as used by slam and slame.. To test if the restrictions posed by this represen- tation is

Genom att studera sådana ställningstaganden, mer eller mindre klart medvetna, får man en mer nyanse­ rad bild av Bellmans sociala roll som förfat­ tare och

Europeiska flyktingfonden (ERF) stöder bland annat projekt som arbetar för att utveckla mottagandesystemet för asylsökande, integrationsåtgärder och insatser i samband med

Dessutom hade alla elever antingen kinestetisk och/eller auditiv sinneslärstil som någon av sina två främsta preferenser, så detta resultat innebär att genom undervisa med

Keywords: Carl von Martius, transatlantic science, Romantic science, Iberian colonial sources, American race,

In 1884, Åberg founded in Buenos Aires the Therapeutic Institute of Mechanical Gym- nastics or Kinesiotherapy Institute, following the principles of the mechanical gym-

•• Är patienten nedstämd eller deprimerad. Är patienten nedstämd

– Jag blev tillfrågad om jag ville representera Stockholm i Avfall Sveriges styrelse, och det ville jag naturligtvis, säger Magdalena Bosson, förvaltningschef för.. trafikkontoret

– Syfte med kampanjen var att öka kunskapen om och förbättra beteendet kring farligt avfall, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige.. Kampanjen tar avstamp

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist konstaterade också vid sin genomgång av aktuella om- världsfrågor att EUs strategier och lagstiftning har avgörande betydelse för utvecklingen i

- Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.. Europa

Insamlingen av matavfall, vikten av samverkan och av att använda bioga- sen till fordonsbränsle är några av de viktigaste frågorna i den i går publi- cerade ”Förslag

Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Eu- ropa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges informa- tionschef Anna-Carin

Då UN NVS ej var beslutsför kommer avsättning av administrativa kostnader för fristående kurser fastställas genom ett beslut per capsulam. Korrigering av föreslagen procentsats

hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning och har dispens enligt 29 § för detta, kan efter anmälan till renhållaren medges

• Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information från renhållaren.. • Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för att minska mängden avfall samt öka återanvändning och återvinning, exempelvis

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet.

Det finns olika sätt att kvantifiera värden som inte är marknadsvärden, till exempel i hur mycket plats något eller någon får i media eller i den politiska samhällsdiskussionen, hur

Projektet ska i första hand redovisas i en skriftlig slutrapport för Avfall Sverige som också förbe- håller sig rätten att ge ut hela eller delar av resultatet i Avfall

bär en reduktion av lakvattenproduktionen till 50-100 mm/är. Även då långt gående tätningsätgärder vidtagits för att reducera lakvattenproduktionen är risken

Producentansvar för insamling med möjlighet för kommunen att agera uppdragstagare mot ersättning (j fr 2018 års förslag)..